CHURCHILL in het LAGERHUIS Tragedie in Oost-Europa HAVENSTAKING TEN EINDE Het beleid der Loiidensclie Régeeriiigen Maandag 20 Augustus 1945 No. 52 Katholiek Dagblad voor Leiden ën OmstrekeS Begin Sept. aanvang der cussussen. MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steensclxuur 11 BVItCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN 1, TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week. f. 1.10 per maand, f. 3.20 per kwartaal. Franco per post f. 4.20. Mille Pericul'ls Supersum Gangetje 14 HET PROBLEEM. WINSTON CHURCHILL, de man die meer dan eenig ander tot de overwinning in Europa heeft bijgedragen, heeft na het ver vullen van zijn schier bovenmen- schelijke taak, zjjn welverdiende rust niet geaccepteerd. Strijdvaardig als altijd leidt Churchill thans de oppo sitie in het Lagerhuis. De rollen zijn omgekeerd. De ex-premier, die vroe ger getraind was in het spitsrocden- loopen tusschen netelige vragen en opmerkingen der oppositie, maakt thans op zijn beurt gebruik van de vrijheid, die de functie van opposi tieleider hem schenkt. Wat Chur chill tot voor kort slechts kon den ken en waarover hij als verantwoor delijk minister-president moest zwij gen, spreekt hij thans vrij-uit. Churchill's samenwerking met Sov jet-Rusland en in het bijzonder met maarschalk Stalin, heeft steeds ge staan in het teeken van goede, vriend schappelijke verstandhouding, op de basis van wederzij dsch belang. Thans echter is de oorlog achter den rug, de wapens zijn gestrekt en het is alleszins denkbaar, dat voor het verwerven van den vrede andere normen moeten wor den aangelegd. Moesten, toen de strijd nog werd gestreden, zekere gevoelighe den om redenen van militaire en po litieke opportuniteit worden ontzien, deze reserve geldt thans niet meer, nu de vrije wereld in gemeenschappelijke samenwerking moet worden opge bouwd. De vijand luistert thans niet meer mee en dus kunnen, ook onder bond- genooten en vrienden, zekere dingen worden gezegd, die voor de ontwikke ling van den politieken toestand in Europa van de grootste beteekenis zijn. Churchill heeft zeer vrijmoedig ge sproken over Sovjet-Rusland. Niemand beter dan Churchill kent en waardeert de enorme bijdrage die het Russische volk geleverd heeft in dezen oorlog en daarom juist hebben deze woorden van critiek, gesproken door dezen man meer dan oppervlakkige beteekenis. Churchill wees nog eens zooals Amerikaansche commentators reeds vrijmoedig deden op het stalen gor dijn dat gevallen is tusschen Centraal Europa en de rest van de wereld. Churchill wees bovendien op het groote gevaar van „dictatoriale communisti sche krachten", die met „terroristische methoden" trachten te regeeren. Deze critiek van Churchill op het beleid der Sovjet-Unie in de bezette Europeesehe gebieden is niet nieuw en houdt zeker geen openbaring in, doch zij wordt voor het eerst door een man van gezag uitgesproken. Indien deze woorden gesproken waren door een zekeren leider der oppositie, kon men aan Churchill's rede mogelijk geringe beteekenis toekennen, doch de man, die den oorlog in Europa won, die meer dan eenig ander gedurende de laatste jaren achter de schermen gekeken heeft, die zich bovendien steeds be wust was van zijn ontzaglijke verant- LONDEN. Als leider van de oppositie en vrij van zijn vroegere re- geeringsverantwoordelijkheid heeft Churchill een scherpen aanval ge daan op de Oost-Europeesche toestanden, waar door de Russen ge controleerde besturen optreden. Er is een stalen gordijn gevallen tus schen Centraal Europa en de rest van de wereld, aldus Churchill. Daarachter trachten dictatoriale, communistische krachten met ter roristische methoden te regeeren. Churchill waarschuwde ervoor, dat oneenigheid tusschen Rusland en de bondgenooten opnieuw tot een conflict in Europa aanleiding zou kunnen geven, indien een of andere mogendheid zou trachten zonder overleg een politieke oplos sing te dicteeren. De ex-premier zeide, dat wellicht een groote tra gedie aan den gang is in Oost-Europa, waar de vrees voor het politieregime millioenen in haar greep houdt. Churchill sprak in het bijzonder over Polen, TsjechoSlowakije en Joegoslavië, die alle onder sterken Russischen invloed staan. Churchill verklaarde, dat de westelijke grens van Polen te Potsdam is vastgesteld op hét aan dringen van Rusland. De gedwongen emigratie van bevolkingen veroorzaakt groote ellende. Enorme aantallen menschen worden vermist. - Ofschoon Churchill's rede slechts die van den leider der oppositie was, overschaduwde zij geheel de speech van den premier Atlee, die in algemeene bewoordingen over den binnenlandschen (Volkskrant - De Tijd). toestand uitweidde. woordelijkheid, lanceert thans geen beweringen op losse gronden. De waarheid is, dat na dezen oorlog, gestreden voor de vrijheid der volke ren, de vrijheid van een groot aantal kleine volkeren in Oost-Europa prac- tisch vernietigd is. Letland, Estland en Litauen, zonder meer gevoegd bij de Russische levensruimte, zijn een stille dood gestorven. Roemenië, Bul garije en Hongarije zijn van satelliet staten van Hiiier-Duitschiand, op riet oogenblik weinig meer dan satelliet staten van Sovjet-Rusland. Polen, in 1939 door Engeland gegarandeerd, werd in hetzelfde jaar tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland verpletterd en En geland ook Churchill moest goed vinden, dat Moskou vrijwel de geheele buit van 1939 behield. Zeker, Polen is royaal schadeloos ge steld met een flinke hap van Duitsch land, maar de politieke constellatie in Polen is nog steeds zóó, dat het groot ste deel van het kwart millioen Pool- söhe strijders, die in Afrika, Frankrijk, België, Nederland en Duitschland voor de vrijheid van alle volkeren vochten, liever in ballingschap blijft dan na zes jaren wreede scheiding naar het va derland terug te keeren. Men kan zich van Churchill's waar schuwing makkelijk afmaken, door haar als „politieke propaganda" voor te stellen, de boven gesignaleerde fei ten echter die ondanks alle politieke propaganda onweerlegbaar zijn ge ven voldoende reden tot bezorgdheid. Het mag,, na een oorlog in naam der vrijheid gestreden, niet mogelijk zijn, dat ergens ter wereld „het politie- regiem millioenen in haar greep houdt'" Gezamenlijk is er geleden en gestreden; het volk van de Sovjet- Unie heeft offers gebracht, grooter dan welk ander volk ook, maar gezamenlijk ook moeten de problemen van den vrede worden opgelost. Het is een on- houdbaren en onmogelijken toestand als Europa, door een scheidslijn, die als een moderne Chineesche muur dwars door Duitschland en Oostenrijk loopt, in twee afzonderlijke helften verdeeld wordt, die ieder hun eigen weg gaan. Sovjet-Rusland heeft rechten, groote Het conflict in de Rotterdamsche haven is, toen het tot gen crisis dreigde te komen, eindelijk opgelost. In een Zaterdag gehouden vergadering- van de Eenheidsvakbeweging is, met bijna algemeene stemmen, besloten de sta king op te heffen. Vrijdag was een van de werkgevers in het havenbedrijf, zij het zonder machtiging van de Scheepvaartvereeniging „Zuid", als bemidde laar opgetreden. Na onderhandelingen met de E.V.B. heeft deze werkgever een onderhoud met minister Drees gehad, welk onderhoud gunstig is ver- loopen. Bij deze besprekingen met den bemiddelaar had het bestuur toege zegd, zijn leden te zullen adviseeren den arbeid te hervatten, mede omdat gebleken is, dat de geheele bevolking nog altijd sterke antipathieën tegen deze staking koestert. Bovendien waren er troepen in Rotterdam aangekomen en wanneer Maandagmorgen het werk niet zou worden hervat, kon het wel eens gebeuren, verklaarde hij, „dat de hel over ons losbreekt". rechten zelfs, maar als overwinnaar ook plichten en verplichtingen jegens overwonnen volkeren en kleine staten, die bukten, niet voor de argumenten van het recht maar voor de overmacht. De toekomst van de Oost-Europeesche volkeren is geen zaak van Sovjet-Rus land alleen. Ook voor de millioenen menschen, die hier leven, moet een plaats ingeruimd worden in de vrije wereld van morgen. Er moet in vele opzichten begrip l omer, voor de Sov jet-Unie, maar wij mogen ook ver wachten, dat dit land begrip toont voor de opvattingen waarvoor millioe- Hoe oordeelt U ©vei de staking? Eigen landgenooten weigeren in dr haven van Rotterdam schepen te lossen. 31 schepen liggen in Rotterdam's haven en kunnen niet gelost worden. Ze brengen ons hout denk aan de verwoestingen in ons land. Ze brengen ons wol denk aan de menschen die snakken naar kleeding. Ze brengen ons levertraan hadden onze kinderen die ooit meer noodig? Ze brengen.... één Deensch schip, 800.000 kilo boter, eieren en spek Vier Liberty-schepen met graan en meel zijn weer vertrokken en naar Antwerpen gegaan. De lading is voor ons volk verloren, dat wil zeggen voor iederen inwoner van ons land gingen 5 brooden verloren! Dat is het gevolg van de Rotterdam sche staking. Wie er schuld heeft is een misdadi ger tegenover het Nederlandsche volk. Of het werkgevers zijn of werk nemers. Of het de werkgeversvereniging is of de eenheidsvakbeweging: zij die de oorzaak zijn van deze staking zijn mis dadige elementen. Ze is verbijsterend deze staking en het oordeel over de staking is vernie tigend voor allen, die er aan debet zijn. O het is zoo gemakelijk praten ever „voor'het volk", maar er offers voor brengen, ho maar Dat de staking thans is opgeheven doet aan ons oordeel niets af. nen burgers van vrijwel alle naties ter wereld hun leven gegeven hebben, in den strijd tegen onderdrukking en ont voogding. De ministerraad heeft besloten het verzoek tot Prof. Mr. P. Gerbrandy te richten cm een uitvoerig memorandum samen te stellen, omtrent het beleid van de opeenvolgende Nederlandsche regeeringen te Londen, tijdens de be zettingsjaren. Ook de periode de Geer zou hierin dus begrepen zijn. Het is de bedoeling, de behandeling van dit stuk in handen te stellen van de nationale adivies-commissie. Deze zou voorts de bevoegdheid krijgen ook zelfstandig onderzoek te doen en inlichtingen te vragen aan allen, wier getuigenis gewenscht wordt, opdat zij zich een zoo klaar mogelijk beeld ter zake kan vormen. Prof. Gerbrandy heeft bereids verklaard, dat hij volgaarne wil medewerken tot het afleggen van rekening en verantwoording door de Londensche re geeringen en heeft met de samenstelling van het memorandum reeds een aanvang gemaakt. GOUVERNEUR-GENERAAL UIT MANSJOERIJE GEËVACUEERD. Naar Luit.-Generaal Wedemeyer, de Amerikaansche comandant in China bekend heeft gemaakt, is een medische eenheid per parachute neergelaten in een krijgsgevangenkamp 100 mijl ten noorden van Moekden in Mansjoerije. Onder de vele hooge geallieerde of ficieren en bestuursambtenaren be vond zich ook de gouverneur-generaal Jhr. Tjarda v. Starkenborch Stachou- wer, die, naar Reuter meldt, op spe ciaal verzoek van Koningin Wilhel- mina uit Mansjoerije geëvacueerd wordt. De medici ondervonden geen tegen stand van de Japanneezen en vonden de omstandigheden veel beter dan zij hadden verwacht. PATER L. BLEYS DOODELIJK VERONGELUKT. Na aldaar een spreekbeurt te hebben vervuld, is Vrijdagavond nabij Gorkum pater Louis Bleys C.S.S.R., kapelaan van de kapel 't Zand, ten gevolge van een auto-ongeluk om het leven geko men. Pater Bleys, thans ook bekend als majoor Bleys, was tijdens de Duit- sche bezetting in de verzetswereld be kend als „Lodewijk". In deji zomer van 1944 werd hjj maJoor en als verbin dingsofficier vertoonden aan den staf van Z.K.H. Prins Bernhard. In deze functie en als hoofdaalmoezenier bij de B.S. kwam hij in de September dagen - van 1944 met de geallieerde BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft belast met de zielzorg in Hotel „Rembrandt" te Noordwijk aan Zee, waar de Vrouw. Jeugdbeweging voor Kath. Actie kampen houdt en in de Hotels: „Belvédère", „Clarenwijck" en „Roozen" te Noordwijk aan Zee, waar de Bisschoppelijke Hulpactie de her stellingsoorden heeft, den Weleerw. Heer P. J. van Steijn, die Kapelaan was te 's-Gravenhage (H. Willibr.) ZlH.Exc. heeft verder benoemd tot Rector te 's-Gravenhage (Mater Dei) den Weleerw. Heer N. de Rooy, Gods dienstleeraar aldaar. Vervolgens tot Kapelaan te 's-Gra venhage (H. Familie) den Weleerw. Heer B. A. Emmeikamp; tot Kapelaan te Beverwijk (O. L. Vr. v. G. Raad) den Weleerw. Heer Th. A. Tulen, die Kapelaan was te Zierikzee. Tenslotte tot Kapelaan te Ovezande den Weleerw. Heer J. J. Loerakker, die Kapelaan was te Kethel. AUDIËNTIE. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 21 Augustus geen audiën tie verleenen. strijdkrachten naar Zuid-Nederland. Sedert zijn terugkeer in ons land legde hij in en buiten legerverband een groote activiteit aan den dag. Door gebrek aan plaatsruimte komen wij hierop morgen nader terns. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1