JAPAN DEMOBILISEERT Van hart tot hart Tohio verboden voor A merihunen Dez< week in het BUITENLAND Zaterdag 1 September r Leiden erï OmstrelceS Begin Sept aanvang der cursussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenscbnar 11 HoofdredacteurenRector H L. j. m. Sondaai en Mr. Dr. O o A van Haren: Redacteuren: Prol Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt: Directeur: G G van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN 1. TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f.056 oer week f 1.10 oer maand 3 20 oer kwartaal Franco Der oost t. 4.20. WEERBERICHT. medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bildt. Overwegend droog. Verwachting geldig v. Zaterdag- tot Zondag avond. Zwake wind, gedeeltel. bewolkt, overwegend droog, koude nacht, overdag vrij warm. Tokio is tot verboden gebied ver klaard voor de Amerikaansche solda ten, aldus is officieel bekend gemaakt. Er zullen geen soldaten in de Japan- sche hoofdstad toegelaten worden, voordat de politieke koers is gewijzigd. Een leger-officier verklaarde, dat de Japansche autoriteiten dezen maat regel hadden voorgesteld omwille van de veiligheid der soldaten. ONTWAPENING VAN JAPANSCHE LEGER. De Japansche minister van oorlog Generaal Sjimomoera, hee.ft verklaard dat een deel van het Japansche leger op het vasteland reeds gedemobiliseerd is. Het grootste deel van het leger, zoo vervolgde hij, treft voorbereidingen voor de ontwapening, overeenkomstig de voorwaarden van Potsdam en zal worden ontbonden na de onderteeke- ning van de formeele overgave. Tot dusver zijn geen teekenen van onrust of woelingen bespeurd. Met de geallieerde bezettingsautoriteiten wor den goede betrekkingen onderhouden. Aan het ChLneesche front zijn de vij andelijkheden gestaakt, behalve in sommige sectoren, waar het staken der vijandelijkheden door interne conflic ten wordt belemmerd. Het grootste deel der troepen in Mandsjoerije is ontwapend en hoewel het bevel tot het staken van het vuren Korea slechts langzaam bereikte wegens verkeers moeilijkheden, hebben ook daar thans de vijandelijkheden volkomen opge houden. Generaal Adatsji, de commandant van het Japansche 18e leger op Nieuw Guinea, heeft per radio laten weten, dat zijn manschappen zich in een de plorabele lichamelijke conditie bevin den. Hij verzocht om voedsel, teneinde hen in staat te stellen uit het binnen land naar de kust te marcheeren om zich over te geven. Sinds April 1944 heeft het 18de leger geen aanvoer meer ontvangen. Het is ingekrompen tot slechts 14.000 man, van wie 5.000 lijden aan beri-foeri en malaria en 1000 niet tot loopen in staat zijn. Van September af zullen de geallieer de krijgsgevangenen op Sumatra pak ketten uit de lucht ontvangen. In een boodschap uit het hoofdkwartier van Seac aan den Japanschen commandant te Singapore werd gezegd: „U moet terstond maatregelen nemen voor de ontvangst van pakketten uit vliegtui gen voor krijgsgevangenen en geïnter neerden. De pakketten zullen met in gang van 3 September op vliegvelden op Sumatra worden utigeworpen. Op al deze vliegvelden moet ge een uit de lucht duidelijk zichtbaar wit kruis aanbrengen en de letters T.W. in geel op een zwart schild 7 meter hoog". DE JAPANSCHE VERKIEZINGEN. Het Japansche kabinet heeft beslo ten om in December den Rijksdag in buitengewone zitting bijeen te roepen, en goed te keuren dat de verkiezin gen zullen worden gehouden tusschen 20 en 31 Januari 1946. In November aanstaande zal door het geheele land een volkstelling worden gehouden, en de Rijksdag zal na de zitting in De cember ontbonden worden. EDDA CIANO NAAR LIFARISCIIE EILANDEN. Edda Ciano is per vliegtuig naar de Liparische eilanden overgebracht. Deze dienden gedurende het bewind van Mussolini als verbanningsoord voor antifascisten. DOODSTRAF GEËSCHT TEGEN QUISLING. De openbare aanklager heeft tegen Quisling, den Noorschen landverrader no. één, de doodstraf geëiseht. NIEUWE ARRESTANTEN. Veldmaarschalk von Brauchits en Veldmaarschalk Manstein zijn in Sleeswijk Holstein gearresteerd en ge- interneerd. Manstein was patient in het zieken huis en de beide maarschalken zijn in een ambulance opgebracht. Medege deeld wordt, dat de actie, die tot hun arrestatie heeft geleid, was onderno men op last van het Britsche Rijn- leger. Na op eenvoudige, doch treffende wijze, de verschillende zijden van de illegaliteit in het verleden en thans belicht te hebben, wees spreker op de verplichtingen, welke uit deze worsteling voortvloeien, voor ons volk ten opzichte van hen, die in de ille galiteit werkzaam waren en het ideaal dat hen bezielde. In dit verband wees de Minister-President op de alleszins verklaarbare teleurstelling, welke thans bij de illegale werkers kenbaar is, temeer daar men heden ten dage in sommige persorganen staaltjes on der oogen krijgt van de smerigste de magogie. „Luisteraars", zoo vervolgde spreker „onder velen doet het verhaal de ronde dat onze Verzetsbeweging niets liever zou w.enschen dan zich te laten gelden. Daarom stel ik er prijs op van af deze plaats te verklaren, dat in geen ander land van Europa de ver zetsbeweging zich zulke verstandige beperkingen heeft opgelegd als hier De moeilijkheden om van den verzets strijd te komen tot normale gezags verhoudingen zijn groot. Het is echter mijn persoonlijke overtuiging, dat het Ned, volk niet anders dan lof behoort te hebben voor de leidende personen uit het verzet." „Veel uit het verzet ligt achter ons," zoo ging de Minister-President voort „Voor hen die ongeschonden uit den strijd te voorschijn traden, lokt de toekomst. Zij dragen een schat mede aan ervaringen, een rijkdom aan opge dane persoonlijke vriendschappen Daarnaast echter zijn er ook duizen den anderen, die in den strijd gebro ken werden, in concentratiekampen ge knakt en hun geestkracht verloren; die den tol betaalden voor vijf jaren verzet. Een groot aantal leege plaat sen is voorts overgebleven. Hoe groot dit aantal wel is, kan men zich rea- liseeren wanneer men bijv. bedenkt dat het aantal dooden van het Delft- sche Studentencorps meer dan tien procent bedraagt van het aantal le den. Dat is een grooter percentage ge vallenen dan het gemiddelde bij een modern strijdend leger. De oorlog in de Meidagen van 1940 was in enkele dagen voorbij. Daarmee was deze oorlog echter nog niet over Voor het kleine leger van het verzet Yijn de volgende jaren even bloedig geworden als een veldslag aan het front. De beteekenis van ons nationale volskverzet is dan ook niet geringer dan die van den strijd van een regu lier leger. Ons nationaal verzet zal als de meest kenbare houding van ons volk worden aangemerkt in deze periode Z.H. DE PAUS SPREEKT AMERIKAANSCHE MISSIE TOE. De paus heeft Woensdag het gezel schap Amerikaansche congresleden ontvangen, die fhans een bezoek bren gen aan Italië. De paus zeide: „Het is thans niet langer den tijd van veldslagen tus schen de staatslieden. Thans is het de tijd om slag te leveren tegen den haat, die de vijand is van de naasten liefde. Thans is het de tijd om te strijden tegen de materialistische we reldbeschouwing, die God en de fun- damenteele rechtvaardigheid buiten beschouwing laat. Deze nauwkeurig af gebakende beginselen, aldus zeide de Paus, vormen een oproep tot de zege vierende naties, om haar overwinning niet te misbruiken. van de geschiedenis. Het zal er de klem- en den glans aan veileenen. Dit vooral dient het Nederlandsche volk vandaag te heseffen. Wanneer ik op dit oogenblik het werk en de inzameling van de Stich ting' 1940-1945 bij u inleidt, kon het niet anders of ik moest u even laten voelen, dat achter dit alles meer zit dan een eenvoudige actie. Deze stich ting, die zich bezighoudt met de leni ging' van de geestelijke, maatschappe lijke en stoffelijke nooden van hen die het slachtoffer werden van hun ver zetshouding, heeft haai' taak hoog op gevat. „Steun" in den smallen zin van het woord en het „loketje" komen niet ter sprake. Hier wordt niet ge dacht aan een minimum, maar zoo mogelijk getracht te komen tot een redelijk herstel van den toestand als bestond voor het verlies. Naast finan- cieele hulp is hier plaats voor tege moetkoming in zedelijke en maat schappelijke nooden. Het verzet is in deze stichting belichaamd als één groote familie. Deze herdenkingsdag van de Her- denkingsweek van 25 tot 31 Augustus welke wordt gehouden onder de slag woorden „herdenkt en schenkt", is bij uitstek een dag om de gebrachte offers te bedenken. Het is immers de verjaardag van Haar, die in de afge- loopen vijf jaar naar den geest het verzet heeft geleid. anV Haar, die de zwakken sterk maakte en de sterken bezielde. Wij gedenken vandaag al onze vrienden, die vielen, die het of fer van hun leven brachten.; de velen die een smartelijk verlies hebben ge leden en met weemoed vervuld zijn Het is onze plicht de wereld van het verzet in het Nederlandsche volk de plaats te geven die haar toekomt en de krachten uit het verzet dienstbaar te maken aan ons volk, opdat degenen die achterbleven, zich niet verloren wanen, maar zich gedragen weten door de trouw van de natie. Het is onze plicht vandaag hen te gedenken die vielen op het veld van eer, op het strijdtooneel van het binnenlandsch verzet." Aan het eind van zijn rede deelde prof. Schermerhorn mede, dat H. M de Koningin, het voorbeeld gevend uit haar particulier vermogen een be drag van een half millioen gulden heeft geschonken. Talrijke millioenen nu en in de toekomst, aldus besloot spreker, zijn echter noodig. Daarom: „herdenkt en schenkt" op gironum mer 194045, op dezen nationalen feest dag, den verjaardag van onze Lands vrouwe, die voor het verzet en de eer van ons volk heeft geleden, gestreden en overwonnen.... begin van deze week werd gemeld, dat een verdrag was onder teekend tusschen Rusland en China. In heel de internationale situatie verminderde daardoor de spanning-, Daa.r waren immers in China twee regeeringen, die van Tsjang Kai Siek en de communistische te Yenan. Het verdrag werd gesloten met Tsjang Kai Sjek en Rusland zal alleen aan zijn regeering alle steun verleenen. Beide regeeringen in China beschik ken over immense gebieden en gewel dige bevolkingsaantallen en vertegen woordigen beiden groote macht en in vloed. Na de capitulatie van Japan en reeds kort daarvoor dreigde in China het vuur van een burgeroorlog de oorlogs brand tegen Japan voort te zetten, maar de houding van Rusland heeft de communisten te Yenan plots veel soepeler gemaakt. Tiidens den oorlog hebben wij weer aardrijkskunde geleerd en we zagen dat daar in het héél verre Oosten China, Rusland en Amerika de meesters wa ren. die met elkander tot een oplos sing moesten komen. De verhouding die er nu geschapen is tusschen Rus land en China, geeft een veilig ge voel. maar ook een reëele grond tot veiligheid. China, dat het langst van allen den oorlog heeft gevoerd en dat met Oostersche koppigheid volhield en met fatalistische berusting alle gruwelijke verliezen aan menschenlevens en ver woeste steden en gebieden accepteerde, datzelfde China is in ieder geval, dank zij de Amerikaansche hulp. technisch aardig op weg om een mogendheid van den eersten rang te worden, en welke, mogelijkheden or nog schuilen in dit ontelbare millioenenvolk met zijn uitermate hooge cultuur en andere gaven, is nog in geen nabije toekomst te benaderen. Maar dat er thans rust gaat komen, dat er waarschijnlijk eenheid zal groeien nu de Communisten blijkbaar niet op den steun van Moskou kunnen rekenen, is voor het Oosten, waar ons Indonesië ook toe behoort, en waar tallooze Chineezen een vaderland en een bedrijf vonden, van het allerhoog ste belang. In dezelfde lijn van: zin voor wer kelijkheid. ligt de houding van Rus land in Oost-Europa. Men kan het feit van uitstel der verkiezingen in Bul garije zien als een smoes, men kan zeg gen, dat de geallieerde correspondenten die thans toegang krijgen tot den Bal kan, tóch bil de neus worden rondge leid. wie zóó redeneert wil met alle geweld de feiten verdoezelen. Noch Truman, noch Attlee zijn erg naieve jongens, en de correspondenten die Amerika en Engeland er opuit zenden heben wel voor heeter vuren gestaan en zijn waarachtig niet zoo gauw om den tuin te leiden. Al met al wekt deze gang van zaken den indruk, dat Rusland er momen teel genoeg van heeft om aüe draaiers vroeger misschien wel ge steund hun gang te laten gaan en daardoor de noodige rust tot herstel en opbouw voor het eigen reusachtig rijk. in gevaar te brengen. Want de kalme en flegmatieke Ame rikanen en Engelschen maken dik wijls den indruk, van sloome toege vendheid tot op een oogenblik blijkt dat ze bar goed uit hun oogen heb ben gekeken en even sloom maar on wrikbaar zeggen: Nu is het uit! Wie dan heeft gelezen dat, zowel in Frankrijk als in Noorwegen door de socialisten de fusie met de Commu nisten is afgewezen, gaat hoop krijgen, dat het Westen zijn eigen opvatting over waarachige democratie gaat door zetten. 2 BRANDSTOFFENBONNEN AANGEWEZEN. In het tijdvak van 4 tot en met 8 September a.s. dienen de bezitters van een bonkaart „vaste brandstoffen ver warming T 509" de daarop voorkomen de bonnen „45 b.v." en „46 b.v." bij him leverancier in te leveren, op elk waarvan t.z.t. een eenheid vaste brandstoffen, zal worden geleverd. Met de bevoorrading van den handel op de bonnen „45 b.v." en „46 b.v." zal zoo spoedig mogelijk een aanvang wor den gemaakt. Aangezien hiermede groote kwantiteiten zijn gemoeid, moet er mede worden gerekend, dat onvoor ziene omstandigheden voorbehouden, deze bevoorrading pas in den loop vaa December as. zal zijn beëindigd. Gisterenmiddag, op den verjaardag van H.M. de Koningin, richtte de Minister- President voor de radio het woord tot het Ned. Volk ter herdenking van de slachtoffers van het verzet en om ons allen op te wekken tot het geven van milde bijdragen aan de inzamelingen, georganiseerd door de Stichting 1940/45 en Ned. Volksherstel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1