DE KATHOLIEKEN IN OOST-EUROPA Rauter en Christiansen samen in een kamp Comité „Nederland help! Een Hollaiulsche jongen vertelt N Zaterdag 8 September 1945 No. 68 Verhooging Sigaretten- rantsoen op komst! Katholiek Dagblad Voor Leiden en Omstreken ECHT Hoofdredacteuren ttectoi fi l» j &l öonaaai en Mi or o A. ran Haren; fteaacteuren: Prol Dr. W. Asselbergs (Anton ran Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: G G ran Ëlburg. BUREAUX REDAUTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE Rl.JN 1 TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 oer rreek t 1.10 oer maanö s 20 oeT kwartaal Franco oer oost t 4.20 WEERBERICHT Geldig van hedenavond tot Zondagavond. Zomersch weekeinde. Warm, zwakke, later matige oostelijke wind, aanvankelijk licht be wolkt, in den loop van den dag toenemende bewolking, tegen den avond kans op enkele plaatselijke onweers buien. Contact Vaticaan en Sow jets Naar Reuters correspondent tê Rome schrijft, heeft het feit, dat Paus Pius XII een uitvoerig onderhoud heeft ge had met Eugenio Reale, den commu- nistischen ambassadeur van Italië te Warschau, de hoop gewekt, dat er spoedig weer contact tot stand zal worden gebracht tusschen de kerklei ding en de Katholieken in Ocst-Euro- pa. Het is voorbarig te beweren, dat deze besprekingen van belang zouden kunnen zijn als een voorbereiding voor een beter begrip tusschen het Vati caan en de Sowjets, maar Vaticaan- sche kringen zouden erkentelijk zijn wanneer door de hulp van Reale con tact zou tot stand komen bijvoorbeeld met Kardinaal Hlnod, van wien het Vaticaan wel zijdelings weet, dat hij te Warschau is aangekomen, maar van wien het nog geen berichten ontvan gen heeft. ï's haven weer op volle capaciteit Stijgende petroleumaanvoer. Ir. N. Th. Koomans, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rot terdam, lieeXi tijdens een uOiAchtiging van de havenwerken medegedeld, dat Rotterdam thans weer in staat is de 10 mill, ton stukgoed, welke het voor den oorlog voor zijn rekening kon ne me, ook thans weer te verwerken Voor de verwerking van massagoede ren zijn 55 van de 80 drijvende kra nen waarover de gemeente beschikte nog aanwezig. Ook wax den directen overslag betreft, za.' Rotterdam zijn partij best kunnen blazen. 10 15 millioen ton zal pe. jaar verwerkt kunnen worden. Een bijzonder geluk kige omstandigheid is. dat van alles wat met het. graanve rband houdt, in de Rotterdamsche haven niets verlo ren is gegaan. Ten aanzien daarvan verkeert Rotterdam nog in dezelfde gunstige positie als voor den oorlog. De hoeveelheid petroleum, welke hier wordt aangevoerd, is stijgende Werd in Juni van dit jaar 18.000 ton aangevoerd, in Juli en Augustus was dit cijfer reeds tot 42.000 resp. 95.000 ton verhoogd, terwijl in de eerste week van September de aanvoer al gestegen was tot 40.000 ton Het herstel van de opslagruimte van de Bataafsche Petroleum Maatschap pij te Pernis is thans zoover gevor derd, dat er reeds van een capaciteit van 110.000 ton kan worden gespro ken. Verwacht wordt, dat dit cijfer aan het eind van het jaar 300.000 ton zal bedragen, hetgeen voldoende is om geheel Nederland van clie te voorzien Er bestaat gegronde hoop, dat de B P. M. nog deze maand de verwerking van ruwe oliesoorten kan hervatten. i GEEN MILITAIR BESTUUR IN JAPAN? Manoroe Sjigemitsoe, de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken heeft tegenover persvertegenwoordigers te Tokio verklaard, dat de Geallieer den geen militair bestuur in Japan zouden instellen, doch dat zij „verzoe ken" zouden richten tot de Japansche regeering, aan welke verzoeken dan ten volle gehoor zou worden gegeven Sjigemitsoe deed een beroep op de Geallieerden om begrip te toonen voor en vertrouwen te hebben in de maat regelen, welke door de Japansche re geering na de overgave worden geno men. Volgens Sjigemitsoe hadden de Geallieerden speciaal betreffende de kwestie van het onderhoud van het Japansche volk goed begrip getoond Hij verklaarde, dat de op-en-top oor- logs-imjustrie natuurlijk moest wor den stopgezet, doch dat onderhande lingen werden gevoerd om te komen tot een spoedig herstel van de vredes- industrie. Prins Eernhard eere voorzitter. Dezer dagen werct opgericht het co mité „Nederland helpt Indië" Het stelt zich ten doel overai in indië te helpen, allen repatrieerenden uit In dië hulp te verstrekken, alle Indische nooden te lenigen voor zoover de re geering dit niet, of niet voldoende vermag te doen Een zeer gelukkig- initiatief, dat met een greep de vele initiatieven omvat, welke reeds ont staan waren. Z.K.H. Prino Bernharcl heeft dan ook terstond het eere-voorzitterschap aanvaard en zal Zateidag ag, om 7 uur voor de microfoon van Herrijzend Ne derland (301 M.) een rede nouden, om de gedachte, dat geheel Nederland In dië helpen wil, te vertolken. Het Comité is als volgt samenge steld: Voorzitter is J C. E. Baron van Lynden, eerste ondervoorzitter van het Ned. Roode Kruis; voorts hebben zit ting als leden de Commissaris der Ko ningin in de provincies, de Aartsbis schop van Utrecht Mgr. J de Jongh de minister van Overzeesche Gebieden Prof. Dr. J H. A. L Logemann, de oud-Gouverneur-Generaal van Ned Indië, die in Nederland verblijf hou den, en vertegenwoordigers van Ne- derlandsche organisat-is. welke zich met Ned. Oost-Indië bezig houden zooals b.v. de vereeniging „Oost en West". De bedoeling is hulp te verleenen aan Ned. Oost-Indië op die gebieden, waar de Nederlandsche regeering niet kan helpen. De medische en hygiëni sche verzorging is in handen gesteld van de Indische kamer van het Ned. Roode Kruis, terwijl de repatrieering door de regeering zal worden ver zorgd. Met ingang van Maandag ,10 September a.s. is het dag blad „De Burcht" verplaatst naar drukkerij „N.V, De Leid- sche Courant". - Bureaux Re dactie en Administratie: Papen gracht 3234; Telef. no. 20935 MONETAIR ACCOORD MET ENGELAND. 10.691 gulden i Eng. pond. ,In Londen is een Engelsch-Neder- landsche monetaire overeenkomst, on derteekend, waarbij maatregelen wor den getroffen voo- een hervatting van den handel tusschen het sterlingge- bied en Nederland met het Neder landsche rijk over zee. In deze over eenkomst wordt de wisselkoers vast gesteld op 10.691 Ned. guldens 1 pond sterling vooi Nec.erland en Ned West-Indië (hetgeen de voortzetting beteekent van de to; ausverre voorloo- pig vastgestelde verhouding), terwijl voor Ned. Oost-Indië de koers gehand haafd blijft op 7.60 gulden in het pond sterling. Nederland en het Nederlandsche rijk overzee zullen voortaan een Ueder- landsch monetair gebied vormen. Zijn inwoners zullen hun srerlingbezit vrij overal in het sterlinggebied kunnen uitgeven, terwijl inwoners van het sterlinggebied vrijelijk hun guldens overal in het Nederlandsche monetaire gebied zullen kunnen uitgeven Voorts is" bepaald dat eventueele voorraden rubber, tin oliezaden, sui ker enz., welke zich in Ned. Oost-Indië bevinden, naar de wereldmarkten ver scheept zullen kumien worden, met georuikmaking van Singapore als en trepot De Nederlandsche Bank zal een be drag in sterling aanhouden van maxi mum 5 millioen pnd sterling, terwijl de Bank of England dienovereenkom stig een bedrag in Ned. guldens zal aanhouden van maximum f. 53.450.000 (dit bedrag laat onaangetast Neder - land's reeds bestaande sterlingsaldi welke tijdens den oorlog zijn ontstaan welke saldi echter thans voornamelijk worden gebruikt voor het betalen van de meest dringende invoer). Na terugkeer van een reis door Noord-Duitschland heeft kapt. R. J. Vogels van den Nederlandschen repa- trieeringsdienst aan een verslaggever van A.N.P.-Aneta verteld, wat hij van een Amsterdamschen jongen, die volkomen onschuldig eenigen tijd in een interneeringskamp voor oor logsmisdadigers bij Neumuenster in Noord-Duitschland heeft doorgebracht had vernomen. Deze Amsterdammer was door naamsverwisseling in het kamp verzeild geraakt, waar.... Rau ter en Christiansen zaten, eens de sinistere figuren, waar Nederland jarenlang onder te lijden had. Het kamp was door liefst 10 meter breed prikkeldraad omgeven. De ge vangenen mochten niet dichter dan drie meter btf de omheining komen. Zij kregen minimale voeding; de lig ging was uiterst sober. Wie schetst de verbazing van den Hollandschen jongen, toen hij in het kamp het over bekende gezicht van Rauter zag. Met de woorden „dat ponum van jouw heb ik meer gezien foader" begroette hij den in Nederland zoo gehaten nazi knecht. Rauter gaf, na aldus te zijn aangesproken toe, wie hij was. Hij zag er als een geest uit, nog steeds onderhevig aan de gevolgen van een schot door zijn lichaam. In het kamp wordt hij „de dorpspastoor van Neu muenster" genoemd. Rauter deelde mede, dat hij reeds in 1942 wist, dat Duitschland den oorlog zou verliezen. Maar, desondanks werd toch volgehou den. Rauter, die er als een ouden man uitzag, verklaarde openhartig, dat hij wel zou worden doodgeschoten. Het nationaal-socialisme, zoo voegde hij er aan toe, zou evenwel op den duur toch zegevieren.... Een ander geluid liet Christiansen, die er in zijn verfremfraaid blauw uniform als een postbode uitzag, hoo- ren. Christiansen's geweten bleek vol komen zuiver. Hij had het immers al tijd goed met het Nederlandsche volk gemeend. (Inderdaad, dat bleek reeds in het voorjaar 1941, toen op zijn bevel tal van Nederlanders werden doodgeschoten. Red. A.N.P.-Aneta). Zijn eenige fout aldus Christiansen was, dat hij van Hitier het gene- raals-uniform had aangenomen. Steeds had hij voor Nederland sym pathieën gekoesterd, vooral na zijn vlucht met de Dorniervliegboot naar ons land. Hij kon maar niet begrijpen, dat de geallieerden hem in een kamp voor oorlogsmisdadigers hadden ge plaatst, aangezien hij volkomen on schuldig was Zoowel Rauter als Christiansen heb ben van den Amsterdammer voor zijn vertrek enkele kernachtige Jordaan- sche „opmerkingen" te hooren gekre gen. Zij gaven blijk, het goed te heb ben verstaan. ma dem oorlog Moreele verwording. a den honger-winter in het Westen en de drukte, toen met de bevrij ding het werk weer Kwam. meen den wi.i een soort aanspraak te hebben op enkele dagen rust in het goede Lim burg. Dies reden wii met den wagen, waar de relswieg nog altiid in schom melde. zuidwaarts. Ik bespaar den lezer een beschrijving van de verwoesting van den oorlog. De angst bekruipt ons dat we het spoedig zullen vergeten Men raakt zoo gauw aan alles "gewend, niet waar? In het hotel maakte een dame een scène omdat haar gekookt eitje koud op de ontbiittafel stond! Die had vast geen suikerbieten en tulpenbollen gege ten! Aan Mejuffrouw Belleflamme, de gezellige blozende slagersvrouw, vertelde ik. om indruk te maken, dat ik dat wél gedaan had. waaron zij in haar gezapig Limburgsch repliceerde: „D'rum hebbe we hier gin blummekes gehad!" Waarop ik: „Als ik dat had geweten, had ik wat meer honger geleden en wat min der bollekes gegeten om ze voor U mee te brengen!" Maar vleesch zonder bon gaf ze niet. n Margaten, boven op den heuvel, waar het oog over het verrukkelijk land schap gliidt, wachten duizenden Ameri- kaansche soldaten den dag der weder opstanding. Het Amerikaansche solda- tenkerkhof is nog' niet gereed. Wagens brengen lijkkisten aan, die metershoog zijn opgestapeld. Soldaten en burgers graven, slaan de vitte kruisen in den grond en achter hen komt een militair met een lange, lange „rozenkrans" van metalen plaatjes. Elk plaatje is een doode. Het draagt den naam en het nummer. Als aan den loopenden band worden ze aan de houten kruisjes beves tigd. één voor één, maar snel, want het zijn er duizenden Valkenburg R ezoekt de ruïne". Ach, heel Valkenburg is een ruïne, vooral een moreele ruïne. Het uiterlijk maakt een vervallen, desolate indruk. De oorlogshandelingen richtten er eenige schade aan. maar zóó weinig in verge- Hiking met wat wij elders zagen, dat het dit niet kan ziin wat ons beklemt. Valkenburg is recreatie-oord voor Amerikaansche soldaten. waarvoor de meeste hotels en café's zijn gereser veerd.. Dat wil zeggen: Valkenburg is een oord van verschrikking, van mo reele verwording. Er loopen honderden Amerikaansche militairen, dronken of katerig. Eén razzia van de Nederland sche politie bracht 165 vrouwen en meisjes, de laatste vanaf 15 jaar. op het politiebureau, In bijzonderheden kan ik hier niet treden. Maar ik wil U wei zeg gen; de oorlogsslachtoffers in Noord en Midden-Limburg in hun kippennok- ken en beestenstallen ziin te benijden. Wat hier leveren ouders hun kinderen voor cognac en sigaretten over aan la veloos dronken soldaten. De politie ambtenaar. die ons bijzonderheden ont hulde, deelde ons mede, hoe of er op Nederlandsche politiemannen wordt ge ranseld indien zij probeeren minderja rige meisjes eenigermate in bescher ming te nemen; hoe de Amerikaanscne militaire politie óf machteloos staat.... óf meedoet! De „Gazet van Limburg" klaagt over de invasie van Duitsche meisjes, frech als altiid, die. brutaal den textielwinkel binnen stappen in de verwachting daar met Amerikaan sche sigaretten en ander spul, den roof van vóór de bevrijding te kunnen voort zetten. Hets chiint dat Zuid-Limburg van de recreatie-plaag zal worden verlost. Maar Valkenburg zal nog lang de gevolgen van de misdragingen onzer bevrijders en van de gewetenloozen, die hun ziel ver- Icochten, blijven dragen. Zóólang zal Valkenburg geen Limburg ziin, totdat deze schande zal zijn uit- gewischt. En het weer opgenomen is in het goede Limburgsche land. Want dit land is een goed land. Welk. een -zuivere lucht ademt men in het Geuldal. Hier niets dat stoort. Geen modern verkeer, geen hoogspanningskabels. geen fa- brieksschoorsteenjen. Hier in Epen wil den wii blijven, véél langer dan ons was toegestaan. Hier was het landelijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1