'JAPAN BIEDT CAPITULATIE AAN I J r Togo reserveert rechten van den Keizer Aanbod van Japan aan de Regeeringen van Engeland, de Y. S, en China Voorwaarden van Potsdam Zaterdag 1 Augustus 1945 - No. 47j Pitgave van do Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Katholiek Dagblad voor Ceiden en Omstreke* BIECHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. Ch. A. van Haren; Redacteur: Proi. Dr. W Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt: Directeur: G. G. van Elburg. De wereld hoedt den adem an Radio Moseou citeerde gisterenmiddag een bericht, door het agentschap Tass uit Tokio ontvangen, waarin gezegd wordt, dat de Japansche minister van Buitenlandsche zaken, Togo, den Sovjet-ambassadeur te Tokio heeft medegedeeld, dat Japan bereid is de voorwaarden van Potsdam te aanvaarden. De ver klaring van Togo hield de reserve in, dat de rechten van den keizer gehandhaafd zouden blijven. Tass voegde hieraan toe, dat door bemiddeling van Zweden een gelijkluidende mededeeling zal worden gedaan aan de regeeringen van Engeland, de Veree- nigde Staten en China. De Japansche regeering, bedreigd door meer aanvallen met atoombom men en door de strijdkrachten van Maarschalk Stalin, heeft heden mede gedeeld, dat zü bereid is de verklaring van Potsdam, die de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan eischt, te aan vaarden, mits de rechten van den Kei zer als Souverein heerscher onaange tast blijven. Deze mededeeling werd door het Japansche persbureau gister middag gedaan. Dit bureau voegt hieraan toe, dat een desbetreffende nota is gezonden naar de regeeringen van Zwitserland en Zweden, met de bedoeling, dat die wordt overgebracht aan de regeeringen van de Vereenigde Staten, Engeland, China en de Sowj et-Unie. De tekst van deze nota luidt: „Ge hoorzaam aan het hooge bevel van ZJVf. den Keizer, die steeds gestreefd heeft naar bevordering van den we reldvrede en met den ernstigen wensch te komen tot een spoedig einde van de vijandelijkheden, om de menschheid te sparen voor de rampen, die een voort zetting van den oorlog zou brengen, heeft de Japansche regeering de Sow- jet-regeering, met welke zij toen neu trale betrekkingen had, verzocht haar goede diensten te bewijzen voor het herstel van den vrede met de vijande lijke mogendheden. De Japansche re- geering hoopt oprechtCop dit oogenblik werd de uitzending onder broken. Na een oogenblik werd zij her vat met de mededeeling: „Blijf aan het toestel luisteren". Na enkele oogen- blikken verdween 't Japansche agent schap uit den aether). Nadien vervolgde het echter: „Daar deze pogingen in het belang van den vrede helaas hebben gefaald, heeft de Japansche regeering in over eenstemming met den verheven wensch van Z.M. den Keizer om den algemee- nen vrede te herstellen en een einde te maken aan het namelooze leed, dat een gevolg is van den oorlog, tot het volgende besloten: De Japansche regeering is bereid de voorwaarden te aanvaarden, opgesomd in de gemeenschappelijke verklaring, die op 26 Juli te Potsdam is uitgevaar digd door de chefs der regeeringen van de Vereenigde Staten, Engeland en China en later ook onderteekend dooi de Sowjetregeering, met dien verstande dat deze verklaring geen eisch bevat, welke de rechten van den Keizer als Souverein heerscher zou aantasten. „De Japansche regeering hoopt op recht, dat in dezen geest overeenstem ming zal worden bereikt en wenscht vurig, dat een duidelijke aanwijzing in die richting spoedig tegemoet kan worden gezien." STOCKHOLM BEVESTIGT. Radio Stockholm heeft gisterenavond het volgende gezegd: „Het Zweeasche ministerie van buitenlandsche zaken bevestigt, dat Japan vandaag een nota voor de Britsche- en de Sowjet-regee- ring door bemiddeling van het Zweed- sche departement van Buitenlandsche zaken heeft overhandigd. OOK BERN BEVESTIGT. De Zwitsersche radio zeide gisteren avond, dat de Japansche gezant in Bern gisterenavond om 6 uur een nota heeft overhandigd aan de Zwitsersche regeering om door te sturen naar de regeeringen van de Ver. Staten en China. V.S. IN CONTACT MET ANDERE GEALLIEERDEN. President Truman heeft medege deeld, dat de regeering van de Ver eenigde Staten in contact staat met de regeeringen van Engeland, Rusland en China, aangaande het Japaneesche aabod tot overgave. Hij voegde er aan toe, dat dit alles was, wat er op het oogenblik van te zeggen viel. Zijn verklaring wordt opgevat als bevestiging, dat alle vier groote mo gendheden thans het Japansche aan bod hebben ontvangen. Klaarblijkelijk zijn thans onderhandelingen gaande met het oog op de formuleering van een gezamenlijk antwoord. BEZWAREN TEGEN ONAANTAST BAARHEID VAN DEN MIKADO. Het is zeer waarschijnlijk, dat he den geen definitieve beslissing door de geallieerden zal worden genomen om trent de Japanneesche stappen tot overgave, aldus schrijft Reuter's diplo- In een gemeenschappelijke procla matie van 26 Juli hebben Churchill, Truman en Tsjang Kai Sjek de vol gende voorwaarden voor Japan vastge steld: „Voor altijd moeten het gezag en de invloed worden uitgebannen van hen, die het Japansche volk bedrogen en misleid hebben om op wereldverovering uit te gaan. Wij zijn nl. van meening, dat in een nieuwe orde, vrede, veilig heid en gerechtigheid onmogelijk zul len zijn, zoolang het onverantwoord te achten militarisme niet uit de wereld is verdreven. Zoolang een zoodanige nieuwe orde niet is gevestigd en zoolang er geen overtuigend bewijs is, dat Japans oor logskracht is vernietigd, zullen deelen van het Japansche gebied, onder de Geallieerden aan te wijzen, bezet wor- dn, ten einde onze fundamenteele doelstellingen te bereiken. De voor waarden van de verklaring van Cairo zullen worden uitgevoerd en de Japan sche souvereiniteit zal beperkt worden tot de eilanden Honsjoe, Hokkaido, Kioesjoe en Sjikokoe, en tot bepaalde kleinere eilanden, die wij zullen vast stellen. De proclamatie herhaalt het te Cairo genomen besluit, dat Japan al zijn veroveringen moet prijsgeven en voegt hieraan het volgende toe De Geallieerden zijn niet voornemens de J~.panr.ee-:en te vernietigen of on der slavernij te brengen. De Japannee sche strijdkrachten zullen ontwapend en naar huis gestuurd worden. De Ja panneesche regeering moet alle hin dernissen uit den weg ruimen, die aan een herleving van de democratie in den weg staan en de vrijheid van het woord, van godsdienst en gedachte en eerbied voor de rechten van den mensch invoeren. De Japanneesche oorlogsindustrieën zullen vernietigd en herstelbetalingen in natura verricht moeten worden. De Geallieerde bezet tingstroepen zullen uit Japan worden weggenomen wanneer de doelstellingen zijn bereikt en een vredelievende, ver antwoordelijke regeering is gevormd overeenkomstig den wil van het Ja panneesche volk. Radio Tokio heeft hedenmorgen medegedeeld, dat alle operaties opgeschort zijn. matieke correspondent. Het is bekend, dat China, en in mindere mate in de Westersche democratieën en de Sowj et Unie, een sterke neiging bestaat tegen het aan de macht laten van het Ja pansche keizershuis, hetgeen door de Japanneezen als voorwaarde wordt ge steld voor hun aanneming van het ul timatum van Potsdam. Vooral in Tsjoengking is men er diep van over tuigd, dat het keizershuis de directe bron is van het Japanneesche fascisme Het blijft mogelijk, aldus zegt de cor respondent, dat een eisch tot abdicatie van den huidigen keizer een uitkomst uit de moeilijkheid zal geven. LONDEN OVER DE JAPANSCHE VERKLARING. De mededeeling van het Japansche Persbureau, volgens welke Japan be reid is de voorwaarden van de procla matie van Potsdam te aanvaarden, wordt in officieele kringen te Londen beschouwd als een iet of wat weife lende stap in de richting van capitu latie, aldus schrijft Reuters diploma tieke correspondent. Artikel zes van de proclamatie van Potsdam verklaarde, dat „het gezag en de invloed van hen, die het volk van Japan hebben misleid en het in den oorlog hebben gedreven om de wereld te veroveren", voor altijd geëlimineerd moeten worden. Hoewel hierin niet speciaal op den Japanschen keizer Wordt gezinspeeld, zyn welingelichte kringen te Londen van meening, dat in een staat, waar het vorstelijk huis zulk een belangrijke positie heeft als in Japan het geval is, men moeilijk kan zien, hoe dit artikel zes in overeen stemming kan worden gebracht met het Japansche beding, dat de rechten van den keizer als souverein heerscher onaangetast moeten blijven. DE POSITIE VAN DEN MIKADO. De Mikado is in theorie de absolute heerscher van Japan. In de practijk oefent hij echter geen directe macht uit, en voor het grootste gedeelte van zijn tijd is hij vrij om zich toe te leg gen op zijn hobby, de fotografie. Toen de keizer een-en-bwintig jaar oudwas, maakte hij een reis om de wereld, als de eerste kroonprins, die sedert 2500 jaren Japan verliet, en bezocht Enge land, de Vereenigde Staten en het vas teland van Europa, o.a. Nederland. Bij zijn .terugkeer in Japan brak hij met de traditie door te trouwen met het meisje, dat hij hef had, in plaats van met een vrouw uit het geslacht, dat sinds generaties Japans keizerinnen had opgeleverd. Van zijn zes kinderen wonen er vijf in het paleis. Kroon prins Tsoego, die thans elf jaar oud is, verliet het paleis op zijn derde jaar, in overeenstemming met de gewoonte. Hirohito drinkt noch rookt. Hij is ma- big en wordb een model echtgenoot en vader genoemd. Deze week in het Binnenland Ds BS zwaait af Per 8 Augustus is de B.S. als corpj afgezwaaid. Daarmede is wederom een stuk Nederlandsche geschie denis geschreven. De Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten hebben zoolang de Duitschers hier waren, een taak verricht, waarvoor hulde past, en dankbaarheid een gaarne nagekomen plicht is. In de B.S. ziet men en moet men in de eerste plaats blijven zien het verzet van de ondergrondsche tegen de terreur van den bezetter. Er zijn daarbij daden verricht, waarvan we onze kinderen en kindskinderen nog zullen vertellen. De massagraven spreken een duidelijke" taal. In de dui nen bij Bloemendaal alleen heeft men 435 slachtoffers van den Sicherheits- dienst te Amsterdam gevonden en ge ïdentificeerd, terwijl op Westerveld de asch verzameld werd van meer dan 300 leden van het ondergrondsch ver zet. Er bestaan plannen om een monu mentaal eeregraf op te richten, waarin het Nederlandsche volk aan zijn dap peren, die het beste wat zij hadden en uiteindelijk ook hun leven gaven voor de vaderlandsche zaak, een blijvend aandenken zal houden. Wij hebben het betreurd, dat er geen scherpe scheidingslijn is getrokken tus- schen de B.S. vóór en na de bevrij ding; tusschen hen, die him leven hebben getrotseerd of gegeven, die met vastberadenheid den strijd tegen den vijand voerden en hen, die nuttig werk hebben gedaan toen de mof zijn hielen liet zien. De Wieringermeer gedicht. Als een woeste horde vandalen zijn de „edelgermanen" door onze vruchtbare landstreken getrok ken. Zij, die zich de leiders van Europa waanden en boodschappers van de be schaving, gedroegen zich als barbaar- sche wilden. Wat bezielt toch het Duitsche volk zoo hebben wij ons menigmaal afgevraagd dat moed willig en n-oodeloos zich den haat van andere volken op den hals haalt? Wie de Wieringermeer thans ziet, wie over die eindelooze watervlakte schouwt en-- zich herinnert, dat hier kort geleden een van de prachtigste landbouwstre ken der wereld, met zijn onvolprezen hoeven lag, weet dat het verre nage slacht nog „de Duitschers" zal aanwij zen en veroordeelen. Zondagavond 7 uur, den 5en Augus tus van het bevrijdingsjaar 1945. was de Wieringendijk weer dicht. Minister Ringers verwacht, dat de polder half November droog zal zijn. In 1946 zul len we er weer van oogsten. Zoo wordt er gewerkt en gebouwd! De Spoorwegen werken koortsachtig; de Maas is weer vrij; op Walcheren werkt men met man en machthet lier van den Arbeid klinkt! Alleen als wij midden cp den dag al die lijders aan filmziekte voor de theaters elkan der zien verdringen, zouden wij het uit willen schreeuwen: werk, menschen, overal waar de hand eenig werk te doen vindt. Werk of zoek werk! En gij, jongelui, die U aanstonds op dezen mooien zomermiddag in de muffe zaal gaat vergapen en uw tijd gaat ver gooien aan een onbenullige rolprent, pluk uw tijd. De middag waarop gij woordjes van buiten leert van een vreemde taal of u theoretisch of prac- tisch zoekt te bekwamen voor eenig vak, zal u al meer bevrediging geven en meer nut, dan de middag die gij thans van plan zgt volmaakt nutteloos door te brengen. De N.V.B. wil eer. partij. De Nederlandsche Volksbeweging heeft bij monde van Dr. Banning bekend gemaakt, dat er, voordat er verkiezingen mogen worden gehou den, een personalistisch-socialistisch partij moet komen. Of dit de N.V.B. zelf zal zijn, dan wel een geheel nieuwe partij onder patronaat van de N.V.B., of dat een der bestaande partijen zoo goed zal willen zijn politieke partij naar den smaak der N.VJS. te wille»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1