BEVRIJDE NEDERLANDERS ZENDEN HUN GROET £eft (Uwxp u-an bondg,eno-cden Het UatLcaan eft ïiuiCand Dinsdag II September 1945 No. 70 Bureaux Redactie en Ad ministratie: Papengracht 32-34, Leiden. Telefoon: Direotie en Redactie 20015 Administratie 20935. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: ƒ0.26 p. week, ƒ1.10 p. maand, ƒ3.20 p. kwartaal. Franco p. p. ƒ4.20. "Weerverwachting geldig van Dinsdag- tot "Woensdag avond medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Nog vrij warm. Plaatselijk eenige ochtend mist. Overdag heli tot zwaar bewolkt. Overwegend droog- Yrij warm. Zwakke tijdelijke matige wind uit zuidelijke richting. Zeventig Nederlandsche ge- interneerden, waaronder tien vrouwen en kinderen, thans be vrijd uit een kamp in Sime- road te Singapore, zijn dank baar en gelukkig nu zij in staat zijn een boodschap te zenden aan hun landgenooten via A. N.P.-Aneta. Deze boodschap luidt als volgt: Wij .wenschen allen, vanaf den viertienjarigen Ben- ni Calen tot den twee-en-tach tigjarigen grootvader H'eymans toe, u te zeggen dat wij in goe de gezondheid zijn en dat ook ons moreel goed is. Vanzelf sprekend zijn onze lichamen zwakker tengevolge van voort durende ondervoeding en uit putting maar nu voelen wij dit niet meer, nu wij overvev- heugd zijn bij de gedachte, dat wij na drie en een halfjaar on derdrukking door de wreede en barbaarsche Jappen onze vrijheid herkregen hebben. Zelfs nu kunnen wij ons nau welijks realiseeren dat" wij vrij zijn, maar de tegenwoordig heid van .Britsche soldaten, matrozen en luchtmachtperso- neel van lord Louis Mountbat- tens commando doet ons be seften, dat dit niet langer een droom maar waarneid is. een heerlijke realiteit. Gij kunt a voorstellen hoe pri.nihef de omstandigheden waren. om niet te spreken van den moed- benemende atmosfeer, veroor zaakt door de hooge, grijze ge vangenismuren. Na een ver blijf van twee jaar in de Chan- gigevahgenis, waar duizenden mannen, vrouwen en kinderen waren saamgedreven in een ruimte, die oorspronkelijk voor maximaal achthonderd ver oordeelden was ingericht, wer- wen wij naar Sime-road over gebracht waar wij anderhalf jaar hebben doorgebracht in groote hutten, die de geinter- neerden zelf hadden gebouwd van hout en gedroogde klap perboombladeren. Elke hut werd door tachtig personen be woond. Ook hier hebben wij hard gewerkt met het bebou wen van den grond, het teelen van groenten, alsmede het ver richten van allerlei huishoude- lijken arbeid en het schoonhou den van latrines Eentonige ar beid, steeds onder bewaking van Japansche soldaten. Ieder die niet hard genoeg naar den zin der bewakers werkte, kreeg schoppen en slaag. En kelen onzer geraakten in han den der geheime Japansche po litie, die hen op middeleeuw- sche wijze gemarteld en uitge hongerd heeft. Maar goddank zijn zij allen behouden terug gekeerd. Andere lotgenooten van dit kamp echter zijn een verschrikkelijken dood gestor ven. Onze kleine gemeenschap was over tal van hutten ver spreid en dat had het voor deel, dat wij vriendschap kon den sluiten met Britten, Ame rikanen, Noren, Polen, Russen en Tsjeohoslovaken. Gemeen schappelijk lijden versterkt vriendschapsbanden en ons kamp werd in den besten zin van het woord een echt kamp van bondgenooten'. Toch vormden de Nederlan ders weer een aparte eenheid, saamgebonden door verknocht heid aan de Koningin en de le den van de Koninklijke fami- KEIZERLIJK JAPANSCH HOOFDKWARTIER VERDWIJNT. Generaal MacArthur heeft een order uitgevaardigd, waar bij wordt bepaald, dat met in gang van 15 September a.s. het Keizerlijk Japansche Hoofd kwartier opgeheven zal zijn. lie. Koninginnedag werd steeds gevierd. Zii het ook in alle stilte en geheimhouding, met fluisterend uitgesproken ge- lukwenschen en geheime bij eenkomsten, aangezien alle demonstraties streng verboden waren en het dus gevaarlijk was blijk te geven van natio nale gevoelens. Maar vorige weel- bestond er een prachtige gelegenheid om dezen heuge- lijken dag openlijk te vieren en wij hebben die gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan. Rood-wit-blauw en oran je, voorzichtig verborgen ge houden in tasschen en boeken, kwamen plotseling te voor schijn en sierden onze Mee ding, terwijl ons kleine Neder landsche koor, bijgestaan door het groote kampkoor, 's avonds tijdens een liefdadigheidscon cert voor zieken en ouden van dagen het Wilhelmus, Piet Hein en „Waar de blanke top der duinen" ten gehoore bracht JOEGO-SLAVISCHE EMIGRANTEN Te Rome is eer manifest uit gegeven met onderteekening van de vertegenwoordigers van drie Joego-Slavische oppositie partijen. In dit manifest wordt het regiem van Tito afgewezen en wordt gevraagd om tus- schenkomst van de Geallieerden tot herstel van de vrijheid in J oego-Slavië. De betreffende partijen zijn: de Sloveensche Volkspartij, de Kroatische De mocratische partij en de Onaf- hankelijk-Democratische partij. Een aantal geëmigreerde Joego- Slavische officieren te Rome heeft aan Koning Peter, bij ge legenheid van diens verjaardag een boodschap gezonden, waar in hun loyaliteit en tóewijding tot uiting worden gebracht. Men meent, dat het aan den dag treden van Italië als cen trum van activiteit van Joego- Slavische emigranten waar schijnlijk niet bevorderlijk zal zijn voor het vestigen van vriendschappelijke betrekkin gen tusschen maarschalk Tito NEDERLANDSCH INDIË VOORBEREIDING TOT DE RIJKSCONFERENTIE In de voorbereiding van de aanstaande Rijksconferentie is thans teekening gekomen. Naar de Indische redacteur van het A.N.P. verneemt, heeft n.l. de minister van Overzee sche Gebiedsdeelen in het ka der dezer voorbereiding een commissie tot onderzoek inge- steldv Deze commissie heeft de op dracht om, zoo mogelijk op kor ten termijn, te onderzoeken welke wenschen en opvattin gen hier te lande leven met be trekking tot de aanpassing van de structuur der overzeesche gebiedsdeelen en de bepaling van hun plaats in het Konink rijk der Nederlanden overeen komstig de gewijzigde omstan digheden. De commissie zal aan den minister van overzee sche gebiedsdeelen een berede neerd verslag uitbrengen van haar onderzoek, omMeed met beschouwingen, die de strek king, de wenschen en opvattin gen duidelijk maken en op de consequenties daarvan ten aan zien van het staatsbestel, wet geving en maatschappij wijzen. Hiermede is dus in Neder land een eerste concrete stap gedaan ter uitvoering van wat H. M. de Koningin in haar histo rische radiorede van 7 Decem ber 1942 aankondigde. In deze rede stelde H, M. een Rijkscon ferentie in het vooruitzicht, waarbij 15 vertegenwoordigers van Nederland, 15 vertegen woordigers van Indië, 3 van Su riname en 3 van Curagao, zich zouden beraden over de nieuwe structuur van het Koninkrijk. Voor deze Ronde-Tafel-Confe rentie, van adviseerend karak ter, zijn de gedelegeerden van Suriname en Curagao reeds aan gewezen. Voor Nederland en Indië is dit echter door den loop der ge beurtenissen nog niet kunnen geschieden. Contra Tito en de ïtaliaansche regeering, of schoon daarbij gezegd moet worden, dat de emigranten, voor het meerendeel, als katho lieken, zich meer aangetrokken gevoelen tot het Vaticaan dan tot de ïtaliaansche regeering van welke laatste zij, naar het schijnt, niet den minsten steun ontvangen. EEN RAMP-WINTER VOOR D UITS CHL AND. De geallieerde mogendheden kunnen niet voorkomen, ge zien inlichtingen van Britsche officieren van gezondheid te Berlijn, zonder aan de voor ziening in de voedsel- en brand stofbehoeften van de overige Europeesche landen te kort te doen, met de maatregelen wel ke zij thans in staat zijn te ne men, dat honderd-duizenden Duitschers in den aanstaanden winter zullen sterven. Met het oog op dit rampspoedig voor uitzicht doen de Geallieerde autoriteiten den burgemeesters order toekomen om maatrege len te treffen ter verzekering van een vlotte begrafenis van de dooden in den komenden winter, aldus bericht genoem de correspondent. Fenner Brockway, de poli tieke secretaris van de Inde pendant Labour Party (wier socialistisch programma radi caler is dan dat van de La bour ^partij) dringt er in een verklaring bij Engeland en Amerika op aan, voedsel te zenden naar Duitschland, in verband met de daar dreigen de hongerwinter. Brockway v/ijst er op, dat de ziekten, die het gevolg van deze- situatie zouden zijn, niet zouden kun nen worden beperkt tot Duitschland en dat ook de om liggende landen, en tenslotte zelfs Engeland, de gevolgen hiervan couden kunnen voe len. Indien men de Duitschers liet sterven, zou dit bovendien de hoop op „goodwill" Duitschland in de toekomst kunnen vernietigen; de gevoe lens van wraak en haat zou den blijven voortduren en een volgende oorlog zou het gevolg kunnen zijn. TI et Reuter-bericht waarin een onderhoud van Paus Pius XII werd gemeld met den communistischen gezant, gedetacheerd te Warschau, en waarin werd gewaarschuwd om geen voorbarige conclusies te trekken ten opzichte van de verhouding tusschen het Vati caan en Rusland heeft de aan dacht van onze lezers getrok ken en vragen doen opkomen. Het kan niet anders. Voor den oorlog stond het bij ieder een, die eenigszins op de hoog te was. vast, dat de verhouding Moscou-Vaticaan verre van vriendelijk was, integendeel dat Moscou fel vijandig stond te genover den Paus, tegenover de Katholieke Kerk zooals de Sovjets vijandig stonden te genover allen godsdienst. Tijdens den oorlog doken hier en daar geruchten op, ge ruchten die zouden wijzen op een wijziging ten goede. Ze werden echter door de „Osservatore Romano", het blad van Vaticaanstad, zoowel als door Moscou zelf, onmid dellijk gedementeerd Wanneer u dan ook weet, dat Rusland het eenige land is geweest dat het liefdewerk van het Vaticaan ten bate der krijgsgevangenen niet heeft willen steunen dan begrijpt men dat „er nog wel iets ha pert". Alle regeeringen voldeden aan het verzoek van den Paus om berichten door te geven aan familieleden van gevange nen en wie dan ook den Vati- caan-zender op ongewone tij den beluisterde kon uren ach tereen als maar namen en boodschappen hooren in alle talen en tot alle naties van al lerlei gevangenen uit alle hoe ken en windstreken der aarde, maar niet uit het onmetelijke steppengebied der vereenigde Sovjet-republieken. Het feit dat bij het bezoek van generaal de Gaulle een H. Mis werd opgedragen in de kerk van Sint Lodewijk zegt niets, want deze kerk behoort tot het Fransche gezantschap en is als zoodanig Fransch ter ritorium. Wèl opvallend echter was dat een Amerikaansch aalmoe zenier de plechtigheid moest verrichten en in het Fransch een preek hield, terwijl Mgr. Neveu, Franschman. de Apos tolisch administrateur, geen toegang tox Rusland kon krij gen! Het herstel van het Ortho doxe patriarchaat in Rusland zegt op zich weinig cf niets. Er is ook geen enkele aanwij zing die eenig vermoeden wet tigt dat de houding van het communisme in Rusland zou zijn gewijzigd' ten opzichte van den godsdienst Wii zouden dat wel heel graag willen. Er wordt ook veel voor gebeden. De geschie denis en de belofte van OL. Vrouw van Fatima hebben meer dan iets anders de reli gieuze belangstelling voor Rus land levendig gehouden, aan gewakkerd en verste riet. En inderdaad, waar Rus land met zulke groote schre den langs den weg van lijden en dood, langs den weg van puin en verwoesting tot de grootheid van zijn overwinning is gekomen, daar leeft in veler harten groote sympathie voor het dappere Russische volk en de uitgesproken wensch dat de barricade die het communisme in Rusland opwerpt tusschen godsdienst en leven spoedig moge worden geslecht, is er des te vuriger om. In Rusland is bij het volk de godsdienst niet uitgeroeid kun nen worden. De talloze Rus sische krijgsgevangenen geven daarvan overvioed'ge bewijzen, óók en dat is veelzeggend1 de jongeren clie toen volle dig door de goR oozenpropa gan da zijn bewerkt. Weer geldt dat de ziel van den mensch, van nature chris telijk, altijd weer op zoek gaat naar God en God vindt ook al denkt de godlooze dan dat hij definitief God heeft uitge roeid. RADIOREDE VAN Z. K. H. PRINS BERNHARD. Z. K. H. Prins Bernhard heeft 1 verband met de oprichting van het comité „Nederland helpt Indië" een radio-rede uitge sproken. Wij ontleenen hieraan nog het volgende: Wij zelf zijn nog maar zoo kort geleden geholpen. Gij allen in het zuiden, in het oosten, ge weet nog en zult het nooit vergeten hoe bij u de bevrij ding kwam. Ge zult het nooit vergeten, dien dag, waarop een indrukwekkende zwerm vlieg-' tuigen u de zoo noodzakelijke voedselpakketten toewierp, voorbode van een zoo nabije be vrijding. Nu komt die zelfde vrijheid over de mülioenen ginds in In dië en de angst en beklemming van jaren vallen af, al blijven nog duizenden zorgen. Op tal van plaatsen, in tal van vereenigingen, in tal van krin gen, zon men op middelen Indië te hulp te komen. Mij werd verzocht het eere voorzitterschap op mij te nemen en de actie van dit comité bij u in te leiden. Dat ik dit van gan- scher harte doe, behoeft geen betoog. De taak is duidelijk en met een. paar woorden gezegd: Overal: waar nood is en de re geering die niet, of niet vol doende lenigen kan, zal Neder land, zal dit «MËÜ&é, zult gij, BISCUITS OP BROODBON. De nog bii de bakkers, krui deniers en speciale zaken aan wezige voorraden Engelsche biscuits mogen uitverkocht worden op broodbonnen. Per bon voor 400 gram brood kan men 300 grain Engelscfhs biscuits koopen. landgenooten, helpen. Die hulp zal zich uitstrekken over hen, die ginds blijven wonen en over hen, die onmidellijk kunnen worden gerepatrieerd. Een enorm werk wacht. Hier klinkt slechts één commando: Alle hens aan dek. Het Nederland sche Roode Kruis met zijn af- deelingen, verspreid over geheel Nederland is reeds ingescha keld. Vereenigingen als Oost en West, Simavi en Nisvo heb ben hunne medewerking toege zegd. Zoo zullen wij komen tot een alles omvattende actie ten bate van de getroffen gewesten overzee. Wij zullen de wereld toonen dat wij, ondanks jaren van onderdrukking, den moed niet hebben verloren en de drang tot opbouw grooter is dan ooit. De gevoelens van gene genheid en saamhoorigheid van het Nederlandsche volk tot de volkeren in de overzeesche ge westen zijn na de gemeenschap pelijk doorgestane ellende in tenser dan ooit. Laat dit werk, met uw aller hulp, in eendrachtige samen werking en met Gods zegen groote resultaten opleveren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1