HET GELD gaat w££en tDmdetvaf. mm. duimt" „die dit volk tot twijfel wilde brengen" Ernstig ongeluk bij Anjum &e 100.000 Woensdag 12 September 1945 No. 71 HÜW Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Bureaux Redactie en Ad ministratie: Papengracht 32-34, Leiden. Telefoon: Directie en Redactie 20015 Administratie 20935. Dli BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. EIburg. Abonnementsprijzen: 0.26 p. week, 1.10 p. maand, 3.20 p. kwartaaL Franco p. p. 4.20. W eenrerwachting geldij Woensdag tot Donderdag medegedeeld door hetK.S M.I. te De Bilt: Overdag meest zwaar be •wolkt, met hier en daar eeni- ge regen. Aan de kustvri krachtige, in de overige dee- len des lands matige znïdel. wind. Weinig verand. in tem peratuur. Plaatselijk kans op ochtendmist. Vanavond spreekt de minis ter van financiën, prof. Lief- tinck voor de radio. Het zal gaan over het geld. Waar zal het heen rollen? Nu nog naar de Bank, ook nog naar de Giro, maar komt het weer terug? Krijgt het alleen een nieuw pakje aan en moet het dan harder en vlugger gaan rollen dan het vroeger ooit gedaan heeft? Komt het geld weer terug, of komt het niet terug? „Eenieder, die niets op zijn kerfstok heeft en zijn geld op regelmatige wijze heeft ver diend, heeft geen reden tot angst of zenuwachtigheid", al dus de president van de Neder- Iandsche Bank. Luistert dus goed. Het geld gaat rollen, tnaar het zal daarmee helpen om heel het Nederlandsche bedrijf weer op rolletjes te doen gaan. Voor uw slecht geld, krijgt u goed geld terug. TOJO DOET ZELFMOORD POGING. Tojo, die eerste-minister was van Japan ten tijde van den aanval op Pearl Harbour, heeft op zichzelf geschoten, toen of- ficierep van den Amerikaan- schen opsporingsdienst tracht ten hem te arresteeren in zijn landhuis bij Tokio. Volgens een telegram van den correspon dent te Tokio van de 'Colum- bia-Broadcasting-System zou Tojo, twintig minuten na zijn poging tot zelfmoord zijn ge storven. Het Japansche Nieuws bureau meldde echter te 10 u. Greenwichtijd nog, dat Tojo's toestand „ernstig" was. MGR. GRIFFIN NAAR DUITS CHLAND. Op zijn doorreis naar Duitsch land zal mgr. dr. B. Griffin, aartsbisschop van Westminster en primaat van Engeland, ook Nederland bezoeken en in con tact treden met het Neder- landseh Episcopaat. JAPS WEIGEREN NEDER LAAG TE ERKENNEN. In Washington krijgt men steeds meer bewijsmateriaal in handen, dat de Japansche mili- tairisten besloten zijn. de poli tieke controle in handen te houden en de Britsche en Amerikaansehe plannen te ver ijdelen die er op gericht zijn, de overwonnen natie democra tische beginselen bij te bren gen. De militairisten- zouden het voornemen koesteren, hun verslagen legers mettertijd te maken tot een instrument van wraak tegen de geallieerden. President Truman en zijn adviseurs zijn genoodzaakt meer en meer aandacht te wij- den aan de in Tokio bedreven propagandacampagne, die er op gericht is het Japansche volk te doen gelooven, dat Ja pan den oorlog niet verloren heeft. Amerikaansehe diploma ten en leiders van leger en vloot hebben reeds besprekin- - geh gevoerd om te onderzoe ken wat gedaan kan worden, teneinde het Japansche volk de beteeken is van de nederlaag te doen bijbrengen en de plannen van de militairisten te dwars- boomen. Zelfs spreekt men over de mogelijkheid, dat Keizer Hirohito zal worden af gezet en naar de Ver. Staten overgebracht om daar berecht te worden. zaak-Blokzijl be- Voor de stond een enorme belangstel ling. Reeds Maandag in den vooravond verzamelden zich vele menschen voor de toe gangspoort tot de publieke tri bune en Dinsdagmorgen in de vroegte stonden honderden in de rij. Aan den voor- en ach terkant van het gebouw waarin 't Gerechtshof gevestigd is, be discussieerden velen, de vra gen die naar aanleiding van deze meest brandende der „brandende kwesties" gesteld konden worden. Het lot wilde, dat de geblin deerde auto waarmee Max Blokzijl vervoerd werd, eerst door den tuin van het gebouw van „Volksherstel" moest, om hem naar de rechtszaal te kun nen .brengen Als getuige was opgeroepen de opsporingsambtenaar M. Kamstra van den P.O.D., die een korte verklaring aflegde over het eerste verhoor van Blokzijl. In zijn antwoorden op een aantal vragen, welke de presi dent vervolgens aan verdach te stelde, ontkende deze. dat zijn propaganda er op gericht was dat Nederland met Duitschland zou samengaan. Het standpunt dat hij steeds in nam, aldus Blokzijl, was een samengaan met de Duitsche Nationaal-Socialisten, dievol gens zijn meening misschien ACHT PERSONEN DOOR MIJN GEDOOD Aan de kust van de Lau- werszee bij Anjum is Maan dagmiddag een ernstig ongeluk geschied, dat aan acht perso nen het leven heeft gekost- Door nog onopgehelderde oor zaak is een mijn, welke aan het strand was aangespoeld, tot ontploffing gekomen en daarbij zijn zes militairen en twee burgers om het leven geko men. Dezer dagen hadden omwo nenden aan de kust van de Lauwerszee een zeemijn aan getroffen, die half onder,ge slibd aan de zeekust lag. Zij waarschuwden het z.g. Mme Disposal der Koninklijke Ma rine, de instantie welke zorg draagt, dat onze waterwegen en kusten van explosieven ge zuiverd worden. Een groep personeel van dit marineonderdeel begaf zich gisteren naar Anjum om de mijn onschadelijk te maken. De groep stond onder leiding van een sergeant en bestond verder-uit twee korporaals en vier minderen. Begeleid door twee burgers begaf men zich naar de plaats, waar de mijn lag. Een soldaat bleef op veiligen afstand, teneinde nieuwsgie rigen niet te dicht bij het ge vaarlijke voorwerp te laten komen. Hij zag, hoe de zes mi litairen en de beide burgers zich naar de mijn begaven en er oift heen gingen staan en de helsche machine bekeken. Op een gegeven oogenblik pakte een der militairen iets vast. Op hetzelfde moment explodeerde de mijn. De gevolgen waren ontzettend. Alle acht omstan ders werden op slag gedood. VERBETERING ZET DOOR! Ook in het „toetje"' bij on zen maaltijd demonstreert zich de verbetering, die lang zaam maar gestaag doorzet. Nauwelijks was het eerste schip maïs gearriveerd, of de Ho nig's Fabrieken maakten een begin met de fabricage van Honig"s Maïzena, de voedza me grondstof waaruit Honig's Pudding en Custard grooten- deels worden bereid. Binnen kort zult U uw maaltijden dus weer feestelijk kunnen besluiten met' een ouderwet sere Honig's Pudding of Vla! Ingez. med. 2763 tien procent van het Duitsche volk uitmaakten. Hij had wel het Nederlandsche volk de Nationaal-Socialistisehe prin- cips willen bijbrengen. Indien er werkelijk een ho mogeen geestelijk verzet zou zijn geweest, aldus Blokzijl, had ik dit toegejuicht. Doch het Nederlandsche volk was verdeeld in tal van kleine groepen. Van het breken van een geestelijk verzet was dus eigenlijk geen sprake. Sprekende 'over de Neder landsche regeering. in Londen, zeïde Blokzijl, dat het verlaten van Nederlandsch grondgebied door de regeering het verbre ken van een aantal bepalingen irit de grondwet was. Het was dus niet anders mogelijk dan de regeering te Londen te zien als een comimissiè van oud ministers! Op een 'vraag van den president over zijn verzet tegen de geallieerde zaak ant woordde Blokzijl, dat hij zich nimmer tegen landen, doch uit sluitend tegen politieke stroo mingen had gericht. De doodstraf geëischt. Nadat ook nog prof. mr. Van Oven verdachte enkele vragen had gesteld velleende mr. van Berckel het woord aan den procureur-fiscaal mr. Zaayer voor het houden van zijn re quisitoir. „Als er iemand is, die zich er in dezen oorlog in heeft ge praat, is Blokzijl het wel", al dus begón mr. Zaayer zijn be toog. Nogmaals citeerde hij en kele zeer duidelijke en zeer be zwarende passages uit den bundel „Brandende kwesties". Mr. Zaayer noemde deze pro paganda doortrapt en door en door gemeen, wiant Blokziil kende het Nederlandsche volk zeer goed. Hij heeft het aan gevallen in zijn trouw aan zichzelf, aan zijn Koningin, en aan de zaak der Geallieerden. De duivel, die dit volk tot twij fel wilde brengen, was Max Blokzijl, aldus mr. Zaayer. De eisch welke de procu reur-fiscaal aan het einde van zijn betoog stelde was de dood straf. gepaard gaande met ont zetting uit het recht om ooit weer als journalist of als ra diospreker o-p te treden en ont zet uit het actieve en passieve kiesrecht. Aan zijn eisch voegde mr. Zaayer het verzoek toe geen cassatierecht te verleenen en eisehte de doodstraf De zaal, die i een atmosfeer van uiterste spanning de zitting tot dit oogenblik had aange hoord, leek wel tot een ont spanning te komen toen 't ver wachte woord) tenslotte werd uitgesproken ACHTER HET PRIKKELDRAAD. I. TV a de bevrijding zijn tiendui- zenden menschen opgepakt. Daarbij was -de eerste nood zaak: voortvarendheid. De Po litieke Opsporingsdiensten en commissies deden wat ze kon den. Ze kregen tallooze klach ten en beschuldigingen te ver werken. Stuk voor stuk wor den deze behandeld en in vele gevallen moest men het 'zekere voor het onzekere nemen door den persoon in kwestie maar vast op te pakken. Zoo zitten er thans in Nederland onge veer 80.000 menschen achter tralie en prikkeldraad; des kundigen verwachten, dat hun aantal zal oploopen tot ruim 100.000. Onder die massa zit rijp en groen. Aan den eenen kant de volkomen misdadigers, aan den anderen kant -echter ook vol maakt onschuldigen. Het bovenstaande is ont leend aan de radiotoespraak van den Patriot over de vrij lating van N.S.B.'ers. Het is, lezer, verbijsterend van open hartigheid! Oo<k blijkt er uit, een totaal gemis aan inzicht t.a.v. de eischen welke de rechtstaat stelt. Over de eerste noodzaak „voortvarendheid", hebben wij ons thans bitter te beklagen, want het vormt de bron van alle ellende, waarmede wij thans opgescheept zitten. Het is het begin van een drama, waarvan wij het einde nog niet zien. Vervolgens: het zekere moest voor het onzekere worden ge nomen, zegt Patriot. Waarom moest dit? Waarom moest het recht worden verkracht? Juist is, dat volmaakt on schuldigen achter, het prikkel draad zitten. Juist is, dat een groot aantal in de gevangenis zucht omdat ze een of meer fouten hebben gemaakt» En dat alles omdat voortvarend heid moest worden betracht! Omdat het zekere v'oor het on zekere moest worden geno men! Waarom dan niet de zoo veel honderd kilometer teller de Nederlandsche grens va een prikikeldraadversperrin voorzien? Feitelijk is die vei sperring er al. Wij kunnen hc land niet uit, de grens is hei metisch gesloten. De eene heil van Nederland is reeds bezi de andere helft te „zuiveren7 Maar dan was er toch geen er kele noodzaak voor de voor varendheid van den roes de bevrijding! Voortvarendheid een goede eigenschap ma: wanneer er zooveel verkeerc gevolgen aan den dag treder dan is de oorzaak daarvan nic te zoeken bij voortvarendhei' maar bij een glad verkeerd, gedragslijn. Ten eerste dus: er zijn du zenden menschen teveel opge pakt, de weduwe die de wasc deed voor Duitsche soldata;- maar niet de beruchte Va Hoey Smit uit Rotterdam, d; men dezer dagen nog vrij Ree. zien rondwandelen. Ten tweede: men heeft gee huisvesting voor de 100.00 1 Als aanstonds het najaar en c winter komen, zullen er sterve in de kampen, die beslist on voldoende beschutting biede! tegen ons klimaat. Ten derde: als men van c' beruchte voortvarendheid te rugkomt en zich van de dwz lingen zijns weegs bekeerl als men de duizenden lichte ge vallen voorwaardelijk in vri.i heid stelt, is er alle gelegrn heid om ze later voor c? strafrechter, te roepen en ze veroordeelen indien het -rech er om vraagt Ten vierde: de protesten aan genomen tegen het zeer .ver standig voornemen van min ter Sehermerhorn om den om vang van het drama te bep- ken, door een aantal lied voorwaardelijk in vrijheid stellen en de behandeling, w ke een aantal voorwaardelijk vrijheid gestelden van een der aantal lieden heeft moei ondervinden, wijzen erop c de Duitschers hier een ba hebben achtergelaten, wel onverwijld en zoo krachtig ir gelijk moet worden bestree teneinde verdere besmetting voorkomen. De verdediging. Hierna was het woord aan den verdediger mr. A. V. de Lauwere. Deze deelde .mede zich volkomen aan de juridi sche kanten van deze zaak te willen houden. De dagvaar- iihg, aldus mr. de Lauwere, zegt in huiselijk Nederlandsch dat Blokzijl getracht heeft hét geestelijk verzet van het Ne derlandsche volk te breken, maar deze opzet is niet gelukt, zooals de geschiedenis heeft bewezen en daarmede is het optreden van Blokzijl beperkt gebleven tot een poging. Pro paganda voeren is geen feit in den zin van het Wetboek van Strafrecht. Op grond hiervan concludeerde de verdediger dat op grond van deze dagvaarding Blokzijl niet veroordeeld zou kunnen worden. Subsidiair verzocht hij vergunning tot het aanteekenen van cassatie. Een tweede maai ging een electrische schok door de stamp- en stampvolle zaal, toen na het pleiddoi van mr. De Lauwere, Max Blokzijl zelf het woord kreeg. „Het laatste woord is aan den verdachte", zoo luidt de phrase.-Een phrase die nu ech ter van schrijnende realiteit was. Rustig las Max Blokzijl zijn verdediging op, al klonk zijn stem niet zoo duidelijk als vroeger voor de radio. Men zou niet vermoeden dat deze man voor zijn leven vocht. Hij behandelde in het kort het talrijke belangrijke we dat hij vóór 1933 voor Ned- land had gedaan, waarvoor ook is onderscheiden Na 1! groeide in mij, zoo zeide 1 steeds meer belangstelling waardeering voor het Nat naai-Socialisme. ,,Ik geloofniet, dat m propaganda tastbare resulta' heeft gehad, wèl fcelangstellk Ik heb steeds getracht mij bepalen tot sociale kwesties heb tot dit doel ook een 1 reau opgericht dat duizend heeft kunnen helpen. Mijn pi paganda is bedoeld gewe< om het Nederlandsche volk helpen en ik ontken dat im propaganda Duitschland he geholpen. Ik heb steeds zoo min mof lijk contact met de Duitsche gehad en na Dollen Dinsdag feite totaal met hen gebroke- Blokzijl ging zelfs zoover zijn verdediging dat hij du de te beweren, dat zijn pra: jes van nut zijn geweest ve de Londensche regeering de illegale pers omdat hij v eens een beeld gaf van stemming in het kamp van Nationaal-Socialisten. Hij I sloot zijn betoog met de me deeling, dat hij steeds geleid geweest door idealisme en v derlandsliefde. Hij verzoc' het Hof hem van het ten lar gelegde vrij te spreken. Mr. Van Berckel bepaal' dat het Hof over 14 dagen u spraak zal doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1