Nederlanders boven Java UAU HERDENKINGS TEEK STICHTING 1940-1945 Indië onder Zuid-Oost Azië commando? Prins Bernhard gedecoreerd HET PROCES TEGEN QUISLING V el hu aar sell alk Montgomery licht gewond Donderdag 23 Augustus 1945 No. 55 Begin Sept. aanvang der cussussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenscliuur 11 ttWVttWWVWWWWttttWw.WVi Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken IIUM Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. O. A. van Haren: Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Slebelt: Directeur: G. G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN L TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week. f. 1.10 per maand. f. 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f. 4.20. C. 25 Aug31 Aug. Weer zijn we door het Zuiden ge reden, hebben weer langs de Maas ge staan, weer gezien hoe het land werd geschonden en geteisterd. Maar nu na twee maanden ook ge zien hoe er wordt gewerkt en gearbeid, ja gezwoegd en geslaafd. Men kijkt zijn oogen uit wat deze menschen uit puin en brokken weten te maken. Het is niet mooi, het is niet afdoende, het is gebrekkig er valt nog onnoemelijk veel te doen, vóór al deze WTakke optrekjes een bui en straks de kou, een beetje kunnen weerstaan Maar toch met doorzetten en felle vasthoudendheid wordt hier door montere en goedmoedig spottende menschen een voorbeeld gegeven van energie en wilskracht. Met sprongen vooruit! Dit geldt vooral wat de mannen van onzen Waterstaat betreft. Wie de bruggen als gebroken mon sters en neergeschoten voorwereldlijke dieren in de bedding der rivieren heeft zien liggen, wie hun verstarde en ver stijfde lijken heeft geteld en de mas sa's die zij meesleurden, gaat beseffen wat deze kerels, ingenieurs en arbei ders hebben gepresteerd en dai bun arbeid een goudwaardig tegenwicht vormt tegenover de lummelende lan terfanters, die toezien, wat sigaretten zwart verhandelen en dan weer niets doen. Met sprongen vooruit! Inderdaad er zijn menschen en in stellingen, die in dit tempo ons land op gang brengen. De kolen komen over de Maas zwaaien de slierten weer van rookende schoorsteenpijpende fluiten gillen, de vormen verijlen in de mist, maar de Maas is bevaarbaar en de kolen komen., daarmee het licht., het gas., de kachel., de fabriek., het werk. Met sprongen vooruit! Alleen moet men sommigen een schop geven, dan gaan ze misschien ook mee met het tempo! ONDERTEEKENAARS AANGEWEZEN. Macarthur heeft medegedeeld, dat de volgende personen zijn aangewezen als onderteekenaars van de Japansche capitulatie-verklaring voor de resp. Geallieerde mogendheden: voor de Ver. St.: Admiraal Chester Nimitz; voor het Vereenigde Koninkrijk: Admiraal Sir Bruce Fraser; voor Australië: Ge neraal Sir Thomas Blamey; voor Ne- derlandsch Oost-Indië: Luit.-Gen. L. H. van Oyen; voor Rusland: Luit.-Gen. Koezma Nikolaevetsj Oerevyanko; voor China: Generaal Asjoe Yoengtsjang; voor Frankrijk: Generaal Jacques Le- clerc. Onderteekenaars voor Canada en Nieuw-Zeeland zijn nog niet be kend. Een bijzondere delegatie, bestaande uit elf officieren, die Lord Louis Mountbatten vertegenwoordigen, is thans bezig met de Nederlandsche autoriteiten in Australië te confereeren over de bevrijding van Ma- lakka en Nederlandsch Oost-Indië, alsook over de behandeling van de geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerden in de door Japan bezette gebieden. De mogelijkheid bestaat, dat Java uit een oogpunt van bestuursbelang bij het Z.O. Azië commando ingedeeld zal worden. Soerabaja geeft uit de lucht gezien een beeld van vreemde stilte en nor male omstandigheden. Aldus meldt een ANP-Aneta-correspondent in een Ne- derl.-Indische Mitchell. Een Austra lisch onderofficier deelt juist mede, dat de laatste strooibiljetten, waarin instructies en waarschuwingen worden gegeven aan de bevolking, in verband met de Japansche capitulatie, zijn uit geworpen. Wij zijn niet meer dan vijf tig meter boven den grond en ik kan gemakkelijk de trams zien rijden, ter wijl ik meer auto's op straat zie dan feitelijk verwacht kon worden. Ook de stad zelf ziet er ordelijk en onbescha digd uit. Ik zie veel door karbouwen getrokken voertuigen. De voetgangers kijken allen naar boven. Niemand doet een poging om te gaan schuilen, met uitzondering van een Japansche leger auto, die er plotseling met een vaart van doorgaat, terwijl een paar Japan sche soldaten, die voor een gebouw staan, naar binnen snellen. De Nederlandsch-Indische piloten -ampel getoond, dat het nu vrede is, -Louw-ci quuwqi - als Australische vliegtuigen gisteren nog door het Japansche afweergeschut zijn beschoten. Toen wij het gebied van Soerabaja naderden, was een Ja- pansch watervliegtuig juist bezig en kele tientallen meters onder ons, op het water te dalen. In oorlogstijd zou dit een gemakkelijk slachtoffer ge weest zijn, maar de Nederlanders taal den er niet naar. Ons vliegtuig strooide biljetten uit in de buurt van Soerabaja alsmede over het grootste deel van Madoera. Op de wegen reden of liepen de Indonesiërs heel rustig, hoewel enkelen bij het zien van de onder den vleugel geschilderde Nederlandsche kleuren begonnen te wuiven. Andere Mitchells strooiden biljetten op Lombok, Soembawa en Makassar. In Makassar was er, volgens de rapporten, VTijwel geen verkeer. Generaal Eisenhower heeft Woens dag prins Bernhard met de Bronzen Ster gedecoreerd voor zijn werk aan de organisatie van de ondergrondsche strijdmacht in Nederland en omdat hij ,,in hooge mate verantwoordelijk was voor de daadwerkelijke uitvoering van plannen van actie voor deze strijd krachten". Op den derden dag van het proces te Oslo werd Quisling gevraagd, waarom hij in den nacht van 8 op 9 April 1940 zijn intrek had genomen in hotel Con tinental te Oslo. Quisling zeide, dat hij dit had gedaan als veiligheidsmaatregel met het oog op een eventueele Britsche en Fransche bezetting. Het openbaar ministerie bracht voorts een brief ter tafel, door Quisling aan Hitier ge schreven, gedateerd 10 Juli 1940, welke een rapport behelsde van de gebeurte nissen in Noorwegen sinds de Duitsche invasie. Ook werd een „denkschrift" volgens Quislings bekentenis van zijn eigen hand afkomstig, aangehaald, be vattend een plan volgens hetwelk Noorwegen als „onafhankelijk koninkrijk in het Duitsche rijk zou kunnen worden ondergebracht. Quisling zeide, dat hij dergelijke plannen slechts had ontworpen om de Duitsche plannen tot inlijvmg yan Noorwegen te doorkruisen. BOODSCHAP VAN MAC ARTHUR AAN v. MOOK. Generaal Macarthur heeft bij zijn aftreden als commandant van het ge bied in de Zuidwest Stille Zuidzee aan den heer Van Mook een afscheidsbood- schap gezonden, waarin hij hulde brengt aan Nederlandsche regeering en volk voor samenwerking en steun tijdens den opmarsch door de eilan den in de Stille Zuidzee naar Tokio. „Waar uw moederland en uw koloniën door den vijand bezet waren", aldus Generaal Macarthur in diens bood schap, „zijn uw steun wat hulpbronnen en personeel betreft, noodzakelijkerwijs beperkt geweest. Maar uwe hulpbron nen zijn altijd van ganscher harte ge schonken en uw personeel heeft zich in onzen gemeenschappelijken strjjd dapper geweerd. Ik zal van wege deze samenwerking uw volk ten zeerste zijn toegedaan en ik bid dat God in de toe komst de zaak van uw land moge be- vnurlö^on" De wetgever. Moest tot nu toe elke wet het resul taat zijn van de medebeslissende stem zoowel van Regeering als van Staten- Generaal, ja, hadden de Staten-Gene- raal het in hun macht h.i. onge- wenschte wetten te weren, zonder dat de Regeering daartegen iets vermocht, Prof. Romme wil hierin een schijnbaar wezenlijke verandering brengen. Voortaan zouden de wetten worden gemaakt door den Koning (de Regee ring) behalve wanneer het begroo- tingswetten geldt en ook niet en nu komt een onbegrijpelijk criterium wanneer de Tweede Kamer verklaart dat zij het wetsontwerp zelf in behan deling moet nemen, omdat dit een eisch is van volksvertrouwen. Het staat er zoo: ,,De Koning is gemachtigd wetten, geen algemeene begrootingswetten zijnde, vast te stellen, tenzij de Staten-Generaal op voorstel van tenminste een vijfde der leden ten aanzien van een ontwerp van wetsbesluiten", dat hun mede-uit oefening der wetgevende macht wordt gevorderd door den eisch de belangen van den Staat te be hartigen in overeenstemming met het volksvertrouwen." Elk wetsontwerp moet aan de Sta ten-Generaal worden voorgelegd. Deze kunnen nu a) daarover hun be merkingen maken en het, voorzien van Veldmaarschalk Montgomery heeft bij een vliegtuigongeluk in de buurt van het vliegveld Alexander lichte verwondingen opgeloopen. Het vliegtuig kwam in een boom terecht. Nadat den veldmaarschalk eerstè hulp was verleend, bracht hij het voorgenomen bezoek aan de derde Canadeesche Divisie. Hij hield een rede van een half uur en inspecteerde een eerewacht, waarna hij onder scheidingen uitreikte. Nadien werd in een ziekenhuis een Röntgen-foto van hem gemaakt. Het bleek, dat een stukje van de tweede lendenwervel was ge broken. Vervolgens keerde Veldmaarschalk Montgomery naar het Canadeesche hoofdkwartier terug en zette zijn bezoek volgens programma voort. KRANTEN VAN WINTERHULPLOTEN. Door het Rijksbureau oude materia len en afvalstoffen konden 6 ton on verkochte Winterhulploten ter be schikking van de papierindustrie wor den gesteld. Na bewerking hiervan kunnen ongeveer 300.000 couranten ge drukt worden. De heeren van de Winterhulp zul len nooit hebben kunnen denken, dat hun loten voor onze vrije pers gebruikt zouden worden. KEIZER VAN MANTSJOEKWO GEVANGEN. Volgens hier ontvangen berichten van Maarschalk Vassilewsky hebben Sowjettroepen den keizer van Mants- joekwo gevangen genomen en geïnter neerd. DE UITWERKING VAN DE ATOOMBOM. Bij de atoomibom-aanval op Hiros hima zijn tenminste 60.000 menschen gedood en 100.000 gewond. Voor Naga saki moeten deze getallen resp. 10.000 en 20.000 luiden. Deze cijfers zijn on volledig, aangezien vele lichamen nog niet zijn teruggevonden en er dage lijks nog gewonden sterven. De atoom bom schijnt een zoodanige uitwerking op het menschelijk organisme te heb ben, dat men ook bij betrekkelijk lichte verwonding sterft. WEERBERICHT medegedeeld door 't K.N.MJ. de Bildt. Geldig van Donderdagavond tot Vrij dagavond. Matige westelijke wind; toenemende bewolking; overwegend droog; iets warmer. die bemerkingen, aan den Koning te rugsturen, die het, al of niet rekening houdend met de door de Staten-Gene raal gemaakte notities, tot wet ver heft, of: b) de Staten-Generaal kun nen verklaren, dat voor de verheffing van het ontwerp tot wet hun stem en goedkeuring noodig is omdat dit gevor derd wordt door den eisch de belan gen van den Staat te behartigen in overeenstemming met het volksver- trouwen. Wat is dit voor een criterium? De Staten-Generaal zijn voor vier jaar gekozen. Gedurende die periode zijn zij zelfstandig; oefenen zij 'hun taak Uit niet in overeenstemming met het volksvertrouwen, maar zooals het wordt gevorderd door het algemeen welzijn van den Staat. Het criterium „volksvertrouwen" is daarenboven een slag in de lucht. Wij hebben hier geen enkel houvast. Het gaat er mee als met Krabbe's rechtsbewustzijn. Maak op een gegeven oogenblik maar eens uit of een wetsontwerp in overeenstem ming is met het rechtsbewustzijn of met het volksvertrouwen'. Daarenboven verandert er door het stelsel van Romme in het wezen der zaak niet veel. Wanneer de Staten Generaal een wetsontwerp voorge legd krijgen, dat h.i. niet in het be lang is van den Staat, dan verklaren zij eenvoudig, dat het volksvertrou wen hun medebeslissende stem voor schrijft, en daarna stemmen zij het af. Dan zijn we precies even ver van huis als vóór de „ingrijpende" veran- dering welke Prof. Romme voorstelt. Neen, toch niet heelemaal. We gaan een stap achteruit. Het zit zoo: de Koning dient een wetsvoorstel in; de Staten-Generaal verklaren mede te willen beslissen; de Koning zegt „neen, ik wil dit ontwerp heelemaal alleen tot wet verheffen; de Staten- Generaal handhaven hun besluiw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1