Kantoorjuffrouw STADSNIEUWS R.K. BURGERMEISJE Wie kan ons helpen Aankomend Bediende Jachtgeweer AUTO-ACCU mannelijk personeel PRINSESJES BEATRIX EN IRENE NAAR SCHOOL. Prinses Juliana en prins Bernhard hebben besloten dat de prinsesjes Beatrix en Irene binnenkort de school „De Werkplaats" die onder leiding staat van ir. C. Boeke, zullen bezoeken. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK c.a. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in hoofdzaak ge vestigd te Leidschendam in het gebouwencomplex „Hulp en Heil" nabij de halte Schaken- bosöh (tel. Leidschendam 260). Uitgezonderd is de afdeeling Handels- en Verkeersstatistiek, thans nog werkzaam in het ge bouw Hemsterhuisstraat 154 te 's-Gravenhage (tel. 336458), doch binnen enkele weken weer in het gebouw Wilheimi- na van Pruisenstraat 53 (tel. 720055). Voorts kan men in het ge bouw Lange Houtstraat 26 (tel. 117325), dat als contactpunt en voor besprekingen en verga deringen dienst doet, als regel de directie en/of enkele con tactambtenaren bereiken. Hier is ook het adres van de Ver- eeniging voor Opinie-onder zoek. De Nederlandsche Stichting voor Statistiek zal begin Sep tember weer haar domicilie te Leidschendam vestigen (adres en telefoonnummer als boven), terwijl haar secretaris enkele dagen per week ook in het ge bouw Lange Houtstraat 26 (zie boven) bereikbaar is. OMGEVING HOOGMADE. De afdeeling van den L. T. B. heeft thans naast een af deeling voor veehouders ook een afdeeling opgericht voor tuinders. De behoefte van een afzonderlijke afdeeling deed zich reeds eerder gevoelen. De tuindersgroep is omvangrijk genoeg om de belangen afzon derlijk te behartigen. Alle tuin ders hebben hun belangstelling getoond door zich als lid op te geven waardoor een lang door •den secretaris van den L.T.B. voorgestane wensch in vervul ling is gegaan. Nu rest nog de verdere or ganisatie van alle veehouders en van de jonge boeren en tuinders, waarna de afdeeling geheel ingesteld is op de taak als bedrijfsorganisatie. Als voorzitter van de tuin- dersafdeeling werd gekozen P. H. Hoogenboom. Van de twee gekozen leden W. H. J. Bank en A. C. Lieverse zal één aan gezocht worden als penning meester. Bij acclamatie werd de heer EL E. M. Schaminée ge kozen als secretaris, omdat men het op prijs stelde indien deze, die reeds secretaris van de andere afdeeling is, ook in de tuindersafdeeling wilde fun- geeren, hetgeen het verband met de beide afdeelingen ten goede zou komen. Aangedrongen werd op een wekelijks verschijnend blad van den L.T.B. omdat het van het grootste belang is, dat de boeren en tuinders regelmatige en goede voorlichting krijgen. De vergadering werd geleid door den heer P. L. Zwetsloot als voorzitter van de afdeeling veehouders. LEIDSCHENDAM. Hulpactie Vlissingen. De Plark-hulpactie ten behoeve van het door Leidschendam ge adopteerde Vlissingen heeft reeds zeer veel succes gehad. Tot heden zijn twee volgela den schepen met alle moge lijke benoodigdheden naar Vlissingen verzonden en aldaar aangekomen. De burgemeester van Vlissingen heeft daarom trent aan den burgemeester van Leidschendam een dank schrijven gericht waaraan het volgende is ontleend: Mede door het gevoel dat Vlissingen wordt gesterkt door alles wat Leidschendam voor Vlissin gen deed, zal het gelukken het Zeeuwsch revies „Luctor et Emergo" tot levende werke lijkheid te maken Het ligt in de bedoeling van ons gemeen tebestuur om u en uw gemeen te persoonlijk onzen dank na mens de Vlissingsche bevol king over te komen brengen. Ook voor eigen gemeente. Het N.V.H.-Hark-comité deelt mede, dat gedupeerden, te- werkgestelden en krijgsgevan- nenen, alsmede zij. die meenen in aanmerking te komen, om dat hun kleeding en hun schoe nen ernstig zijn versleten, zich kunnen wenden tot het secre tariaat Raadhuis afdeeling III van 912 uur ter verkrijging van een aanvraagformulier Spreekuur. Voortaan zal de burgemeester, behalve iede- ren morgen, ook een spreekuur houden iederen Donderdag van 19 tot uur in het gemeen tehuis. NA BLOKZIJL VAN GENECHTEN. Naar de Procureur-Fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof ons mededeelt, zal Prof. Mr. Dr. R. van Geneehten, de vroegere Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Gra- venhagc en commissaris der provincie Zuid-Holland op 3 October a.s. om 10 uur te recht staan. DE SPOORWEGSTAKERS VIERDEN FEEST. Toen op 17 Sept. 1944 van de Ned. regeering in Londen het sein kwam tot staken, ver moedden de spoorwegmannen niet, welk een zwaren tijd zij tegemoet gingen. Om deze staking, uniek in vorm en op zet, te herdenken en tevens uiting te geven aan de vreug de der bevrijding, organiseer de de afd Leiden d-er N. S. gisteren een feestavond -in de Stadsgehoorzaal. In zijn ope ningswoord verzocht de voor zitter der feestcommissie de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor allen onder het spoorwegpersoneel, die bij de uitoefening van hun plicht hun leven hebben ge geven. De heer P. Beenker, de kern en steunpilaar van de Leidsche spoorwegstakingg, werd hierna op welgemeende wijze gehul digd. Hem werd uit dank een radiotoestel aangeboden, ter wijl zijn echtgenoote in de hulde deelde door aanbieding van een fruitmand. In de pauze wierp ir. Blan- kert, de Chef Dienst Vervoer, die speciaal uit Utrecht was ge komen, nog eens het licht op de voorbereidingen, die aan de staking voorafgingen en be- tipogde, dat naast de groote ver liezen, die de N. S. materieel hebben geleden, toch ook een groote winst is geboekt, n.l. het saamhoorigheidsgevoel, dat in het verleden misschien wel eens te wenschen overliet en meer dan eens kon leiden tot conflicten tusschen de verschil lende secties, hetzij Vervoer, Tractie of Seinweezn. Het programma dat de „sta kers" werd voorgezet had een vlot verloop en was goed ver zorgd. De revue „Maak je maar vroolijk", opgevoerd door de tooneelver. D.O.S., reeds eer der in Leiden vertoond, viel zeer in den smaak Het geluid, steeds een zwak punt bij. soort gelijke opvoeringen werd door Klank en Beeld op sublieme wijze verzorgd. Gé Hof enk en de dansschool van Mops van der Lyke ver leenden hun medewerking. Een bal onder leiding van den heer "W. F. van Wijk besloot dezen avond. LEIDEN HELPT VLISSINGEN Ook financiëele steun aan Vlissingen is vanzelfsprekend van harte welkom en het inza melingscomité deelt dan ook •met genoegen mede, dat een dezer dagen gehouden collec te op de Sociëteit „Minerva" 583.16, een collecte bij de voetbalwedstrijden om het Leidsche Houtschild f 502,31 heeft opgebracht, terwijl het voorts het kassald-o van het Cor.-.ité voor Vluchtelingen in ontvangst m-ocht nemen ten bedrage van f 3000.zoodat weer een bedrag van bijna UOO.beschikbaar is ge komen. Nogmaals: deze week wordt er materiaal ingezameld. Kijk hoekjes en gaatjes na, er is altijd nog wel iets af te geven, dat het geschonden Vlissingen goed gebruiken kan. In het kader van deze actie worden de hoofden der scholen. zoowel open-bare- bijzondere- als kleuterscholen verzocht, him voorraad leer middelen eens na te kijken. Mochten zij iets te missen hebben en er is in Vlissin gen zoo ontzettend veel noo- dig, ook od dit gebied dan worden zij verzocht dit te zen den aan het hoofd der school aan de Haverstraat, den heer Wilterdink. AMSTERDAMS'S STADS BESTUUR EERT DEKEN G. VAN NOORT. Naar wij vernemen zal aan Monseigneur Dr. G. v. Noort. oud-Deken van Amsterdam, de gouden medaille van de stad Amsterdam worden aangebo den. De eerste maal werd deze bijzondere onderscheiding uit gereikt in 1920. In de daarop volgende jaren o. a. aan den Burgemeester van Londen. DE GIRO EN DE GELD- SANEERING. Het Ministerie van Financiën deelt mede, dat in verband met de maatregelen tot zuive ring van het gejdwezen de Post- chèque- en Girodienst met in gang van heden (Donderdag 13 Sept.) tot nader order is ge sloten voor de in ontvangst neming van opdrachten tot overschrijving en uitbetaling. Opdrachten tot uitbetaling, die op 12 Sept. niet door het Centraal Girokantoor zijn af- ehandeld. worden niet meer in behandeling genomen. De op 13 Sept. op het Cen traal Girokantoor aanwezige opdrachten tot overschrijving worden afgehandeld. De sluiting was reeds heden noodzakelijk door den achter- tand van den Postchèque- en Girodienst, die nu gelegenheid krijgt om de diverse rekenin gen tot den eigenlijken blok- keeringsdag bij te werken. Tenslotte zij er nadrukkelijk op gewezen, dat storten hij de ■postkantoren op postrekenin gen tot en met 25 Sept. moge lijk blijft en dat postchèques, waarvan de adviezen reeds op de uitbetalingskantoren be rusten, tot en met 25 Sept. door die kantoren worden uit betaald. WARMOND. De N. S. B. Burgemeester, Philip Schippers, die Warmond sinds Sept. 1944 tot aan de bevrijding in Mei 1945 onvei lig heeeft gemaakt, is gisteren in de Doelen-kazerne overle den. IN EEN PAAR WOORDEN. Veldmaarschalk Montgo mery is het eereburgerschap van Brussel aangeboden. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Verkoop gebakken visch voor zooveel voorradig. op Vrijdag 14 September a.s. van 1517 uur in perceel Harte steeg 3, uitsluitend voor on dersteunden van den Dienst voor Gemeenschaspzorg, Bu reau Mare, die dien dag uit keering ontvangen, tegen af gifte van de uit te reiken con- trolestrook. Legitimatiekaart, pakmateriaal en gepast geld medenemen. De prijs bedraagt f 1.50 en 2.per kg. N. G. VERWEIJ, wethouder loco-Burgemeester. DISTRIBUTIEKANTOOR LEIDEN. Schoenen. Zij die een aanvraag voor schoenen hebben ingediend in 1942, hetgeen te zien is in de oude stamkaart in het vakje H 4, met de cijfers 210, 211, 212, en hierop nog geen schoenen bon hebben ontvangen, kunnen een nieuw aanvraagformulier afhalen, onder overlegging van oude en nieuwe stamkaart aan het Distributiekantoor, ingang Langebrug, kamer 4 loket 12 en wel op de volgende dagen: Donedi'dag 13 September de letters A, B, C, D, E Vrijdag 14 September de let ters F, G, H, I, J, K. Zaterdag 15 September de letters L, M, N. Maandag 17 September de letters O, P, Q. R, S, T. Dinsdag 18 September de letters U. V, W, X, IJ, Z. Voor het inleveren van deze formulieren volgt binnen en kele dagen nader bericht. Voor overige aanvragers volgt binnen korten tijd een nadere bekendmaking. Brieven over schoenenaan- vragen kunnen niet worden beantwoord. De wnd. directeur van den distributiedienst, TH. J v. HUMMEL. Gevraagd een net als hulp i. d. huish. in ge zin van 3 pers. m. huisel. verkeer. Brieven onder no. 2618 bur. v. d. blad. Gevraagd 2609 om thuis te werken. Leesbibliotheek Cor van Hartevelt, Haarlemmer straat 229. Gevraagd tegen half Sept. een R.-K. Brood- en 6ankêtbakkersbediende Bakkerij Hooymans, Sas- serfheim. Zr. E. B. BALM Da Costastraat 13, ge- diplom. kraamhulp, heeft nog eerj ge maanden dis ponibel. 2612 MANUFACTUREN Gevraagd een bedien de voor alle voorko mende werkzaamheden in winkel, etalager en stoffeerder ij. Brieven onder no. 2640 bur. van dit blad. Te koop 150 rijpe TASAI&SPB.AE-ST1&! Dr. Slitz. Marcellusstr. Q. Noordwijk. 2636 Aangeboden 2 KAK/IERS met PENSION in net R.-K. huisgezin voor persoon met vast in komen. Brieven a. h. bur. v. d.' blad onder no. 2598 TE &aos> 2 pers. kano. W. A. v. d. Arend, Oude Rijn- 45. voor eenige maanden, aan een radio voor een zieke. J. Franse, Breestraat 51a, Leiden. 2599 BEDRIJFSRUIMTE te huur gevr. v. kunst- nijverheidsatelier. bij e.v. slagen ruime belooning. Br. ond. no. 2594 bur. v, d. blad. TE HUUR aangeboden gem. ka mer, serre,- slaapkamer, balcon, met gebruik van keuken. Liefst echtpaar zonder kinderen. Br. aan den agent van dit blad G. Wassenaar, Pickéstr. 1, Noordwijk. 2637 Aangeboden moderne WANDELWAGEN in ruil voor 2 paar in goeden staat zijnde kin derschoenen maat 26. L. Helsen, Heerenweg 26, Warmond, tel. 127. I.Y.B. afd.® Leiden. Openb. Vergadering in de groote zaal van het Leidsche Volkshuis, Apothekersdijk 33, op MIaandag 17 Septem ber des avonds om half acht. Onderwerp: 2909 DEN VREDE WINNEN Spreker: M. H. v. Stijl. (Lid van de Econ. Commissie). Toegangsprijs 0.50. Kaartverkoop a. d. zaal. Gelegenheid tot schrif telijk vragen stellen. Aanstelling gezocht als VERTEGENWOORDIGER, REIZIGER o» KANTOORBEDIENDE hij industrieele of han delsonderneming, door 28-j. ontwikkelde jonge man, niet onbemiddeld, in bi zit van kofferschrijf machine, genegen gedu rende proeftijd op provi siebasis te werken. Brie ven bur. v. d. blad on der no. 2595 Ter overname gevraagd i off 2 e8as!8@R@n H©US©H maat TA of 8 fijn weef sel. Wil goede prijs beta len of ruilen voor thee doeken. Br. bur. v. d. bi. onder no. 2602a LEDIKANT, een z.g twijfelaar te koop ge vraagd, niet breeder dan 100 c.m., liefst met bed of matras. Th. A. B. La ken, Haven 64. 2606 R.K. MEISJE 15 jaar, biedt zich aan als huip in de huishouding, van 8.^01 uur. Brieven bureau van dit blad on der no. 2661. TWEE MEISJES bieden zich aan voor het schoonhouden van een school of kantoor, na den middag. Brieven bur. v. d. blad onder no. 2662a. WIE WIL RUILEN 1 meisjesmantel en hoed je, 9 jaar, 2 jongensbroe ken, zwaar fluweel, 2 blouses, 1. 12 jaar, alles in goeden staat, voor pak of jas, 18 jaar. Brieven letter A - J. Borst, agent De Burcht, Hazerswoude Rijndijk. 2680 GEWOffIDEM te Rijpwetering een gou den ring met steentje, te rug te bekomen bij M. Buskermolen, Kerkstraat 78, Oudewetering. Wie wil raaiS^re 2 pits petroleumstel voor damessohoenen m. 41, geen hooge hak. C. Kore- man, Oude Rijn 67a. Gevraagd een 2679 DAGMEISJE bij N. S. Disseldorp, Goo- weg 8, Noordwijkerhout, Gevraagd nette BAKKERSBEDSENDE Bakkerij Leenheer, Smidswater 60. Rijns- burg. 2672 Een net 2673 R.K. MEISJE gevraagd voor dag of dag en nacht door S. J. Sonius, Looierslaan 36, Leidschendam. met eenige kennise van boekhouden en kantoor- ervaring kan geplaatst worden bij Van der Reij- den's meel- en graanhan del. Uitsluitend schrifte lijke sollicitaties worden ingewacht aan ons kan toor. Adres: Oude Rijn 38, Leiden. 2689 Te koop gevraagd een jachtgeweer, ook genegen te ruilen. Hofbrouckerl. 24, Oegstgeest. tel. 25965 Flinke 2666 R.K. HUISHOUDSTER gevraagd in gezin met 3 kl. kinderen. Adres: G. J. Roeleveld, Jaagpad 4, Kwakel. Te koop gevraagd 6 volt. Te huur gevraagd autogarage. Br. bur. v. d. bl. onder no. 2671. gevraagd in levensmiddelenbedrijf volslagen bekend met de boekhouding. Salaris na der over een te komen. Br. bur. v. d bh onder no. 2907 Groote Handelsonderneming vraagt jong voor algemeene werkzaamheden, met ambachts schoolopleiding en/of auto-technische kennis. Brieven bureau van dit blad onder no. 2633

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 3