AMERIKA BEZET JAPAN De explosie op de „Christiaan Huygens' Mac Arthur in keizerlijk paleis man 2Vz millioen onder de wapenen Stagnatie in de kindertransporten Dinsdag 28 Augustus 1945 No. 59 VV.\VA\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\\\\V Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Begin Sept. aanvang der cursussen MEDDENSTANDS- DIPIiOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuur II BIECHT Hoofdredacteuren: Rector H. n j ar öonaaai en mi Di o o a van Haren; Redacteuren: Prol Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt; Directeur: G G van Elburg. BUREAUS REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN l. TELEFOON Ï2777. Abonnementsprijzen: t. 0.26 per week t. 1.10 oer maand f 3 20 oer kwartaal Franco oer oost £.4.20. WEERBERICHT medegedeeld door het K.N.M.I. de Bildt: Geldig van Dinsdag avond tot Woensdag avond. Toenemende bewol king, plaatselijke regen met kans op onweer, opnieuw koeler, naar Z.W. omgaande wind. De eerste Amerikaansche bezettingstroepen zijn Maandag in Japan geland. Zij bestonden uit 150 ingenieurs en specialisten op het gebied van het verkeer en van de luchtvaart en hebben tot taak, het vliegveld Atsoegi, 18 mijl ten Zuiden van Tokio, in gereedheid te brengen voor de aankomst van Generaal Mac Arthur en van de bezettingstroepen op Donderdag a.s. De groep van 150 personen is op het vliegveld Atsoegi aangekomen in een konvooi van ca. 48 zwaar gewapende vliegtuigen. Tevens zijn Maandag Amerikaansche vlooteenheden de baai van Tokio bin- nengestoomd als laatste voorbereiding van de landing van 10.000 mariniers in de vloottoasis van Yokosoeka op Don derdag a.s. Tien schepen, voorafge gaan door den Kruiser „San Diego", voeren het vier km. breede kanaal van Oeraga binnen, zonder dat de kustbat- terijen eenig teeken van leven gaven. De kanonnen schenen, overeenkomstig de voorwaarden van de overgave, on bruikbaar gemaakt te zijn. Ter be scherming van de vaartuigen vlogen scheepsvliegtuigen er boven. Er werd scherp uitgezien naar mijnen. Een troepentransportschip begeleidde de vloot, om op drie eilandjes aan den mond van de baai van Tokio mariniers aan land te zetten. De eilandjes, de eerste, die bezet zullen worden, beheer- schen den toegang tot Yokosoeka. MAC ARTHUR IN HET KEIZERLIJK PALEIS. Het paleis van keizer Hirohito aan de baai van Sagami zal het hoofd kwartier worden van Generaal Mac Arthur in Japan. Wegens het slechte weer zal een keten van torpedojagers de 1000 mijl lange route bewaken van Okinawa naar het vliegveld Atsoegi. Naar schatting wachten ca. 36.000 geallieerde krijgsgevangenen op hun bevrijding in Japan. De repatrieering van deze krijgsgevangenen zal vrijwel terstond een aanvang nemen met den intocht van de bezettingstroepen. RUSSISCH-CHINEESCH VERDRAG. Het verdrag tusschen China en de Sowjetunie, welks bepalingen tegelij kertijd te Tsjoengking en Moskou zijn gepuiblieerd, voorziet in samenwerking tusschen de beide landen ter voorko ming van een herhaling der Japansche agressie. De Sowjetunie zal militairen en anderen bijstand uitsluitend aan de centrale regeering van China verlee- nen. Het verdrag bevestigt opnieuw er kenning der volledige souvereiniteit van China in de drie oostelijke provin cies. De hoofdlijnen der oost-Chinee- sche en Zuid-Mandsjoerijsche spoor lijnen zullen gecombineerd worden in één lijn, welke in gezamenlijke eigen dom zal worden geëploiteerd onder den naam Chineesche Tsjangsjoean-spoor- lijn voor een periode van 30 jaar. Daar na wordt de lijn uitsluitend Chineesch bezit en komt geheel in Chineesch be heer. De Chineesche regeering ver klaart Dairen tot vrijhaven. Gedurende 30 jaar zal Port Arthur een gemeen schappelijke ChineeschRussische vlootbasis zijn. Stalin heeft de verzekering gegeven, dat na de Japansche capitulatie de Russische troepen binnen drie maan den uit Mandsjoerije zullen worden te ruggetrokken. Wat Sinkiang betreft, bevestigt Rusland opnieuw, dat het niet de bedoeling heeft te interveniee- ren in de Chineesche binnenlandsche aangelegenheden. China zal de onaf hankelijkheid erkennen van Buiten- Mongolie, wanneer een plebisciet uit wijst, dat de bevolking dit wenscht. Veel van het bovenstaande werd hier verwacht. Ofschoon de Chineesche communisten niet uitdrukkelijk ge noemd worden, wordt het verdrag be schouwd als een politieke nederlaag voor hen op een bijzonder moeilijk tijdstip. NEDERLANDSCHE SCHEPEN ONDER INTERNAT. ARMADA. De Egelsche en Amerikaansche bla den staan geheel in het teeken van de berichten, dat thans geallieerde oor logsbodems in Japansche wateren voor anker liggen. Meer dan 400 geallieerde oorlogsschepen en hulpvaartuigen lig gen thans in de baai van Sagami, ter wijl mijnenvegers een vaargeul maken teneinde op te stoomen naar de baai van Tokio. Hoewel het grootste deel van deze vreemsoortigste internatio nale armada in de historie" Ameri- kaansch is, bevinden zich daaronder ook vele schepen van Groot-Brittan- nië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Duizenden vliegtuigen, opgestegen van vliegdekschepen, bestrijken een uitgebreid gebied van den Pacific, waar de geallieerde oorlogsbodems zich be vinden, en geven een indrukwekkenden „show" van den steun, die dc landings troepen uit de lucht ontvangen. Pak ketten voedsel zijn uitgeworpen op de met vlaggen bedekte kampen van de krijgsgevangenen. Van de andere oorlogstooneelen in het Verre Oosten wordt gemeld, dat Amerikaansch opperbevel tegen demobilisatie. Het opperbevel van het Amerikaan sche leger heeft de wensch te kennen gegeven, dat de mobilisatie zou voort duren en het heeft geweigerd de terug keer tot het civiele leven te verhaas ten. Het is de bedoeling, dat 2.600.000 man onder de wapenen blijven, dat is negenmaal het aantal soldaten van vóór den oorlog. In September zullen nog 50.000 man worden ingelijfd. Vóór de capitulatie van Japan bedroeg hun aantal 80.000 per'maand. Afgevaardig den en senatoren zullen tegen dit voornemen ernstig verzet aanteekenen. generaal Yamasjita, die bekend is als de „Tijger van Malakka", heeft mede gedeeld aan de 32e Amerikaansche di visie in de heuvelen van Luzon op de Philippijnen, dat hij bereid is zich over te geven, maar de orders van het hoofdkwartier afwacht. De Japansche troepen op Bougain ville hebben de wapens neergelegd. Eenige geïsoleerde Japansche garni zoenen op de Salomonseilanden zijn blijkbaar nog onkundig van het bevel om het vuren te staken. Na acht jaren van Japansche bezet ting is de stad Sjanghai weer onder Chineesche controle gekomen. De le den van de Chineesche ohdergrondsche beweging hebben voorloopig het be wind van de Japanners overgenomen. In aansluiting op hetgeen reeds is medegedeeld '^omtrent de explosie op de „Christiaan Huygens" verneemt A.N.P.-Aneta nog het volgende: Volgens verhalen van te Rotterdam aangekomen leden van de bemanning bevond de „Christiaan Huygens" zich op weg van Antwerpen naar Rotter dam. Omstreeks halftwaalf was men bij „Thornton Ridge" gekomen. Plot seling leek het of het heele schip van een werd gereten door een geweldige explosie ter hoogte van de voorzijde van de machinekamer. Alle dekken werden ontzet in die mate, dat zij schots en scheef in bijna verticale richting kwamen te staan, terwijl de lichten doofden. Gelukkig maakte het schip geen slagzij. Onmiddellijk wer den de pompen in werking gesteld, maar die konden het met groote gol ven binnenstroomende water niet ver werken, zoodat om 12.10 uur het bevel werd gegeven, dat allen, die niet strikt noodzakelijk aan boord noodig waren, zich in de booten moesten begeven. Volkomen ordelijk en rustig daalden toen 230 van de 290 opvarenden in een viertal reddingbooten af en reeds om 12.45 uur bevonden de meesten zich aan boord van het motorschip „Tiba", dat zich dicht in de nabijheid bevond. Men had toen den indruk, dat de „Christiaan Huygens" langzaam zonk. Ze werd echter op sleeptouw genomen, vermoedelijk door een tanker, ten einde omhoog gezet te worden. De olieman J. O. Strijbis wordt ver mist, terwijl negen anderen werden gewond. De gewonden zijn Zondag avond om 22 uur te Hoek van Holland aan land gebracht, terwijl de 221 an deren voorloopig een onderdak hebben gevonden op de „Johan van Olden- barneveldt", die in de Waalhaven ligt. Onder hen bevinden zich ongeveer 100 Javanen. Reeds Zondagmiddag zijn eenige ber- gingsvaartuigen en sleepbooten ter as sistentie uitgevaren. De namen der gewonden zijn: J. van der Vorst, chef-steward, J. A. Bernard, tweede machinist, T. Glas, vierde ma chinist, L. M. Korvink, vijfde machi nist, E. J. Coenraads, eerste kok, J. J. J. Baaisman, magazijnmeester, W. F. Serne, bakker, P. J. Hofman, olieman en Sakiman, Javaansch bediende. Nader wordt nog medegedeeld: Nadat de „Christiaan Huygens", die zich in zinkenden toestand bevond, op de Zuidsteenibank was gezet, is de po sitie gisterochtend vrij critiek gewor den, omdat een Zuid-Westen-wind op stak, welke gewoonlijk met stormvla gen gepaard gaat. In den loop van den dag is de wind echter naar het Oosten gedraaid, waardoor de windkracht af nam. De positie is hierdoor verbeterd. Het is neg niet bekend, wat er met het schip zal gebeuren. Opslepen door den Nieuwen Waterweg zal niet moge lijk zijn door den grooten diepgang, welke het schip heeft gekregen, ten gevolge van het volloopen van de rui men. Het schip heeft thans een diep gang van 40 voet gekregen. De bevelhebber der zeestrijdkrachten te Londen zal over de verdere ber gingswerkzaamheden van de „Chris tiaan Huygens" moeten beslissen, daar het schip nog in geallieerden dienst voer. DE „CHRISTIAAN HUYGENS" EN DE KINDERTRANSPORTEN. Het was, naar wij van bevoegde zijde vernemen, de bedoeling geweest om door een kindertransport met het mo torschip „Christiaan Huygens" den achterstand, welke met betrekking tot de uitzending van kinderen naar En geland door verschillende oorzaken is ontstaan, goeddeels in te halen. Ten gevolge van het ongeluk, genoemd schip overkomen, ontstaat nu helaas nieuwe stagnatie in deze uitzending, zoodat naar andere transportmogelijk heden moet worden omgezien. Godsdienst zijn menschen die onmiddellijk klaar [p, staan om ons te verwijten, dat wij stemming maken tegen Rusland wanneer wij tegen het Communisme schrijven. Diegenen die zulks doen zijn vooreerst niet op de hoogte, want anders zouden zij weten dat het verweer van de Katholieken tegen het Communisme niet dagteeken't van 1945, maar van 1890, o.a. bij monde van Paus Leo XIII. Wij zetten dus de lijn voort, onwrik baar en niet afbuigend naar links of rechts. Vervolgens wenschen wij niet de taktiek over te nemen van zoovelen in Duitschland, die momenteel zeggen: „Dat is de Nazi-partij en niet het Duit- sche volk, die voor al de schanddaden verantwoordelijk zijn." Alle Nederlan ders, ook de Communisten, hebben dat onderscheid partij en volk verwor pen en het geheele volk ervoor aanspra kelijk gesteld. Wanneer wij dus tégen het Communisme schrijven, dan kan men dat ook volkomen beschouwen als schrijven tegeh Rusland. Oude Cicero zei al: „Magis arnica Ve ritas", hetgeen beteekent: „De waarheid boven alles". Het is niet alleen ons recht, maar het is ook onze plicht ten opziolite van de Katholieke Kerk, en ook ten opzichte van iedere Christen. Het is niet alleen ons recht, maar ook onze plioht ten opzichte van ons vaderland en de waarachtige democratie om te waarsohuwen tegen het Communisme. Deze waarschuwing is gefundeerd op de feiten, die ons uit andere landen, waar het Communisme in minderheid tóch reeds dictatoriale macht uitoefent, zooals b.v. ln Italië. Op het daar gehouden congres van Communisten werd er 1) gedreigd met de opheffing van het concordaat tussohen Vaticaan en Itali- aansche regeering. 2) dat men de godsdienst geheel en al vrij zou laten, maar alleen ln het pri vate leven. Waarmede wij dus bij de oer-orthodoxe stelling van het Marxisme verzeild raken: godsdienst is privaat zaak. Waarbij dan nog valt op te merken, dat hier dezelfde taktiek wordt gevolgd als de Nazi's volgden toen zij ln Neder land binnenvielen. Conclusie laten wij over aan den lezer! NEDERLAND WACHT OP NIEUWS UIT INDIK. Onder den kop „Nederlanders wach ten op nieuws van Nederlandsch-In- dië" schrijft de „Evening News" onder meer: De Nederlandsche autoriteiten in Londen en in Nederland wachten met spanning op het eerste nieuws na drie jaren uit Nederlandsch-Indië. Een Ne derlandsche autoriteit te Londen zeide: „We hebben nog absoluut geen nieuws. Uit Indië hebben ons de laatste jaren veel minder berichten bereikt dan van waar ook. Weinig menschen konden uit Indië ontsnappen en wat we weten van de groote steden als Batavia en Soera- baja, komt ten deele van luchtfoto's. We hebben geen idee wat we in Indië zullen aantreffen". MAX BLOKZIJL'S „BRANDENDE KWESTIE" Naar wij vernemen, zal Max Blokzijl op 11 September a.s. om 10.30 uur voor het bijzonder gerechtshof te 's Graven- hage terecht staan. Hij heeft ruim schoots den tijd gehad, zich op deze „brandende kwestie" voor te bereiden. Met hem zal de oud-N.S.B.-burge meester van Wassenaar, jhr. de Blocq van Scheltinga, voor het gerechtshof verschijnen. OPENBAARMAKING van DUITSCHE EN JAPANSCHE VINDINGEN. President Truman heeft gisteren een uitvoerings-verordening uitgegeven, strekkende tot het zoo spoedig mogelijk vrij geven en verspreiden van „weten schappelijke en industrieele gegevens", afkomstig uit Duitschland en Japan. Het gebeurde met de „Christiaan Huygens" is oorzaak, dat ook kinder transporten, welke na dat met ge noemd schip zouden plaats vinden, eenigen tijd moeten worden uitgesteld. Ouders, wien was medegedeeld, dat hun kinderen binnenkort zouden ver trekken, zullen met zoodanig onver mijdelijk uitstel dienen rekening te houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1