Japan teekent capitulatie Mén gedachte.... ORANJE SCHENKT.... MN BOORD VAN DE „MISSOURI" BINNENLAND Offkleefe capitulatie van Japan Maandag 3 September 1945 No. 63 UJ iU Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Begin Sept. aanvang der cursussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 praktijkdiploma boekhouden J. Naber Jr. Steenschunr 13 BURCHT Hoofdredacteuren: Rector fi a. j ai Sondaai en Mr Di o u a van Haren: Redacteuren: Prol Dr W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: G G van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUUE RIJN l TELEFOON 42777. Abonnementsprijzenf. 0.26 peT week f. 1.10 oer maand '3 20 oer kwartaal Franco oer oost f 4.20 WEERBERICHT. medegedeeld door het K.N.M.I. De Bildt: Weinig verandering". Verwachting geldig tot Dinsdagvond: Matige, overdag nu en dan vrij krachtige Oostelijke wind, licht bewolkt, droog weer, vrij warm. Einde tweeole wereldoorlog ff Op Zondag 2 September 1945, des ochtends te half elf Japansche tijd, is de tweede wereldoorlog, die juist zes jaar geleden uitbrak, officieel geëindigd met de onderteekening der Japansche capitulatie. Twee Japansche hoogwaardigheids - bekleeders van kleine gestalte, ver tegenwoordigers van de verbonden volkeren en Generaal Mac Arthur, gekleed in bij de hals openhangend khaki-hemd en met zijn bekende kwartiermuts op het hoofd, hebben hun handteekening gezet onder het historische capitulatie-protocol. Onder de dreigende monden van het scheepsgeschut van de Missouri werd aldus een punt gezet achter den bloedigsten oorlog in de geschiedenis, en werd Japan geheel en al onder controle van den geallieerden opper bevelhebber gesteld. Onmiddellijk na de indrukwekkende ceremonie begaf Generaal Majoor Richard Sutherland stafchef van Generaal Mac Arthur, zich over het dek naar de Japansche afgevaardigden die enkele minu ten daarvoor hun handteekening had den gezet onder het document dat de uiteindelijke vernedering van hun land bezegelde en gaf hun de eerste- algemeene order, hen bedrei gend met drastische strafmaatregelen ingeval van nalatigheid of zelfs van vertraging in de uitvoering van de overgave-voorwaarden. Generaal Mac Arthur, die geen on derscheidingsteekenen of wapenen droeg, werd bij de onderteekening van de twee stukken terzijde gestaan door luitenant-generaal Wainrwight den verdediger van Corrigidor, en sir Ar chibald Pereival, den vroegeren op perbevelhebber van de Britsche strijd krachten op Malakka. Toen Mac Arthur zijn handteeke ning had geplaatst, draaide hij zich om en gaf de twee penhouders die hij gebruikt had aan deze twee generaals die de zwaarste gealieerde nederla gen tegenover de Japanneezen had den moeten lijden. GEEN VRIJLATING VAN N.S.B.-ERS. Donderdag 1.1. heeft een commissie belast met het onderzoek onder leiding van kol. Snijders, op een landelijke vergadering van den P.O.D. te Den Haag een rapport uitgebracht, waar uit blijkt, dat er alleen reeds in de kampen met een capaciteit van boven de 1000 man per kamp, plaats is voor 93000 personen (zooals bekend nam men aan dat er in alle kampen te zamen slechts plaats was voor 40.000 man). Er is, reden aan te nemen, dat alle N.S.B-ers en collaborateurs, die nog" gedetineerd moeten worden, on dergebracht kunnen worden De Nationale Adviescommissie heeft aan de regeering het advies uitge bracht geen N.SH.-ers vrij te laten en zal thans bij het loslaten van andere gevangenen de oude richtlijnen, opge steld door generaal H. J. Krus d.d. 27 Januari 1945, toepassen Dit zal als gevolg hebben, dat er bijvoorbeeld aan het kamp van de Levantkade on geveer 1 procent van de gedetineerden (40 man) voor vrijlating in aanmer king komt, aangezien er volgens bo vengenoemde richtlijnen geen aan leiding bestaat hen vast te houden. De P.OX). deelt mede, dat er reeds 10-tallen bunkerbouwers zijn gearres teerd. Dit zijn geen gevallen van men- schen, die zichzelf opgegeven hebben. VERKLARING JAPANSCHEN PREMIER. De Japansche minister-president Najoehiko Higasjikoeni heeft zijn eerste verklaring afgelegd sinds de capitulatie van Japan. „Onze harten zijn vol bitterheid", aldus Higasji koeni. „Het keizerlijk bevel is echter gegeven en het keizerrijk heeft be sloten tot de overgave. Hoe ondrage lijk dit ook voor u is, en hoezeer uw hart daar ook onder lijdt, wij onder danen van dcm keizer, moeten zijn keizerlijk bevel nederig uitvoeren, het ondragelijke dragen, het onduldbare dulden en de overgave onder de beve len die de regeering en het keizerlijk hoofdkwartier geeft, uitvoeren en ons altijd zoo gedragen dat wij ten aan zien van de groote moreele principes geen fouten maken. Wij -moeten onze vsatbeslotenheid vernieuwen om alle moeilijkheden, die nog zullen toene men, te overwinnen en voorwaarts te gaan bouwend aan een hooge bescha ving en een nieuw Japan." Welhaast het eerste bezoek, dat H.M. de Koningin op haar verjaardag op het paleis Soestdijk ontving, was dat van twee kleine meisjes uit Baarn, die voor Ned. Volksherstel collecteerden en de stoute schoenen hadden aangetrokken en 's ochtends vroeg het paleis Soestdijk binnen wandelden. De Koningin heeft den meisjes een brief ter hand gesteld, waarbij zij mededeelde aan Ned. Volksherstel een bedrag van f.f 75.000 te schenken. Ook prinses Juliana overhandigde de meisjes een enveloppe, waarin zich een groot bedrag voor Volksherstel bevond. De kleine prinsesjes Beatrix en Irene lieten zich evenmin onbetuigd en haalden ieder wat uit haar spaar potje en deden dit in het busje van Volksherstel. Voor het front van de grootste vïootconccntratie die de wereld ooit aan schouwde, heeft op het gigantische slagschip „Missouri", Mac Arthur, gekleed in een doodgewoon khakiliemd zonder eenige versiering of ordeteeken te dragen, de capitulatie van Japan in ontvangst genomen en geteekend. Zelfs de versteende gezichten der Japanneezen zullen de siddering van dit moment niet hebben kunnen verbergen. De oorlog is geëindigd. Het is voorbij Bij alle bijzonderheden die we lezen en alle details, die we over de radio hooren, moet déze gedachte ons doordringen: Alle krachten die vijf jaar lang werden aangewend ter vernietiging, alle hulpbronnen die onophoudelijk leeg stroomden in verwoesting en ondergang, al deze krachten en bronnen komen thans in dienst van opbouw en herstel. Nu eindelijk houdt het steeds dieper afdalen in de put op. Nó eerst gaan we weer naar boven. Vanaf heden klimmen we met eiken dag verder, stijgen we ieder,moment meer, gaat het steeds sneller en beter. Deze gedachte moeten we vasthouden, dagin- dag-uit. Ze zal ons prikkelen tot activiteit, aanzetten tot alle krachtsinspanning, deze gedachte zal ons blijven bijlichten, ook als het volle licht van den dag nog niet in de diepten reikt waarin we thans staan. De oorlog geëindigdhet leven gaat hér-beginnen. Kennen we onze plicht en vervallen we hem, waar we ook staan. CONGRES VAN PAX ROMANA TE LONDEN. Te Londen wordt, onder bescherm heerschap van Monseigneur Griffin, Aartsbisschop van Westminster, mo menteel het eerste regionale congres in Europa sedert het begin van den oor log gehouden van „Pax Romana", het wereldverbond van de Nationale Ka tholieke Studentenvereenigingen. Deze conferentie wordt bijgewoond door tweehonderd afgevaardigden, waaron der ongeveer een honderdtal vreemde lingen zijn, onder anderen vertegen woordigers van Nederland, alsmede van Duitschland en Italië. Bij de opening van het congres heeft Mgr. Griffin er op gewezen, dat de Katholieke intel- lectueelen in 't bijzonder tot taak heb ben het volk een betrouwbaar richt snoer in handen te geven. „Leden van „Pax Romana" zullen nimmer poli tieke agitators zijn" aldus zeide hij. „Doch de oplossing van de moeilijk heden in de wereld moet gezocht wor den binnen het kader van nationale tradities en inspiraties. De huidige neiging om de bestaande grondslagen te verwaa.rloozen is betreurenswaar dig.". DE PAUS OVER FILMJOURNAALS. Z.H. de Paus heeft leidende verte genwoordigers van Amerikaansche filmjournaalmaatschappijen ontvangen en er bij hen op aangedrongen hun verantwoordelijlkheid bij het vervaar digen van waarheidsgetrouwe film- HITLER NOG „ERGENS IN DUITSCHLAND" In vervolg op het nieuws van den aanslag op den Duitschen politiechef Hans Voss in Berlijn-Zehlendorf en op den directeur van de Pruisische Staatsbank Wilhelm volgt, heeft „Stockholm Aftonbladet" volgens de „Evening Standard" bericht, dat te Stockholm gedurende 2 minuten een radio-uitzending van Hitiers vertegen woordiger Martin Bormann over een geheimen zender is gehoord. Volgens deze radio-boodschap zou Hitier zich levend en in de beste gezondheid er gens in Duitschlan bevinden en zou men wederom van de loyale nazi-ve teranen hooren zoodra de processen tegen Goering en andere Nazi's zou den beginnen. journaals onder oogen te zien. De paus zeide: „Men zegt, dat de camera niet kan liegen. Neen, maar zij kan selec tief te werk gaan en op deze manier een instrument worden bij het schep pen van onjuiste indrukken". De paus deed daarom een toeroep op de vertegenwoordigers om het journaal te verdedigen tegen „weinig gewetens volle lieden, die het journaal zouden willen gebruiken om halfwaarheden te verspreiden zoodat de toeschouwers bijna noodzakelijkerwijze tot onjuiste conclusies gedreven worden". Verte genwoordigd waren onder anderen Pathé News, Paramount News en Fox Movietone News. Het tooneel van de historische ge beurtenis was het Amerikaansche slagschip Missouri, dat deel uitmaakt van de machtige geallieerde vloot, die in de baai van Tokio ligt. Sjigemitsoe minister van Buitenlandsche Zaken van het verslagen land van de rij zende zon, plaatste het eerst zijn handteekening onder de capitulatie- verklaring. Na hem volgden Mac Arthur en de vertegenwoordigers der geallieerde mogendheden, onder wie de eerste Nederlandsche gedelegeerde luitenant-amiraal Helfrich.. Een der belangrijkste bepalingen van de capitulatieverklaring is, dat de keizer van Japan zijn regeerings- gezag slechts mag uitoefenen ondei toezicht van den Geallieerden Opper bevelhebber, dat hij dus onderworpen is aan de bevelen van dien bevelheb ber. Een ander gewichtig voorschrift is. dat de Japansche regeering on verwijld moet zorgdragen voor de vrijlating van alle geallieerde krijgs gevangenen en geïnterneerde burger^ alsmede voor hun transport. De eerste order op grond van den nieuwen toestand werd spoedig ge geven. Het Japansche hoofdkwartier beval, op aanwijzing van Mac Arthur aan alle Japansche bevelhebbers den strijd te staken en de wapenen neer te leggen Gedurende de plechtigheid der on derteekening werd het woord gevoerd door Generaal Mac Arhur. die zeide: „De oorlogsmacht van het Japan sche ras zal vernietigd worden en de vrijheid is thans in het offensief. Ik hoop ernstig, en dat is de hoop van alle menschen, dat vanaf deze plech tige gebeurtenis een betere wereld zal oprijzen uit het bloed en de slachting van het verleden, een wereld, ge grondvest op trouw en wederzijdsch begrip, een wereld, toegewijd aan de waardigheid van den mensch en de vervulling van zijn diepst gekoesterde wenschen: van vrijheid, verdraag zaamheid en rechtvaardigheid." Generaal Mac Arthur noodigde daarna de Japansche afgevaardigden uit om de capitulatie-verklaring te onderteekenn. Na hen teekende Ge- generaal Mac Arthur zelf, waarna hij de andere geallieerde vertegenwoor digers een voor een uitnoodigde om hun handteekening te zetten. De volgorde van onderteekening was al dus: Japan, Mac Artuhr, de Veree- nigde Staten, China, het Vereenigd Koninkrijk, de U.S.SJt., Australië, Canada, Frankrijk, Nederland, Nieuw- Zeeland. Daarna zeide Mac Arthur: „Laat ons bidden dat de vrede voor de wereld thans hersteld moge zijn, en dat God hem altijd voor ons moge behouden. De werkzaamheden zijn hiermee voor ons beëindigd." Na de onderteekening hield de pre sident der Vereenigde Staten, Truman van Waghington uit, een radiorede, waarin hij o.m. zeide: „Wij gaan thans voorwaarts naar een nieuwe en betere wereld van vrede en samen werking. God geve, dat wij de zware taak, die nog voor ons ligt, mogen volbrengen met denzelfden moed en hetzelfde geduld, als waarmede wij de beproevingen van den oorlog hebben doorstaan." Truman sprak woorden van diepe erkentelijkheid jegens wijlen President Roosevelt, „architect van wereldvrede en samenwerking." Hij proclameerde den 2den Septem ber tot dag van de overwinning op Japan. EXPORT. Zoo juist wordt bericht, dat er voor f. 9.000.000 (negen millioen gulden) aan bloembollen in Engeland mag worden ingevoerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1