Japansche delegatie te Manilla OP DE BRES Staakt het vuren" op Java PATER BLEYS 1* IS DIT recht; voor Neerland's havens Dinsdag 21 Augustus 1945 No. 53 vvtvwwmuwnwwvwwwww Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Begin Sept. aanvang der cussussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenschuur 11 BURCHT Hoofdredacteuren. Rector H n .Vi. Sonaaai en Mr. Dr. o o a. van Haren; Redacteuren: Prol Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN 1. TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week. f. 1.10 per maand, t 3 20 per kwartaal. Franco per post f. 4.20. vlille Periculls Supersurr Gangetje 1 4 9V SCHADEVERGOEDING. De Nederlandsche regeering heeft een nota gericht tot de regeeringen van de V.S.. Groot Brittannië, Sowjet- Rusland en Frankrijk, waarin de Ne derlandsche aanspraak op schadever goeding van Duitschland formeel naar voren wordt gebracht. De nota her haalt het eerder gedane verzoek om zoo spoedig mogelijk restitutie van door de Duitschers uit Nederland ge stolen eigendommen, die als zoodanig kenbaar zijn, hetzij die eigendommen in Duitschland of elders gevonden worden. De nota zegt, dat de Neder landsche regeering de onbevredigende toestand, die nog steeds en zonder noodzaak of rechtvaardiging t.a.v. vele gestolen goederen, van levend vee en andere Nederlandsche activa heerscht, niet kan aanvaarden. Deze goederen zijn neg niet vrijgegeven door de mili taire autoriteiten in Duitschland. In de tweede plaats maakt de Nederland sche regeering aanspraak op een eer lijk en rechtvaardig aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met de bij zondere positie van Nederland, wat alle Duitsche binnenlandsche en bui- tenlandsche activa betreft, welke voor herstelbetaling zullen worden aange wend. Voorts herhaalt de Nederland sche regeering, dat zij het recht voorbehoudt aanspraak te maken op aangrenzend ru siseh g ond- gebied, in dien zin, nat Nederland compensatie kan verkrijgen voor den Duitschen overval. De nota roept vervolgens in herin nering, dat met het cog cp de bewezen diensten en de zware verliezen, welke de Nederlandsche koopvaardijvloot ge durende den oorlog heeft geleden, de Nederlandsche regiering aanspraak maakt op een eerlijk en rechtvaardig aandeel van alle schepen, die Duitsch land zal overgeven. De nota* legt den nadruk op de mate van de verwoesting, welke door den oorlog is veroorzaakt, en vervolgt met te zeggen, dat meer dan 80% van den bouwgrond van ons land onder water is gezet en dat meer dan 20% braak heeft gelegen met het oog op den aanleg van versterkte zones, mijnen velden en vliegvelden door de Duit schers. 60 is bovendien onbruik baar gemaakt voor cnmiddellijk ge bruik door de militaire operaties. In verband met het overlijden van Pater Bleys vernemen wij nog het vol gende; Geboren op 17 October 1SG8 te Til burg ontving Pater Bleys op 23 Sep tember 1931 de priesterwijding te Wit- tem. Na zijn studies werd hij benoemd tot leeraar aan het Klein Seminarie der Redemptoristen te Nijmegen. In Juni 1939 werd hij benoemd tot kape laan van de kapel in 't Zand, Reeds dadelijk na den verraderlijken Duit schen overval cp ons land begon hij met het verzetswerk. Als ondergrond- sche werker verrichtte hij zijn arbeid onder den schuilnaam „Lodewijk". De Gestapo vermoedde iets van zijn ver zetswerk en in den nacht van 28 Fe bruari 1944 werd „Bodewijk" ontvoerd door marechaussees, die leden van de ondergrondsche bleken te zijn. Het was juist op tijd, want den volgenden mor gen kwam de Groene Politie hem ar resteeren en zij vonden den vogel ge vlogen. Pater Bleys bleef onvindbaar. Hij verliet met een speciale opdracht ons land. Via België, Frankrijk, Luxem burg belandde hij in Zwitserland, waar hij een deel van zijn opdracht ver- Door het onder Japansche controle staande radio-station te Batavia is medegedeeld: „De keizerlijke Japansche strijdkrachten op Java heb ben van het hoofdkwartier het bevel „staakt het vuren" ontvangen. De keizerlijke Japansche strijdkrachten zuden, zooÏ2ng dit r.oodig is, de leiding in handen houden cm cle rust en de orde te verzekeren. Nader wordt gemeld: De Japansche traepen in het gebied van 3atavia voeren het bevel „staaft het vuren" i.if en bereiden zich voor op on derhandelingen Omroep. over de overgave, aidns meJdt de Arnerikaansche NEDERLAND EN DE OVERGAVE VAN JAPAN. Terstond na het bekend wo, den van het bericht der capitulatie van Japan zijn door de Nederlandsche regeering de naodige stappen gedaan tij de re geeringen van cl. landen, welker strijd krachten in de onmiddellijke omge ving van Nederlandsch-Indië aanwezig zijn, teneinde er voor zooveel nootïig aan te herinneren, dat Nederland naar behooren dient te worden gekend in alles wat de overgave van Japan be treft. De 16 Japansche afgezanten, die de preliminaire stappen doen voor de overgave van hun land werden bij hun aankomst te Manilla naar het ge meentehuis gebracht, waar hun op dracht werd gegeven de inlichtingen te verschaffen, die de Geallieerden noodig hebben. Het verzoek der Ja- "^TianriixcGz.-Dia-ctiïi xrali ^plStCJloii in ttc,uuh- ferentiezaal te mogen medenemen werd afgeslagen. Wel mochten zij hun sierdegens en decoraties houden. Lt. Generaal Richard Sutherland nam hun geloofsbrieven in ontvangst, waarna de zes leidende gedelegeerden opdracht kregen Generaal Sutherland te volgen naar de conferentiekamer. Er werden geen berichten uitgege ven, die er op zouden wijzen, dat Ge neraal Mac Arthur zou deelnemen aan de huidige onderhandelingen. In een mededeeling van zijn hoofdkwartier, gepubliceerd terwijl de conferentie aan den gang was, wordt bekend gemaakt, dat de troepen van Macarthur zich ge reed maken om Japan binnen te ruk ken. Voordat de bijzonderheden der voorwaarden van overgave besproken worden, moeten Japanneezen vlot in lichtingen verstrekken, welke deze troepenbewegingen zullen vergemakke lijken. De preliminaire conferentie over de overgave eindigde om 2 uur 30 des nachts, plaatselijke tijd, na besprekin gen, die 9V2 uur hadden geduurd. Om trent het besprokene, of de nog te be spreken punten werden geen bijzonder heden bekend gemaakt. Zondagmiddag te 3 uur plaatselijke tijd was de tweede bespreking van de Japansche afgevaardigden met den staf van Generaal Macarthur beëin digd. De Japanneezen hebben Mac arthur nog steeds niet persoonlijk ont moet. vulde. Vandaar ging hij via Frankrijk, Spanje en Portugal naar Engeland, waar hij zijn verdere opdracht ten uit voer bracht. Te Londen werd hij ad viseur van de Nederlandsche regeering. Hij schreef er eenige brochures en, in Nederland teruggekeerd, nam hij onder meer deel aan de reorganisatie van de G.O.I.W. (gemeenschap van oud-ille gale werkers). Het stoffelijk overschot van Pater Bleys is Maandag van Gorkum naar Roermond overgebracht en daarna in de kapel in 't Zand opgebaard. Leden van de G.O.I.W. uit den kring Roer mond hebben de eerewacht betrokken. Hedenmorgen om 7 uur werd voor het rectoraat een H. Mis gelezen. Van 8 tot 10 uur betrokken leden van de B.S. uit den kring Roermond de eere wacht. Daarna werd het stoffelijk over schot overgebracht naar de Munster kerk te Roermond, waar om 11 uur de plechtige uitvaartdienst werd ge houden. NEDERL. GEÏNTERNEERDEN TE SJANGHAI VRIJGELATEN. Op 15 Augustus zijn Britsche, Ame- rikaansche en Nederlandsche geïnter neerden in het gebied van Sjanghai door de Japanneezen vrijgelaten. Hier bij zijn ongeveer 6.000 burgers van En geland en de Dominions en een kleine duizend Amerikaansche en Nederland sche onderdanen betrokken. Door ge brek aan behuizing moeten zy in kam pen verblijven, totdat de geallieerde troepen zullen zijn aangekomen. Bij zonderheden omtrent den persoonlijken welstand van de geïnterneerden zijn nog niet bekend. naar hun eenvoudig verblijf bij de ha ven werd gebracht, werd hun bier en sandwiches aangeboden. Een Russische sn een Chineesche delegatie zijn te Manilla aangekomen om de besprekingen bij te wonen. De Radio-omrcep van Manilla heeft een boodschap uitgezonden naar het Japansche hoofdkwartier, inhoudende, dat de Japansche afgevaardigden Ge neraal Macarthur's hoofdkwartier heb ben verlaten „n zijn terugekeerd naar Japan. Hun vertrek had plaats om even dertien uur Japansche tijd d.i. 4 uur gemidd. Greenwich-tijd. De zender Manilla zou Tokio ervan in kennis hebben gesteld, dat Generaal Macarthur binnen tien dagen in Tokio de capitulatie-overeenkomst wenscht te onderteekenen. In de laatste dagen wordt er in en kele dagbladen een felle strijd gevoerd tegen den heer Th. Wilmer, hoofdre dacteur van de gestaakte Leidsche Courant, en sedert enkele weken wet houder van Sociale Zaken te Leiden. Nu door een heele reeks van pers publicaties de „kwestie Wilmer" op de publieke markt is geworpen, meenen wij niet langer te mogen zwijgen en wenschen daarom het volgende te ver klaren. Ook wij veroordeelen de taktiek, die de heer Wiimer met vele andere jour nalisten in de oorlogsjaren meende te moeten volgen. Ook wij begrijpen niet, dat het juist is, om hangende het onderzoek der perszuivering, een betreffenden jour nalist in een ander openbaar ambt te benoemen. Ook in verband met de toekomst der katholieke pers in Leiden hebben wij er geen behoefte aan, den heer Wilmer te verdedigen: ingewijden weten, dat er in de redactioneele opvattingen van „De Burcht" en de „Leidsche Courant" een aanmerkelijke tegenstelling be staat. Na dit uitdrukkelijk voorop gesteld te hebben, geven wij niet minder uit drukkelijk uiting aan ons rechtsgevoel door scherp protest aan te teekenen tegen de methode, waarop enkele bla den nti meenen den heer Wilmer te lijf te mogen gaan. Omdat men blijkbaar bij de be voegde instanties den Commissaris van de Koningin, het Departement ftif haSa8®tee8S^!Mè*V$8?ii Dit doet men op de goedkoope wijze van citaten, die voor dubbele uitleg vatbaar zijn, aan te halen uit tijdens den oorlog geschreven artikelen, ter wijl voor een eerlijk en wetenschappe lijk verantwoord citeeren men toch ook rekening dient te houden met andere uitingen, waaruit de innerlijke mee- ning van den schrijver gedistilleerd kan worden. Dit doet men ten opzichte van een man, die de facto in overheidsdienst gesteld is en die in deze positie, niet tegenstaande alle gestook, door zijn overheden niet gedesavoueerd is. En dat, terwijl de aangevallene zich momenteel niet verdedigen kan. Is dat recht HET STICHTINGS-BESTUUR. Op het oogenbllk worden van de zijde der Geallieerden plannen uitge werkt, teneinde in de komende jaren de Nederlandsche havens in te schakelen bij het kolenvervoer uit het Roergebied naar Engeland, Frankrijk, Italië en Overzeesciie gebieden. Het zou hier om zeer belangrijke hoeveelheden kelen gaan. Ook aan de haven van Antwerpen zal een bepaald quantum voor ver scheping worden toegewezen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, de uitvoer van kolen uit het Roergebied over Hamburg te^ doen plaats hebben. Na voor lichting van Nederlandsche zijde werd dit plan evenwel opgeheven. De ver wezenlijking van deze plannen is voor de toekomst der Nederlandsche havens van het allerhoogste belang. Van zeer groote beteekenis is dit tevens voor de nationale binnenscheepvaart. Aangezien het geruimen tijd zal duren, alvorens het door Nederland te vervoeren maximum quantum zal zijn bereikt, hoopt men van Nederlandsche zijde tijdig met de herstellingswerkzaamheden aan de zwaar beschadigde haveninstallaties gereed te komen. OPROEP. Binnenkort zullen eenige duizenden Reserve-Officieren worden opgeroepen in werkelijken dienst. Hiervoor komen in de eerste plaats in aanmerking zij, die genegen zijn om opgeroepen te worden. Derhalve moeten Reserve-Officieren, niet ouder dan 45 Jaar, die genegen zijn om te worden opgeroepen voor den dienst bij A. de Compagnieën Gezagstroepen in Nederland (bestemd voor handhaving van orde en rust, alsmede bewakings diensten), B. nieuw te vormen onderdeelen ln Ne derland en Duitschiland, C. Expeditionnaire Macht, uitzending 2e helft September, resp. begin Octo ber as. naar Engeland, D Expeditionnaire Macht, uitzending naar Engeland begin November a.s. zich onverwijld rechtstreeks schriftelijk melden bij het Departement van Oorlog, Afid. HIA, Bureau 6, Plein 4, 's-Gra- venhage. Een en ander onder vermelding, van 1. naam en voorletters, 2. rang en wapen of dienstvak, 1885 3. waarvoor opgeleid (wapen, onderdeel) 4. geboortedatum, 5. huisadres. Na aanmelding volgt oproep van de zijde van het Departement van Oorlog, zoodat geen bezoeken vooraf kunnen worden toegestaan. Het Hoofd v. h. Aanmeldingsbur. Lelden, De Res. Kapitein, J, C. WAOTENDONK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1