Opnieuw uitstel van overgave? Quisling houdt rust r ONDERSCHEIDING VOOR PRINS BERNHARD Wij moeten nederig zijn ONDERHANDELING OVER GEALLIEERDE VOORWAARDEN v PUBLIEK KLAAGT OVER TRAGE BERECHTING en Hollamdsche Woensdag 29 Augustus 1945 Begin Sept. aanvang der cursussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuur II No. 60 MMf VV\\\VW\\\\tN\\V\\\\V\V\W\\\VV Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken1 BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. n. j. jvi. Sondaai en Mr. Dr. O. o. A. van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt; Directeur: G. G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN L TELEFOON 42777. Abonnementsprijzen: t. 0.26 oer week. 1.1.10 Der maand, f 3.20 oer kwartaal Franco per oost t. 4.20. WEERBERICHT medegedeeld door het K.N.I.M. de Bildt: Onweersachtig. Geldig van Woensdag avond tot Donderdag avond. Zwaar bewolkt, plaat selijk regen en onweer, vrij warm, zwakke wind. 5? Ds „Yomioeri Sjimboen" heeft een verklaring van generaal Isjihara gepubli ceerd, waarin deze zegt, dat het van essentieel belang is de vrijheid van mee- ningsuiting te erkennen, het oude systeem opzij te zetten en vertrouwen te stellen in het volk. Hij zegt verder dat de Japanneezen nederig zullen moeten zijn en zich moeten vereenigen met de Chineezen, de Mandsjoerijers en de Koreanen, en dat zij een broederschap moeten vormen met de volkeren van Oost-Azië. Het is mogelijk, dat de Japansche onderteekening van de acte van on voorwaardelijke overgave uitgesteld wordt, indien de Geallieerden gehoor geven aan een verzoek van het Keizer lijke hoofdkwartier om nadere onder handelingen over de geallieerde voor waarden. Dit verzoek werd heden per radio tot het hoofdkwartier van Gene raal Mac Arthur te Manilla gericht. De Japansche boodschap zeide, dat de Japansche regeering alles in het werk stelt om de eischen, die de Geal lieerden bij de capitulatie-besprekin gen te Manilla gesteld hebben, snel en zonder stoornis uit te voeren. De boodschap zeide verder: „Met het oog op de gecompliceerde situatie in en buiten Japan streven wij er bover.a! naar onaangename incidenten te ver mijden bij de uitvoering der voorwaar den. Te dien einde verlangen wij' bij voorbaat de draagwijdte te weten van bepaalde punten der voorwaarden en het is onze ernstige hoop, dat ons de gelegenheid zal worden geboden, om onze wenschen met betrekking tot die punten voor te leggen aan den opper bevelhebber in Japan en zulks voor de formeele onderteekening. JAPANNERS GEVEN ZICH OVER AAN ROODE LEGER. Duizenden Japansche soldaten blijven zich nog steeds in Mandsjoerije, in het Noorden van Korea en Zuidelijk Sa- chalin aan het Roode Leger overge ven. De fanatieke tegenstand van kleine „zelfmoordgroepen" neemt ge leidelijk af. In de steden zijn de meeste scherpschutters en onruststokers thans onschadelijk gemaakt. De Ohineesche partisanen helpen het Roode Leger bij het opruimen van de Japanners in Mandsjoerije en nemen de bewaking op zich van de versterkingen de vlieg velden en de geweldige opslagplaatsen van voorraden. Onverwijld zijn stap pen genomen om in het geheele be vrijde gebied tot normale toestanden terug 'te keeren. De scholen gaan weer open en de Chineezen en Korea nen kunnen weer hun eigen taal spreken. In vele streken hadden de Ja panners nl. bepaald, dat het een straf bare misdaad was, om een andere taal te spreken dan het Japansch. De Sowjet-commandanten stellen pogingen in het werk om de levens omstandigheden, die onder het Japan sche bewind tot een erbarmelijk laag peil zijn gedaald, te verbeteren. Zoo hadden de Japanners b.v. verordend, dat het eten van blanke rijst door de Chineezen en Koreanen met den dood gestraft kon worden. JAPANNEEZEN SLOVEN ZICH UIT. Tot nog toe wijst alles er op, dat de Japanneezen ten volle volgens de ge allieerde instructies handelen. Kapi tein Buchanan, de bevelhebber van de Britsche landingsgroep welke momen teel bezit neemt van de eilanden voor Yokosoeka, heeft van de Japansche officieren volledige inlichtingen gekre gen over de vloobbasis van Yokosoeka. De Japanneezen hebben aangeboden alle bureaux, welke de bezettingstroe pen van dienst zouden kunnen zijn, in functie te doen blijven onder Ameri- kaansch toezicht. Een der Japansche officieren legde een lijst omtrent ba rakken voor huisvesting over en putte zich uit in verontschuldigingen over het feit, diat hij slechts kookkachels van oud model beschikbaar had. Zijn meest verbazingwekkend aanbod was, MAC ARTHUR OP OKINAWA Generaal Mac Arthur is aan gekomen op het eiland Okinawa Hij bevindt zich op reis naar Japan waar hij aanwezig zal zijn by de bezetting van het Japan sche moederland door de Ameri- kaansche troepen. Zijn hoofd kwartier zal hij, zooals reeds ge meld, vestigen in het Keizerlijke zomerpaleis aan debaai van Sagami. twee clubs beschikbaar te houden voor de Amerikaansche officieren, ocm- pleet met Japansche bediening. Hij zorgde zelfs voor buffethouders en een voorraad drank. ONTRUIMING VAN GEVANGENKAMPEN. De Japansche regeering heeft gene raal Mac Arthur er van in kennis ge steld, diat de plannen gereed zijn voor de ontruiming der kampen van krijgs gevangenen in of nabij de Japansche havens Hakodate, Aomori, Sendai- Jokohama, Nagoya, Wakanoera en Na gasaki. Tevens verzochten -de Japan ners generaal Mac Arthur te willen bevestigen, dat de geinterneerde bur gers, die in Japan wenschen te blij ven, niet gedwongen zouden worden om te vertrekken. Zij zeiden voorts, dat er behoefte bestond aan suiker, melk, chocolade ep boter. Z.K.H. Prins Bernard heeft dezer dagen uit handen van Generaal Eisenhower de medaille van den bronzen ster ontvangen. De eervolle vermelding die deze onderscheiding vergezelde luidde als volgt: „Luitenant Generaal Z.K.H. Prins Bernard, voor bewezen diensten in verband met de militaire operaties van 31 Augustus 1944 tot 8 Mei 1945. Als comman dant van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten heeft Prins Bernard zeer veel bijgedragen tot het oprichten van de weerstandisbeweging in de Neder landen en was hij in hooge mate verantwoordelijk voor de succesvolle uit voering van de plannen voor het gebruik va.n deze strijdkrachten. Hij heeft tijd noch moeite gespaard bij de geslaagde mobilisatie van de bevrijde eenheden, hun oefening en hun inzet, voor deze in de geallieerde legergroepen ingescha keld werdien. Zijn diensten zijn van onschatbare waarde geweest voor de Gealli eerde oorlogsinspanningen." KAPPERS TARIEVEN. De kappers in Nederland weten met hun prijzen geen maat te houden. Teneinde prijsopdrijving tegen te gaan is thans door den minister van Handel en Nijverheid een beschikking uitge vaardigd, volgens welke de kappers verplicht zijn op van de straat af dui delijk zichtbare wijze hun tarieven bekend te maken. Dit vergemakkelijkt voor publiek en opsporingsdienst van het Directoraat-generaal van de prij zen het constateeren van prijsopdrij ving. QUISLING HOUDT RUST. Vidkun Quisling hield gisteren rust, nadat in de afgeloopen dagen een on derzoek heeft uitgewezen, dat hij ge heel toerekenbaar is en niet lijdt aan eenige kwaal, die op zijn toerekenings vatbaarheid van invloed zou kunnen zijn. Inspuitingen in de bloedcellen van zijn hersenen hebben het nemen van foto's met x-stralen mogelijk ge maakt. Het proces zal eerst heden hervat worden., aangezien de proeven Quis ling's krachten hebben verzwakt en de geneesheeren geadviseerd hebben, hem een dag algeheele rust te laten. NOORSCH PUBLIEK KLAAGT OVER TRAGE BERECHTING VAN QUISLING. Maandagavond heeft een kleine op tocht in de straten van Oslo gemani festeerd waarbij tegen het langzame optreden van het Noorsche gerecht werd geprotesteerd. In antwoord er op heeft de Voorzitter van het gerechts hof van Oslo doen opmerken, dat in dien Quisling twee maanden vroeger HERDENKING 300STEN STERFDAG VAN HUGO DE GROOT. Gisteren 300 jaar geleden na den dood van Hugo de Groot, hebben de ministers van Buitenlandsche Zaken en Justitie tezamen met Prof. Jhr. Mr. Dr. W. J. M. van Eysinga, zich naar Delft begeven, waar De Groot begra ven ligt. Ook de Zweedsche gezant, was aanwezig, gedachtig aan de be langrijke werkzaamheden van de Groot als ambassadeur van Zweden te Parijs. Namens de Nederlandsche en Zweed sche regeering werden kransen op het grafmonument in de Nieuwe Kerk ge legd. Aanwezig waren de burgemeester van Delft, het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente en leden van de ver- eeniging voor de uitgave van de Groot's werken. Geslaagd te Haarlem voor het examen hoofdakte B Mej. M. J. van Kempen, alhier. gevonnist zou zijn geworden, men niet de beschikking zou hebben gehad over de door die Geallieerden in Duitsch- land in beslaggenomen doorslaande bewijzen, zooals bijvoorbeeld het dag boek van Rosenberg, dat verpletterend is voor Quisling. Men zou ook niet de verklaringen hebben gekregen van voorname gevangenen, zooals Goering en Jodl. In dit geval, heeft de voor zitter er aan toegevoegd, zou iedere overhaasting tegenstrijdig geweest zijn met de uitoefening van den recht spraak die onverzettelijk moet zijn. Men kan geen krant of weekblad openslaan, of het houdt zich be zig met deze kwestie. Steeds meer en meer gaat het duidelijk worden, ook aan de groote massa, dat de gevolgen van deze „verbroedering" of „verzwa gering" met den dag triester worden, zoowel voor de betrokken meisjes, als voor het geheele Nederlandsche volk. Door doktoren en andere ingewijden wordt openlijk te kennen gegeven, dat door deze verhoudingen het aantal geslachtsziekten onrustbarend stijgt met al de ellende voor het oogenblik, maar ook met al de verwoesting voor de toekomst. Het lijkt wel of sommige ouders totaal geen verantwoordelijk heidsgevoel meer hebben, dat zij hun kinderen, vijftien, zestien jaar oud, 's avonds rustig uit laten gaan en voor 's nachts de huissleutel meegeven. Hier en daar tracht men de be doeling is te waardeeren door zg, „entertainment committees", ontspan- ninjgs-comité's, de Canadeesche sol daat door zijn vrije -tijd heen te hel pen. Wij waardeeren deze bedoelingen en zijn overtuigd, dat de oprichters het goed meenen. Maar wij vinden ze verschrikkelijk naïef en heel weinig terzake kundig. Want als zij hun licht hadden opgestoken in het Zuiden, waar men reeds voor de bevrijding dergelijke pogingen heeft gedaan, dan zouden zij daór hebben vernomen dat het ook eëh totale mislukking was en dat men, in stede van het euvel te voorkomen, het euvel flink in de hand werkte. Het ellendige immers van deze z.g. „entertainment committees" is, dat de ouders daórin het motief vin den om aan den drang van hun meisjes toe te geven en dit temeer, wanneer er nog een of andere pastoor, kapelaan of dominé in een dergelijk „entertainment committee" gaat zitten Eén van de twee: priester of dominé die hun naam en hun steun geven aan dergelijke comité's, weten óf wieinig van de werkelijkheid af, óf kunnen niet weerstaan aan de bekoring om aangezien te worden voor een man met ruime en royale opvattingen. Neen, zij hooren er niet in thuis en zij hoo- ren er huil steun niet aan te geven. Wij willen geen namen noemen, maar op een aantal van 24.000 aange geven geboorten, waren er 18.000 on wettig Jo Vincent kan het liedje dan zingen: Daar komen de Canadeezen, God zij geprezen Maar dat zal wel heel gauw over gaan, want straks zingen ze een ander liedje: Daar komen de Canadeesjes, Wat doen we met die stakkers en weesjes?" RADIOREDE MINISTER-PRESIDENT. Op Vrijdag 31 Augustus zal de Mi nister-president Prof.. Ir. W. Scher- merhorn, om 12.30 uur een toespraak tot het Nederlandsche volk richten ter herdenking van de slachtoffers van het verzet en tot opwekking om bij te dragen aan de collecte's, die de „Stichting 19401945" van 2531 Aug. aan de huizen, en die Nederlands Volksherstel op 31 Aug. op de straat organiseert. VERHOOGING SUIKERRANTSOEN. Broodrantsoen eveneens verhoogd, maar geen biscuits meer. Op de nieuwe bonnenlijst voor de volgende veertien dagen komt geen bon voor biscuits meer voor. In verband, daarmiede is het broodrantsoen voor personen van vier jaar en ouder ver meerderd met 800 gram per 14 dagen en dus gebracht op 2880 gram totaal per week. Het rantsoen suiker is voor personen van vier jaar en ouder van 250 op 400 gram per 14 dagen g„ebracht, waardoor het rantsoen in het' Westen gekomen is op het peil, dat voorloopig voor ge heel Nederland geldt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1