Rusland in oorlog met an Donderdag 9 Augustus 1945 - No. 45 Katholiek Dagblad voor Leiden en Ömstrekeïi BINNENLAND STADSNIEUWS De Schijn- Uitgave van de Stichting J)e Burcht" Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. Ch. A_ van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt: Directeur: G. G. van Elburg. Radio Moskou deelde in de uitzending van gisterenavond mede. dat de Sowjet-Unie met ingang van heden, Donderdag, zich in staat van oorlog bevindt met Japan. VOLLEDIGE VERKLARING. „Molotof, de volkscommissaris der Sowjetunie, heeft heden den Japan- schen ambassadeur Sato ontvangen en de volgende verklaring afgelegd: Met het oog op Japans weigering te capi- tuleeren, hebben de Geallieerden zich tot de Sowjetregeering gewend met het verzoek deel te nemen aan den oorlog tegen de Japansche agressie, daarbij den duur van den oorlog verkortend, het aantal slachtoffers verminderend en medewerkend aan het spoedig her stel van den algeheelen vrede. Trouw aan het bondgenootschap met de Ge allieerden, aldus Molotof, heeft de Sowjetunie het °,anbod aanvaard, en heeft zij zich aangesloten bij de Geal lieerde verklaring van 26 Juli van dit jaar. De Sowjet-regeering is van mee ning, dat zulk een politiek van haar kant het eenige middel is dat in staat is om den vrede naderbij te bren'sn, het volk voor verdere offers en lijden te behoeden en het Japansche volk de gelegenheid te geven die gevaren en vernietigingen te vermijden die door Duitschland na haar weigering om on voorwaardelijk te capituleeren geleden werden. Met het oog op het vooraf gaande verklaarde de Sowjet-regeering dat met ingang van heden, 9 Augustus, iii iSucccxl v txll oOiiOg iliCi zal beschouwen. De verklaring gaat verder: op 8 Aug. ontving Molotof den Britschen ambas sadeur Sir Archibald Clerk Kerr, den ambassadeur van de Ver. Staten Har- riman en den Chineeschen ambassa deur Foeking Tsjang en lichtte hen in over de beslissing van de Sowjetregee ring om op de 9 Aug. de staat van oorlog tusschen de Sowjetunie en Ja pan te verklaren De ambassadeurs spraken hun voldoening uit over deze verklaring van de Sowjetregeering. Molotof heeft Sato ervan op de hoogte gesteld dat tezelfdertijd Marik, de Sow'jet-ambassadeur te Japan, aan de Japansche regeering te Tokio de verklaring van de Sowjetregeering zou overhandigen. De ambassadeur deed toezegging de verklaring van de Sowjetregeering aan de Japansche regeering te doen toe komen. Voordat Molotof de oorlogsverkla ring aankondigde, zeide hij tot den Japanschen ambassadeur het volgende „Na de ineenstorting en de capitulatie van Hitler-Duitschland was Japan de eenige groote mogendheid, die den oorlog wilde voortzetten. De eisch.van de drie mogendheden de Ver. Sta ten, Groot-Brittannië en China op 26 Juli van dit jaar, dat de Japansche gewapende macht zich onvoorwaarde lijk over zou geven, werd door Japan afgewezen en het verzoek van de Ja pansche regeering aan de Sowjetregee ring om in den oorlog in het verre Oosten te bemiddelen, was. ongegrond geworden". INGEZAMELD BLIK WORDT REEDS BENUT. Dank zij de inzameling van biscuit- en chocoladeblikken kon het Rijksbu reau oude materialen en afvalstoffen aan N.V. Ned. Vruchtenconservenfa- briek Taminiau te Eist (Gld.) 20.000 blikken ter beschikking stellen, waar door voorkomen werd, dat deze fabriek stil zou moeten worden gelegd. Dit be- teekent, dat 400.000 kg. jam door deze fabriek kon worden verpakt, aangezien elk blik een inhoud heeft van 20 kg. In dit verband wijst het Rijksbureau oude materialen en afvalstoffen het publiek, de bakkers, de kruideniers, de grossiers en allen, die hun medewer king aan de inzameling van dit soort blikken kunnen verleenen, nogmaals op het groote belang van deze inza meling. VREESELIJKE VERWOESTINGEN DOOR ATOOMBOM. Met het dreigement voor oogen van nieuwe en nog heviger atoombomaan vallen op Japan en in de onzekerheid, wanneer die aanvallen verwacht moe ten worden, heeft radio Tokio gisteren aan de wereld een volledig verslag ge geven van de „verschrikkelijke ver woesting" op de militaire basis Hi- rosjima, een stad met een bevolking van 318.000 zielen, nadat hierop Maan dag j.l. een enkele atoombom was af geworpen. De stad is thans niets dan een puin hoop. Alle levende wezens, menschen zoowel als dieren, zijn letterlijk dood- geschroeid. Zij, die zich in de huizen bevonden, zijn levend verbrand, en zij, die zich buiten bevonden, zijn gedood door den onbeschrijfelijken druk en de hitte. Toen de wolk van rook geleide lijk van Hirosjima wegtrok, kwamen de verkenningsvliegtuigen om foto's te maken. Zij zagen niets anders dan brandende skeletten van huizen. De foto's toonen aan, dat een hitte die te vergelijken is met die van een hemel lichaam, werd ontwikkeld, toen de atoombom in het hart van Hirosjima neerstortte. De Amerikaansche minister van oor log heeft verklaard, dat niets of nie mand in Hirosjima bij de explosie Van de atoombom aan de vernietiging is ontkomen. Alle levende wezens zijn door de ontploffing vermorzeld. De atoombomTaanval op Japan zal nog niet direct worden herhaald, aldus heeft gisteren de Amerikaansche mi nister van oorlog aan den correspon dent van A.F.P. verklaard. De door de nieuwe bom aangerichte verwoestingen zijn zoo aanzienlijk, dat de bedreiging alleen reeds, als een zwaard van Da mocles, nog sterker dan een nieuwe aanval de capitulatie van Japan zal forceeren. Inmiddels zijn waarschuwingen uit gegaan tot 12 andere Japansche ste den, dat zij geplaatst zijn op de „doo- denlijst" der Geallieerden, die is op gesteld in het hoofdkwartier van de geallieerde luchtmacht op Goeam. Duizenden pamfletten zijn op deze ste den uitgeworpen, om den bewoners mede te deelen, dat wellicht binnen enkele uren de brandbommen zullen gaan vallen in zoo groote hoeveelheid, dat de verwoesting van deze steden op handen is. WEDEROM PETROLEUM. Met ingang van Maandag 13 Augus tus zal voor het geheele land, met uit zondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, wederom een bon worden aangewezen voor petroleum. Verstrekt zal worden: aan personen van 5 jaar en ouder Vz liter en aan kinderen be neden den leeftijd van 5 jaar 1 liter petroleum. De betreffende petroleum- bonnen zullen geldig zijn van 13 Aug. tot en met 8 Sept. Hiermede wordt dus uitvoering gegeven aan het reeds eer der geopperde plan, de verstrekking voor petroleum voor huishoudelijk ge bruik voort te zetten. NIEUW SYSTEEM VOOR DE SCHOENENDISTRIBUTIE. Binnenkort zal ook weer, weliswaar op beperkte schaal, een aanvang wor den gemaakt met de normale schoe nendistributie, zoodat ook degenen, die in sommige gevallen zelfs 2 jaar ge leden een aanvraag voor schoenen hebben ingediend, in het bezit worden gesteld van een schoenenbon. BLOEMBOLLENEXPORT. Amerika heeft toegestaan dat voor f. 5.000.000 aan bloembollen wordt in gevoerd. LEIDSCHE SCHOUWBURG VEREEN. Wegens reorganisatie var: don Schouw burg is de heer A. M. van Zwicht niet langer belast met de plaatsbespreking voor den Schouwburg. Het bestuur heeft den heer v. Zwicht op de meest eervolle wijze ontslag ver leend onder dankbetuiging voor de vele diensten, die hij gedurende zoovele jaren aan de Schouwburgvereeniging heeft bewezen. JEUGD DERDE ORDE HARTEBRUGSKERK. Ruim vijf jaar geleden werd te Lei den opnieuw de Jeugd Derde Orde opgericht voor de afd. meisjes. Dit eerste lustrum zal a.s. Zondag 12 Augustus plechtig worden gevierd des namiddags om 3 uur in het St. Anto- nius-clubhuis, Mare 43. Tot deze bijeen komst worden alle leden van de Derde Orde van Leiden en eenige anderen speciaal uitgenoodigd. Het zal een aardige bijeenkomst worden. Brengt allen uw handboekje en de gezangen der Derde Orde mee. Gaarne zouden wij Zaterdag as. wat bloemen ontvan gen voor de versiering van het beeld van Vader Frans. Alle nette katholieke meisjes van Leiden boven de 13 jaar en onder de 25, kunnen zich te allen tijde bij ondergeteekende presenteeren om toe te treden tot de Jeugd Derde Orde. Pater BOOMS o.fjn. Directeur. NIEUWS VAN VOLKSHERSTEL. De Dienst van Volksherstel deelt mede, dat de voorraad textielgoederen thans vrijwel is uitgeput. De laatste aanvragers, die geholpen kunnen wor den, zullen in het bezit van een op roep worden gesteld. De mogelijkheid tot registratie blijft open. Er zal naar worden gestreefd, zoodra er weer tex tiel is, in de meest ernstige gevallen via de normale distributie te voorzien. LANDBOUWMATERIAAL. De Plaatselijke Bureauhouder van den Voedselcommissaris te Leiden deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied het volgende mede. Op korten termijn moet worden be schikt over een opgave van al het landbouwmateriaal, zooals runderen, paarden, schapen, geiten, pluimvee, wagens, tuigen, tractoren en andere landbouwwerktuigen, die door de Duit- sehers zelf op „onofficieele wijze" mee genomen zijn tusschen £-9-'44 en 5-5-'45. Hetgeen officieel via het Bureau van den P.B.H. door de Duitschers is ge vorderd, valt buiten de hier gevraagde opgave. Zij, die meenen een opgave te moe ten doen, dienen zich op Vrijdag as. tusschen 15 en 17 uur als volgt te melden. Gemeente Wassenaar, Café v. d. Salm, Langstraat 54; Gem. Voorschoten, Café Deurloo; Gem. Valkenburg, Café Ramp; Gem. Katwijk, Casa Cara, Tramstraat; Gem. Rijnsburg, Café Hoogstraten; Gem. Leiden en Oegstgeest, Manden- makerssteeg 12, Leiden. BUR. VOOR SOCIALE ADVIEZEN. Dit bureau is niet bedoeld als een instantie waar men klachten kan in dienen betreffende weigering van steun of een te lagen steun, of waar men arbeidsgeschillen ter oplossing kan voorleggen. Daarvoor zijn andere instanties. Dit bureau wil trachten hen, die in moeilijkheden van socialen aard verkeeren, terwijl zij niet weten tot wie zich te wenden, den weg te wijzen, om uit die moeilijkheden te ge raken. Het bureau is (te beginnen Dinsdag 14 Augustus) voorloopig iede- ren Dinsdagmiddag geopend van 2 tot 4 uur op kamer 213 van het stadhuis en staat onder leiding van Dr. S. Ro- zemond. WATERPOLO. Dinsdagavond werd de competitie wedstrijd gespeeld tusschen De Zijl A- De Zijl B. Eindstand 3—3. Vooraf speelde De Zijl III een aar- digen wedstrijd tegen L.W.V. (Leidsche Water Vrienden), waarvan de uitslag luidde 51. Behalve een Schijn-Parlement, krij gen wij ook Schijn-Gemeenteraden. Dat wij met eenige hardnekkigheid spreken van Schijn-Parlement en Schijn-Gemeenteraden houdt nog geen afkeuring in van deze tijdelijke instel lingen, al zijn wij er nu niet bepaald enthousiast voor. Indien men echter spreekt van Nood- Pa riemen t of sterker nog van Tijdelijke Gemeenteraden, zooals het Kon. Besl. van 12 April '45, dan wekt men den schijn alsof wij aanstonds in derdaad tijdelijke Gemeenteraden zul len krijgen. „Den schijn (nu) boven het wezen uit te deelen, komt slechts in tijden van verval te pas." (Thor- becke) Dit Nood-Parlement is geen Parle ment en deze Tijdelijke Gemeentera den zijn geen Gemeenteraden, omdat de leden niet zijn gekozen door de kiesgerechtigde burgers en -burgeres sen, maar omdat de verkiezing van den Tijdelijken Raad plaats heeft door een kiescollege, welks leden worden be noemd. Daarenboven heeft men die zoogenaamde Tijdelijke Gemeentera den nog gauw een aantal bevoegdhe den, welke de echte Gemeenteraad heeft, ontnomen. De belangstelling van het volk voor den Schijn-Gemeenteraad is dan ook nihil, en de plaatselijke overheid maakt geen haast de totstandkoming dezer lichamen te bevorderen. Te dui delijk heeft de plaatselijke overheid gezien hoe de Landsregeering vóór en na Londen zich op een afstand plaatst van de democratie, dan dat zij op haar beurt groote voorkeur aan den dag zou leggen, zelfs niet voor surro gaat-democratie. Hoe men het in Leiden wil doen. Een zoogenaamde Tijdelijke Gemeen teraad wordt gekozen door een kiescol lege, dat driemaal zooveel leden telt als het aantal raadsleden. Voor Lei den komt er derhalve een kiescollege van 3 x 35 of van 105 personen Hoe wordt nu de lijst van deze 105 kies mannen samengesteld? Dr. Beeken- karnp, die het weten kan, schrijft daar omtrent het volgende in de „Leidsche Post" van 3 Augustus: Zijn wij goed ingelicht, dan is het de bedoeling dat de loco-burge meester aan de besturen der poli tieke organisaties, die candidaten stelden voor den gemeenteraad in 1939, verzoekt hem een aanbeve ling te zenden van namen voor de bezetting van een aantal plaatsen in het college van kiesmannen ter dubbele sterkte van het aantal raadsleden, dat in 1939 namens die politieke partij zitting had. Zoo zullen er dus in het college komen, namens de S.D.A.P24 R.K16 CH12 A.R8 V.D4 Lib2 Comm2 Totaal 68 zetels De zetel van gemeentebelang dient verwaarloosd te worden. Resteeren dus in het college van kiesman nen nog 37 zetels. Deze overige ze tels zullen bezet worden door nieu were richtingen of bewegingen. Het schijnt in het voornemen te liggen, hiervan 17 zetels te laten aanwijzen door de aanbeveling van den vertrouwensraad der Illegali teit en 17 namens de Ned. Volks beweging, terwijl de laatste 3 aan de Vrienden der Waarheid komen" Indien men weet, dat de Burgemees ter een zeer grooten invloed heeft op de samenstelling van het kiescollege, zal men moeten erkennen, dat de wnd. Burgemeester van Leiden niet het eigen persoonlijk inzicht heeft laten domineeren, maar dat eerlijk gestreefd is naar systeem. De aangegeven methode biedt oi. waarborgen voor een redelijke vertegenwoordiging van de in de burgerij levende stroomingen, al zouden er straks nog wel «as eigen.»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1