Nederland dubbel zoo groot HERDENKINGS TEEK STICHTING 1940-1945 H>e echt© waarheid Gevangenen los Vrijdag 24 Augustus 1945 Begin Sept. aanvang der cussussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLÖMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuur 11 No. 56' Katholiek Dagblad voor Keiden en Omstreken1 Hoofdredacteuren: Rector H. l. j. m.. Sonaaal en Mr. Dr. o. o. A. van Haren: Redacteuren: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt; Directeur: G. G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN L. TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: £.0.26 per week. £.1.10 per maand. t. 3.20 per kwartaal Franco oer post £.4.20. 25 Aug31 Aug. Nederland kan zonder twijfel het nieuwe land bevolken, exploiteeren en tot bloei brengen, is zelfs zeer gebaat met eenige reservegrond voor het VERKLARINGEN VAN BEVIN IN LAGERHUIS. Op desbetreffende vragen heeft Bevin in het Lagerhuis verklaard, dat ook in de wereldorganisatie het civiele gezag boven het militaire moet staan. Uitle vering van het geheim der atoombom moet wachten tot de wereldorgani satie is gevestigd. Men moet er overi gens aan denken dat de atoombom niet het eenige is, dat de wetenschap heeft voortgebracht. Wanneer de oor log veel langer zou hebben geduurd, zou de wetenschap in korten tijd nog vele andere, doodelijke zaken hebben voortgebracht. De komst van de atoom bom maakt het duidelijk dat in de toekomst de staatslieden zich meer bewust zullen moeten zijn van de noodzaak eener functioneereijde we reldorganisatie dan alleen maar van het formuleeren van regels. Het is ten slotte de politiek die oorlogen maakt. Het is onze plicht na deze zes jaar te trachten tot stand te brengen, dat de politiek, die wij en de wereld voert ons niet weer tot een oorlog leidt. Vrede kan alleen tot stand gebracht worden door het scheppen van toestanden, waarin de menschen niet langer ten oorlog willen gaan. De wereldvrede is afhankelijk van de eensgezindheid der groote mogendheden in de groote aan gelegenheden. Uiteraard zullen er al tijd verschilpunten tusschen hen be- staar t?n aajv/ÊPn var vel#1 onderwer- pen, maar er moet een eensgezind be sluit bestaan ten opzichte van de nood zakelijkheid om geschillen die tot oor log zouden leiden, te vermijden. De veiligheidsraad moet de plaats worden waar de groote kwesties der politiek tot oplossing worden gebracht. DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. Generalissimo Stalin heeft in een dagorder van den commandant van de Sowjet-sitrijdkrachten in het Verre Oosten, maarschalk Alexander Vassi- lewski, verklaard, dat Mansjoerije ge heel bezet is. Ook Zuid Sachalin is ge heel bezet evenals Paramoerisjo op de Koerillen. Maarschalk Terautsji heeft den bevelhebber van Seac er van in kennis, gesteld, dat gevolmachtigden van het Japansche leger a.s. Zondag naar Ran goon zullen komen om de capitulatie te teekenen. Een afdeeling van minstens 7500 man zal de spits vormen van het be zettingsleger in Japan, zoo is hier he denavond bekend gemaakt. De eerste luchtlanding te Soegi zal bestaan uit 350 groote transportvliegtuigen van Okinawa en Iwojima. De manschappen zullen gewapend en uitgerust zijn als een werkelijke invasie. Soegi is een vliegveld in het gebied van Tokio. DE JAPANSCHE RIJKSDAG IS ER NOG Domei maakt bekend, dat de Ja pansche rijksdag op 2 en 3 September in een buitengewone zitting bijeen zal komen. opvangen van het bevolkingsaccres. Wil Nederland zijn verloren welvaart goeddeels herwinnen en zijn zelfstan digheid in de toekomst behouden, dan is gebiedsuitbreiding daartoe het eenige middel, dus gebiedend noodza kelijk. Twee sprekers hebben dit thema gisteravond behandeld in de eerste openbare vergadering, die het werkco mité Amsterdam van de commissie, gebiedsuitbreiding in het Concertge bouw heeft gehouden. Ir. J. C. L. Baudum illustreerde zijn betoog met statistische gegevens: 270 menschen leven hier op één K.M.2 te genover Duitschland 135. De aange richte schade beloopt 20 a 25 milliard vooroorlogsche guldens. Dat is de helft van ons toenmalige nationale vermo gen. En elk vier-persoonsgezin heeft 10.000 gulden schuld. Schadevergoe ding kunnen wij niet eischen van onze bondgenooten moeten wij dus eischen van den vijand. Geen goud, grondstoffen of eindpro ducten, die een sleepende geschiedenis van de schadevergoeding zouden ma ken, kunnen als betaling worden aan- Slechts grond, Duitsch grondgbied, en wel zonder Duitschers. Alleen in het te eischen mijngebied van Crefeld en Aken kunnen b.v. millioen Duit- sche mijnwerkers een bestaan blijven vinden. Nederlanders mogen zij echter niet worden. Met de gewenschte ge- biedstoevoeging van 30.000 km2 zal ons vaderland ongeveer dubbel zoo groot worden. Deze eisch zal wel worden in- KRIJGSGEVANGENEN EN GEÏNTERNEERDEN IN JAPANSCHE HANDEN. De Engelsche minister van Oorlog, Lawson, heeft in het Lagerhuis ver klaard, dat de Japanneezen orders hebben gegeven, de rantsoenen van krijgsgevangenen en burgergeïnter neerden te verhoogen. Zij hebben er tevens in toegestemd dat er vertegen woordigers cjer beschermende mogend heden en van het Internationale Roode Kruis worden gezonden naar de zeven voornaamste kampen in Japan om toezicht te houden op de evacuatie naar de plaatsen, waar de geïnterneer den aan boord zullen gaan. De Japan sche regeering heeft tevens verzocht, deze zelfde assistentie te doen verlee- nen in Mandsjoerije, Korea, China. Malakka, Indochina, Siam en Neder- landsch-Indië. Er zijn gedelegeerden van het Internationale Roode Kruis aangewezen voor Singapoer, Saigon, Bangkok, Batavia, Sumatra en Borneo. HANDVEST GOEDGEKEURD. Het Engelsche Lagerhuis heeft gisteravond het handvest der Verec- nigde Volken zonder stemming goed gekeurd. Reeds eerder had het Hoo- gerhuis het handvest goedgekeurd. gewilligd en stelt ons volk voor een taak, die 't stellig aan kan. Bovendien wordt daarmee onze nationale veilig heid verstevigd en zal Nederland wor den een krachtig bolwerk van vrede lievende beschaving. Prof. Mr. Dr. G. v. d. Bergh ver klaarde de eisch tot schadevergoeding door gebiedsafstand, die zoo vreemd is van een volk, dat van nature wars is van elke expansiezucht, uit het zui vere rechtsgevoel, dart vergelding eischt van het Duitsche volk, dat eerst wan neer het zijn schuld volledig heeft uit geboet weer in de volkerenfamilie kan worden opgnomen. Daarom is ook de gestelde eisch ethisch verantwoord. De gewonnen grond zal tegelijk een on derpand zijn voor de credieten, die wij zoozeer behoeven. De annexatie zal de kans op een nieuwen oorlog verkleinen, doordat evenals in het Oosten ook in het Wes ten aanzienlijk delfstoffengebieden van het rijk worden afgesneden, zoodat de kans op herontstaan van groote, dus oorlogsindustrie vrijwel onmogelijk zal zijn. Het Ruhrgebied moet worden een gemeenschappelijk gebied in het be heer, waarvan ook Nedrland worde, betrokken. Niet alle kringen in Rus land vreezen een sterk westersch blok. Het resteerende romp-Duitschland zal na opname van bevolkingen uit gean nexeerde gebieden met ongeveer 50 millioen zielen tot een redelijk wel vaartspeil kunnen komen. OFFENSIEF VAN CHINEESCHE COMMUNISTEN OP TIL? Het dagblad van Nieuw China heeft bericht, dat de communistische troe pen in Noord- en Centraal China „hun krachten hadden verzameld voor een algeheel offensief". Een colonne heeft reeds Tientsin be reikt, de haven van Peking en de strijd in de straten van de stad duurt voort, aldus meldt het blad. Andere commu nistische troepen naderen, volgens de berichten, de steden Wanping en Na- nyoean, alsmede de haven Tsingtoa op het schiereiland Sjantoeng. „Volgens gezaghebbende bronnen echter, staat een gezamenlijke actie van de Vereenigde Staten, Engeland en Rusland voor de deur om het be gin van burgeroorlog in China te stui ten, alsmede een gemeenschappelijke bezetting van Korea door Rusland, de Vereenigde Staten, Engeland en China" NAZI'S HEBBEN 26.000.000 MENSCHEN VERMOORD. Volgens officieele cijfers van door de Pransche regeering aangewezen onder zoekers zijn in alle Duitsche concen tratiekampen tezamen 26.000.000 (zes en twiptig millioen) menschelijke we zens vermoord. De meeste slachtoffers zijn te Dachau gevallen. Daar werden 12 a 14.000 menschen per dag omge bracht. Op 10 Juli 1944 hielden de moordenaars van Dachau een drink gelag ter viering van hun „record-dag" waarop zij 24.000 mannen, vrouwen en kinderen om het leven hadden ge bracht. ALS JE VRIENDEN GETUIGEN. Op den vierden dag van het proces tegen Quisling zijn tegen hem verdere bewijzen ingebracht, ontleend aan ver klaringen van thans te Neurenberg ondergebrachte oorlogsmisdadigers, zooals Rosenberg, Keitel, Jodl, von Ribbentrop, en Goering. Uit deze ver klaringen bleek, dat Quisling door de Nazi-leiders met verachting werd aan gezien als een doodgewone spion. Kei tel en Jodl hebben getuigd, dat Quis- ,,De Waarheid", het communistisch blad, maakt zich kwaad omdat in „De Burcht" gewezen werd o-p de sovjet methoden en -manieren ten opzichte van de Katholieke Kerk, haar leden en waardigheidsbekleeders, manieren waar uit duidelijk blijkt, dat in communisti- sohen zin in Rusland nog niets is ver anderd. Het mooiste van alles is eohter, dat de sovjetbladen in hun campagne tegen het Vaticaan gaan beweren, dat het Vatlcaan „fascistische sympathieën toont en al tijd heeft getoond". De communistische propaganda gaat al precies tewerk als de Duitsche pro paganda eertijds onder Goebels. Wat heeft Goebels niet geschreven en geschreeuwd over de dictatuur van het Communisme enz. enz. de verkrachting van alle mensohenreohten in de Sovjet staat enz. enz. en hij vergat dat wij hier in Nederland direct vergelijkingen gin gen maken en onze conclusie samen vatten in het korte: „Goebels, kijk maar naar je zelf, je bent geen haar beter". Het was de taktiek van de Duitsche propaganda om de aandacht van eigen schurkerijen af te wenden door de aan dacht te vestigen op ware of valsche schurkerijen van een ander. Nu maakt de hevige verontwaardiging van „De Waarheid" die gelijk opgaat met het Sowjetblad „Oorlog en Arbeiders klasse" en het meer bekende „Izvestia" den indruk dat onze aandacht óók moet worden afgeleid van wat de Sovjet thans uitvoert in bepaalde gebieden. Het is nu niet een katholiek blad, maar een Engeisoh vriend en kerel-eer- ste-klas in zijn verzet en verbeten vol houden tegen nazi-dictatuur, n.l. Minis ter Churchill, die ronduit voor heel de wereld verklaart: „er is een stalen gor dijn gevallen tusschen Centraal Europa en 4g, rest van de wereld, waarachter communistische krachten met terroris tische methoden trachten te regeeren". Typisch, maar daarmee worden alle berichten van het Vaticaan bevestigd en zoo mogelijk nog duidelijker onder streept. Het is wel veelbeteekenend geweest, en men gaat het steeds meer begrijpen, dat de encycliek tegen het Communisme en de encycliek tegen liet Nazisme zijn ver schenen met slechts vijf dagen tusschen- pooze. Op 14 Maart 1937 was de encycliek „Mlt brennender Sorge" tegen het Na- tionaal-Socialisme in het geheim per motor aan alle Duitsche pastorieën be zorgd, maar prompt vijf dagen later ver soheen op 19 Maart 1937 de encycliek „Over het godloaze Communisme". De Kerk erkent alleen de echte waar heid en ze zegt ze onverbloemd. Ze ver oordeelt en verwerpt en ze waarschuwt en neemt maatregelen tegen elke dicta tuur of hij van Nazi's komt of van Communisten tracht te komen. OP DE BRUG. Hedenavond zal de minister van on derwijs, kunsten en wetenschappen, Prof. Dr. G. van der Leeuw om 9 uur een radio-rede houden over het on derwerp: „Herstel der Universiteiten". JAPANSCHE VERLIEZEN. Volgens het Japansche Nieuwsbureau zijn bijna 10.000.000 menschen, dat is een zesde van de bevolking van het Japansche moederland, gedood, ge wond of dakloos gemaakt door de ge allieerde luchtaanvallen. Namelijk: 260.000 gedood, waarvan 90.000 door de atoombommen, 412.000 gewond, waar van 180.000 door de atoombommen en 9.200.000 dakloos gemaakt. Het aantal totaal verwoeste of uitgebrande huizen bedraagt volgens de mededeeling van het nieuwsbureau 2.210.000. Van de 206 steden op het Japansche moederland zijn er 44 vrijwel geheel „uitgevlakt", terwijl 37 andere, waaronder Tokio, dertig procent van hun bebouwing hebben verloren. Generaal Loe Han is aangewezen om de capitulatie van de Japansche troepen in China in ontvangst te nemen. ling allerlei militaire inlichtingen aan de. Duitschers heeft verstrekt, ofschoon ze niet altijd juist bleken te zijn. Vol gens Rosenberg had Quisling het plan. om met behulp van in Duitschland ge oefende Noorsche troepen zich in Noor wegen van de macht te verzekeren. De Minister-president Prof. Schermerhorn, heeft gisteren in het Sparta- stadion voor de N.V.B. een rede gehouden over actueele problemen. Ten aanzien van de geldzuivering zeide hij, dat deze zoo lang op zich laat wachten, omdat de nieuwe bankbiljetten en de nieuwe zilverbons nog niet in voldoende mate in ons land aawezig zijn. Deze zijn pas in Februari van dit jaar door den toen in functie zijnde Minister Huisman besteld. Voorts deelde hij mede, dat er een z.g. belasting-recherche gevormd zal wor den, wier speciale taak het zal zijn gelden op te sporen, die zwart verdiend wer den teneinde deze als belasting te innen. Ten slotte zeide hij: „Het praatje, dat er binnenkort 60.000 poütieke gevangenen zullen losglaten worden is niet waar". ,Jk hoop", aldus de minister-president, „dat ik hiermee een deel van de onrust die ook in Rotterdam wel zal heerschen, heb weggenomen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1