H s k u Verliezen bedroegen meer dan 5 millioen "SAVOY,, Vanaf Heclen PALI KALMAN LIMBURG Vrijdag 7 September 1945 No. 67 Op Uw bonnen „Stad" of „Land", Ziet men u thans graag als klant. ttS\\\\M\\«V\\\\\\\\X\\\\\\\\\) Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: ttector H. L. j iu_ Bonaaai en MX. Dr. O. u A. van Haren: Reaacteuren: Rrot. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: G G van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN l. TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: £.0.26 per week. f. 1.10 oer maand 3 20 pet Kwartaal Franco oer oost £.4.20, WEERBERICHT medegedeeld door het K.N.M.I. De Bildt: Droog weer. Verwachting geldig tot Zaterdagvond licht tot half bewolkt, droog weer. iets war mer. zwakke wind. Al- gemeene vooruitzich ten: het laat zich aan zien, dat het rustige droge weer nog eenige dagen zal aanhouden. Uit het veroverde Japan en het be vrijde Singapore komen berichten die wijzen op ontwikkeling in de richting van een snel herstel van een vredige orde in het Verre Oosten. Het nieuwe gevoel voor de realiteit der dingen bij de Japansche regeering, reeds tot uiting gekomen in de openbaringen welke voor den rijksdag werden ge daan omtrent de Japansche oorlogs verliezen, werd opnieuw geaccentueerd door een verklaring van Higasji-koeni den eersten minister, die bij gelegen heid van een tea-party de „verduiste- rings-politiek" van de Japansche lei ders in oorlogstijd gispte. Hij deed uit komen, dat het Japansche volk, als re sultaat van deze politiek, in het ge heel niet voorbereid was op den ne derlaag. Hij sprak de hoop uit, dat het Japansche volk in een geheel nieuwe geestesgesteldheid zijn energie zou richten op werken des vredes en me dewerken aan den vooruitgang van de wereld. Vervolgens kwam het bericht af, dat er binnenkort in Japan ten minste drie nieuwe politieke partijen zullen verschijnen. De bezetting van Singapore verloopt sneller dan door de Britten was verwacht. Er zijn reeds een aantal maatregelen genomen om een efficient bestuur van de stad te herstellen. Er is een onofficeele wis selkoers tuschen den Japansche dollar en het Pond Sterling vastgesteld van 40 tegen 1. Ondertusschen blijft de toestand van vrede nog wankel in sommige opzichten. Zoo kwamen in Singapore nog gevallen van roof voor, terwijl Japansche guerilla-strijders een aanval deden op een Russischen pantsertrein, c«ie op weg was naai Harbin. Kleine Japansche troepen blij ven in het heuvelland van Mandsjoe- rije het den Rusen nog lastig maken. De capitulatie van de Japansche strijdkrachten in den Zuid-Westelijken Pacific is gisteren geteekend aan boord van een Britsch vliegdekschip ter hoogte van Rabaul. DE HOUDING DER JAPANNERS OP TIMOR. Gisteren werd gemeld, dat de Ja panners op Timor zich schijnen te concentreeren in het neutrale Portu- geesche gebied. Verkenningen door Australische vliegtuigen hebben aan het licht gebracht, dat er een groote Japansche activiteit rondom Timor heerscht, hoewel de geallieerden den Japanners hebben verboden hun troe pen, voertuigen of schepen te ver plaatsen of vliegtuigen te gebruiken. Volgens een onbevestigd bericht zou den de Japanners zich hebben over gegeven aan den Portugeeschen gou verneur als vertegenwoordiger van een neutrale mogendheid. SPAANSCHE KABINET KOMT BIJEEN. Men verwacht, dat het Spaansche kabinet aan het einde van deze week zal bijeenkomen om een aantal belang rijke kwesties te bespreken, met name den eisch van de geallieerden inzake de terugtrekking der Spaansche troe pen uit de internationale zone van Tanger. Het zal de eerste kabinetszit ting worden sinds het einde van den oorlog en vermoedelijk zal zij verschei dene dagen duren. Voor de volgende vier problemen zal een oplossing die nen te worden gevonden: 1. voor de kwestie van de verlangde evacuatie van Tanger. 2. voor de houding tegenover de Spaansche repblikeinsche regeering. 3. voor de kwestie van het herstel der monarchie. 4. voor den geallieerden druk inzake de Duitsche belangen in Spanje. JAPANSCHE VERLIESCIJFERS i Een woordvoerder van de Japansche regeering heeft gisteren medegedeeld dat de Japansche verliezen bij leger en vloot bedragen hebben 5.085.000 man. Bij de geallieerde luchtaanvallen zijn 241.309 menschen gedood en 313.041 gewond. Van de tien slag schepen die Japan bij het uitbreken van den oorlog bezat, zijn slechts vier overgebleven, waarvan echter niet een bruikbaar is. Van de 25 vliegdeksche pen gingen 19 verloren en zijn nog slechts twee bruikbaar. Van de 47 kruisers zijn nog slechts drie bruik bare overgebleven. Van de 174 torpe dojagers zijn slechts 30 nog bruikbaar. Er zijn 131 duikbooten verloren ge gaan. Bij het uitbreken van den oor log had Japan een scheepstonnage van 6.380.000. Op 1 Aug. was deze terug gebracht tot 1.560.000. OORLOGSMISDADIGERS Kolonel Alva Carpentier chef van de afdeeling voor oorlogsmisdaden van Mac Arthurs staf, heeft verklaard, dat verscheidene duizenden Japanneezen staan geboekt als oorlogsmisdadigers en dat een duizendtal gevallen reeds is gereed gemaakt voor berechting. Onze gegevens en fotografische bewysstuk- ken zijn zoo compleet, zeide hij, dat wij naar mijn meening in de meeste gevallen geen getuigen noodig zullen hebben. Verder verklaarde Carpentier dat de reeds gereed gemaakte dossiers allen betrekking hadden op miltairen, in de rangen van luitenant-generaal tot gewoon soldaat. De oorlogsmisda den, legde hij uit, worden in drie cate gorieën verdeeld: misdaden tegen den vrede, schendingen van de oorlogswet- ten en misdaden tgen de menschelijk- heid. Hij zeide niet wanneer de pro cessen zouden gehouden worden, doch wel dat zij waarschijnlijk te Tokio zouden plaats vinden. GEVANGENEN IN RABAUL. Van Jacquinot-baai wordt gemeld, dat dé Japansche zaakgelastigde die aan boord van de „Vendatta" kwam, waarop de overgave geteekend zou worden, verklaard heeft, dat de Ja panners in Rabaul 8.145 gevangenen hebben, waaronder één Nederlander en 607 Indonesiërs, welke gevangenen in goeden welstand zouden verkeeren. QUISLING VERDEDIGT ZICH. Quisling heeft gisteren het woord genomen om een verdedigingsrede uit te spreken. Hij begon met een protest tegen het feit, dat men hem als een gewoon misdadiger behandelde, of schoon hij toch 5 jaar lang hoofd der regeering was geweest. Hij vond dit een „laagheid". Hij verklaarde, dat hij alle gelegenheid had gehad om te vluchten: de Noorsche rijkscommissa ris bad hem een vliegtuig of een duikboot ter beschikking gesteld en hij zou goede vrienden vinden die hem zouden verzorgen. Hij verviel daarna tot vergaderingsrhetoriek en sprak van „bolsjewistische wereldrevolutie", „imperialistische oorlog van Amerika en Engeland tegen Duitschland en Japan", „betaalde bolsjewistische spi onnen (de noorsche so'faal-democra ten) en dergelijke. En na een levensbeschrijving van zichzelf te hebben gegeven, vroeg hij, hoe het mogelijk was. dat men een man, die 42 jaar lang een groot patriot was geweest, van verraad kon beschul digen. De zitting werd daarop ver- DUITSCHE MIJNEIGENAARS GEARRESTEERD. Gedurende de laatste 24 uur heeft de geallieerde bestuurscommissie voor Duitschland ongeveer 40 vooraan staande leden van het Rheinisch- Westfalisches Kohlensyndikat doen arresteeren. Onder hen bevindt zich ook Hugo Stinnes. H.M. DE KONINGIN GAAT IN SCHEVENINGEN WONEN. H.M. de Koningin zal met ingang van Vrijdag 7 Septem ber a.s. haar intrek nemen in een villa te Scheveningen. De Koningin zal aldaar voor- loopig vertoeven in afwachting van het gereedkomen van de herstellingswerkzaamheden aan de „Ruygenhoek". MGR. J. DE JONG 60 JAAR. Maandag 10 September a.s. zal Mgr. Dr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht zijn 60sten verjaardag herden ken. Woensdag 12 September zal het tien jaar geleden zijn dat hij tot Bis schop werd gewijd, na op 3 Augustus 1935 door den Paus te zijn benoemd tot coadjutor, met recht van opvolging van wijlen Mgr. J. H. G. Jansen, met den titel, aartsbisschop van Russio in partibus infidelium. De aartsbisschop, die Amelander van geboorte is, was voorheen president van het groot seminarie van het aarts- diocees en kanunnik van het metropo- litaan kapittel van Utrecht. Zijn hou ding tijdens de bezetting van ons land heeft allerwege waardeering gevon den. „PRAATJE OP DE BRUG" VAN MINISTER DREES. Minister Drees zal hedenavond 9 uur voor de radio een praatje op de brug houden. Het onderwerp zijner fede zal zijn: „Een groot gevaar voor de volksgezondheid: het nijpend tekort aan verpleegsters". Monetaire Overeenkomst. Vóór het einde dezer week zal een Engelsch-Nederlandsche monetaire overeenkomst worden gesloten, terwijl een decreet inzake buitenlandsche va luta vóór 15 September a.s. zal wor den gepubliceerd. De directie van het Deviezeninsti- tuut was optimistisch inzake de hand having van de koers van den gulden. Ook werd nog bevestigd dat met de Vereenigde Staten wordt onderhandeld over een dollarleening. DE DIJKDOORBRAAK IN WOUBRUGGE. Naar men ons uit Woubrugge mede deelt, zijn de gemeenten Alkemade, Leimuiden en Rijnzaterwoude momen teel zonder waterleiding, daar de dijkdoorbraak blijkbaar een breuk heeft geslagen in de leiding die door de Ruigekade loopt. Hopelijk komt het omringende land spoedig weer „op het droge" en ont vangen de gemeenten binnenkort weer het onontbeerlijke water. met zijn ensemble. Ingez. Mededeeling 2499 SLACHTOFFERS VAN DE ATOOMBOM. Geallieerde geneesheeren zullen een bezoek brengen aan Nagasaki en Hiro- sjima, om een onderzoek in te stellen naar de sterfgevallen als gevolg van de atoombom. Japansche artsen hebben verklaard, dat de uitwerking van de atoombom drievoudig is: een onmiddellijken dood, een langzamen dood en een lateren dood van slachtoffers die uiterlijk geen sporen van verwonding vertoon den. na Het Kruis. i. Op de Bailey-brug, die bii Katwijk over de Maas is geslagen, hadden wij een ontmoeting met den eersten boo- zen Canadees. Of was het een En- gelschman? In elk geval hij stelde zich aan als een schreeuwende Mof. En hij had gelijk ook. Over een bar slechte dijk, waarover men. om hem althans eeniger- mate berijdbaar te maken, ijzeren mat ten had gelegd, reden wii in stroomen den regen de smalle brug op. De man sprong op de treeplank en gesticuleerde heftig. Toen drong het, wel wat laat, tot ons door. Vóór ons arriveerde zooiets als de Normandlsche invasie. Een onaf zienbare rij torenhooge trucs kwam ons op de smalle brug tegemoet. Natuurlijk hadden wij vóór de brug moeten stop pen. De motor sloeg van schrik af en natuurlijk wilde hij niet meer starten. Autmobilisten weten te praten van accu's die bijna leeg zijn! Men duwde ons. niet eens vriendelijk, achteruit. Wij lieten de invasie passeeren. Terwijl de sluizen des hemels zich voorgoed sche nen te openen, reden wij Mook-Midde- laar binnen. Wii waren niet alleen. De wagen was volgepakt met allerlei goede gaven van lezers van ..De Burcht". Er stond ook een reiswieg met baby bij. Maar dat is een andere geschiedenis. Ik geloof dat, wat de lezers van „De Burcht" hebben gedaan, en wat ik deed. niet heelemaal volgens de wet is. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Jawel, vóór den oorlog ging dat nog wel zoo'n beetje, al zullen er b.v. weinig Nederlanders zlin die weten dat je volgens de Zondagswet van 1815, op Zon. en Feestdagen geen goederen ln de etalage mag uitstallen! Mochten wij een oproep plaatsen in ..De Burcht" voor hulp aan geteisterd Limburg? Mag men. zoo maar, heeïo- maal ongeorganiseerd de charitas beoe fenen? Tegenwoordig moet alles georga niseerd gaan en dan liefst met het etiket „Nationaal" erop. Waarde lezers, we hebben het gedaan en wij hebben er geen spijt van, nietwaar? De kommetjes, de hamers en de bei tels, de luiers en de braadpannen, de kruisbeelden, waaraan wij, o schande, niet hadden gedacht, dit alles heeft zijn bestemming gevonden en kisten vol worden nagestuurd. In vergelijking met wat er noodig is, een heel klem beetje, maar er is weel een gezin waar men koken kan in een groote ijzeren pot. Er is weer een gezin waar een kind beschermd wordt tegen de koude. Er is weer een huisvader, die kan zagen en hameren om een schuur of een stal voor menschen bewoonbaar te maken. De waarnemende burgemeester van Mook-Middelaar, den heer v. d. Top, die onvermoeid voor zijn verspreide ge meentenaren in de weer is, had Juist hoog bezoek gehad van twee ministers. Hij moet geholpen worden, riepen zij uit. Maar ach, niet alléén Mook en nog meer Middelaar ligt ln puin. De burgemeester bood aan ons rond te leiden. Niet alleen de regen weerhield ons. Wii hebben genoeg gezien van en gelezen óver de ellende. Daags voor onze komst waren er weer twee kinde ren in een mijnenveld omgekomen. Men houdt den boer niet van znn grond Men noudt den Limburger niet buiten sim dierbaar oord. De boei leeft thans van den onderstand die uien riem ver strekt. Hii heeft altijd zijn eigen sober bestaan zelf kunnen .verdienen. Hij peinst erover hóe het volgend jaar van zijn akaer te kunnen eogscen. Daarvoor moet mi aan net werk, nu. Hü ruilt geen pakjes shag. Zijn handen staan naar werk Toch hebben WÜ in Limburg grooter ellende gezien dan die van deze oor- logsslachtoifers, die het kruisbeeld in hun kippenhok-woonkamer hebben ge hangen. Het is de ellende, waaraan de wroeging knaagt. Hierover in een vol gende correspondentie. H. VORMSEL VOOR VOLWASSENEN DER STAD LEIDEN EN OMGEVING. In de Dekenale kerk aan de Heere- singel worden de door den Bisschop voorgeschreven oefeningen voor het H. Vormsel voor volwassenen der stad en omgeving (op Zondagavond 7 uur, 23 Sept.) gehouden op: Maandag, Woensdag en Vrijdag, 10, 12, 14, 17, 19 en 21 September steeds om 8 uur 's avonds precies. Deken A. HOMULLE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1