Gouverneur Generaal in Nederland H.M. de Konisigin in Leiden /LaAidUiAcJhajx Maandag 10 September 1945 No. 69 UUI Katholiek Dagblad voor Leiden en Omatreken Bureaux Redactie en Ad ministratie: Papengracht 32-34, Leiden. Telefoon: Directie en Redactie 20015 Administratie 20935. BIECHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton v. Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. v. Elburg. Abonnementsprijzen: 0.26'p. week, 1.10 p. maand, ƒ3.20 p. kwartaal. Franco p. p. ƒ4.20. "Weerverwachting geldig van Maandagavond tot Dins dagavond, medegedeelt door het K.N.M.I. te De Bil>t. Mooi herfstweer. Ochtendmist. Overdag zon nig, droog en vrij warm. Zuidelijke wind. Zondagochtend kwart over elf is de Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië, Jhr. Mr. B. O. W. L. Tjarda van Star- kenborgh Stacliouwer in gezel schap van luit.-generaal H. ter Poorten, commandant van het Kon. Ned. Indische leger bij den inva] van de Japanners in Ned.-Oost-Indië, op het vlieg veld Welschap bij Eindhoven aangekomen. De landvoogd werd_ bij zijn aankomst namens H. M. de Koningin begroet door H. K. H. Prinses Juliana en namens de regeering door den minis-- terpresident prof. ir. W. Schermerhorn en den minister van buitenlandsche zaken, R. van Kleffens. Kort na zijn aankomst is de Gouverneur-Ge neraal per vliegtuig naar Schiphol doorgereisd, terwijl lt.-generaal Ter Poorten zijn reis naar Den Plaag zou ver-7 volgen. Interview! Uiterlijk volkomen be- heerscht, gebruind en jeugdig ondanks zijn 57 jaren, zoo stapte om kwart over elf de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië uit de Liberator die hem van Calcutta naar het moe derland had gebracht. Ruim drie jaren is „de held van Isola" in Japansche krijgsge vangenschap geweest. Met de waardigheid waarmede de landvoogd de tragische" capi tulatie van de Ned.-Indische strijdkrachten op 8 Maart 1942 heeft gedragen, heeft hij ook de. naar zijn eigen woorden, „onwaardige" krijgsgevangen schap onder de Japanners doorworsteld. In het meest indrukwekkende interview van mijn carrière, aldus de Indische redacteur van A.N.P.- Aneta,, toonde de Gouverneur- Generaal zijn innemend op treden en innerlijke kracht te hebben bewaard. „U ziet, ik ben magerder ge worden dan ik vroeger was. Vergeleken bij vroeger jaren weeg ik heel wat kilogrammen minder", aldus de landvoogd op een eerste vraag naar zijn persoonlijk welzijn in het korte onderhoud met ons tij dens zijn oponthoud op het vliegveld Welschap te Eind hoven. De voeding in de kampen was voldoende, d. w. z. juist voldoende om ons gezond te houden. Dat zij echter ontoe reikend was voor een behoor lijke lichamelijke conditie, be wijst wel de omstandigheid, dau telkens wanneer eens voor korten tijd de rantsoenen eenigszins werden verhoogd, wij allen in gewicht toenamen. Ik zelf ben er goed afgeko men, anderen waren er soms slechter aan toe. De een kan nu eenmaal beter tegen ge ringe voeding dan een ander. Ik voel me volkomen gezond." Geiten hoeden! „Onze job was het hoeden van geiten en dat is een kar wei, dat nog niet eens mee valt", aldus lt.-generaal Ter Poorten, legercommandant van het Kon. Ned.-Indische leger ten tijde der Japansche inva sies, over zijn ervaringen in Met ingang van heden is het Dagblad „De Burcht" verplaatst naar drukkerij N.V. „De Leidsche Courant". Bureaux: Papengracht 32-34 Telefoon: Directie en Re dactie 20015 Administr. 20935 krijgsgevangenschap, welke hij met den landvoogd heeft ge deeld. Veel kon de legercomman dant ons niet niededeelen, daar hij gehaast was om zijn koffers in het vliegtuig te bergen, waarmede hij, vergezeld van generaal-majoor Verniers van der Loeff en samen met den Britsehen ambassadeur. Sir Neville Bland en diens echt- genoote na een kort opont houd op het vliegveld Wel schap nabij Eindhoven door vloog. „Mijn ervaringen op de reis terug naar het moederland? deze waren overweldigend. De manier, waarop de Engelschen en Amerikanen ons hebben geholpen was puissant. In Calcutta hebben wij bij den Gouverneur van Bengalen geloge'erd, die ons allerharte lijkst ontving. De officieren van de R. A. F. sloofden zich uit om het ons aangenaam te maken. De ontvangst hier in Eindhoven gaat iedere appre ciatie te boven." De ervaringen van generaal Ter Póórten in- Japansche krijgsgevangenschap waren van den onaangenaamsten aard. Het was ieder en dag eerbewijzen brengen. Het appèl werd gehouden in het Ja- parisch en de orders werden gegeven in het Japansch. WIJDVERTAKTE NAZI ORGANISATIE IN DUITSCHLAND. Er bestaat in Duitschland een wijdvertakte nazi-organi satie en de geallieerden heb ben het leidende centrum daarvan nog niet ontdekt, al dus deelden verscheidene neu trale waarnemers mede, die onlangs uit Duitschland in Zwitserland zijn teruggekeerd. Het schijnt, dat honderden, ja zelfs duizenden fanatieke na zi's, vermomd als buiten landsche arbeiders of als te ruggekeerde krijgsgevangenen, zich nog vrij in Duitschland bewegen, en het gevaar is niet denkbeeldig, dat zij zich zul len aaneensluiten tot een krachtige beweging, tenzij de geallieerde autoriteiten spoedig hun schuilplaats ontdekken alsmede de namen van de lei ders. Men fluistert zelfs, dat de beweging onder de persoon lijke leiding van Hitier zou staan. De centrale leiding handhaaft het contact met nazigroepen in verschillende deelen van de bezette zones, voornamelijk met het doel vertrouwde na- zis op verantwoordelijke posten te plaatsen. De onbekendheid van de geallieerde autoritei ten met de Duitsche aangele genheden heeft het betrekke lijk gemakkelijk gemaakt om met behulp van knap ver- valschte papieren, nazis op sleutelposities te brengen van plaatselijke bestuurslichamen. JAPANSCHE OVERGAVE IN INBONESIë. Alle Japansche troepen in Indonesië ten oosten van Lom bok en op Borneo hebben zich overgegeven aan den Austra- llschen opperbevelhebber Sir Thomas Blarney op Morotei. H. M. de Koningin heeft Zondagochtend een bezoek gebracht aan de dahlia-ten toonstelling, welke in de Stads gehoorzaal wordt gehouden en georganiseerd wordt door de afdeëling Leiden en om streken van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, de vaste keuringscommissie dier Maatschappij en de Ned. DabJia-vereeniging. Aan den ingang werd de Koningin ont vangen door het Tentoonstel- lingsbestuur, dat H. M. een bouquet oranje dahlia's aan bood. De vorstin werd hier na rondgeleid door den afdee- lingsfroorzitter, den heer Joh, Jonker, den heer Joh. Jonker, den algemeenen voorzitter Jhr. G. F. van Tets en den voorzit ter der Ned. Dahliavereeniging. den heer J. F. C. Dix. Tijdens de rondgang liet de Koningin verscheidene kweekers aan- zieh voorstellen en zich in lichten over bijzonderheden van de cultuur en de bedrijfs- moeilijkheden, in de oorlogs jaren ondervonden Na een verblijf van drie kwartier verliet H. M. het tentoonstellingsgebouw, luide toegejuicht door de menigte, welke de koninklijke auto om stuwde. Deze laatste kon zich slechts met veel moeite en zeer langzaam een weg door de hoofdstraat banen. Het bezoek kenmerkte zich Deze troepen vormden het Ja pansche tweede leger en ston den onder bevel van Luit-Ge- neraal Tisjima. Nederlandsche, Amerikaansche en Australische troepen hebben daarna een pa rade gehouden op MorotaL door. een ongedwongen belang stelling van de zijde van Hare Majesteit en door een beschei den en beheerschte blijdschap van de zijde van bet in de zaal aanwezige publiek Hare Ma jesteit had interesse voor alles, speciaal voor ae moeil ij kne den, die overwonnen waren gedurende de oorlog voor die nog overwonnen zouden moe ten worden in de toekomst. Verschillende inzenders wer den door Hare Majesteit her kend. Zoo is er een liefhebber, die exposeert, en door de Ko ningin werd herkend. Hij had 12 jaar geleden-eveneens aan een door H.M. bezochte ten toonstelling deelgenomen. Heden, 10 Sept., herdenkt Z. H. Excellentie Mon seigneur Dr. J. de Jong zijn zestigsten verjaardag en over twee dagen is het tien jaar ge leden dat Hij in de Bisschops wijding de volheid van het Priesterschap ontving. Het zal niemand verwonde ren, dat onze gedachten nog eens op bezoek gaan in het hui.- op de Maliesingel te Utrecht waar de Aartsbisschop gedu rende vijf bittere oorlogsjaren tegen de sluwe en geslepen tyrannie van den Duitscher on verschrokken en onwrikbaar leiding bleef geven en het mid delpunt vormde van waaruit Katholiek Nederland het ver zet pleegde en een niet te doorbreken wal opwierp tegen de telkens opnieuw gedane aanvallen op christendom er beschaving, op Kerk en Gods dienst.' Maar niet alleen Katholie ken. alle Nederlanders zullen in Dr.'de Jong ook zien een na tionale figuur en zullen Hem met alle eerlijkheid erkennen als de personificatievan d< „bovengrondsche illegaliteit". Wat al adviezen zijn daar op de Maliebaan in de onmid dellijke nabijheid van Hoofd kwartieren van Duitsche en Nederlandsche SS ge vraagd en verkregen. Als er een register zou bijgehouden zijn zou men verbaasd staan wie daar om raad kwam en.... gesterkt en met een juiste aangegeven lijn, zijn weg te midden van alie gevaren kon voort- en doorzetten. Nooit heeft Dr. de Jong, die geschiedenis doceerde op het Groot-Seminarie kunnen ver moeden, dat Hij zelf nog eens „geschiedenis zou maken". Zijn enorme en alle vakkun- digen verbazende kennis der historie heeft Hem gewend ge maakt de problemen te toetsen en de moeilijkheden te door- vorschen. Hij wist als geleerde dat geduld en durf samen kun nen, dikwijls samen móeten gaan. en van deze ervaring heeft Nederland in zijn geheel en wij als Katholieken in het bijzonder de vruchten gezien en straks als het boek van Ma gister Stokman gaat uitkomen zullen wij waarschijnlijk nog beter de oogst van dit bewind kunnen schatten. Men denke daar niet te licht over. Bij den Aartsbisschop kwam iedereen. De eenvoudige man en de directeur, de hoog ste ambtenaar en knapste or ganisator. Maar al deze men- schen stonden voor vragen waarop zij geen antwoord wis ten of waarover zij eerst zekerheid kwamen halen of het wel goed was. Steeds stond de Aartsbisschop „met beide voe ten op den vloer". Alle pose, alle felheid bande Hij uit zijn wenken en raadgevingen. Hij begreep dat daarmee de menschen, die tot hem kwa men, niet waren geholpen. Nuchter en zakelijk maar ge dragen door een groote ver antwoordelijkheid, bezield door een diepe liefde voor ons va derland en een intens meevoe lend hart, gaf hij zijn ant woord. zijn oordeel. „U moet me niet kwalijk ne men dat ik de zaak zoo nuch ter bezieu moet er ook aan denken hoe gemakkelijk het is om te zeggen doe dit of doe dat en daarmee de men schen voor verschrikkelijke ge volgen te stellen en te weten: „zelf blijf ie er waarschijnlijk buiten Maar als het vaststond, dat het niet anders kón. Het dreigement dat groote getallen priesters zouden wor den opgepakt als er weer een brief zou worden voorgelezen hield hem niet terug, o, neen. Zoo staan wii, door den strijd onder zijn leiding, ge staald, nauwer rondom Hem en rondom alles wat Hij voor ons tot iiitdruking brengt. Wij bidden God dat Hij den Aartsbisschop aan wiens ge zondheid de zware last van bet Episcopaat der laatste vijf jaren niet zonder sporen voor bij ging, met zijn gena de moge bijstaan opdat diens doorzicht en diens vast beradenheid ons. ook bij den opbouw van ons land. mogen doen aetnjgen: „De Bisschop pen zijn door den H. Geest ge steld om de Kerk Gods te be sturen". SPANJE TREKT TROEPEN TERUG UIT TANGER. Naar in welingelichte mili taire kringen te Madrid ver luidt, heeft Spanje alle troe pen behalve twee Marok- kaansohe bataljons, uit Tan- ger teruggetrokken. De eva cuatie der Spaansche troepen is geschied op initiatief van den Spaanschen hoogen com missaris-generaal Varela vóór de beslissing door de Vier- mogendhedenco nieren tie te Parijs genomen werd. Voor den oorlog lagen te Tanger een Fransch en een Spa anseh Marokkaanse!). bataljon in garnizoen. Wat lezers ons schrijven... Op onze redactietafel lagen vanmorgen verschillende brie ven over éénzelfde onderwerp. Wij hebben hieruit 'n greep ge daan en laten thans één enkele verbolgen lezer en meerdere verbolgen lezeressen aan het woord: Geachte Heer Redacteur, Met meer dan gewone agita tie kwam m'n vrouw uit de Zondagsmis van half acht te rug. Ze komt altijd min of meer geagiteerd uit die Mis terug, want hebbende een Martha- natuur maakt zij zich be zorgd over vele zaken die haar te doen staan als daar zijn: bed den opmaken, kamers in orde brengen, ontbijt klaar zetten, kinderen aankleeden, voorberei dingen treffen voor het warme eten, en duizend en een dingen meer, die tot het domein van de na-oorlogsdhe overbelaste huis vrouw behooren en waar zij al léén voor staat. Want het dienstmeisje komt 's Zondags niet. Die wenscht dien dag vrij te hebben, want wat heeft ze anders aan haar leven? Ze moet door de week des ochtends, en zelfs enkele middagen huiselijk werk verrichten, heeft haar korfbalclub, haar danscursus, de middag dat ze met haar vriendin uit moet en de avond, dat ze haar vriend beter moet leeren kennen. Haar komt dus een algeheele rust des Zondags ten volle toe! Dat haar me vrouw dan geen hulp heeft is van geen belang! En nu werd in de preek van den Zondag be toogd, dat de huisvrouwen haar dienstboden als slavin behan delden! Mijn vrouw raakte er over aan 't piekeren? Wat moet zij doen om haar dienstbode niet als slavin te behandelen? Haar enkele ochtenden vrij ge ven? Haar loon verdubbelen? Haar de lichtere werkjes ver zoeken te doen als daar zijn de bloemen rangschikken en de ra dio aanzetten en zelf in de keu ken gaan staan? Zij kan het hierover met haar zelf niet eens worden .aangezien zij aan stonds aan 't werk moest om de bedden op te maken, de kamers in orde te brengen en zoo voorts, zie boven. Mijnheer de redacteur, als huisvader komt het mij voor, dat de eerwaarde heer op de preekstoel niet geheel met de nooden' van zijn tijd bekend is. Anders zou hij toch moeten we ten dat er tegenwoordig wer kelijk geen sprake meer is van het slafelijk behandelen van dienstpersoneel, om de dood eenvoudige reden, dat er geen dienstpersoneel is. Ware het in de tegenwoordige omstandighe den niet beter de meisjes te wij zen op de verheven taak die ze in 't gezin vervullen kunnen, in plaats van ze nog meer te stij ven in hun belachelijk over dreven eischcn v»n loon an vrjjen tijd Een bezorgd tvuisvad«fc«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1