Japan teekent overgave op 2 Sept. Amerikaanschevloot naar Tokio Engelsche vloot stoomt naar Singapore ERNSTIGE EXPLOSIE OP HET M. S. Christiaan Verkiezingen in Nederland BLOEMBOLLEN exportartikel 110. 1 Maandag 27 Augustus 1945 No. 58 Begin Sept. aanvang der cursussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuur 11 Katholiek Dagblad voor Keiden en ÖmstrekeS BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. j. m. So na aai en Mr. Di o a. ran Haren; Redacteuren: Prol Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: G Q van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN l. TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week f. 1.10 oer maand f 3 20 oer kwartaal Franco oer oost 1.4.20 WEERBERICHT medegedeeld door het KJSf.M.1. De Bildt: Zomerweer. Verwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Zonnig weer, oostelijke wind, tegen den avond in het zuiden van het land kans op onweer. Dictatuur Admiraal Nimitz heeft medegedeeld, dat de onderteekening van de overgave van Japan zal geschieden op 2 September aan boord van het Amerikaansche slagschip Missouri. De Amerikaansche vloot, die deel zal nemen aan de bezetting van Tokio, zal bestaan uit 12 slagschepen, 17 vliegtuigmoederschepen, zes kleinere vliegkamp schepen, twintig kruisers, 100 torpedojagers en 24 kleinere schepen. Aan boord van alle schepen zal alles gereed zijn om eventueel onmiddellijk in actie te komen. Een Japansch loodsvaartuig zal de geallieerde schepen tege moet varen en de schepen binnenloodsen. Hoewel men aan boord van de ge allieerde schepen op alles voorbereid is, is men van meening, dat de verantwoor delijke Japansche autoriteiten in verband met de overweldigende overmacht aan zee- en luchtstrijdkrachten al het mogelijke zullen doen om incidenten te ver mijden. Vliegtuigen van vliegdekschepen zullen tijdens het ankeren een lucht- scherm vormen, terwijl voorts de omliggende vliegvelden onder controle zullen worden gehouden. LUIT.-ADM. HELFRICH NAAR TOKIO. Naar aanleiding der in de laatste dagen gepubliceerde persberichten om trent de Nederlandsche vertegenwoor diging bij de overgave van Japan maakt de Reg. Voorl. Dienst bekend, dat het overga-veprotocol niet zal wor den geteekend namens Nederlandsch- Indië doch namens het Koninkrijk der Nederlanden en dat door de regee ring als Nederlandsch vertegenwoordi ger is aangewezen Luitenant-Admiraal C. E. L. Helfrich, de bevelhebber van de Nederlandsche strijdkrachten in het Oosten. Luitenant-generaal van Oyen, de onder-bevelhebber dier strijdkrach ten, is naar Manilla gezonden om bij de daar gevoerde besprekingen tegen woordig te zijn daar Admiraal Hel frich niet. tijdig te Manilla aanwezig kon zijn. Indien noodig kan Generaal van Oyen ook bij de verdere bespre kingen als plaatsvervanger van Admi raal Helfrich optreden. Admiraal Helfrich heeft een offi- cieelen vertegenwoordiger van het Ko ninkrijk der Nederlanden benoemd om te Tokio getuige te zijn van de Japan- sché overgave. Voor Nederland zullen daar teekenen Helfrioh, of Generaal van Oyen. DR. VAN MOOK NAAR MOUNTBATTEN. Dr. van Mook zal tegen einde vol gende week naar Kandy op Ceyion gaan om met Lord Louis Mountbatten te onderhandelen over de herbezetting van Indië. Hij wordt daarbij vergezeld door een lid der Nederlandsch-Indi- sche regeering en door een secretaris. BRITSCHE VLOOT NAAR SINGAPORE. 25 eenheden van de geallieerde vloot, bestaande uit 383 schepen zijn de Japansche wateren binnengevaren. Zij werden beschermd door 1300 vliegtuigen. Generaal Mac Arthur heeft het Ja pansche hoofdkwartier er van in kennis gesteld, dat eenheden van de Amerikaansche vloot de Sagamibaai zijn binnengevaren. Verdere bezettingstroepen zullen met' ingang van 28 Augustus in Japar, aan land gaan. Naar radio New York meldt, hebben eenheden van de Britsche vloot zich naar de Straat Malakka begeven op weg naar Singapore. De correspondent van het „Colum bia Broadcasting System" te Manilla deelde mede, dat vooruitgeschoven Amerikaansche troepen iri Sjanghai zijn aangekomen. SOW JET-DELEGATIE IN MANILLA. De Amerikaansche radio heeft mede gedeeld, dat de Sowjet-delegatie, wel ke aanwezig zal zijn bij de ondertee kening van de acte van overgave van Japan, in Manilla is aangekomen. Zij staat onder leiding van Luitenant- Generaal Derevianko en telt 16 leden. Na aankomst bracht de delegatie een bezoek aan generaal Mac Arthur. DEMOBILISATIE EN BALANS. Het Japansche nieuwsbureau heeft medegedeeld, dat door de ministers van oorlog en marine heden aan de Ja pansche gewapende macht een „keizer lijk bevel" is uitgegeven, waarin snelle demobilisatie werd bevolen en het tref- ff - van toebereidselen voor den weder- op ^ouw. Naar Domei meldt, bedragen de ver liezen der burgerbevolking in Japan 260.000 personen. 9.200.000 personen werden dakloos. Bij de beide aanvallen met atoombommen werden 90.000 per sonen gedood en 180.000 personen dak loos. De sovjetstriidkrachten in het Verre Oosten hebben tusschen 9 en 23 Au gustus j.l. 200.000 Japansche gevange nen gemaakt, waarondc. veel generaals De Japansche radio meldt, dat voor het keizerlijk paleis te Tokio een vrij groot aantal gevallen van harikiri plaats vindt. Domei heeft officieel medegedeeld, dat Katsoeo Okazaki de directeur van het bureau voor onderzoekingen van -het ministerie voor buitenlandsche zaken is benoemd tot directeur-gene raal van het verbindingsbureau, opge richt om de verbindingen met de ge allieerde bezettingslegers tot stand te brengen. FR. EMMANNUEL POMPEN. Fr. Emmannuel Pompen o.fm., Pater Rector te Ophoven, is benoemd tot Pastoor van de parochie „Boschkant" te Den Haag. Hij zal tot taak hebben in deze in het getroffen deel der ge meente gelegen parochie een nieuwe kerk te bouwen. IN zijn herdenking van de gevallenen en gijzelaars heeft Minister-Presi dent Prof. Schermerhom eenige dingen gezegd, die waard zijn onder onze aandacht te blijven en waarop wij ons voor de toekomst moeten bezinnen. „Wanneer ik" aldus de Minister, „be paalde verschijnselen vandaag aan den dag In ons eigen land signaleer In ver houdingen, waarin de eene mensch macht uitoefent over den ander, dan ben ik geneigd te erkennen, dat macht een gevaarlijk wapen is, dat macht van men sehen over mensehen een geestelijke kracht en een zedelijk gehalte vergt, die helaas door te weinigen wordt opge bracht". Machtsbewustzijn, het weten dat hij met zijn wapenen en zijn geweld ieder den baas was, gaf den moffen walge lijke pretentie, ondragelijke brutaliteit. Macht zonder zedelijke verantwoor ding, zonder respect voor de rechten van den mensch, zonder begrip voor zijn bovennatuurlijke waarde, deze macht wordt vanzelf tot terreur. Wie de zedelijke normen van het Christendom over den mensoh en zijn doel verwerpt, of zelfs maar aantast, loopt gevaar dat hij uiteindelijk met deze. door ons zoo gehate en vervloekte Duitsche methoden, gaat werken Dit feit macht zonder zedelijke ver antwoording opent wegen naar nieuwe dictatuur en nieuwe vermoording der vrijheid. „Dit feit", gaat de minister verder, „geeft nu in ons nationale leven beelden te zien, die een gelijkenis vertoonen met hetgeen het Duitsche volk in de afge- loopen jaren aan de wereld te zien gaf. Zoo is het, vrienden: organisatie is macht en maelit is bederf, tenminste daar waar er geen geestelijke kracht, geen besef van goed en kwaad, geen be grip voor (1e absolute waarden, die God In deze wereld stelde, tegenover staat". Misbruik van macht, onder welke be naming ook, misbruik van macht gele gen in organisatie, die gebruikt wordt om af te dwingen, om de rechten van anderen uit te schakelen, om anderen het zwijgen op te leggen, is een Duit sche methode, waartegen wij vijf jaar hartstochtelijk gevochten en gestreden hebben. Helaas moeten we het thans zien ge beuren, dat een organisatie uit krin gen, die altijd gerekend wilden worden tot hen die het stevigst tegen de Nazi's ziin tekeer gegaan, thans dezelfde nazis tische methoden toepassen en de een voudige menschen trachten te misleiden alweer op dezelfde Duitsche manier n.l. met verkeerde voorstelling van zaken en verwarring van begrippen. Wij hopen dat de Regeering tot red ding der waarachtige democratie en tot handhaving der persoonlijke vrijheid ln de gebondenheid aan de gemeenschap, sterk zal staan en sterk zal optreden tegen iedere gecamoufleerde dictatuur. GENEZINGEN TE LOURDES. Het Medisch bureau te Lourdes heeft bekend gemaakt, dat het 22-jarlge Fran- sohe meisje Yvonne Foumier uit Saint Alexis bij Limoges bij de grot te Lourdes is genezen van algeheele verlamming van haar linkerarm. Zij was een van de 50,000 pelgrims, van de eerste Fransche nationale bedevaart sedert het begin van den oorlog. Het meisje werd plotseling genezen toen zij op den eersten dag van de bedevaart, Zaterdag, uit de piscine kwam. Een andere door het bureau er kende genezing is voorgevallen in de maand Mei van het vorig aar, en betrof de twintigjarige Marie Therese Laureat uit Oharente, die leed aan tubsrculeuse peritonitis. In zinkenden toestand bij Westcapelle. Het M.S. „Christiaan Huygens" is gisteren op weg van Antwerpen naar Rot terdam, tengevolge van een zware explosie, 10 mijl West-Noord-West van West- Capelle, langzaam zinkende, doch de kapitein probeert met behulp van een sleepboot het schip op de Zuidsteenbank aan den grond te zetten. Het ss. „Tiba" van de N.V. Vrachtvaart, alsmede alle beschikbare bergings- en sleepbootmateriaal, zijn van Hoek van Holland en Vlissingen onderweg naar de plaats van de ramp. De machinekamer staat onderwater en verschillende ruimen maken water. Een deel van de bemanning, ongeveer 300 man groot, is aan boord gebleven in verband met het aan den grond zetten. De overige leden van de bemanning zij.n in de reddingsbooten gegaan. Naar wij nader vernamen heeft de „Tiba" de bemanning van de reddingsbooten opgepikt. Voorzoover bekend, wordt een olieman vermist. De familie is inmiddels hiervan in kennis gesteld. Het M.S. „Christiaan Huygens" van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" vaart de laatste jaren in dienst der geallieerden. Het was op weg naar Amster dam, waar een transport kinderen zou worden opgenomen voor verblijf in het buitenland. De „Christiaan Huygens" is in 1928 gebouwd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam en heeft een bruto tonnenmaat van 16.287. Werd eerst vastgesteld dat er sprake was van een mijn, latere berichten spreken dit weer tegen en zeiden dat er zich aan boord een ontploffing had voorgedaan. Thans wordt weer gemeld dat ook dit niet vaststaat en dat het vol gens de Kon. Marine wel degelijk mogelijk is, dat de Christiaan Huygens op een mijn is geloopen. Naar Kapitein H. Brugmans van den Ned. Regeeringsvoorlichtingsdienst ver klaarde, zijn de verkiezingen hier te lande niet voor het volgend voorjaar te ver wachten. Hoewel de regeering het houden van spoedige verkiezingen als een groot belang erkent, zijn de technische moeilijkheden van dien aard, dat men ze niet voor 1946 kan houden. Gedurende den bezettingstijd zijn de verkiezingsregisters door vernietiging of vervalsching in een chaotischen toestand komen te verkeeren. Bovendien zullen verschillende politieke partijen zich met het oog op de veranderde toestanden nog moeten reorganiseeren. Ook heeft de pers nog niet het stadium bereikt, waarin zij het Nederlandsche volk volledig over de politieke situatie kan inlichten. Zaterdagavond is het stoomschip „Tiba" van de maatschappij „Vrachtvaart" onder auspiciën van de Holland-Amerika lijn, naar de Vereenigde Staten ver trokken met een lading bloembollen aan boord. Dit is de eerste exportzending van Nederland na den oorlog. TOEKOMSTIGE ORGANISATIEVORM VOOR DE BLOEMBOLLENCULTUUR In een dezer dagen gehouden vergadering van het hoofdbestuur van de „Alge- meene Vereeniging voor Bloembollen Cultuur" heeft het hoofdbestuur in be ginsel een standpunt aanvaard dat meebrengt het streven naar één groote orga nisatie. die verplicht allen omvat, die de bloembollenteelt als beroep uitoefenen. Hiertoe zou deze vereeniging omgevormd kunnen worden tot een organisatie, dié alle economische en technische vakbelangen behartigt, daartoe door de over heid erkend wordt als de publiekrechtelijke organisatie van producenten, welke met andere dusdanige organisaties voor andere takken van tuinbouw, via de centrale tuinbouw organisatie, vertegenwoordiging vindt in het lichaam, dat den geheelen land- en tuinbouw vertegenwoordigt en waarmede de regeering nauw wil samenwerken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1