MIKADO'S RIJK TRILT en REEFT r mm\ V. Sic transit gloria mundi De strijd in Mandsjoekwo Nauwe samenwerking in den oorlog tegen Japan Belangrijke mededeeling - van Japansche zijde Vrijdag 1 O Augustus 1945 - No. 46 CTltgave van de Stiutitlng ..De Burcht" Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Katholiek Dagblad voor Leiden eri Omstrekel Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. Ch. A, van Haren; Redacteurs Prol. Dr. W. Asselbergs (Anton van Puinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. „De Rijzende Zon" gaat onder. Reuters correspondent in Washington heeft zich door een hoogen Amerikaanschen legerau- toriteit" laten vertellen, dat men een goede kans maakt wanneer men zou wedden op de capitula tie van Japan binnen enkele dagen. Het Russische legerbericht meldde gisterenavond, dat Sowjet-troepen gis termorgen over een breed front de grens van Mandsjoerije waren overge trokken. De Sowjet-troepen zijn 15 ki lometer gevorderd. Zij veroverden de stad Mantsjoera en het spoorwegsta tion aldaar, en de stad Dalainer. De Sowjet-troepen slaagden er ver der in, de rivieren Amoer en Oessoeri op verschillende punten over te steken in het gebied van Khabarowsk. De Sowj et-luchtmacht deed aanvallen op voorname verbindingspunten van den Mandsjoerijschen spoorweg te Charbin Tsjangtsjoen en Kirin, en op Rasjin, de haven van Seisjin. Amoer en Oessoeri zijn de namen voor twee gedeelten van een groote rivier, welke langs de oostgrens van Mandsjoerije stroomt en tegenover Sa chalin in zee uitmondt. Dalai Nor ligt aan den zuid-Mandsjoerijschen spoor weg, precies ten zuiden van Mant- sjoeli. Charbin, een groot industrie-centrum ligt 300 mijl ten noordwesten van Wla- diwostok. Kirin, eveneens een groote industriestad, ligt 300 mijl ten westen van Wladiwostok. Rasjin is een Japan- neesche vlootbasis aan de noord-oost kust van Korea, tegenover Wladiwo stok. Tsjangtsjoen is gelegen aan den Zuid-Mandsjoerijschen spoorweg, 150 mijl ten zuiden van Charbin. De twee aanvallende Sowjet-legers zijn 1ÖOO mijl van elkander verwijderd. Mantsjoeli ligt in de Noord-Westelijke punt van Mandsjoerije, en Khabarowsk is een stad in de tegenover liggende Noord-Oostelijke punt. Het Russische legerbericht van gis terenavond vermeldt niet de namen van de commandanten aan de nieuwe fronten en evenmin welke legers daar in actie zijn. Aan het front van Mandsjoekwo zijn een millioen Russen opgesteld. De aanval geschiedt vanuit drie centrale punten. De Amerikanen zijn op de hoogte gesteld van het krijgsplan. Gistermorgen te vier ure heeft de regeering van Mandsjoekwo den „staat van verdediging voor het geheele land" afgekondigd tegen den verraderlijken aanval van het Roode Leger". Het deelnemen van de Sowjet-Unie aan den oorlog heeft een dubbele be teekenis. Het wil niet enkel zeggen, dat de Sowjet-Unie zich nog op het laatste moment bij de strijdende par tijen aansluit om mede te kunnen pro- fiteeren van de winst, maar het zal bijdragen tot een wezenlijke verkorting van den oorlog. De Mikado heeft het z.g. Kwantoengleger nJ. niet onder con trole en naar men wil, zou hij mis schien al gecapituleerd hebben, als het Kwantoengleger dit niet had verhin derd. Deze legermacht dient derhalve geliquideerd te worden. Daar de bevolking van Mand sjoerije den geallieerden vriendelijk gezind is, zal het niet mogelijk zijn op het Mandsjoerijsche strijdtooneel bijv. atoombommen te gebruiken of over te gaan tot het stelselmatig bombardee ren van steden. Ook speculeeren de De opperbevelhebber der Amerikaansche troepen, Luit.-Gen. Albert Wede- meyer heeft, reeds overleg gepleegd met Russische militaire vertegenwoor digers. Gedetailleerde plannen voor nauwe samenwerking te land, ter zee en in de lucht zullen, naar wordt te kennen gegeven, veel beter blijken dan op het Europeesche strijdtooneel het geval was. Verder is bekend gemaakt, dat Chineesche parachutisten, door de Ameri kanen opgeleid en uitgerust, reeds achter de Japansche linies gebruikt worden. Kwantoenglegeraanvoerders er op, dat de geallieerden de industriegebieden op Korea, in Noordwest-China en in Mandsjoekwo zullen sparen, daar het anders uiterst moeilijk zal zijn in de behoeften van de Aziatische bevolking te blijven voorzien. Via Radio Tokio zijn in New York berichten ontvangen omtrent de juiste plaatsen waar het Roode Leger de grenzen van het door Japan bezette gebied is gepasseerd, n.l. aan de Ooste lijke grens bij Honsjoen (nabij het drielandenpunt van Rusland, Mand sjoerije en Korea, acht mijl ten Z.O. van Wladiwostok en aan de Westelijke grens bij Mansjoeli (gelegen aan den Transsiberischen spoorweg, waar Si berië, Buiten-Mongolië en Mandsjoe rije aan elkaar grenzen). In de uitzen ding wordt voorts medegedeeld, dat Sowjet-vliegtuigen de steden Rasjin en Gensan benevens andere punten in Noord-Korea hebben aangevallen. In Mandsjoerije werden aanvallen gedaan op Charbin, Kirin, Hailar en Chi- mussur. FOTO VAN VERWOEST HIROSJIMA. De omvang van de door de atoom bom in Hirosjima veroorzaakte ver woestingen is onthuld door een foto, welke gisteren door den minister van oorlog in Amerika is gepubliceerd: To taal vernietigde spoorwegstations, gas fabrieken, electrische en telefooncen trales. De olie-opslagplaats in vlam men, het in tendance-depot voor 85 verwoest. Twee bruggen geheel ver nield, zeven zwaar beschadigd en zes onbruikbaar doordat zij met brokstuk ken zijn overdekt. Militair^ waarnemers te Washington hebben hedenavond verklaard, dat het mogelijk is, dat meerdere atoombom men op Nagasaki zijn afgeworpen. „VERLAAT DE STEDEN", ADVISEERT TOKIO. Radio Tokio heeft de bevolking ge waarschuwd, dat nog meer aanvallen met atoombommen verwacht kunnen worden, en dat het derhalve raadzaam is, indien de burgers de door deze aanvallen bedregide steden verlaten. Indien Japan niet geleerd heeft uit de verschrikkelijke lessen der eerste aanvallen met atoombommen op Ja pansche centra, aldus wordt ontleend aan berichten in Engelsche bladen, en het niet het voornemen te kennen geeft om te capitueleren, moge het weten, dat de geallieerden op hun eilandbases in den Stillen Oceaan vol doende atoombommen gereed hebben liggen om in één aanval 'n tiental Ja- panneesche steden in de asch te leggen Uit gezaghebbende kringen te Was hington wordt vernomen, dat de re geeringen van de Ver. Staten en Gr. Brittannië reeds overwegen hoe het misbruik van de atoomkracht te ver hinderen, en hoe die kracht dienstbaar te maken voor het welzijn van de menschheid. Men verwacht, dat daartoe een in- ter-geallieerde commissie zal worden gevormd, die in de eerste plaats con trole zal moeten uitoefenen op de De Amerikaansche radio-om roep maatschappij (American Broadcasting Company) heeft een bericht van radio Tokio op gevangen, waarin in het En- gelsch werd medegedeeld, dat alle luisteraars Maandag a.s. om dertien uur dertig dat is voor Nederland half elf 's avonds op Tokio moeten afstemmen ten einde te luisteren naar „een sensationeele verklaring", waar op de door den oorlog ver scheurde wereld heeft gewacht en waarnaar zij heeft verlangd." Het gewone radio-programma werd onderbroken, de mededee ling werd gedaan in de Engel sche taal. Allen werd op het hart gedrukt kennis te nemen van dit „buitengewoon belang rijke feit". De omroeper meldde niets omtrent den aard van de af te leggen verklaring. vindplaatsen en het gebruik van ura nium, de delfstof die voor de vervaar diging van de atoombom van essenti eel belang is. Practisch hebben het Britsche rijk en de Ver. Staten het monopolie van delfstoffen die uranium bevatten, al dus deelde hot Bureau of Mines te Washington mede. Canada neemt in dit opzicht de eerste plaats in. Waar schijnlijk komt het ook voor in de Sowjet-Unie. EEN VERKLARING VAN STIMSON OVER DE ATOOMBOM. De Amerikaansche minister van oorlog, Stimson, heeft Donderdagavond verklaard, dat „de atoombom het as pect van de wereld zal veranderen. Het is natuurlijk dat wij een zeer groote voldoening vinden in deze uit vinding, die het leven van ontelbare Amerikaansche soldaten zal sparen en die een eind zal maken aan de ellende veroorzaakt door den oorlog in den Pacific. Wij hebben het vaste besluit geno men deze nieuwe kracht na den oor log te gebruiken voor den vooruitgang der menschheid." Stimson voegde er aan toe: „De re sultaten van de atoombom zijn zoo verschrikkelijk, dat de verantwoorde lijkheid voor de uitvinding ervan zwaar op onze geesten en onze harten drukt. Maar de bom zal gebruikt wor den tot/aan het einde van dezen oorlog dien ons is opgedrongen door het Ja pansche militairisme." Partij op Katholieken i. „De Burcht" is geen propagandablad van een partij. Wij staan onafhanke lijk van welke politieke beweging dan ook. Maar evenzeer is waar, dat wy een standpunt innemen. Wij zyn voorstan ders van een politieke partij, welke stoelt op de Katholieke levensover tuiging. Daarvoor hebben wij onze argumen ten, waarvan wy er vandaag een naar voren willen brengen. Wij begeven ons daarbij niet in wenschdromen. Wij zien niet naar En geland en niet naar Amerika ofschoon velen het bestaan van slechts twee partijen als het ideaal aanprijzen. Is dat inderdaad zoo ideaal, het Ameri kaansche twee-partyen-stelsel; die van de Republikeinen en die van de Demo craten, waartusschen maar één ver schil is n.l. dat de eene partij aan het bewind is en de andere niet, of de eene niet en de andere wel? Hoe het ook zij, in Nederland zijn méér politieke partyen. Er hebben zich aangediend of dienen zich straks aan: een socialistische partij, een pro- testantsche ,een katholieke, een libe rale, een communistische (onder an deren naam) en een personalistisch- socialistische partij (de N.V.B. zelf of een party onder patronaat van de N.V.B.) Tusschen deze en wellicht nog een of meer andere moet de Nederlander kiezen. Welnu, wij kiezen de partij op Ka tholieke grondslag. Tusschen de leden eener staatkun dige party moet een bepaalde band bestaan. Letten wij er daarbij goed op dat het doel van een echte partij is: alle middelen aan te wenden opdat het doel van den Staat d.i. het algemeen welzijn zoo ver mogelijk worde ver wezenlijkt. Dit zij vooropgesteld. Elke partij met een beperkter doel is geen echte politieke partij. Hieruit volgt dat wij het volmaakt oneens zijn met Prof. Pompe in „Vrij Nederland" van 7 Juli, die zegt, dat in elke partij de strekking verscholen ligt om zich zelf overbodig te maken. Dit is zeker niet juist. Een echte partij heeft een taak en kan er zijn zoolang de Staat er is. Men ziet menschen lid worden eener zelfde partij: I) om bepaalde doeleinden waarover men het eens is, te verwezenlijken, b.v. den vrijen handel, de afschaffing van den zomertijd of van de tollen op de wegen. Dit zijn partijen in oneigenlij- ■ken zin. II) omdat men bepaalde aan de po litieke voorafgaande beginselen en ideëen deelt. Dit vereischt eenige toe lichting. Er is maar één Christendom en dit is het Christendom, dat niet door menschen is gemaakt, maar dat ons is gegeven. Het is het Christen dom met zijn door God geopenbaarde waarheden, welke door een onfeilbaar Kerkelijk Leergezag worden overgele verd. Gelukkig is er heel wat van dit christendom terug te vinden bij ande ren, die de onfeilbare leerstellingen der katholieke Kerk niet erkennen. Humanisten b.v., die op grond van de menschelijke rede een natuurlijk goe den mensch construeeren, die goede christelijke beginselen practizeert. Ook zijn er humanisten, die met hun zelf gemaakt christendom tot allerlei leer stellingen en gevolgtrekkingen komen welke door de ééne Kerk worden ver oordeeld. Alleen de katholieke Kerk bezit de waarheid. Ook buiten haar is waarheid, maar zijn er geen waarbor gen tegen de grootste dwalingen. Wel nu, Katholieken, socialisten, humanis ten kunnen op grond van bepaalds aan de staatkunde voorafgaande be ginselen over b.v. de waarde van den arbeid, de beteekenis van het huwelijk enz. samen een politieke partij oprich tenin de hoop dat de wegen niet al te gauw uiteen zullen loopen, om dat in zoo'n partij uiteindelijk een ieder behalve de katholieken een eigen interpretatie van de diepste le vensvragen naar behoefte a&l constru eeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1