Wat Duitschers roofden komt terug HERDENKINGS- WEEK STICHTING 1940-1945 Export uit Duitschland Ook andere Duitsche hulpbronnen beschikbaar gesteld voor bet gebruik der vereenigde volken OLIE VOOR DE LAMPEN VAN TWENTE Isolement Zaterdag 25 Augustus 1945 No. 57 Begin Sept. aanvang der cursussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJEDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuni 11 V\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\U Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken ftlKCHT Hoofdredacteuren Hector H i_ j m Sonuaai en Mi. Dt c, o A van Haren; Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken» en Joop Slebelt: Directeur: Q G van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN L TELEFOON 22777. Abonnementsprllzen: t- 0.26 oer week 1.1.70 Der maand, t 3 20 per kwartaal Franco bei oost t. 4.20. 25 Aug31 Aug. AFSPRAAK TE FRANKFORT. GEBASEERD OP POTSDAM. Dit programma is het resultaat van de politiek zooals die is vastgelegd op een conferentie over de Duitsche ex port. gehouden op het hoofdkwartier van de strijdkrachten van de Ver. Sta ten op het Europeesche oorlogstooneel te Frankfort. Deze politiek is gebaseerd op de overeenkomst van Potsdam, waarin werd verklaard, dat alle Duit sche hulpbronnen boven het minimum dat noodig is om het economische leven in Duitschland op de been te houden, beschikbaar gesteld zijn voor het gebruik der vereenigde volken. De conferentie te Frankfort werd bijgewoond door een vertegenwoordi ger van de British and United States Missions to the Netherlands, die naar Duitschland werd gezonden om met de autoriteiten van de Engelsche 21ste legergroep en van de strijdkrachten der Vereenigde Staten te beraadslagen over de teruggave aan Nederland van door de Duitschers geroofde eigendom men. Terwijl eischen van deze soort in hooge mate voorrang zouden moeten hebben, is de beslissende factor bij de vraag of een artikel al dan niet ge ëxporteerd kan worden de behoefte voor dat artikel in het land dat daar om vraagt. De teruggave van geroofd eigendom en materiaal benoodigd voor herstelwerkzaamheden zal op een glo bale basis behandeld worden. Men heeft er eveneens den nadruk op gelegd, dat Duitschland be schouwd moet worden als een insol vente debiteur en dat het slechts weinig waarschijnlijk is dat de Duit schers voor de volle honderd procent de schade, die zij aangericht heb ben, zullen vergoeden. De vereenig de volken zijn overeengekomen, dat de Russen de volledige controle zul len hebben over de beschikking over over eigendommen in de Russische zone in Duitschland. Dit beteekent in feite, dat ook een groot gedeelte van het Amerikaansche en Britsche bezit overhandigd is aan den Russi- schen bondgenoot. Men heeft verder besloten, dat alle Nederlandsche verzoeken om export van goederen en materialen behandeld zullen worden door de beide militaire Nederlandsche autoriteiten en vertegenwoordigers van de British and United States Missions to the Netherlands hebben op 17 Augustus te Den Haag een bespreking gehad over het geallieerde programma betreffende de teruggave van door de Duitschers gestolen eigendommen en andere eigendommen en materialen van Duitschland aan de bevrijde landen. De Nederlandsche eischen ten aan zien van Duitschland behoeven niet beperkt te blijven tot de geroofde goederen. Zij kunnen eveneens betrekking hebben op andere zaken. De geallieerde legers zijn bereid voorzieningen in overweging te nemen voor het overbrengen zoowel van geheele industrieën als van materialen van Duitschland naar Nederland. missies te Den Haag en dat deze door hen aan de betrokken geallieerde le gers zullen worden voorgelegd. Aan al deze verzoeken zal voldaan moeten worden uit het bezit in de westelijke bezettingszones. Zij zullen trachten een overeenkomst te sluiten met de geallieerde autoritei ten in Duitschland ten aanzien van de bezoeken van Nederlandsch personeel om, wanneer het noodig is, de goede ren na te gaan ten aanzien waarvan de Nederlandsche regeering verzoeken tot export heeft ingediend. BOEKEN, DOCUMENTEN, SCHILDERSTUKKEN. Een zeer groote verzameling Jood- sche boeken en ceremorfieele voorwer pen, gestolen door de Nazis in een half dozijn landen, welke o.a. 1.250.000 boe ken omvat een enorme bibliotheek op zich zelf is in veiligheid ge bracht, geïnspecteerd en gecatalogi seerd door de experts van het „Military Government detachment" in Frankfurt. Deze verzameling is eerst gedurende de laatste weken ontdekt in verborgen opslagplaatsen in de Ameri kaansche zone, aldus schrijft Jan Go- derie, ANP-Aneta's oorlogscorrespon dent. De boeken, die opgestapeld lagen In kelders of weggesloten in houten kis ten, zijn er vele van groote artistieke of historische waarde. Er zijn o.a. 130.000 deelen Hebreeuwsche literatuur gevonden. Onder de omvangbare reli gieuze voorwerpen die door het be ruchte Rosenberg Institut zur For- schung der Judenfrage, dat zijn hoofd kwartier in Frankfurt had, zijn gesto len uit synagogen, particuliere collec ties en Hebreeuwsche instellingen, be- Tegen den einder rijzen de slanke contouren van boortorens Texas of Venezuela? Neen, Drente. Drente, waar de Bataafsche Petroleum Maatschappij in het kader van proefnemingen naar petroleum in Nederland de mogelijk heid tot een bescheiden exploitatie aanwezig vond tusschen Coevorden en Nieuw Schoonebeek. En inderdaad waant men zich in deze streek temid den van rijke olievelden, want be halve het viertal torens op Neder landsch gebied, staan er nog een zestal op Duitschen bodem, die nu echter buiten werking en verlaten zijn, omdat zij onder de strook „niemandsland" aan de rijksgrenzen vallen. Men stelle zich van dit olieveld ech ter niet te veel voor, want elke toren Is nog geen bron. Sommige zgn. „put ten" hebben geen, andere wel een toren en de opbrengst is dermate ongelijk, dat een hoeveelheid van 30 ton per dag ruwe olie een hoeveelheid, die wel eens genoemd is nooit ineer dan de opbrengst van één bepaalden dag genoemd mag worden. De volgende dag kan weer totaal andere resultaten geven. In ieder geval geeft het veld „Coe- vorden-Oost" gemiddeld zulk een op brengst, dat een pijpleiding naar het Stieltjeskanaal in aanleg is om een vlot transport van de ruwe olie naar Twente te verzekeren. Een klein tank schip voert de olie naar de electrici- teitsfabriek van Enschedé. Onverwerkt is de olie niet voor gebruik in motoren geschikt, maar de B.P.M. werkt mee aan de bestrijding van het brandstof tekort in Nederland door de ruwe olie ter beschikking t» stellen van de Twentsche electriciteitsvoorziening. Deze oliewinning brengt op het oogenblik nog geen groote veranderin gen in het Schoonebeeksche dorpsleven tot stand. „Oilrushes" als in Amerika of fantastisch stijgende grondprijzen neen, daarvoor zijn de Drentenaren te verstandig. Maar wel zien zij, dat de vestiging van de B.P.M.-menschen en hun installaties ongekende mogelijk heden voor hen openen al is dan de huisvesting nu een moeilijk probleem. Maar de Mij. streeft er naar zooveel mogelijk inheemschen aan het werk te zetten en voor jonge arbeiders, die voor techniek voelen is dit ongetwijfeld een mooie kans. vinden zich rijk verluchte documen ten, teruggaande tot de veertiende eeuw, rijk geborduurde ceremonieele kleederen en kostbare kandelaars. Voorzoover thans gecontroleerd stammen de boeken en voorwerpen uit 64 verschillende Joodsche gemeenten en particuliere collecties in Rusland, Frankrijk, België. Nederland en Duitschland. Onder de wereldberoemde centra van Joodsche cultuur die in de collectie vertegenwoordigd zijn, bevinden zich o.a. de Rosenthalia collectie van de Amsterdamsche gemeentelijke Univer siteit, een van de mooiste collecties van HebreeuwscTié literatuur In wereld. Verder zeer vele werken uit de antiquariaten Ginsberg te Leiden, Gottschalk te Den Haag en Himmel- reich te Amsterdam. Zeker staat vast, dat de verzameling, die thans in Frankfurt aanwezig is, of er althans zeer binnenkort zal zijn, de grootste verzameling van Joodsche literatuur is, die de vereld ooit bijeen heeft gezien. Zeker is het de belang rijkste. Is momenteel in Frankfurt de groot ste verzameling Joodsche literatuur bijeengebracht, in Marburg en Laufen kan men zich in een museum wanen van grootmeesters der schilderkunst, Rembrandt, Rubens, Michel Angelo, Velasquez enz. enz. De gevonden schilderijen, beelden, meubelen en wat dies meer zij, worden met zeer veel zorg behandeld en niets wordt nagelaten om de oorspronkelijke eigenaars op te sporen. Het overbren gen van de gevonden werken vanuit de ongeveer 100 depots in het gebied rondom Marburg, is nog in vollen gang, maar reeds zijn er een kleine duizend schilderijen en honderden prachtige gothische beelden onderge bracht. Er zijn ongeveer 500 schilderijen en honderden gotische beelden onderge bracht en in het gebouw van het Kunsthistorisch Instituut nog ongeveer vier a vijfhonderd. Tezamen voor mil- lioenen. Er zijn o.a. drie Rembrandts, twee zelfportretten, waarbij het laatste dat hij maakte en een portret van Titus. Van Rubens is er een zeer groot schilderij, Juno en Algus. In Laufen, een klein plaatsje aan de Oostenrijksche grens, is een bergplaats van belangrijke Weensche kunstschat ten. Kort voor de capitulatie, toen de omgeving reeds hevig gebombardeerd werd en onder artillerievuur lag, ver scheen er plotseling een Duitsche offi cier met twee vrachtwagens en laadde tientallen kisten met de allermooiste schilderijen op. Toen de Amerikanen korten tijd later Laufen bezetten en de officieren van de sectie Kunst hiervan hoorden, werd er dadelijk door het geheele Salz- karnmergut een klopjacht georgani seerd op de twee vrachtwagens met hun kostbaren last. Toen bleek dat in de kisten die door den Duitschen offi cier in de gauwigheid op de vracht wagens waren geladen, tientallen schil derijen zaten n.l. van Velasquez, Mi chael Angelo, Leonardo da Vinci, en vele andere groote meesters. Het was de creme de la creme van het rijke Weensche kunstbezit. Isoleeren is een term en een begrip dat bij vele menschen op de zwarte lijst staat. Ze denken aan hokjes en schotjes en: je mag dit niet en je mag dat niet. Je moet vrij zijn, je gang kunnen gaan. Ik kan er best tegen. In kan heusch wel op mijn eigen heenen staan. Ik ben ont wikkeld genoeg. Ik ben de kinderschoe nen ontgroeid. Ik kan wel voor mezelf zorgen, enz. enz. Isoleeren is soms en zelfs dikwijls nuttig en noodig. U kreeg geen licht in uw huis en geen stroom voor uw strijkijzer als er geen isolement was. In dat isolement ligt de kracht verborgen en blijft de kracht bewaard. Ditzelfde kan men toepassen in het openbare leven, in het politieke, in het godsdienstige leven. Isolement beteekent niet: geen con tact. Isolement beteekent niet: afzondering. Isolement beteekent niet: leven-op- zichzelf zonder te denken aan anderen. Wanneer wij als katholieken, spreken over isolement, dan doen we verkeerd als we daarmee zouden bedoelen ons op- "sluiten in de Nederlandsche gemeen schap zonder in aanraking te komen met die gemeenschap. Ons Isolement betee kent volstrekt niet; alle verkeer met niet-katholieken vermijden: beteekent niet, dat wij ons overal afzijdig houden en overal bulten blijven. Integendeel! Wanneer wij spreken over isolement dan bedoelen wij, dat wij het éérst als katholieken over de groote vraagstukken van nu in groote trekken eens willen zijn; dat wij goed weten wat wij als Katholieken gaan doene *welke verant woordelijkheid wij gaan-ïlra.gen en eerst dan treden we uit dat isolement en zeg gen: zie, hier zijn wij. Ge weet thans wat ge aan ons hebt, wat wij willen en\-X. kunnen. w.yi aitec.-, v, ni.-e bt msmr wij be ginnen met bij elkaar te komen én in eigen kring te peilen en te fundeeren, en dan stellen wij onze katholieke k:acht en invloed in dienst van volk en land. Wie lioht wil doen schijnen en moto ren wil doen draaien, moet beginnen met te isoleeren, opdat daarna overal het licht kan stralen en overal de arbeid beginnen. Eerst als katholieken tezamen en ver eend, dan daarna het lioht op den kan delaar en de kracht ter besohikking van de Nederlandsohe samenleving. Dén is er zekerheid ep vastheid, dèn weet men waar men met ons aan toe is. Dit is. dunkt ons, de juiste opvatting over isolement en samenwerking. BINNENLAND OP KONINGINNEDAG VRIJ. Overal in den lande bestaan plan nen om den aanstaanden verjaardag van HM. de Koningin den eersten na de volledige bevrijding van het rijk in Europa, en na de capitulatie van Ja pan, bijzonder feestelijk te vieren. In overleg met de Stichting van den Arbeid doet de regeering daarom een beroep op de werkgevers om, voor zoo ver dat mogelijk is, 31 Augustus a.s. vrij te geven met behoud van loon. BUITENLAND NIEUWS UIT JAPAN. In een alhier opgevangen Japansch radio-bericht wordt medegedeeld, dat Moskou aangekondigd heeft, dat de Sowjet-unie voornemens is luchtlan dingstroepen naar 't Japansche eiland Hokkaido te zenden. Het bericht, dat afkomstig was van het Keizerlijk Ja pansche Hoofdkwartier en bestemd was voor generaal Macarthur luidde verder als volgt: „Indien deze aankon diging van de Sowjet-unie op waar heid zou berusten, zou zij door de Ja pansche regeering ten zeerste worden betreurd, door deze laatste haar best doet teneinde aan al Uw (Macarthurs) verlangens te voldoen door leger- en vlootstrijdkrachten en de burgers on der de meest strenge controle te stel len". De Japansche regeering heeft be kend gemaakt, dat de ontscheping van Geallieerde bezettingstroepen oji Kioesjoe op 1 Sept. a.s. begint.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1