ATOOMBOM EN POLITIEK Ooggetuigenverslag van het afwerpen van de Atoombom Woensdag 8 Augustus 1945 - No. 44 Pltgave van de Stichting «De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken HoofdredacteurenRector H. L. J. M. SondaaJ en Mr Dr. O. Ch. A. van Haren: Redacteur: Prof. Dr. W Asselbergs (Anten van Duinkerken) en Joop Sle- belt: Directeur: G G. van Elburg. Terwijl Japan in afwachting verkeert welke nieuwe slagen het land zullen worden toegebracht nu de atoombom in gebruik is genomen, bespreekt de geheele wereld de duizelingwekkende mogelijkheden van deze nieuwe wetenschappelijke ontdekking. Foto's van de aangerichte schade zijn nu te Goeam ontvangen. In afwachting van een volledig rap port betreffende de uitwerking van de eerste atoombom op Hirosjima, zijn volledige plannen, voor met alle ener gie doorgevoerde atoombomaanvallen op Japan gereed en kunnen onmiddel lijk verwezenlijkt worden." Wij konden haast niet gelooven wat wij zagen. Met deze woorden beschreef kolonel Tibbets, de piloot van het Su perfort, dat Maandag de eerste atoom bom op Japan liet vallen het resultaat van de ontploffing die Hirosjima op zijn grondvesten deed trillen. Onmid dellijk nadat kolonel Tibbets terugge keerd was van zijn vlucht werd hij onderscheiden met de „Distinguished flying medal". Hij zeide: „De vlucht naar het doel verliep zonder bijzon dere gebeurtenissen. Wij lieten de bom om precies 9.15 uur Japansche tijd val len, en verdwenen zoo snel mogelijk uit de buurt van het doel, dat goed zichtbaar was, om het effect van de explosie te ontgaan. Een geweldige rookwolk steeg op die Hirosjima volko men bedekte. Toen we de ontploffing voelden was het of er afweergranaten dicht in de nabijheid ontploften. Wij bleven gedurende twee minuten boven de omgeving van het doel." General Lemay, de commandant van het 21ste commando bommenwerpers zeide, dat de eerste foto's slechts een rookwolk lieten zien die tot 14.000 M. hoogte steeg. Foto's vier uur later ge nomen toonden aan dat er nog steeds veel rook hing. Er waren eveneens tee kenen van uitgebreide brandschade. Op de vraag of het gevaarlijk is voor een vliegtuig om een atoombom te vervoeren, antwoordde: General Le may: „Wat denkt u". Kapitein Persons van "de Amerikaan - sche Marine die aan de ontwikkeling van de atoombom medegewerkt had, vloog in het Superfort mede om de uitwerking waar te nemen. Hij zeide: „Het was ontzagwekkend en enorm. Nadat het projectiel was afgeworpen haalde ik diep adem en zette mij schrap tegen de schok. Toen de schok kwam zeide de bemanning om mij heen: „Mijn God", en wat eens Hiro sjima was, was nu een berg van rook als een reugachtige paddestoel. 400 M. boven den grond hing een groote hoe veelheid stof die zich over een groot gedeelte van de stad uitstrekte. Wij sloegen het schouwspel eenige minuten gade en toen een stuk van de „padde stoel" afbrokkelde zagen wij eenige vuren. Het succes van de onderneming kan men afmeten aan het feit dat de eerste laboratoriumtest van de nieuwe bom op 16 Juli jJ. werd uitgevoerd in Nieuw-Mexico en dat het afgewerkte product precies twintig dagen later in Japan werd afgeleverd." Slechts drie mannen in het vlieg tuig kenden de bijzondere beteekenis van dezen tocht. Generaal Spaatz, de commandant van de strategische luchtmacht in den Pacific zeide tijdens een persconferen tie, dat de uitwerking van een enkele bom gelijk was aan een raid door 2.000 Superforten. Een van onze grootste zorgen m Europa was dat de Duitschers een ge heim wapen zouden hebben uitgevon den dat hiermede te vergelijken was", aldus generaal Spaatz. „De Duitschers waren bezig met onderzoekingen in deze richting, in een groote fabriek in Oraniëniburg ten Noorden van Berlijn. Maar wij hebben deze fabriek vernie tigd tijdens een grooten aanval in het voorjaar van dit jaar. In antwoord op een vraag of de nieuwe bom het einde van de oorlog in Europa bespoedigd zou hebben, zeide generaal Spaatz: „Als wij de bom gehad hadden, zou deze den oorlog met zes of acht maan den bekort hebben. Wij zouden wellicht zelfs geen invasie noodig gehad heb ben. Het departement van oorlog van de Ver. Staten heeft gisteravond bekend gemaakt dat het resultaat van de in terpretatie" van de luchtverkennings- foto's van de schade aangericht door de atoombom op Hirosjima Woens dagavond bekend zal worden gemaakt. In' de lucht ontploft. Volgens een alhier opgevangen be richt van het Japansche nieuwsbureau zou de op Hirosjima afgeworpen atoombom bevestigd zijn geweest aan een parachute, en reeds in de lucht zijn gedetoneerd, nog voor zij den grond had bereikt. Indrukken in de wereld. In Engeland heerscht een gevoel van dankbaarheid, dat de geallieerde geleerden den wedloop met de Duit schers gewonnen hebben. In Moskou hebben de bladen het be richt zonder commentaar of zonder het speciaal op den voorgrond te plaatsen gepubliceerd. In de Ver. Staten wordt druk gespe culeerd over de mogelijkheden. Men acht het niet uitgesloten, in de toe komst de Maan te kunnen bereiken. Steenkool en olie, zoo meent men, zullen als bronnen, van kracht worden uitgeschakeld. Groote vorderingen op velerlei gebied kunnen worden ver- Wacht, met name ook op medisch ge bied. De „New York Times" meent, dat de atoombom den vrede zal garandeeren voor alle vereenigde naties. In Australië zegt men, dat het .menschdom nooit een grootere sensa tie heeft beleefd. Een Zuid-Amerikaansche zegsman verklaarde, dat de ontwikkeling van de atoombom oorlogen in de toekomst onmogelijk maakt. Een zegsman van het Vaticaan zeide, dat het bericht daar een pijnlijken indruk had gemaakt. Men beschouwt de atoombom als een nieuwen stap in het willekeurige gebruik van vernieti gingsmiddelen. Potsdam thans. De atoombom heeft te Potsdam aan Truman in alles een oorspronkelijk overwicht verleend", schrijft de Times Herald. De atoombom doet de be langrijkheid van de rol, die de U.S.S.R. in den oorlog in het Verre Oosten had kunnen spelen, in het niet verdwijnen. De strategische opvattingen, die nog op de conferentie van Potsdam golden, zijn door de uitvinding van de atoom bom ineens volkomen verouderd. Mili taire deskundigen zijn van oordeel, dat de strategische beslissingen van de conferenties van Teheran en Yalta waardeloos geworden zijn. Veiligheid kan niet langer afhankelijk worden geaoht van de controle over de Dar- denellen of de beheersching van het Suezkanaal. Natuurlijke grenzen heb ben elke beteekenis van strategisch voordeel verloren. Het bezit van den Rijn en van Keulen kan economische waarde voor Frankrijk hebben, maar men kan niet langer van strategische noodzakelijkheid spreken, en datzelfde geldt voor vele grenzen in O. en Z.O. Europa. Alleen internationale vrede is nog bij machte veiligheid te waar borgen. Het is van veel grooter belang de fa bricage van atoombommen onder con trole te houden. Het moet onwaar schijnlijk geacht worden, dat momen teel het geheim aan eenige andere mo gendheid zal worden medegedeeld: Het zal vooralsnog in handen blijven van die mogendheden, die onmiddellijk be trokken zijn bij de productie van atoombommen. Katholiek Wereldnieuws. FRANKRIJK. De Communisten in Frankrijk deden het voorstel om aan de katholieke lagere scholen in Frankrijk geen rijkssubsidie meer te geven. De Raad van Advies grooten- deels bestaande uit communisten nam dit voorstel gretig in beraad en met 128 tegen 49 stemmen werd aldus besloten. Zoodat met ingang van 15 Juli 1945 de katholieke lagere scholen geen subsidie meer ontvangen en voor zichzelf moeten zorgen. Alleen wanneer er verkiezingen wor den gehouden en de katholieken van Frankrijk dan eens niet verdeeld zijn, maar samengaan, kan een toekomstige regeering deze onrechtvaardigheid te niet doen. Dat komt' ervan als katho lieken zich versplinteren over allerlei partijen en groepeeringen. BELGIË. In België is een boek verschenen, dat de strijd weergeeft van Episcopaat en clergé tegen de Duitsche overheerschingtoegelicht met officieele documenten. NEDERLAND. Deken Teulings uit Nijmegen, die jarenlang in Dachau verbleef, werd gevraagd of hij „ook ondergrondsch" had gewerkt. Het ant woord luidde: „Neen mevrouw, alleen maar bovengrondsch, maar daarom verhuisde ik ook naar het concentra tiekamp!" DUITSCHLAND. De Duitsche bis schoppen zullen in deze maand hun jaarlijksche bijeenkomst wederom te Fulda- houden. Zij hebben van de Fransche, Engelsche, Amerikaansche en Canadeesche legerautoriteiten alle mogelijke faciliteiten gekregen voor hun reis. Maarde Bisschop van Berlijn, van Breslau en alle Bisschop pen in het door de Russen bezette ge bied kunnen niet deelnemen aan de Conferentie. Hier decr'.fds taktisk der Russen of moeten we zeggen, der Communisten als de Nazi's. Ze mo gen gaanmaar ze krijgen geen pas, geen auto, enz. Maar ze mógen gaan.... o ja. Ze zijn vrij! Het blijkt, dat Theresia Neumann van Konnersreuth in Beleren nog in leven is. Zij is thans 47 ja-ar oud. Haar huis staat onder de bescherming der Amerikanen, aldus vertelt „Universe". POLEN. Wij vergeten wel eens, dat mèt Duitsohland ook Rusland Po len binnenviel in het jaar 1939. Dui zenden Poolsche katholieke kinderen verloren toen hun ouders en vele van deze duizenden kinderen werden naar Palestina gebracht, waar ze een Pool sche en katholieke opvoeding kregen. Thans zijn er sowjet-ambtenaren in Palestina aangekomen om deze kinde ren terug te eischen als Poolsche bur gers. Hartverscheurende tooneelen spe len zich af en welke toekomst gaan deze katholieke kinderen tegemoet, op genomen als ze worden in een systeem dat ook nu nog volslagen godloos is! Ht treurige feit wordt gesignaleerd, dat hierbij Engelsche ambtenaren hun volle medewerking verleenen. Dit be richt is ontleend aan de „Catholic Herald". HET VATICAAN. Verschillende Russische bladen sloven zich uit om allerlei beschuldigingen te uiten tegen den Paus. Een daarvan is het verzin sel, dat de Paus aan Hitier een geluk- wensch zou hebben gezonden toen de aanslag van 20 Juli 1944 was mislukt. De „Osservatore Romano" geeft een officieele tegenspraak niet voor de eerste keer en wijst er nogmaals op, dat dit een louter verzinsel is geweest van de Goebelspropaganda. Voorts beweren de Sovjet-bladen dat de Paus nooit zou geprotesteerd heb ben tegen de Duitsche gruwelen. Ook dit wordt door de „Osservatore Romano" ontkent en bovendien met verwijzing naar verschillende openlijke protesten door den Paus in openbare toespraken gehouden. De „Osservatore Romano" geeft te kennen, dat ze niet aan den gang kan blijven met tegenspraken te geven, evenmin wordt er vinnig aan toe gevoegd als we telkens opnieuw gaan protesteeren bij al de klachten die er binnenkomen over het Bolsje wisme in de door de Russen bezette en onder controle staande gebieden en die heel duidelijk en scherp gericht zijn tegen de Katholieke Kerk. STADSNIEUWS R.K.S.V. „SANCTUS AUGUSTINUS". De R.K.S.V. „Sanctus Augustdnus" organiseert voor alle katholieke meis jes, die in Leiden studeeren of gaan studeeren, een kennismakingskamp van 1821 Augustus te Hazerswoude. Opgaven vóór 14 Augustus a.s. bij mej. E. F. A. M. Caminada, De Laat de Kanterstraat 28b, Leiden. STAATKUNDIG STUDIE-CENTRUM VOOR KATHOLIEKEN. Naar wij vernemen bestaat het werk comité van het onlangs opgerichte „Staatkundig studie-centrum voor Ka tholieken te Leiden en OegstgeeiL" uit de navolgende heeren: Dr. W. J J. Djjsselbloem, voorz.; A. O. Frohwein, secretaris; Mr. J. G. Bergmeyer, pen ningmeester en S. Menken, algemeen adjunct. Het secretariaat is gevestigd: Wittge Singel 37, Leiden. De eerste, besloten studie-bijeen komst, zal plaats hebben op Zondag morgen 19 Augustus a.s. in het St. Liduina-huis te Leiden, alwaar de voorzitter, Dr. Djjsselbloem, het woord zal voeren. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 20 graden. De Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, ver zoekt ons opname van het volgende: In het kader van onze principieele geloofsbeleving wenden wij ons vol vertrouwen tot alle Katholieke Werk gevers in het handels- kantoor- en winkelbedrijf, met het dringend ver zoek hun zaken op 15 Augustus a.s. (Maria Hemelvaart) den geheelen dag te sluiten. Moge door massale sluiting van alle zaken onder beheer van katholieken een ieder in de gelegenheid worden gesteld, zijn liefde en eerbied te betuiT gen aan Maria, de Koningin van den Vrede, aan Wie wij zoo onnoemelijk veel te danken hebben. Namens het Afd. Bestuur, F. H. M. KOK, Voorzitter. SPORT. R.K. GYMNASTIEKVER. DOCOS. Op veler verzoek plaatsen wij de les- indeeling en het adres waar men zich kan opgeven als lid: Jongens tot 13 jaar, van 67 uur; Jongens van 13 tot 17 j. van 78 u.; Heeren van 8.15 tot 10 uur, gym nastiekzaal aan den Heerensingel, Dinsdagsavonds. Alle verdere inlich tingen worden verstrekt op Vliet 32. LUGDUNUM. Bij de'op 3 dezer gehouden jaarver gadering is het bestuur van de Leid- sche voetbalver. „Lugdomum" als volgt samengesteld: Voorz. J. Breedeveld; le secr. N. de Ren, Buys Ballotstr. 65; le penningm. P. C. Robbers; 2e voorz. H. Humme; 2e secr. A. Strijk 2e pen ningm. R. Massaar; Comm. J. Brons- geest, W. Koolloos, J. Paalman. UITGAVE PKILATELISTISCH SOUVENIR. 1 September a.s. zal door een desbe treffende commissie een p-hilatelistiech souvenir worden uitgegeven ten bate der door oorlogsomstandigheden getroffen Rotterdamsohe studenten. Het zegel zal verkrijgbaar worden gesteld voor den prijs van 1 gulden. De gecontroleerde oplage zal bestaan uit 50.000 exempla ren. Het zegel Is ontworpen door den Rotterdammer Benno Wissing. Van 15 31 Augustus kan men voor levering In schrijven bij de Administratie der Ult- gave-Commissie, Mathenesserplein 30. Rotterdam-West. Het totaalbedrag van elke bestelling wordt verhoogd met 20 ct. administratiekosten. Indien men de ze gel op aangeteekende brief wenscht ta ontvangen, wordt de prijs van elk exem plaar met 20 ets. verhoogd. Gelijk met de inschrijving dient het verschuldigd bedrag voldaan te worden, hetzij 2: postwissel, hetzij door overschrijving 6, de Rotterdamsohe Bank, ten name va) genoemde commissie. De gelden zulleei worden overgedragen aan de Rotterdam-- sohe Studenten-contaütcon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1