Mac Arthur wordt ongeduldig! ?Capitmlatie??-G©rlog Japansche delegatie naar Manilla Hebt uw vijanden lief Minister-Presi dent en Partij Zaterdag 18 Augustus 1945 No. 51 11111 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Begin Sept. aanvang dei' c ussussen MIDDENSTANDS DIPLOMA en 1790 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN J. Naber Jr. Steenscliuur 11 BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. C. A. van Haren; Redacteuren: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Siebelt; Directeur: G. G. van Elburg. BUREAUX REDACTIE EN ADMINISTRATIE: OUDE RIJN 1, TELEFOON 22777. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week, f. 1.10 per maand, f.3.20 per kwartaal. Franco per post f. 4.20. Hille Perlculis Supersum Gangetje 14 PACIFIC IN STAAT VAN „HALF VREDE". Het vormt voorwaar een bizar (hoofdstuk in de wereldgeschiedenis, dat een aantal leden van de Japansche keizerlijke familie per vliegtuig is ver trokken naar de verschillende fronten op het strijdtooneel van het Verre Oosten, om in naam van Hirohito een persoonlijk beroep te doen op de Ja pansche soldaten om de wapenen neer te leggen. De fronten, waarheen zij vliegen zjjn die in Mandsjoerije. China en de Zuidelijke streken. Generaal Macarthur heeft de verzekering gege ven, dat alle maatregelen genomen zul len worden ter bescherming van de vliegtuigen, waarin deze afgezanten op reis zijn gegaan. In antwoord op Tokio's mededeeling, dat het onmoge lijk was om nog heden afgezanten te Manilla te doen arriveeren, heeft ge neraal Mac Arthur den tijdslimiet uit gesteld. De Pacific bevindt zich thans in e€n staat van half-vrede. Aan beide kanten staan omvangrijke troepen machten, Japansche, Chineesche en Amerikaansche, tegenover elkaar, in volle wapenrusting. Doch op de slag velden is het stil. Wel is bericht, dat de Russen en de Japanneezen in Mandsjoerije alsnog doorvochten. Er zijn verscheidene vreemde dingen op te noemen in den toestand van het oogemblik, welke als „c-apitulatie-oor- log" kan worden omschreven. Zooals: ten eerste, een Japansche regeering, die nog niet Idng geleden de Ameri kanen doodverfde als wreede vijanden en die Amerikaansche krijgsgevange nen lieten martelen, doch welke thans hoffelijke, spijtbetuigende antwoorden geeft op scherp gestelde boodschappen van Macarthur, waarbij zij spreekt van „onvermijdelijke" vertragingen in de afwikkeling van de capitulatie. Ten tweede: het uitsluitend per radio uit wisselen van bijzonderheden inzake de capitulatie tusschen autoriteiten, die zich op duizenden mijlen afstand van elkander bevinden. Ten derde: oorlogs correspondenten, die verhalen schrij ven over de Japansche capitulatie, zonder een glimp te zien van een Ja- pannees of zelfs van het Japansche moederland. Ten vierde: het feit, dat er geen invasie heeft plaats gevonden in het vijandelijke land, terwijl toch de vijandelijke hoofdmacht in Europa nog niet was vernietigd. De hoofd machten van beide partijen bevinden zich niet eens op hetzelfde continent, op het moment, dat de capitulatie wordt geregeld. JAPANSCHE CAPITULATIE- I DELEGATIES VERTROKKEN. Gisteren zijn drie Japansche capitu latie-delegaties per vliegtuig uit Tokio vertrokken naar China, Mandsjoerije en „Het Zuiden". Deze boodschap was uitgezonden voor het hoofdkwartier van Generaal Macarthur te Manillar en luidde verder nog: „Type en her- kennningsteekenen van de vliegtuigen alsmede hun routes zijn zooals reeds eerder is medegedeeld". JAPAN HARDLEERSCH. Geestelijk hebben wij den oorlog niet verloren, verklaarde Suo Oya, chef van het departement van voorlichting in een radiorede, welke heden te New- York ontvangen is. Wij strijden nog steeds voor de onafhankelijkheid van Oost-Azië. Onze idealen in dien zin zijn niet verkeerd. Wat ook gebeuren moge, laat de eer van Japan niet ver loren gaan. Generaal Mac Arthur heeft op afdoende wijze een einde gemaakt aan de nota's van Tokio, waarmede getracht wordt de aankomst der Japansche gedelegeerden uit te stellen. De generaal heeft den Japanneezen nl. bevolen zich thans onverwijld naar zijn hoofd kwartier te begeven. KEIZERLIJK BEVEL OM DE DISCIPLINE TE HANDHAVEN. De keizer van Japan heeft volgens het Japansche Nieuwsbureau een kei zerlijk decreet uitgevaardigd met de instructie aan de officieren en man schappen der strijdkrachten om „een strikte discipline bij hun bewegingen te handhaven". DE OVERGAVE DER JAPANSCHE LEGERS IN CHINA. Generaal Yasuji Okamura, opperbe velhebber der Japansche strijdkrachten in China heeft aan Tsjang Kai Sjek medegedeeld, dat hij toestemt in de overgave van de Japansche legers in China volgens een bericht uit Tsjoeng- king, dat een betrouwbare bron citeert. INDO CHINA WORDT TOT VERZET AANGESPOORD. Volgens Domei heeft Tran Trong Kim, de minister-president van de door de Japanneezen gecreëerde regee ring in Fransch Indo-China een op roep tot de bevolking gericht om zich te vereenigen en te vechten voor on afhankelijkheid en verdrijving van den Fransohen invloed. Iedere man zou volgens Kim zichzelf moeten opof feren voor het moederland. DE RUSSEN IN MANDSJOERIJE. Toen de Russische troepen de stad Jahao genomen hadden, dankte de Mandsjoerijsche bevolking van die stad het Roode Leger voor haar be vrijding. Een gevangen genomen Mandsjoerijsch soldaat verklaarde: De Japanneezen haten ons, Mandsjoerijers Het Mandsjoerijsche volk heeft ernstig geleden onder de overweldigers. De toestand aan de fronten in Mandsjoerije is onduidelijk. Wel werd bericht, dat het Roode Leger den strijd voortzette en dat het door de eerste aaneengesloten linie van Ja pansche verdedigingswerken was heen gebroken. Men neemt aan, dat het of fensief van maarschalk Vassilevsky nog steeds voorgang vindt. JAPANNEEZEN GEVEN ZICH AAN DE RUSSEN OVER. Het Sowjet legercommuniqué van gisteren meldt, dat de Japansche troe pen zich aan verschillende sectoren van het front beginnen over te geven. Vandaag werden 20.000 Japanneezen gevangen genomen. JAPANNEEZEN SCHIETEN OP FOTOGRAFEERENDE BOMMEN WERPERS. Volgens een bericht van Associated Press uit Okinawa, zijn vier Ameri kaansche B-32 bommenwerpers, die gisteren alleen voor het maken van fotografische opnamen boven de baai van Tokio vlogen, aangevallen door tien Japansche jagers en afweerge schut. Een der bommenwerpers werd ken, doch geen van de negen inzit tende leden der bemanning werd ge- zwaar beschadigd aan de draagvlak- wond. Twee Japansche jagers zijn om laag geschoten en waarschijnlijk ver nield. JAPANSCHE VERWACHTINGEN. Het Japansche Nieuwsbureau heeft in een bericht, dat spoedige landing van geallieerde troepen in Japan meldt, gezegd, dat zij niet terstond voorraden levensmiddelen zouden re- quireeren of woonkwartieren of beslag leggen op bankfondsen. VRIJHEID VAN VEREENIGING EN PERS IN JAPAN TOEGEZEGD. Radio Tokio meldt, dat de nieuwe Japansche minister-president prins Naroehiko Hagasjikoeni in 'een van daag gehouden radiotoespraak aan de Japansche bevolking vrijheid van ver- eeniging en vrijheid van pers heeft toegezegd. PAMFLETTEN VOOR JAVA. Australische liberators zijn heden be gonnen met een reeks vluchten boven Java om pamfletten met berichten uit te strooien. In „Pen Gun" schrijft J. W. Hofwijk een bijdrage, welke hij opdraagt aan zijn vrienden van de K.P.-Limburg- Noord, die nu in de stoottroepen zijn. Ergens in Limburg had de K.P. haar kamp waar zij in bezet gebied wel te verstaan een 30-tal Duitschers gevangen hield. Twee Duitsche S.S.-ers hadden zich zoogenaamd vrijwillig in het kamp ge meld. In werkelijkheid zouden zij al len hebben verraden. En de wraak van de Duitschers zou verschrikkelijk zijn geweest. Hun vonnis is geteekena. Maar een Nederlander is geen Duitscher. Hoe ontroerend beschrijft Hofwijk de exe cutie van de twee: „Toen hun gevraagd werd of ze een blinddoek wenschten, zeiden ze „Nein". Ze stonden plotseling heel eenzaam midden in de helderheid van den war men morgen. De lange verzocht nog één keer te mogen bidden. Zijn stem klonk reeds van zeer ver. Ik heb nooit zien bidden, zooals zij baden; halfluid, hun handen stijf, krampachtig gevou wen. Ook de ander bad mee. Ze keken omhoog, naar de wolkelooze blauwe lucht en zeker moet God op dat oogen- blik voor hen reeds zeer dchtbij ge weest zijn. De kapelaan trad terug. Wij zagen hoe de kleine zenuwachtig zijn camou flage-jas uittrok, hij mompelde iets van dat hij dat toch niet meer noodig had. Het werd heel stiltoen knikten zedit was misschien het afschu welijkste, dat ze daar stonden, zeer weerloos, zeer alleen in een suizende stilte, naar onze groep kekenen dat ze knikten. Mijn hart bonkte dik en ziekmakend in mijn keel en een oogeniblik wilde ik schreeuwenHet duurde eindeloos lang. Toen het commando klonk was het de verlossing uit een ondragelijke spanning. We schouderden automa tisch" onze geweren, zagen in de vizier- keep niets dan een heel klein stukje borst, links tusschen de tweede en de derde knoop. De vinger zocht de trek ker.... zuiver schieten.... rustig blij vengauw uit hun lijdenrustig. „Vuur". Ze vielendwars over elkaar.,... Deze week in het Binnenland On het stuk van democratie is er naar onzen smaak een té duidelijk waarneembare overeenstemming tus schen het beleid der Regeering en de Nederlandsche Volksbeweging. Dit wordt wel heel sterk geaccentueerd door een bijdrage van Prof. Schermer- horn in „Je Maintiendrai" van 10 Aug. Het is het goed recht van iederen Nederlander en dus ook van een Ne derlander, die minister is, om lid te zijn van een partij of beweging en naar de toepassing van derzelfver be ginselen te streven. Maar wanneer men deel uitmaakt van een Kabinet, welks leden over het hoofd van het Nederlandsche Volk heen zyn be noemd, van een Kabinet, dat niet steunt op 'n volksvertegenwoordiging, van een Kabinet, ook aan welks tot standkoming de politieke partijen geen deel hadden, dan past het o.i. indien zoo'n kabinet en deszelfs leden af stand nemen van den dagelijkschen strijd der partijen. Aan dit kabinet van Herstel van Vernieuwingen heeft het Nederlandsche volk een groot crediet gegeven en wij doen daar gaarne aan meer Maar dan moet het niet al te duidelijk blijk geven de lijn te willen volgen welke één groep der bevolking aangeeft. In zijn bijdrage in „Je Maintiendrai" behandelt Prof. Schermerhorn eerst de politieke kant van de N.V.B. en ondersteunt hij den wensch zijner be weging om af te wachten welke kan sen de politieke ontwikkeling aan een partij op personalistisch-socialistische grondslag zal bieden. De orakeltaal van zijn medebestuurslid en voorzit ter der N.V.B. Dr. Banning, onder steunt hij gaarne. Het is de uitdruk kelijke wensch der N.V.B. dat de al- gemeene verkiezingen ons nog voor een jaar en dientengevolge de Volks vertegenwoordiging ons nog wat langer zal worden onthouden. Wij weten dat de N.V.B., als zijnde een jonge bewe ging, zeer gevoelig is voor critiek. Maar zij kan het ons toch moeilijk euvel duiden indien wij beweren, dat zij nog niet gemachtigd is te spreken namens het Nederlandsche volk. Daar om hebben wij vertrouwen en zien wij aankomen dat, wat het tijdstip der verkiezingen betreft, de Regeering zal moeten zwichten voor een volksbewe ging, welke anders wil dan de Neder landsche Volksbeweginging. Op de tweede plaats achten wij het artikel van den Minister-President niet gelukkig omdat hij daarin als N.VB.-man de N.V.B. vastkoppelt aan het werk van het Commissariaat Noodvoorziening. Zooals men weet. is de N.V.B. politieke beweging en geen politieke beweging. Prof. Schermer horn zegt het met deze woorden: „De N.V.B. is geen politieke organisatie in den engen zin van 't woord." Zij is dus politieke organisatie in den ruimen zin van het woord, of politieke orga nisatie in den gewonen zin van het woord. In elk geval roept de schrijver speciaal de leden van de N.V.B. op om het werk van het Commissariaat Noodvoorziening te organiseeren en „waar noodig samen met andere orga nen dit werk te doen." Neen, Excellentie, daarvoor is de N.V.B. teveel in politiek vaarwater verzeild geraakt. Daarin steekt geen verwijt. Daarvoor is Uw beweging, on danks de bewering van het tegendeel, te veel partij. Ook dit is geen verwijt. Als sociale volksdienst kan zij niet fungeeren. Wel misschien in haar oorspronkelijke opzet als een de par tijen overkoepelend orgaan. Maar niet sinds zij als massabeweging recht- streeksch aan den politieken strijd deelneemt en slechts het voor haar gunstige oogenblik afwacht om óók zelf zich officieel als partij aan te dienen, dan wel een partij onder haar patronaat te nemen. Wij hebben veel respect voor de staatkunde, maar wenschen ze toch gescheiden te hou den van werk als dat waarmede het Commissariaat Noodvoorai«®i»g is be* last.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1