TRUMAN DOET TEGENVOORSTEL BEVRIJDING VAN NED.-INDIE IAAII Vertraging in Japan's overgave Maandag 1 3 Augustus 1945 - No. 48 Katholiek Dagblad voor Leiden eri ömstrelcefl Uitgave van de Stichting „De Buroht" Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 BURCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. Ch. A. van Haren; Redacteur: Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. strijd gaat De Amerikaansche radio heelt medegedeeld, dat de Vereenigde Staten het Japansche capitulatie aanbod aanvaarden, op voorwaarde, dat de Geallieerden door tusscheukomst van den keizer de macht uitoefenen. De minister van Buitenlandsche Zaken, Byrnes, heeft tegenover persvertegenwoordigers bevestigd, dat het Amerikaansche tegenvoorstel aan Japan in overeenstemming met de andere mogendheden werd gedaan. HET AMERIK. ANTWOORD OP HET JAPANSCHE VOORSTEL. Officieel is hier medegedeeld, dat de V. S. verlangen, dat de bevoegdheid van den keizer om het bestuur over Japan te voeren, onderworpen zal zijn aan die van den geallieerden opper bevelhebber. Van den keizer zal ver langd worden, dat hij toestemt in de voorwaarden van overgave, welke noo- dlg zijn voor de tenuitvoerlegging van de verklaring van Potsdam. De minister van buitenlandsche za ken, James Byrnes, heeft Zaterdag het Amerikaansche antwoord op het Ja pansche aanbod van overgave aan de Zwitsersche legatie te Washington ge zonden om 16.30 Ned. tijd. In het Amerikaansche antwoord wordt gezegd: Op het oogenblik van overgave zal de bevoegdheid van den keizer en van de Japansche regeering om den Staat te besturen, onderwor pen zijn aan die van den opperbe velhebber der geallieerde strijd krachten, die zoodanige stappen zal nemen, als hij geschikt acht voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van overgave. De Amerikaansche boodschap zegt, dat dit de zienswijze van Groot Brlt- tannië, Rusland en China zoowel als van de Vereenigde Staten weergeeft. Het Amerikaansche antwoord voegt er nog aan toe: Van den keizer zal verlangd worden, de onderteekening door de regeering van Japan en het Japansche kei zerlijke hoofdkwartier van de voorwaarden van overgave, die noodzakelijk zijn om de voorzie ningen van de verklaring van Pots dam ten uitvoer te leggen, goed te keuren en te verzekeren en dat hij zijn bevelen zal geven aan de Ja pansche militaire vloot- en lucht- maehta^itoriteiten en aan alle strijdkrachten onder zijn controle, waar deze zich ook bevinden, de actieve operaties te staken en hun wapens over te geven en zoodanige bevelen uit te vaardigen als de opperbevelhebber zal verlangen om uitvoering van de voorwaarden van overgave te geven. Onmiddellijk na de overgave moet de Japansche regeering krijgsgevangenen en burgerlijke geïnterneerden over brengen naar plaatsen waar zij veilig zijn, zooals zal worden aangegeven, waar zij spoedig aan boord van gealli eerde transportvaartuigen kunnen wórden gebracht. De uiteindelijke regeeringsvorm in 'Japan moet in overeenstemming zijn met de verklaring van Potsdam en moet worden tot stand gebracht door middel van den vrij kenbaar gemaak- ten wil van het Japansche volk. Gewapende strijdkrachten der geal lieerde mogendheden zullen in Japan blijven tot het in de verklaring van Potsdam gestelde doel is bereikt. Het feit, dat Byrnes namens alle vier de groote mogendheden sprak, werd medegedeeld in den begeleiden den brief van den minister van buiten landsche zaken aan den Zwitserschen zaakgelastigde. Daarin werd gezegd: ,,Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw nota van 10 Augustus en in antwoord daarop u mede te deelen, dat de pre sident der Vereenigde Staten mij op dracht heeft gegeven u, ter doorzen ding door uw regeering aan de Japan sche regeering, de volgende boodschap namens de regeeringen der Vereenig de Staten, het Vereenigd Koninkrijk, de Unie van Sowjetsocialistische repu blieken en China." Gisteren is medegedeeld, dat de her bezetting van Ned. Indië hoofdzakelijk zal worden ondernomen door Britsche troepen, doch in overeenstemming met de S.E.A.C. De Nica zal een burgerlijk bestuur op Sumatra mogen instellen zoodra het eiland bezet is. Aan deze mededeeling werd toege voegd: De Nederlanders hadden ge hoopt, dat Nederlandsche troepen de herbezetting ten uitvoer zouden leg gen, maar de schepen, die noodig zou den zijn geweest voor het transport van voldoende talrijke troepen was dringender noodig voor de handhaving van een voldoenden stroom voorraden naar Europa. DE STRIJD GAAT NOG DOOR. Het Witte Huis heeft medegedeeld, dat geen bevel „Staakt het vuren" op den Stillen Oceaan is gegeven. De oor log gaat nog voort en het officieele einde kan de eerste twee, drie dagen, of zelfs nog langer niet verwacht wor den. Charles G. Ros, de perssecretaris van Truman, heeft verklaard, dat nog geen antwoord was ontvangen op het laatste aanbod der groote vier. Hij zeide den journalisten echter op hun qui vive te blijven tot 4 uur in den nacht van Zondag op Maandag. Na dit tijdstip zou geen mededeeling meer worden verstrekt tot Maandag 13 uur gmt. Ross voegde hieraan toe: Ik wil den algemeenen Indruk, die zich gevestigd schijnt te hebben wegnemen, dat VJ- dag zal worden afgekondigd, zoodra de aanvaarding door de Japanneezen zal zijn ontvangen als zij ten minste het aanbod aanvaarden Ik wal er den na druk opleggen, dat de oorlog op den Stillen Oceaan niet officieel voorbij is, voor de voorwaar.den der overgave zijn onderteekend door de Japannee zen". President Truman zou VJ-dag in een radiotoespraak afkondigen zoo spoedig dit mogelijk is na de ondertee kening der overgave. VERTRAGING IN JAPANSCHE OVERGAVE. Een onverwachte, ofschoon niet noodzakelijke ernstige ontwikkeling vertraagt de voltooiing van de Japan sche overgave. Dit is gisteren laat op den dag in het Witte Huis duidelijk geworden. Veilig kan verklaard wor den, dat President Truman zelf al lang verwacht had het 'bericht te ont vangen. De perssecretaris van President Tru man Charles Ross, zeide dat de be raadslagingen voortgezet werden langs „normale diplomatieke wegen". Truman heeft niet per telefoon in contact gestaan met de andere „groote" vier leiders. Ross voegde er aan toe, dat volgens alle betrouwbare aanwijzingen, terwijl de intensieve on derhandelingen nog steeds aan den gang waren, geen definitieve beslis sing bereikt, was Hij kon niet zeggen, wat het weekeinde nog kon bieden ten aanzien van de ontwikeling in den Pacific. ZAL HIROHITO AFTREDEN? De Japansche pers publiceert van daag levensbeschrijvingen en foto's van Kroonprins Akhito. In door de fe derale commissie voor radio-uitzen dingen opgevangen berichten, worden door Domei vele woorden gewijd aan den jeugdigen prins van 13 jaar, die „groote gevoeligheid toont voor het lij den van de bewoners in de verwoeste gebieden". De bladen te Washington vatten de ze ongebruikelijke publiciteit omtrent een kind,, waarvoor 24 uur geleden een burgerlijke en militaire dienst werd ingesteld, op, als zou de keizer aan aftreden denken. HET RUSSISCHE LEGERBERICHT. Het Zaterdagavond uitgegeven Rus sische legerbericht vermeldde o.a. het volgende: „Verdere Russische op- marsch diep in Mandsjoerije en vorde ringen van 10 tot 15 mijl in de kust provincie met de verovering van vele steden." Voor het eerst werd onthuld, dat maarschalk Alexander Wassilewsky het. operbevel heeft over de troepen in het Verre Oosten. Foegddn, de stad en haven aan de rivier Soengari werd veroverd. De troepen trokken over de Amoer en veroverden de stad Tsjiko. De luchtmacht bleef de centra van den Mandsjoerijschen spoorweg besteken. Elk Japansche troepentransportsche pen werden tot zinken gebracht. Ad miraal Yoemasjef voert, het bevel over de Sowjetvloot in het Verre Oosten. KENMERKEND TEEKEN VAN EIND VAN OORLOG. Het Amerikaansche Departement van Marine heeft Zaterdagavond aange kondigd, dat de bouw van Amerikaan sche oorlogsschepen zal worden ge staakt. Men zal ophouden met het werken aan 95 oorlogsbodems, incl. het slagschip .Illinois" van 45.000 ton, 2 vliegdekschepen, 20 kruisers en 11 tor pedojagers. FRANKRIJK WENSCHT DEELNEMING AAN ONDERHANDELINGEN. De Fransche ambassadeur Bonnet heeft aan minister Byrnes een ver zoek van Frankrijk overhandigd in zake deelneming aan de onderhande lingen over de Japansche capitulatie, aangezien ook Frankrijk, naar Bonnet zeide in oorlog is met Japan. ENGELAND EN SPANJE. Na de zitting van het Socialistische congres heeft Laski Zondag tegenover de pers verklaard, dat „de Britsche regeening haar gedurende de verkie zingscampagne gegeven beloften zal houden betreffende hulp aan de Spaansche republikeinen. Een van de bedoelingen van mijn komst naar Parijs was deze kwestie met de Spaansche socialistische gede legeerden te bespreken." De Spaansche socialistische delegatie dringt er op aan, dat de Cortes van ongeveer 100 in ballingschap zijnde af gevaardigden, die binnenkort in Mexi co zal bijeenkomen, erkend zal worden door de Geallieerde regeeringen als wettig vertegenwoordiger van het Spaansche volk. DOODSTRAF TEGEN PETAIN GEËISCHT. De openbare aanklager Mornet heeft Zaterdagmiddag aan het eind van zijn requisitoir de doodstraf tegen Petain geëisoht. Partij op Katholieken grondslag (II. Slot) Een bekend bekeerling heeft eens geschreven: Ik had van alles mogen worden, theosoof of mohammedaan, calvinist of aanhanger van Confucius, Slechts één zaak nam men mij kwalijk: ik werd katholiek. Inplaats van te vragen: waarom een katholieke partij, zou men ook kunnen vragen: waarom niét een zoodanige partij? Waarom vindt men goed dat er een liberale partij is, of een conserva tieve, of een vooruitstrevende partij? Waarom accepteert men als vanzelf sprekend een vrijzinnige partij, een republikeinsche, een arbeiderspartij, maar niet een katholieke? Waarom verwijt men katholieken het zaaien van verdeeldheid, terwijl anderen slechts ons voorbeeld hadden behoeven te volgen om tot het be geerde twee- of drie-partijenstelsel ta geraken? Waarom ging er een gejuich op in dien het den schijn had alsof het kraakte in den boezem der R.K.S.P.? Waarom ziet men in een katholieke partij, in een katholieke universiteit, in bijzonder onderwijs, slechts katholieke zaken. Men weigerde hardnekkig in de R.K.S.P. een Nederlandsch belang te zien. Een hoogst spaarzame uiting treft men aan. Zoo schreef b.v. de niet- katholiek Prof. Gerritsen, in zijn voor woord op Knuvelder's „Vanuit Winge westen", waar hij van de R.K.S.P. zegt: de ongebroken eenheid van die partij is voor het tegenwoordige Noord- Nederland, naar mijn meening, een nationaal goed en de eenige mogelijk heid om de bestaande staatsinstellin gen voor verder verval te bewaren Hoelang zal het nog duren vóór men een R.K. Universiteit beschouwt als een Nederlandsch belang? Voorloopig vindt méér weerklank de stelling, dat de Nederlandsche natie een protes- tantsche natie is. Prof, Pompe meent, dat er zooveel gerechtigheid, naastenliefde en barm hartigheid na den oorlog bijgekomen is, ook onder degenen die zich niet- christenen noemen, dat reeds dit vei» schijnsel alleen al de wenschelijkheid van een christelijke partij-formatie twijfelachtig maakt. Het is maar hoe men het ziet. Er zijn ook heel wat waarnemers, die van een toenemende ontkerstening spreken, van demorali satie, van overheersching der mate- rieele neigingen boven de geestelijke, van toenemende kerkeloosheid. Het zou toch wel eens zóó kunnen gaan, dat de Christenen als weleer de chris telijke kern in de Romeinsche samen leving, vanzelf in een isolement komen te staan, en waarachtig niet alleen op kerkelijk terrein. Niet in een isolement als leuze, niet in een isolement dat afstoot, maar in een isolement de facto. Wij Katholieken zijn niet bepaald wat men populair noemt. Wij hopen van harte, dat wij dat ook nooit zullen worden. Hoe verder de wereld afzakt van het ééne Christendom wij ken nen er maar één, het stuit ons tegen de borst, ais wij Katholieken zien mee doen aan het gesol met het begrip Christendom hoe verder wij Katho lieken tegen den stroom op zullen moeten roeien. De Katholieke levensovertuiging wor telt zich in den mensch en heeft haar wijdvertakte consequenties op het veel zijdig terrein van 's menschen denken en handelen; het is zijn alter ego. Wij bezitten de waarheid, de juiste beginselen en alleen een Staat en een Maatschappij, die volgens onze begin selen worden bestuurd, worden juist bestuurd. Andere beginselen dan de onze zijn valsch. Hoe willen wij berei ken, dat het Staatsbestuur doordrenkt wordft van de toepassing onzer begin selen? Door een apparaat te scheppen, waardoor wij gezamenlijk onzen in vloed aanwenden. Langs dien weg be- studeeren wij de toepassing onzer be ginselen, geven wij er formuleering aan, maken wij er propaganda voor, langs georganiseerden weg zoeken wij telkens samenwerking met andere par tijen. Wij weten het wel, niet bij elke kwestie van staatkunde staat of valt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1