PREMIER OVER OMVANG DER NEDERLAAG Japansche Rijksdag 'SAVOY. Pans Pitts XII prijst Truman VOORHEEN EN.... Engelsclie klacht "SAVOY,, Donderdag 6 September 1945 No. 66 K\\\\\W\V\\\V\\\\\\\\\W\\\\\\\> Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Morgenmiddag opening der Dahlia- T entoonstelling in de Stadsgehoorzaal IIUIECHT rtrioiaredacieuren elector H l. j m Sonaaai en MX- Di u a fan Waren: tteaacieurenProl. Dr. W. Asselbergs (Anton van DumkerHen) en Joop Slebeit: Directeur: G G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN l rELEFOON £2111. Abonnementsprijzen: £.0.26 oer week. t. 110 oer maand t. 3.20 oer Kwartaal Franco oer oost £.4.20. WEERBERICHT Overdag zwaar bewolkt. Verwachting geldig tot Vrijdagavond: Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen 's nachts licht be wolkt. Matige noor delijke wind, droog weer, zelfde tempera tuur. De Japansche Min. President Prins Hagasjikoeni heeft in den Rijksdag ver klaard, dat Japan als gevolg van de Geallieerde luchtaanvallen en de blokkade ter zee, reeds voordat de eerste atoombom op Hirosjima viel, aan den rand van de nederlaag verkeerde. De oorlogssituatie, zoo vervolgde hij, begon in het voordeel der Geallieer den te verkeer en, toen de Japansche troepen zich terugtrokken van Gua- dalcanar in de groep der Salomonsei landen. In de lente van dit jaar wer den de moeilijkheden onoverkomelijk en namen zij steeds meer toe. De al- gemeene toestand van het land ver toonde uitgesproken teekenen van ver arming en uitputting. De nationale productie schrompelde ten slotte zoo sterk in, dat een snel herstel hiervan hopeloos geacht kan worden. Met het verlies van Okinawa en de toenemen de trefkracht van de vijandelijke lucht macht, werden zelfs de verbindingen met China buitengewoon hachelijk. Onze verliezen in de vloot- en lucht strijdkrachten waren zoo enorm, dat zij de oorlogvoering ernstig belemmer den. Onze strijdkrachten te land zet ten den strijd voort, maar het was practisch onmogelijk, hen van vol doende voorraden te voorzien. Inmid dels namen de luchtaanvallen op Ja- \j- h' steeds meer 'toe. Ruim 2.200.000 huizen branden af, en honderdduizen den menschen werden gedood en ge wond. Het aantal oorlogsslachtoffers steeg tot ca. tien millioen. Een correspondent ziet Tokio ,,Ik kwam door de straten van Yoko hama. en Tokio, langs het door bom men beschadigde keizerlijke paleis, het radio-station van Tokio en andere befaamde gebouwen, terwijl de Ja pansche burgers ons,, de eerste Ame rikanen die zij zagen, met steenen ge zichten, aanstaarden. Uit gesprekken met vele menschen werd het mij dui delijk, dat de Japaneezen zich er ten volle van bewust zijn dat zij den oor log verloren hebben, doch alleen een weinig twijfelen aan de ernst van de geallieerde capitulatie-voorwaarden. Er deden zich geen teekenen voor van gewelddadig optreden of verzet, of schoon sommige Japanners wel een Vijandige houding aannamen. Toen we langs de landwegen reden keken de boeren op van hun werk op de rijstvelden, met geweren gewapende Japansche soldaten beke ken ons onbewogen, terwijl sommige kinderen lachten of hun vuist tegen ons schudden. Gedeelten van Tokio en Yokohama zijn tot op den grond toe weggevaagd door de uitwerking van brandbom men. doch de Japansche hoofdstad is, wat haar beschadiging betreft, niet te vergelijken met Berlijn, Van het Kei zerlijk paleis is slechts een vleugel be schadigd, doch voor het overige ziet dit gebouw en zijn omgeving er be houden uit. Op de brug die tot het paleis toegang geeft, hebben reeds dertig Japanneezen, waaronder twee vrouwen, harakiri gepleegd als protest tégen de capitulatie. In de straten van Tokio stonden rijen menschen op de tram te wach ten, of voor onbeschadigd gebleven winkels. Sommige meisjes verscholen hun gezicht achter hun parasol, wan neer wij voorbij kwamen, anderen echter keken ons nieuwsgierig aan. De fabriekswijken zijn het meest beschadigd. Kilometer na kilometer ziet men daar niets anders dan ge blakerde ruines en skeletten van ge bouwen. Het spoorwegstation van Tokio is nog slechts een hol geraamte. Bruggen en wegen bevinden zich over het algemeen nog in goeden staat. Tengevolge van de door de brandbom men veroorzaakte vernielingen aan de huizen zijn er echter honderdduizen den dakloozen. Japan had geen geheime vlootwapenen. Volgens het getuigenis van corres pondenten zouden de Japanneezen geen belangrijke geheime vlootwape nen hebben bezeten, dan alleen hun zelfmoord-apparaten. Volgens een correspondent van de „Sunday Times" zou de krachtsinspan ning van de Japansche vloot tegen een eventueelen Geallieerden aanval hoofdzakelijk bestaan hebben in het in massa aanwenden van torpedo booten. De correspondent onder scheidde een twee-mans model van honderd voet lengte met twee torpe- do-lanceerbuizen, en daarnaast de zoogenaamde een-mans onderzeeër van 55 voet lengte, welke geen lan- ceerbuis bezat en klaarblijkelijk eéh zelfmoordboot was. De voortdrijvende kracht van de een-mans-onderzeeër werd geleverd door een kleine diesel motor. De kop van het apparaat was gevuld met licht ontplofbare stoffen. De man die er in zat had geen kans om aan den dood te ontkomen. Ten slotte vond de correspondent nog on- derdeelen van wat de zoogenaamde „menschelijke torpedo" geweest zal zijn, welke een lengte van niet meer dan twintig voet zal hebben gehad. ENGELSCHEN LANDEN TE SINGAPORE. Britsche en Indische troepen zijn in Singapore geland zonder moeilijkhe den te ontmoeten. De landing werd met groote soepelheid uitgevoerd. De radiozender is onbeschadigd. DIJKGAT BIJ WOUBRUGGE GEDICHT. Verdere dijkdoorbraken zijn te Wou- brugge voorkomen, doordat in den nacht van Maandag op Dinsdag een houten damwand is aangebracht in het oorspronkelijke gat in den dijk. Het plaatsen van dezen damwand is geschied door de aannemersfirma van Luiing in samenwerking met ambte- naen van den provincialen Waterstaat in Zuid-Holland. Hierdoor is het water van Rijn- land's boezem niet verder kunnen stroomen. De schade, welke zich aan vankelijk ernstig liet aanzien, is nu beperkt tot den Voorofschen polder, welke geheel onderliep en enkele deelen van den Lagerwaardschen pol der, welke blank staan, dit in tegen stelling met vroeger ontvangen be richten. Desondanks bestaat de vrees, dat bij het droogmalen van den Voorofschen polder andere deelen van den dijk het zullen begeven, aangezien deze dijk overal even smal is, doch men stelt thans niettemin pogingen in het werk om de beide polders zoo snel mogelijk droog te malen. BLOEMBOLLEN-EXPORT. Momenteel heeft er een vrij groote export van bloembollen plaats. Zen dingen naar Amerika, Canada en Zweden hebben ons land reeds verla ten en thans is in IJmuiden weer het Zweedsche schip „Bore" gearriveerd, dat ook bloembollen voor Zweden komt laden. Met Zwitserland, België en Frankrijk worden nog over den ver koop van partijen bloembollen onder handelingen gevoerd. Vanaf 8 September PALI KALMAN de beroemde Bongaarsohe Violist. Ingez. Mededeeling De Wasiiangton-Post heeft een be richt van een specialen correspondent gepubliceerd, volgens hetwelk Paus Pius XII woorden van lof heeft ge sproken ten aanzien van president Truman, die door Z.H. een „invloed rijk en zeer verstandig man" werd genoemd. De Paus zeide, dat de dood van Roosevelt voor hem een persoon lijk verlies had beteekend. „Ik heb hem bij twee gelegenheden ontmoet", zeide Z.PI., en voelde me zeer tot hem aangetrokken." De Paus voegde er aan toe, dat het Amerikaansche volk echter in Truman een ander staats hoofd met buitengewone competentie had gevonden „hetgeen zeer gelukkig is, daar de geheele wereld het oog ge richt houdt op Amerika." DE LANDVOOGD NAAR NEDERLAND. Gouverneur-Generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer zal via Britsch-Indië naar Nederland vertrek ken. Luit.-Generaal Terpoorten de le gercommandant in Indië op het mo ment dat de oorlog met Japan uit brak, zal, naar verwacht wordt, als eerste naar Nederland vertrekken. Volgens de laatste gegevens bevin den zich vijf tot zesduizend Neder- landsehe krijgsgevangenen te Singa pore, ruim tienduizend in Thailand en ongeyeer tweeduizend in Fransch-In- do-China." Men schat dat tiendui zend Nederlandsche krijgsgevangenen in Nederlandsch-Indië zijn, terwijl het aantal burger-geïnterneerden mogelijk honderdveertigduizend bedraagt. GEALLIEERDEN VOLGENDE WEEK OP JAVA VERWACHT. Verwacht wordt, dat de eerste geal lieerde hulpafdeelingen volgende week op Java zullen landen. 2ij zullen hulp verleenen aan krijgsgevangenen en ge- interneerden. De Luitenant-Gouver- neur-Generaal Dr. H. van Mook is vandaag uit het Zuidoost-Aziatische Hoofdkwartier naar Australië vertrok ken, nadat de voorbereidingen tot den terugkeer naar Ned. Oost-Indië gereed gekomen waren. in. De S.D. had donkere voorgevoelens, alle wegen in het westen werden tot hazepuJen, maar de illegaliteit zag er juist een lichtpuntje in. Zij wist de afdeelingschef van de S.D., Richter, om te koopen om het dossier van den drukker te lichten en zij zagen zelfs de kans om 2 gevangenen vrij te krij gen, een dokter en een dominé, maar de drukker bleef „onbetaalbaar". De Dolle Dinsdag gooide alles over hoop. De S.D. van de Rotterdamsche gevangenis blies den aftocht naar Utrecht en nam alle dossiers mee. Maar na een paar dagen, toen ze tot de ontdekking kwamen dat de vaart van de Canadeezen en Engelschen nog niet groot genoeg was om naar Rot terdam te spurten, werden de dos siers weer teruggebracht. Doch niet het geheele personeel, bewakers en rechters, was meer hetzelfde van vóór Dolle Dinsdag. Zij begonnen met onverwoestbare ijver weer alle teruggebrachte dos siers na te gaan, want zy moesten toch op de hoogte raken met wat alle gevangenen op hun kerfstok hadden. Toen kwamen zij tot de wonderlijke ontdekking, dat er ergens een vent in een cel zat, waar geen dossier van te vinden was. Een raar geval. Onbe grijpelijk. De duitsche degelijkheid wist dóAr geen raad mee. De man werd uit zijn cel gehaald en kwam daarbij tot de ontdekking dat er allemaal andere gezichten op hem gericht waren en dat zij blijkbaar van de heele zaak niets afwisten. Uit hun eerste vraag bleek dat zijn verondersteling juist was. Hoe hij van opluchting zuchtte, heeft hij nooit verteld. Maar wat nu? „Hoe kom jij in die cel? Wat heb jij op je kerfstok?" Uit een brief van een Nederlander die als tolk bij het Britsche leger in Duitschland dient, blijkt dat de Engelschen van meening zijn, dat Engeland ten onrechte Nederland aan kleeding en voedsel helpt. Hier in Nederland, zoo redeneeren zij, is alles te krijgen. Laat sigaretten of drank zien en men komt .net voedsel, met fruit, met eieren voor den dag. In Engeland is ook het voed sel schaarsch en fruit nagenoeg niet verkrijgbaar. Een Engelseh kind van 6 jaar krijgt momenteel 20 textielpunten per jaar, terwijl het voor een manteltje 12 pun ten móet afstaan. In Engeland is het suikerrantsoen verminderd om de bevolking van het vasteland te helpen. Maar wanneer die bevolking voor drank en sigaret ten nog van alles te koop biedt, dan vragen deze Britsche onderdanen zich af, waarom in 's hemelsnaam ten koste van de eigen bevolking nog klee ding en voedsel uitgevoerd wodrt. Natuurlijk zien de Engelsche solda ten niet den bitteren nood van ons land. Maar zij maken kennis met het gezwel van den zwarten handel en de onbeheerschte hebzucht naar drank en sigaretten. „De kinderen stelen en bedelen, de mannen werken niet, de vrouwen en meisjes zijn te koop". Met deze „er varing" stak een Amerikaansch offi cier de groote vijver weer over. Het is alles onjuist en overdreven. Gelukkig voor ons. Maar hebben wij alles gedaan om den goeden naam van ons land hoog te houden? Hebben wij altijd en overal een waardige houding aangenomen, toen men ons de hulp bood, die wij, uitgemergeld land, noodig hadden en hebben? Helaas neen. VOORINLEVERINGSBON VOOR JAM. Binnenkort zal worden begonnen met de distributie van jam. Men moet bon 644 der 6e no:dkaart als bestelbon inleveren bij den detaillist, van wien men voortaan jam denk te betrekken en wel uiterlijk op Zaterdag 8 Sep tember. Restaurant den geheelen dag. WILDSCHOTELS. Ingez. Mededeeling 2645b De man haalt zijn schouders op en zegt: „Niets, de moeite niet waard. Ben op straat in mijn kraag gepakt, want ik had een of ander papiertje in mijn zak, een illegaal blaadje." Ze keken elkaar eens aan; de man maakte een zeer simpele indruk, stond er zoo onschuldig' bij. Dat was na tuurlijk weer een van die stomme streken die de vorige afdeeling hier had uitgehaald. Tenslotte kwam er een geweldige schrobbeering. Hij mocht nooit meer illegale papiertjes in zijn zak dragen, want anders kreeg hij de kogel En het daarop uitgebrulde bevel: „Ingerukt", maakte dat hij weg kwam. En zoo stapte op 12 September 1944 onze drukker weer naar zijn drukkerij en, alsof er niets gebeurd was hij was ter dood veroordeeld, had zijn graf al moeten graven begon hij en drukte weer. En mét hem drukte en werkte heel het personeel, waar onder een jonge kerel van 18 jaar als zijn moeder dat eens geweten had in groote vaderlandsliefde en sociale eensgezindheid. Zoo ging dat voort tot den dag der bevrijding en er een groote punt werd gezet achter „voorheen En thans? De drukker wilde er niet van weten dat zijn illegale doopceel werd gelicht, maar tja, er is een verplichte onge hoorzaamheid. Zijn naam mogen we niet noemen, en we zijn braaf. Maar wie denkt aan de „BURCHt" is er geen „EL" naast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1