JAPAN GEEFT ZICH OVER Voorwaarden tot overgave aanvaard Schijnwerpers op. in nief! Dinsdag 14 Augustus 1945 - No. 49 Katholiek Dagblad voor Leiden eri Omstreken Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 WftWWWWWWW III ItOlCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. Ch. A. van Heren; Redacteur: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. Tweede wereldoorlog tem einde. De overgave van Japan. Domei deelt mede, dat de Japansche regeering de voorwaarde, vervat in de nota, welke door de Vereenigde Staten aan Tokio overhandigd is, heeft aan vaard. Het nieuws van de capitulatie kwam door om 24 uur gmt. CODE-TELEGRAM UIT TOKIO. Ingenieurs van de federale commis sie voor communicatiemiddelen heb ben meegedeeld, dat radio-Tokio se dert 8 uur, Tokio-tijd, een lang code- telegram naar Zwitserland zonden. JAPAN'S MOEILIJKHEID. Volgens Reuters diplomabieken cor respondent te Londen heeft de aarze ling van Japan om te antwoorden op de geallieerde voorwaarden, in welin gelichte kringen geen verrassing ge wekt. Men realiseert zich, dat de res tricties op de keizerlijke souvereiniteit, welke door de geallieerden geëischt worden, de Japansche regeering voor een zeer ernstig probleem stellen. Juist de handhaving van het Japansche kei zerlijke huis, evenwel ontdaan van veel van zijn autoriteit, moet bij de gealli eerden veel bange twijfel veroorzaken daar zij hopen op het mogelijke ont staan van een liberaal-democratisch regime. Het- is bekend, dat in bepaalde Chineesche en Australische kringen aanzienlijke ongerustheid is ontstaan. Iedere verandering in de keizerlijke macht vertegenwoordigt echter voor de Japansche regeering, die kwalijk kan toestaan, dat het prestige van den kei zer wordt verkleind, een grooter moei lijkheid. Het zal de Japansche regeering' dui delijk zijn, dat de formuleering in houdt, dat er verschil van meerling in de vier voornaamste geallieerde lan den bestaat. Het uiteindelijk lot van den keizer is onbekend. Het berust in de handen van den opperbevelhebber van-de geallieerden. In alle geallieerde landen is de publieke opinie over den „zoon des hemels" verdeeld. Er zijn er, die hem als een semi-religieuse figuur zonder beteekenis zien. Anderen beschouwen hem als oorlogsmisdadiger en als wer kelijk leider van het Japansch fas cisme. Het is nog steeds niet duidelijk, inhoeverre een dezer gezichtspunten op den langen duur de overhand zal krij gen. Ten aanzien van aard en hoe danigheid van het besluit verklaart men te Londen ten overvloede, dat de Japansche aarzeling beteekent, dat men zich de kans om vrede te sluiten niet wil laten ontglippen. Zonder twij fel staat de Japansche keizer voor het alternatief van troonsafstand of zelf moord. Rechtstreeksche afwijzing van de geallieerde voorwaarden wordt in hooge mate onwaarschijnlijk geacht. HET RUSISCHE LEGERBERICHT. Naar het Sovjet-communiqué van gisteren meldt, hebben de Sovjet strijdkrachten in het Verre Oosten hun offensief in Mansjoerije voorgezet. Troepen van het eerste commando in het Verre Oosten hebben steden en groote spoorwegstations ingenomen, waoronder Hoelin, Sjoyboeldzy en De nifoe. De Russische troepen trokken van 15 tot 45 kilometer op. Zij zetten hun offensief tusschen de rivieren Soengari en Oossoeri voort en rukten van 15 tot 40 kilometer op. Zij bezet ten Haimoe, 20 kilometer ten westen van Foetsjin en verscheidene andere plaatsen. Troepen van het Transbai- kal-commando braken door de ver sterkte zone Haloen-Arzhan heen en bezetten de stad Haloen-Arzhan. Te- zelf der tijd forceerden troepen van hetzelfde commando de posten over den bergrug Khingan en namen de steden Sjoloen en Zamlinao in. Troe pen van dit commando rukten op langs den spoorweg Khailar-Harbin en bezetten het spoorwegstation Men- doeke. De Russische luchtmacht zette de bombardementen van de Mansjoe- rijsche spoorwegcentra voort. Het Japansche nieuwsbureau, het communiqué citeerend van het Japan sche Kwantoen leger van gisteren deelt mede, dat Japansche vliegtuigen gemotoriseerde Sovjet-eenheden, welke zich in zuidelijke richting van uit bui ten Mongolië, begaven, hebben aange vallen. Reuter wijst er op, dat dit de eerste aanduiding is, dat het Roode leger buiten Mongolië als basis gebruikt voor zijn operaties tegen Japan. Bui ten Mongolië, bekend als de volks republiek van Mongolië, bevindt zich naar aangenomen wordt, geheel en al onder Sowjet-controle, welke wordt uitgeoefend door Russische adviseurs. HET COMMUNIQUÉ VAN MAC ARTHUR. Het communiqué van Mac Arthur meldt, dat honderden tonnen explo- siva en brandbommen Zondag door de luchtmacht zijn geworpen op de eilan den Kioesjoe en Sjikoki. Als doelen werden vliegvelden, spoorlijnen en in dustriecentra gekozen. De aanvallen zijn Maandag voortgezet, maar tot nog toe zijn geen berichten binnenge komen omtrent de resultaten. Zondag werden drie Japansche vliegtuigen neergeschoten en vele andere op den grond vernietigd. Zware aanvallen zijn uitgevoerd op de zeehavens Miyazaki en Koesjikino, waar fabrieken in vlam men werden achtergelaten, waarvan de rook tot 5 k.m. hoogte opsteeg. Een vrachtschip van middelbare grootte en verscheidene kleinere vaartuigen wer den vernietigd. Vier van onze vlieg- tuigen gingen verloren. Tèrugkeerende piloten hebben ver klaard, dat de ruim 400 bommenwer- "pers en gevechtstoestellen in den zwaarsten aanval van deze soort Miya zaki hebben achtergelaten. Gehuld in een zee van vlammen. Slechts een paar kleine gebouwen werden niet vernield. Het communiqué maakt voorts mel ding van aanvallen op de Koreaansche havens Foesan, Goensan en Koesji kino op zuidwest Kioesjoe, Heito op Formosa en het gebied van Sjanghai. De Japansche verliezen op Borneo zijn thans gestegen tot 6.229 dooden en ge vangenen, tegenover geallieerde verlie zen van 436 dooden, 3 vermisten en 1460 gewonden. DUITCHLAND De Evening Standard meldt, dat de twee-en-vijftig grootste Duitsche oor logsmisdadigers zijn overgeplaatst. Nu het tijdstip van hun berechting door het inter-geallieerde gerechtshof te Neuren berg nadert. Zevenendertig zijn gezon den naar Wiesbaden, de rest naar Neu renberg. Onder de laatsten bevinden zich von Ribbentrop, Goering, Keitel, Robert Ley, von Papen en Seys Inquart. NEDERLAND. Binnen afzlenbaren tijd waar schijnlijk reeds in den loop van Septem ber zullen de hotel-, café en restau rantbedrijven, alsmede de slijterijen, weer bevoorraad worden met gedistil leerde dranken op basis van 40 van het gebruik in normale tijden. Dit per centage zal vermoedelijk in een niet al te verre toekomst geleidelijk verhoogd kunen worden. Omtrent de staking in de Amster- damsolie haven kan nog gemeld worden dat ook in den Houthaven reeds Zater dag actie is gevoerd om het werk neer te leggen tegen de arbeiders was gezegd dat zij hun Zondagstoelage (er moest Zaterdag en Zondag een houtschip ge lost worden) niet zouden ontvangen. Maandagmorgen heeft de E.V.C. in de geheele haven een staking geproclameerd op grond van het feit, da de E.V.C. niet door de regeering erkend is. E>e staking Gisteren, op de negentiende zitting in het proces Petain, kwamen de ver dedigers aan het woord. Advocaat Payen ving aan met uit te weiden over de verdiensten van den maarschalk in het verleden en trachtte de bewerin gen te weerleggen, volgens welke Pe tain wordt afgeschilderd als een de- faitist gedurende den oorlog van 14 18. Algemeen getuigt men, aldus voer de Payen aan, van Petains eenvoud en constateert men, dat hij geheel vrij is van ambitie. Hij waarschuwde dat Petain, indien hij ter dood veroor deeld zou worden, geen gratie zou ver zoeken. Payen nam daarop de kern van de ten laste legging, namelijk „ver standhouding met den vijand" onder de loupe. Hij wees er op, dat men niet als getuige had doen verschijnen gene raal Gamelin, die vrijwillig verschenen zou zijn, terwijl men Weygand tus schen twee gendarmes had laten voor komen. Payen deed voorlezing van een brief, door beklaagde geschreven aans diens vriend generaal Wauthier, waar uit bleek, dat Petain geen deel had willen uitmaken van het kabinet van nationale eenheid, dat in September 1939 don- Daladier werd geprojecteerd, omdat hij er zich physiek niet toe in staat voelde. Alleen op aandringen van Reynaud had Petain, aldus zeide Payen, op 17 Mei 1940 de functie van vice-president van den raad van mi nisters aanvaard. Het sluiten van een wapenstilstand werd voor de eerste maal niet voorgesteld door Petain, maar door Albert Lebrun en Reynaud. Door de verdediging werd een tele gram uit Engeland voorgelezen, waar in werd verklaard dat Britsche „poli tieke leiders" in Parijs wilden komen getuigen, dat Londen een Fransch- Duitsclie wapenstilstand had verwacht nog voor deze werd afgesloten. Het telegram was volgens den verdediging ontvangen van een zekeren dr. Ali Lion van Chesnut-Hill in Keswick (Noord-Engel and)De zitting werd daarna opgeheven. Leden van de jury hebben dreigbrie ven ontvangen, waarin zij worden ge waarschuwd Petain niet te veroor- deelen. begon om acht uur en zou tot Dinsdag morgen acht uur voortduren. Berst is er in de veemen nog gewerkt waar door actie van vertegenwoordigers van de E.V.C. is ook daar een staking uitgebro ken. Zelfs breidde die zich tot de bin nenvaart uit. Een ontstellend drama, waarvan de aohtergrond tot nog toe niet is vast- geseld, heef zich in den Maandagnacht in de Residentie afgespeeld. Een 45-ja- rige bewoner van de Groothertoginne- laan heeft in een leegstaand perceel ln de Statenlaan, waar hij vermoedelijk vroeger gewoond heeft, zijn 43-jarige eohtgenoote en zijn 72-jarige schoon moeder met pistoolschoten van het le ven beroofd. Daarna heeft de man zich op weg begeven naar het politiebureau ln de Laan Copes van Cattenburch. Voor hij echter daar gearriveerd was heeft hij zichzelf voor de brandweerka zerne ln de Laan Copes van Catten- buroh eveneens van het leven beroofd. De eerste Internationale korfbal- ontmoeting tusschen 'Zuid-Nederland en België na de bevrijding, die gistermiddag op het P.S.V.-terreln alhier werd ge speeld. is ln een overwinning van 61 voor de Belglsohe ploeg geëindigd. Het Koninklijk Nederlandsch Me teorologisch instiuut zal met ingang van 16 Aug. 1945 weer weersverwachtingen verstrekken, ter verspreiding ip de dag bladen. Het is de bedoeling te 11.15 uur een kort bericht door te geven naar het AJST.P., dat dit bericht verder zal ver spreiden. Aangezien de beschikbare publicatie ruimte van de pers nog betrekkelijk ge ring is. wordt voorloopig nog afgezien van. het opstellen van weersoverzichten. Vanwege het feest van Maria ten Hemel opneming zal ons blad morgen niet verschijnen. DIRECTIE. Hoe Is het met onze Mokken gegaan? Reeds lang voor den oorlog was er in ons land een man, die uit belang stelling voor onze klokken, een inven tarislijst daarvan had opgemaakt en het was dan ook niet te verwonderen, dat, toen kort voor 1940 de Rijksin spectie voor kunstbescherming een lijst wilde samenstellen van die klokken, weïke van bijzondere beteekenis voor ons land waren, zij bij hem aanklopte. Want op dit gebied zijn er maar wei nigen deskundig. Een redacteur van AJSTP.-Aneta vond Dr. W. van der Eist zoo is zijn naam bereid, het een en ander te vertellen van de lotgevallen, die onze vaderlandsche klokken in de oorlogs jaren hebben beleefd. Die bijzondere klokken dan zoo zeide dr. v. d. Eist werden met een „M" (monument) gemerkt en het was de bedoeling, dat ongeveer 10 procent van het totale gewicht bijzonder zou worden beschermd. Het aanwijzen van deze klokken was een zeer moeilijk werk, want naast de historische be teekenis moest vooral de klankschoon heid worden afgewogen. En daarbij kwamen nog tal van andere factoren. De inventarislijst van alle klokken kwam tot een gezamenlijk gewicht van globaal ruim 3500 ton lui- en plm. 500 ton carillonklokken en het zal ieder duidelijk zijn, dat er van de 83 carillons welke ons land telde, naar verhouding veel meer het merkteeken M verwierven dan de gewone klokken. Tijdens de Duitsche bezetting (want voordien was de monumentenlijst nog niet gereed gekomen) werd het percen tage der M4clokken geleidelijk ver hoogd zelfs zoover, dat ten slotte een kwart gedeelte van het klokkenge- wicht daarop vermeld stond. Daar naast stelden de Duitschers een klasse P in, welke klokken niet als monument meetelden, maar toch voorloopig van vordering althans van versmelting zouden worden vrijgesteld. Ook hier van werd een lijst opgemaakt. Einde 1942 begon de roof der klok ken, waarbij vooral een zekere Meulen- berg, uit Heerlen afkomstig, zich, met zijn kornuiten, berucht heeft gemaakt. Reeds direct ging een deel naar Duitschland, vooral die klokken, welke bij het verwijderen reeds zwaar be schadigd, bijv. gebarsten, waren. Later werden de klokken in opslagplaatsen hier te lande bijeengebracht, waaruit tweemaal een zending van 200 ton over de grens is gegaan. Waren het aanvankelijk slechts de ongemerkte klokken, welke verwijderd werden, later begonnen onze „bescher mers" ook aan de P-klokken en toen verschillende gebieden van ons land tot „sperrgebiet" werden verklaard, moesten daar zelfs de M-klokken er aan gelooven. Ook deze klokken wer den in verzameldepots bijeengebracht. Zoo waren er depots in Tilburg, Spijk, en Meppel en een M-depot in Leer dam. Na September verleden jaar wer den ook deze depots door de bezetters leeggeroofd. Uit Tilburg verdwenen daarbij 66 klokken, waarvan men la ter geen spoor heeft teruggevonden. De klokken uit Leerdam en Spijk wa ren reeds over de grens gevoerd, toen de inspectie kunstbescherming een ernstig protest bij Seyss Inquart in diende. Dit had succes. De klokken kwamen in Groningen terug. Een schuit, die, beladen met M-klokken, onderweg was op het IJsselmeer, zonk nabij Urk. Men heeft echter goede hoop, dat ze t-zt. zonder al te veel schade geborgen zal kunnen worden. De P-klokken uit Meppel heeft men, na afloop van den oorlog, teruggevon den op het zwaar gebombardeerde ter rein van een houthandel te Wilhelms burg bij Hamburg, waar zich nog vele honderden, wellicht zelfs duizenden andere klokken bevinden. Verder heeft men nog hoop, dat de tweede zending (ongemerkte), klokken van 200 ton in Fallingbostel, op de Lueneburgerheide, is gestrand en dus nog teruggevonden kan wwden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1