Atoombom op Japansche basis Bloembollen-export Dinsdag 7 Augustus 1945 - No. 43 Katholiek Dagblad voor Keiden en ömstrekeiS Pltgave van de Stichting „De Buroht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 mwwuwwwwwwv ItlllCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. O. Ch, A. van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W, Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sie- belt: Directeur: G. G. van Elburg. WE ZULLEN JAPAN'S VERMOGEN OM OORLOG TE VOEREN VOLKOMEN TEN GRONDE RICHTEN. „Wij zijn thans gereed nog sneller en vollediger elke pro ductie-onderneming, welke de Ja- pannezen in welke stad ook boven den grond hebben weg te vagen. We zullen hun havens vernielen, hun fabrieken en hun verbindingen." (Pres. TrumarD. President Truman heeft gisteren onthuld, dat de Amerikaansche lucht macht 16 uur geleden de grootste bom, ooit in de historie van den oorlog ge bruikt, een atoombom krachtiger dan 20.000 ton ontplofbare stoffen heeft uitgeworpen op een Japansche leger basis op Hirosjima. De president voeg de hieraan toe, dat twee groote en vele kleinere fabrieken in de Ver. Staten voor de productie van atoombommen in werking zijn. Er is meer dan IVi jaar aan gewerkt. Het Amerikaansche departement van oorlog heeft hedenavond medegedeeld, dat een ondoordringbare wolk stof en rook hing boven het doelgebied, nadat de eerste atoombom was neergeworpen te Hirosjima, zoodat een nauwkeurig rapport over de schade op het oogen blik niet kan worden opgemaakt. Zoo dra nauwkeurige bijzonderheden over de resultaten van het bombardement beschikbaar zijn zuilen zij worden ge publiceerd. De ontploffing van den eersten Atoombom. Het Amerikaansche departement van oorlog heeft de volgende beschrijving gegeven van het tooneel, toen de eerste experimenteele atoombom in de woestijn van nieuw Mexico op 16 Juli tot ontploffing kwam: „Er ontstond een verblindende lichtflits, die het ge- heele gebied helderder dan bij het helderste daglicht verlichtte Toen kwam een geweldig, aanhoudend ge bulder en een zware drukgolf, die twee man, buiten het proefnemingcentrurA neersloeg. Tenstond kolkte een ont zaglijke, veelkleurige wolk op tot een hoogte van ruim 40.000 voet. De wol ken, die onderweg werden ontmoet, verdwenen. Spoedig dreven de substra- tossfeerwinden de op die hoogte grijs geworden massa uiteen. De proef was voorbij, het project was een succes." Generaal Groves, een van de hoofd figuren van het ontwerp, die zich op een waarnemingspost op een afstand van 17.000 yards bevond, vertelde: „Twee minuten voor den vastgestelden tijd lagen allen plat op den grond, het gelaat omlaag. De tijd werd door een luidspreker afgeroepen. Er heerschte een volkomen, eerbiedige stilte." Dr. Conant, president van de Har vard University zeide, dat hij nooit had kunnen denken, dat seconden zoo lang konden duren. „Eerst kwam er een lichtuitbarsting van onvergelijke lijke schittering. Wij keerden ons allen om en keken door donkere glazen naar den vuurbol. Ongeveer 40 seconden later kwam de schokkende golf, ge volgd door geluiden, waarvan er geen schrikwekkend scheen na onze volko men verbazing over de buitengewone intensiteit van het licht. Generaal Thomas Farrell verklaarde: „Het too neel binnen de schuilkelder was on uitsprekelijk dramatisch. Ieder kende de verschrikkelijke potenties van de dingen, die naar zij dachten zouden gaan gebeuren, Wy reikten in het on bekende. Toen kwam die geweldige lichtuitbarsting, gevolgd door een diep, grommend gebulder. Verscheidene waarnemers werden tegen den grond geslagen. Alle opgekropte emoties kwa men los in die paar minuten. Allen schenen te voelen, dat zü aanwezig waren geweest bij de geboorte van een nieuw tijdperk, het tijdperk van de atoomenergie." Genie achter den atoombom. Het genie achter „het grootste gok spel in de geschiedenis", de atoombom, was dr. Robert Oppenheimer, een na tuurkundige van 41 jaar, die het on derzoek in een woestijn in Nieuw Mexico organiseerde. Naar wy van bevoegde zyde vernemen is het invoer-contin- gent voor Zweden vastgesteld op hetzelfde quantum als in het jaar 1943, hetgeen een aanzien lijke verbetering beteekent ver geleken bij het vorig jaar. Onze medewerker voor de bloembol lenstreek zal deze week hierop terugkomen. BINNENLAND EEN BESTELDIENST PER VLIEGTUIG." Teneinde bladen in het Noorden, Oosten en Zuiden des lands vlugger dan tot dusver mogelijk was, van nieuws kopij te voorzien, heeft het Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P.-Aneta te 's-Gravenhage het vliegtuig ingeschakeld. Dank zij de medewerking van de regeering en van de militaire autori teiten is het mogelijk gebleken, een dagelijksche „besteldienst" per vlieg tuig in het leven te roepen, welke dienst -ervoor zorgt, dat de bladen tot in de verste hoeken van het land op een snelle wijze het nieuws van het A.N.P. ontvangen. Gevlogen wordt met lichte Auster-toestellen, welke het groote voordeel hebben, dat zij op de kleinste vliegvelden, zelfs op flinke sporterreinen kunnen landen. Gisteren had de eerste vlucht Den HaagEindhoven plaats. Een Auster- toestel, bestuurd door den luitenant vlieger A. Hoekstra steeg op van het hulp-vliegterrein bij Voorburg en leg de de ruim 200 km. afstand" tot de Philipsstad in 40 minuten af. Op het vliegveld Eindhoven waren de hoofdredacteur drs. Brans en en kele redacteuren van het Eindho- vensch A.B.M.-bureau van A.N.P.- Aneta ter begroeting aanwezig, die de inzittenden een hartelijken ontvangst bereidden. De Auster-toestellen zuilen dagelijks een morgen en een middagroute vlie gen en daarbij de volgende plaatsen aandoen: Apeldoorn, Enschede, Gro ningen, Leeuwarden, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Eindhoven, Bergen op Zoom, Texel en Arnemuiden. HET AMERIKAANSCHE BEZOEK AAN NEDERLAND. De elf leden van het Amerikaansche Huis van afgevaardigden, die gisteren te Amsterdam arriveerden brachten des middags een bezoek aan Den Haag. Naar George Dondero, Republi- keinsch afgevaardigde uit Michigan, een verslaggever van A.N.P.-Aneta mededeelde, zullen in 38 dagen tijds ongeveer 22 landen worden bezocht, waaronder Duitschland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal, Italië Griekenland, Syrië, Palestina, Irak, Iran, Egypte. De heer Dondero vertel de dat hem vooral de moed had ge troffen, waarmede de Nederlanders in de getroffen gebieden weer het her stelwerk ter hand nemen. Op een des betreffende vraag antwoordde hy er- BUITENLAND EISENHOWER EN MONTGOMERY TOT HET DUITSCHE VOLK. Generaal Eisenhower heeft in een radiorede gisteravond het Duitsche volk meegedeeld, dat hun oorlogsmacht vernietigd zal worden en hij riep hen op hun leven op democratische basis weer op te bouwen en zich in den kring der volkeren te scharen. Ondanks alle moeilykheden behoeft gy den toekomst niet zonder hoop te gemoet te zien." Eisenhower wees op de maatregelen, die door hem genomen zyn ter denazificatie van het door de Amerikanen bezette deel van Duitsch land, en legde er den nadruk op, dat de komende maanden de toetssteen zullen zijn voor de verhouding van het Duitsche volk tot de wereld. Veldmaarschalk Montgomery heeft in een radiorede tot het Duitsche volk gezegd, dat het tweede stadium van de rehabilitatie van Duitschland begon nen is. Hij zeide o.m. dat „de Duit- schers verlost zullen worden van de ellende van de werkloosheid en van den vrees voor de toekomst. Hy be loofde vryheid van drukpers, van vor ming van vakvereenigingen en politie ke democratische partijen, herstel van het zelfbestuur op democratische be ginselen en de vorming van een vril- willig systeem van opvoeding." De eerste groep Duitsche krygsge- vangenen, in de Ver. Staten opgeleid om verschillende functies in het Duitsche bestuur op zich te nemen is in Cherbourg aangekomen. Deze man nen werden uitgekozen na een lange peridode van observatie, en zij zyn op geleid tot speoialisten en politieman nen om de burgemeesters ter zyde te staan. overtuigd te zyn dat alle goede: en en in het bijzonder machinerieën, die den Nederlanders ontstolen zyn, weer in het land terug zullen komen. De heer Victor Wickersham, een lid van de democratische partij uit Okla homa en voorzitter van het comité van 11 leden, zeide. dat de bedoeling van dit bezoek aan Europa was een Indruk te krijgen van den daar heer- schenden toestand en in het bijzonder van de omstandigheden waaronder de menschen leven in het gebied, dat door de Duitschers is bezet geweest. Ook zal aandacht worden geschonken aan de resultaten van de „lend and lease" overeenkomsten. Over een en ander zal rapport wor den uitgebracht aan het Congres. De heer Wickersham merkte verder op, dat er op het oogenblik een over vloed aan katoen in de Ver. Staten be staat en dat het slechts een kwestie van scheepsruimte is deze den Euro- peeschen landen ter beschikking te stellen. Na de aankomst in hotel des Indes maakte het gezelschap een autotocht door het verwoeste Bezuidenhout (waarvan vele foto's werden gemaakt) en naar Scheveningen, waar vooral de Westwal de aandacht trok. Op den terugweg werd langs het vernielde Zorgvliet gereden en langs het Vre despaleis. Alle afgevaardigden waren zeer onder den indruk van de vernie lingen en verwoestingen en zy ver klaarden tot dusver nog niet zoo iets gezien te hebben. Naar de heer Wickersham mede deelde, zal het gezelschap heden per vliegtuig naar Bremen vertrekken. Bij die gelegenheid zal dan een oogenblik worden rondgevlogen boven den door de Duitschers onder water gezetten Wieringermeerpolder. HALF AUGUSTUS WEER EEN „SPOORBOEKJE". Op 15 Augustus a.s. komt er weer een oude bekende terug: ons spoor boekje. Weliswaar nog niet als voor heen. De reisgelegenheid is nog zoo beperkt, dat de complete dienstrege ling meer weg heeft van een vouwblad dan van een boekje. Maar toch, het begin is er. En het is vooral als symptoom van onze herrezen Spoor wegen, dat we het „spoorboekje" met vreugde begroeten. Overigens, men zij nog zoo wys zijn reislust althans per trein voorloopig nog tot het al lernoodzakelijkste te beperken. De textielindustrie in Tilburg kan» als ze over kolen en krachtstroom be schikt, op volle toeren gaan werken. Er is echter één voorwaarde aan verbonden n.l. dat er arbeidsters zijn. Veel van dit werk, byna het grootste deel eischt blijkbaar vrouwelyke kraohten die geschoold zijn. Deze scholing is geen kwestie van dagen, maar van veel langeren tyd. Zoodat, als deze vakkrachten ontbre ken, heel Nederland in zijn „hemdje" moet blijven rondloopen. Nu blijkt uit verschillende informa ties, dat de vroegere werkkrachten maar heel schaars te kxygen zijn. Zyn ze spoorloos verdwenen, zijn ze nog ondergedoken, hebben ze hun vak ver leerd? Niets van dit alles, maarze heb ben er geen zin meer in. Ze kunnen gemakkelijker aan geld komen, ze hebben een romantischer baantje, er zit meer charme in hulp in een officiers-casino, of ergens op een bureau van M.G. al is het dan maar als „verzorgingsassistente": schoon maakster, zeiden ze vóór Mei 1940. Maar dat was natuurlijk fout! Met dat al gaat er een penibele si tuatie ontstaan, die voor de geheele Nederlandsche gemeenschap uiterst nadeelig kan worden. By al de zorgen die de Regeering al heeft, komt het probleem van vrouwe lyke werkkrachten in de kleedingin- dustrie. Moeten we dan tóch naar een ar beidsplicht voor meisjes? HET „BEEST VAN BELSEN" HEEFT BEKENTENIS AFGELEGD. De voormalige commandant van het beruchte concentratiekamp te Belsen. Joseph Kramer, heeft een verklaring onderteekend, waarin hij zyn oorlogs misdaden bekent. De tekst van zijn be kentenis kan thans nog niet openbaar gemaakt worden, daar men vooroor- deelen wil voorkomen. Zij zal als be wijsstuk worden voorgelezen tijdens het aanstaande Belser.-proces te Lube- berg. Reuters correspondent vernam uit gezaghebbende bron, dat Kramer be halve aan de wandaden te Belsen, ook nog aan andere oorlogsmisdaden schuldig is. Momenteel verblyft Kra mer in de gevangenis te Caile, by Han nover, tezamen met 47 andere beklaag den, die met Kramer gezamenlyk zul len worden berecht wegens mishande ling en het veroorzaken van den dood van een 20.000-tal menschen. Het Bel- sen-proces zal waarschijnlyk niet op den voorgenomen datum van 12 Aug. beginnen, doch begin September, daar het dossier zich nog steeds te Londen bevindt. HET PROCES PETAIN. Het proces tegen maarschalk Petain is zyn derde week ingegaan en die zal waarschynlyk niet de laatste zijn. By de opening van het proces had men op maximaal 15 zittingen gerekend, maar de politieke uiteenzettingen van de ge tuigen a charge, met name die van Paul Reynaud, Daladier, Leon Blum en Louis Marin, doch vooral ooik het onverwachte getuigenis van Pierre La- val, hebben de debatten aanmerkelyfc verlengd. Het proces is buiten het oorspronke- lyk kader getreden, want behalve de ontwikkeling van het proces Petain, ziet men reeds de toekomstige proces sen zich afteekenen tegen Weygand en Laval, die eens de plaats van den maarschalk op de beklaagdenbank zul len innemen. Er moeten nog een twin tigtal getuigen gehoord worden en hiermede zal nog wel de geheele week gemoeid zijn. Het hof zal stellig niet voor medio Augustus vonnis kunnen vellen. De tweede getuige gisteren was de prins Francois Xaxier van Bourbon- Parma. Hy maakt een diepe buiging voor Pétain en zegt een beetje hard- hoorig te zijn als gevolg van zijn ver blijf in het concentratiekamp Dachau. De maarschalk, zoo verklaart hij dan, heeft vaak gedaan gekregen, dat poli tieke geïnterneerden bevrijd en execu ties vermeden werden. D« maarschalk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1