De kwestie Taitger HIROHSTO EN JAPANSCHE RIJKSDAG VerslageTi mi^r rogiroog uereefd Hedenavond FRANCO ONDER HOOGEN DRUK! SAVOY" RESTAURANT WILDSCHOTELS "x-— Woensdag 5 September 1945 No. 65 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken in de STADSGEHOORZAAL bijeenkomst inzake ANNEXATIE- VRAAGSTUK ftIRCHT Hoofdredacteuren: Rector H u. j. fta. Sondaai en Mi. Dl o o van Haren; Redacteuren: Prof Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: Q. G van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN l TELEFOON 22777 Abonnementsprüzen: f. 0.26 oer week t. 1.10 oer maand f 3 20 oer kwartaal Franco oer oost t 4.20 WEERBERICHT Iets koeler. Zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaringen, plaatselijk enkele buien, hier en daar nog vergezeld van on weer, iets koeler, ma tige, noordelijke wind (in Limburg aanvan kelijk vrij zwak en veranderlijk) De diplomatieke vertegenwoordigers van Groot-Brittannië en Frankrijk te Madrid hebben de Spaansche regeering in kennis gesteld van de beslissing, welke bij de besprekingen over Tanger is genomen, en heflben haar uitgenoodigd maatregelen te treffen voor het terugtrekken van de Spaansche troepen uit de zone van Tanger. lïet Fransche minsterie van buiten- landsche zaken maakt bekend, dat in Parijs een conferentie tusschen des kundigen heeft plaats gehad aan gaande de kwestie Tanger. De conferentie begon op 10 Aug. j.l. en eindigde den 31sten. De Vereenigde Staten waren o.m. vertegenwoordigd door H. S. Villard, chef van de afdee- ling Afrikaansche zaken van het mi nisterie van buitenlandsche zaken. De Fransche regeering had als vertegen woordiger gezonden J. Meyrier, gevol machtigd minister. Voor het Vereenigd Koninkrijk en Ulster was o.m. aanwe zig C. B. P. Peale, de Britsche consul generaal in Tanger. Namens de re geering der Sowjet-Unie nam o.a. deel aan de besprekingen de volkscom missaris S. P. Mozyref. De delegaties kwamen tot volledige overeenstemming. De Spaansche re geering zal Tanger moeten doen ont ruimen, zoover het Spaansche troepen enz. betreft. Tanger zal weer inter nationaal bestuurd worden volgens de conventie van 1923, de Vereenigde Staten en de Sowjet-Unie worden uit genoodigd aan het bestuur deel te ne men. De thans getroffen schikkingen blijven van kracht, totdat er een nieuwe conventie tot stand zal zijn gekomen. Hoewel omtrent de beslissing die de vier groote mogendheden hebben ge nomen ten aanzien van Tanger nog geen officieel rapport is gepubliceerd, dit wordt echter binnen veertien dagen verwacht kan men wel aan nemen, dat in de controle-commissie voor Tanger geen plaats zal zijn voor een vertegenwoordiger van Franco. Uit gezaghebbende bron heeft Reuter me degedeeld, dat Spanje niet zal worden uitgenoodigd tot de conferentie van gevolmachtigden, welke over zes maanden zal worden gehouden, ten einde een nieuw en definitief statuut voor Tanger op te stellen, tenzij Spanje dan een democratisch bewind heeft. Dit zou als een overwinning van Rusland moeten worden beschouwd. Hoe Franco op deze beslissingen zal reageeren, wordt in Londen druk be sproken. De algemeene opinie is, dat indien hij aarzelt gevolg te geven aan de eischen der vier mogendheden, deze niet zullen aarzelen hem daartoe te dwingen. DE GEVANGENEN OP JAVA. Volgens een radiobericht uit Ba tavia, bedraagt het totaal-aantal ge allieerde krijgsevangenen op Java 3.297, waaronder 1449 Nederlanders. Het aantal op Java geïnterneerden bedraagt 623.532, waaronder 59.098 Ne derlanders. In het bericht, dat op order van het Japansche keizerlijke hoofdkwartier is omgeroepen, werd medegedeeld, dat 7,6 procent der ge vangenen ziek is. BEVRIJDE NEDERLANDSCHE KRIJGSGEVANGENEN NAAR MANILLA. Een groep van ongeveer 4.000 be vrijde Nederlandsche krijgsgevange nen, afkomstig uit kampen in Japan, Mandsjoerije en China, zullen in den loop van deze week in Manilla arri- veeren. Door de Amerikaansche auto riteiten is voor hen een speciale ver blijfplaats ter beschikking gesteld. Deze krijgsgevangenen behooren voor het meerendeel tot de Koninklijke Nederlandsche Marine en het Konink lijke Nederlandsch-Oost-Indisch leger. Bij de Fransch-Spaansche grens zijn arrestaties van tegenstanders van het Franco-regiem aan den gang. Het „Bevrijdings-comité" te Jaca in de provincie Huasca, samengesteld uit advocaten, dokters en andere voor aanstaande burgers, is in verzekerde bewaring naar Zaragoza gebracht. Voorts hebben in enkele dorpen in genoemde provincie arrestaties plaats gehad van actieve politieke begunsti gers van in Frankrijk vertoevende Spaansche republikeinen, wier aan komst zij, naar hun verklaring, ver wachtten. Te Zaragoza is het comité van de pas gevormde „Republikeinsch Sociaal-democratische partij" gevan gen gezet, evenals verschillende com munisten. Door den Engelschen minister 1 van Handel zullen, in samen werking met de leger-instanties, strenge maatregelen worden ge nomen om paal en perk te stel len aan de knoeierijen met sigaretten-verzendingen naar het vasteland, welke practijken reeds een gevoelige schaarschte aan sigaretten in Engeland heb ben veroorzaakt „IZVESTIA' BESCHULDIGT DALADIER. Het Sovjet-blad de „Izvestia" heeft Edouard Daladier, die eerste minister van Frankrijk was bij het uitbreken van den oorlog, er van beschuldigd, dat hij zou pogen eep anti-Sovjet stemming in Frankrijk te wekken. On der verklaring dat Daladier verant woordelijk was voor de vorming van een leger onder bevel van Generaal Maxime Weygand in 1940 voor een aanval op Rusland vanuit het Zuiden, en voor het opzetten van een expe ditie ter hulpverleening aan Finland tegen de Sovjet-Unie, zegt de Izvestia: „Het spook van München rijst weer op in Frankrijk. Een die schuldig is aan Frankrijks schande doet een beroep op het volk om met hem tegen de Sovjet op te trekken. „De keizer zat op een gouden troon, die met roode pluche was versierd, en die hoog boven den zetel van den voorzitter was opgesteld. Hij werd met dezelfde vereering en onderscheiding behandeld als de Japanneezen gewend zijn jegens hun keizer ten toon te spreiden. „Het was zeer plechtig", ik kon er niets aan doen dat de tranen mij in de oogen sprongen toen de keizer sprak." Generaal Mac Arthur heeft aan geallieerde correspondenten toege staan, de openingszitting van den Ja- panschen rijksdag bij te wonen. Dit geschiedde nadat gisteravond een uit- papier van het Japansche ministerie paier van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken, waarin de geallieerde officieren werden uitge noodigd de openingsplechtigheid bij te wonen. De uitnoodiging vermeldde een aantal beperkingen, o.a. dat allen die de bijeenkomst bijwoonden door de Japanners naar wapens zouden worden gefouilleerd. De corresponden ten hebben hiertegen krachtig ge protesteerd. Amerikaansche troepen zijn aange komen op het vliegveld Tatsjikawa nabij Tokio om de aankomst van 20.000 man voor te bereiden, die een begin zullen maken met de bezetting van het gebied a.s. Donderdag. Geal lieerde luchtlandingstroepen zijn neer gekomen op het vliegveld Kanoja op het eiland Kioesjoe. JAPANSCHE KEIZER SPREEKT IN RIJKSDAG. Het Japansche persbureau Domei heeft gisteren een rede uitgezonden, uitgesproken door keizer Hirohito in de gisteren gehouden zitting van den rijksdag. De keizer deed hierin een beroep op het Japansche volk om „te getuigen van den Japan aangeboren roem" en tevens om koel en kalm te blijven. „Het is onze wensch, zoo vervolgde de keizer, dat ons volk de vele moei lijkheden en beproevingen te boven zal komen die vergezeld gaan met het einde van den oorlog, dat ons volk het vertrouwen van de wereld zal winnen, den vrede zal dienen en zal bijdragen tot den voortuitgang van de menschheid, daarop zijn onze ge dachten gericht. Naar buiten moet ons volk getrouw de verplichtingen van het rijk nako men, moet het eendracht en vriend schap bevorderen met alle landen. Naar binnen moeten al uw pogingen gericht zijn op den wederopbouw van het land op elk gebied in onverpoos den arbeid, waarbij de grondvesten van den staat moeten worden verste vigd." Het Japansche Hoogerhuis heeft een motie aangenomen, waarin gezegd wordt: „Tezamen met de geheele natie zijn wij besloten de werkelijkheid van onze nederlaag te erkennen en de zware last te aanvaarden die op onze schouders wordt gelegd, terwijl wij overeenkomstig de instructies van den keizer alle krachten zullen inspannen. Wij zijn voornemens een weg te zoe ken uit den huidigen toestand en een nieuwe richting in te slaan van natio naal herstel, teneinde de nationale structuur- te handhaven en een bijdra ge te leveren tot den wereldvrede." AMERIKANEN TREKKEN DAIREN BINNEN. Amerikaansche troepen zijn de Mandsjoerijsche haven Dairen bin nengetrokken, die zich tot dusver onder controle der Sowjet- autoritei ten bevond, aldus een radiobericht uit Manilla. Overenkomstighet Chi- neesch-Sowjet-Russich verdrag zal Dairen voortaan voor het internatio nale verkeer geopend zijn. AMERIKA KEURT RUSSISCHE BEZETTING VAN KOERILLEN GOED. De Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, Byrnes, heeft gisterenavond verklaard, dat Amerika geen bezwaar heeft tegen de bezetting van de eilandengroep Koerillen in het noordelijk deel van den Pacific door Rusland. Er is ten aanzien van dit vraagstuk nog geen overeenkomst be reikt maar Byrnes was er zeker van, dat dit spoedig zou gebeuren. De aan gelegenheid was reeds te Yalta ter sprake gekomen. den geheelen dag 2497 Een ergerlijk tekört De Nationale Advies Commissie is een orgaan, dat de Regeering bij ont stentenis van het Parlement van advies dient, voorlicht en voorstellen doet. Zij moet dus een representante zijn van het geheele Nederlandsche volk. Wat zien wij echter? De N.A.C. telt 54 leden. Van deze 54 leden zijn er 45 (vijf- en-veertig) afkomstig uit de provincies Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht. Ieder van deze provincies is dus gemid deld vertegenwoordigd door 15 leden. Nu zijn er in ons land nóg acht andere pro vincies. U mocht dat soms niet weten, n.l. Limburg, Drenthe, Overijsel, Fries land, Groningen, Brabant, Zeeland en Gelderland. Deze acht Nederlandsche provincies krijgen ln de N.A.C. zegge en schrijve 9 (negen) zetels. Eén provincie mag er waarempel door 2 vertegenwoor digd zijn. En de anderen moeten het allemaal doen met één zetel. Hieruit spreekt een ongehoorde over- heersching van Noord over Zuid, een flagrante onrechtvaardigheid ten op zichte van het overige gedeelte van ons land. bijzonder het Zuiden en het Oos ten. En wanneer daar dan woedende stemmen opgaan over deze achteruitzet ting, dan hebben zij volmaakt gelijk. Deze scheeve vertegenwoordiging wordt des te erger als men bedenkt, dat deze N.A.C. practisch een Nood-Parlement vormt, waardoor dus Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de negen an dere provincies totaal kunnen over- heerschen. Het is meer dan zot, ja, het is erger lijk dom! Men wil blijkbaar de voor-oor- logsche domheid, het Noorden overal vooropstellen, weer doorzetten. Wanneer dit echter brokken geeft, dan moet men goed begrijpen, dat de verantwoordelijk heid daarvoor nóoh in het Zuiden, noch. in het Oosten is te zoeken, DE R.K. UNIVERSITEIT. Gepasseerde Zondag is van alle kansels een schrijven voorgelezen van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland betreffende de R.K. Universiteit. In dit schrijven wordt aan ons Katholieke volk nog eens getoond hoe zwaar de tol is geweest, die door de Universiteit betaald is geworden aan de Duitsche tirannie. Professoren en studenten omgekomen in Duitsche concentratiekampen en gevangenissen. Het hoofdgebouw, de instituten met boekerij en Instrumenten, en wat misschien het voornaamste is de Bibliotheek, gingen in vlammen op. De Bisschoppen wijzen erop, dat met ongebroken voortvarendheid toch reeds weer de Universiteit haar taak heeft aangepakt. Haar taak, die nood zakelijk is voor het katholieke leven, maar ook een taak die diepe zin heeft voor de geheele Nederlandsche ge meenschap. Een instelling die op prin- cipieelen grondslag is opgebouwd, zoo als onze katholieke Universiteit, zal ook in tijden van crisis, zooals we die thans hebben beleefd, den juisten weg vinden. De Bisschoppen vertrouwen dat Katholieke jongens en meisjes de groote waarde van deze principieele opleiding zullen begrijpen en dan ook gaan studeeren aan een der bestaan de faculteiten. Het Bisschoppelijk schrijven eindigt met de stevige aansporing de Katho lieke Universiteit met geld en zoo mogelijk op andere wijze rijkelijk te steunen. CACAO- EN CHOCOLADE FABRIEKEN GAAN WEER WERKEN De cacao- en chocoladefabrieken zijn al eenigen tijd geleden voldoende be- vooraad met cacaoboonen, maar door dat kolen en suiker nog ontbraken, kon tot nu toe niets worden geprodu ceerd. Thans is men zoover gevorderd dat alle Nederlandsche cacao- en cho coladefabrieken een voorraadje kolen hebben. Negen fabrieken in het Zuiden dea lands hebben bovendien suiker ont vangen en zijn dus weer in bedrijf. De overige fabrieken volgen in de ko mende weken en men verwacht over anderhalf of twee maanden de cacao en chocolade-artikelen in distributie te kunnen brengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1