II SH W%b 11 11 "."its mw HIK J 11 a- Protest van Australië Ongemanierd Hoe het maet moet uuui Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstrelcpni BmBb Mimi 111111 fiPffil g||| fSil Kgl Redacteur: Prof. Dr. W. 8Msk ijlijl BgjË ESa Wr fSI|f |l|felÉIS pekf Asselbergs (Anton van bi Hl BH BH E9 Duinkerken) en Joop Sie- Maandag 6 Augustus 1945 - No. 42 Uitgave van de Stichting «De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Protest van Australië tegen de autoritaire houding van de groote drie ten opzichte van de kleinere mogendheden naar aanleiding van het stellen van een ultimatum aan Japan. Het weekblad Time and Tide wijdt in de rubriek „Home and Foreign" aandacht aan het protest van den Australischen minister van buiten- landsohe zaken doctor Evatt tegen het stellen van een ultimatum aan Japan door Amerika, Engeland en China te Potsdam, hetgeen door Japan overi gens werd afgeslagen. Over deze kwes tie is in de Australische pers een storm van protest opgestoken die nog voortduurt. Time and Tide zegt: „Het betreft hier twee afzonderlijke en be langrijke factoren: 1. Het recht van de Dominions om te worden geraadpleegd als tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan en; 2. De rechten van de kleine mogendheden met betrekking tot die van de groote. Het stellen van het ultimatum was absoluut niet ur gent hoewel het door zijn inhoud aan den anderen kant de houding van de vereenigde volken ten aanzien van Ja pan volkomen weergeeft Het vervolgt: den eisch van onvoor waardelijke overgave heeft men dus losgelaten. Men heeft voorwaarden ge steld doch aan geen van de andere geallieerden en zelfs niet aan Neder land en Frankrijk welker bezittingen in het Oosten zoowel groot als rijk zijn, is hun goedkeuring gevraagd. Het is de politiek van Australië, dat het als me de-oorlogvoerende het recht heeft zijn stem te hebben als het komt tot het maken van welken wapenstilstand of welke vredesregelingen dan ook. Dat is vanzelfsprekend ook de politiek van de andere Dominions en van onze an dere bondigenooten, die de groote mo gendheden te San Francisco daar met nadruk op gewezen hebben. Het protest van doctor Evatt tegen de wijze waar op het ultimatum is gesteld is inder daad een voortzetting van het soort van protest, dat de mogendheden van de afmeting van Australië en de klei nere reeds zoo vaak hebben doen hoo- ren tegen de autoritaire houding van de groote mogendheden ten opzichte van de kleinere. De Australische regeering grondvest haar protest tegen het lanceeren van het ultimatum dan ook op argumenten -tegen het autoritair leiderschap van de groote drie: landen die hun aan deel hebben gehad in de lasten en op offeringen van den oorlog moeten het recht hebben hun stem uit te brengen bij het maken van vrede en vredes voorwaarden en zeker daar waar hun belangen groot en direct zijn. Als de Volksbeweging wil trachten waardeering en wederzijd.sch vertrou wen te wekken onder verschillende groepeeringen van ons volk; als zij dit streven in de Regeering wil steunen, dan zal ze andere manieren moeten toonen dan waarmee de spotprent-tee kenaar van „Je maintiendrai" (27 Juli) bij ons binnen komt. De prent, die het radiovraagstuk tot onderwerp kiest, is zoowel wat teeke- ning der figuren als wat onderschrift betreft, van een allure die wij onge manierd noemen. „Van je vrienden moet je het maar hebben" kan de minister-president, die promotor is der Volksbeweging, den ken, en menig lid van de N.V.B. zal zich afvragen, of we weer de oude prentjes terug krijgen zooals we ze stereotiep vroeger ontmoetten in som mige blaadjes en bladen Bovendien geeft het plaatje uiting aan een mentaliteit, die wij bij velen aantreffen, nml. met alle middelen alles van vóór 10 Mei '40 bespottelijk maken of verdacht, zonder er verder ie te positiefs tegenover te plaatsen. Dit is de meest goedkoope manier van afbraak. Opbouwen is iets moeilijker en ver- eischt meer kracht en inzicht. Blijkbaar ook voor een teekenaar. FRANCO OP DE LIJST VAN OORLOGSMISDADIGERS? De Spaansohe republikeinen hebben tot de geallieerde commissie van oor logsmisdaden wederom het verzoek ge richt generaal Franco op de lijst van oorlogsmisdadigers te plaatsen. Een eerste verzoek, gedaan begin Juli voor de Britsche verkiezingen, werd afge wezen, aangezien de commissie zich niet bevoegd achtte. Thans merken de Spaansche republikeinen op, dat de misdaden begaan door de troepen van Franco en door de z.g. blauwe divisie 't mogelijk makep hem te beschouwen als een agent van de As, de categorie die valt onder de jurisdictie van de ge- allierde commissie. Tevens is men van oordeel, dat aangezien de veroordee ling van het bewind van Franco vervat is in het communiqué van Potsdam, de kwestie thans vanuit een geheel nieuw gezichtspunt kan worden bekeken. In politieke kringen te Madrid heeft men geen andere besluiten met betrek king tot Spanje verwacht dan die, welke thans te Potsdam zijn genomen. Men twijfelde er niet aan, dat de Sowj et-Unie de kwestie zou opwerpen. Men vraagt zich echter af, of de be slissing van de groote drie veel invloed zal hebben op het Spaansche regee- ringsbeleid. Franco heeft wel enkele wijzigingen aangebracht in zijn kabi net en den invloed van de phalange iets beknot. FRANSCHE OORLOGSSLACHTOFFERS. Frankrijk had tweemaal zooveel oor logsslachtoffers onder de burgers als onder de militairen. Aldus wordt medegedeeld in het re- geeringsrapport over de oorlogsschade dat de volgende week zal worden voor gelegd aan de commissie van herstel betalingen te Moskou. De cijfers zijn: (burgers gedood 450.000, militairen ge dood 200.000, burgers gewond 350.000, militairen gewond 230.000. Frankrijk zal 359.111 millioen francs als minimum herstel betaling eischen, tot dekking van pensioenen, recht- streeksche uitkeeringen en verschillen de dringende betalingen aan civiele en militaire slachtoffers of aan hun bloed verwanten, aldus het rapport. EGYPTISCHE NOTA AAN ENGELAND. Heden is de nota gepubliceerd die Dinsdag door Nahas Pasja, den vroe- geren Egyptischen premier en leider van de Wafdisten (nationalisten) is voorgelegd aan den Britschen ambas sadeur, Lord Killearn, waarin de aspi raties van Egypte worden opgesomd. Met name wordt er op aangedrongen, dat aandacht zal worden besteed aan de betrekkingen tussohen Engeland en Egypte alvorens de vredesconferentie begint. Melding wordt gemaakt van de offers die Egypte zich voor de oor logvoering heeft getroost. Ten slotte wordt het verlangen te kennen gegeven, dat de Britsche troe pen zich uit Egypte zullen terugtrek ken en dat de Soedan met Egypte vereenigd zal worden. MISLUKTE JAPANSCHE VELDTOCHT IN BIRMA. Slecht gevoede en slecht gekleede" Japansche troepen pogen nog een laatste rest van verzet in stand te houden langs de rivier de Sittang in beneden Birma na de afslachting van zesduizend man van hun troepen. Met minder dan een derde van hun origi- neele sterkte zwerven de Japanners in kleine wanordelijke groepen rond, be stookt door Britsche en Indische pa trouilles en Bdrmeesche guerillatroe- pen. De doorbraakpoging door de ge allieerde linies is in een treurige mis lukking geëindigd. Slechts weinig Ja- panneezen zullen den ondergang over leven nu honger en uitputtig hun ran gen gedund hebben. Degenen, die er in geslaagd zijn te ontsnappen over de Shanbergen naar Siam of zuidelijk naar Móulmain, kunnen slechte ge tuigen van de mislukking van den Ja- panschen veldtocht in Birma. JAPANNEEZEN EN HOSPITAALSCHEPEN. Een Japansch hospitaalschip, dat wapens en quasi-patiënten vervoerde, is voor onderzoek naar een geallieerde haven opgebracht volgens een bericht uit het hoofdkwartier van generaal Macarthur. Nader wordt gemeld, dat het schip, uitgemonsterd met de ken- Timor voor onderzoek werd aangehou- teekenen van het Roode Kruis, Vrij dag in de Bandazee nabij het eiland den. Er werden machinegeweerbatte rijen en kisten ammunitie aangetrof fen, waarop vermeld stond „medica- rpenten", voorts groote hoeveelheden andere munitie. Toen van 150 patiënten de verban den werden losgemaakt, bleken de meesten geen wonden te hebben. Het schip was bemand met 13 officieren en 60 manschappen. Als contrabande werden voorts nog aangetroffen 23 zware machinegeweren, 15 lichte ma chinegeweren en een zeer groot aantal 75-millimeter granaten. VOLLEDIGE BLOKKADE VAN JAPANSCHE SCHEEPVAART. Op het hoofdkwartier van het 20e luchtleger werd medegedeeld, dat vlie gende forten een volledige blokkade tegen de soheepvaart naar Japan uit oefenen. Een zegsman was van mee ning dat, in verband met het op zeer groote schaal mijnen leggen door het 20e luchtleger, Japan minder dan de helft aan voedsel en grondstoffen ont vangt, die benoodigd zijn om den oor log voort te zetten en de troepen en burgers te voeden. Als resultaat daar van worden de reserves ingeteerd. BINNENLAND BIJZONDER GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE. Naar wij vernemen, zal het bijzon der gerechtshof in Den Haag op Dins dag 21 Augustus zijn eerste zitting houden ter berechting van landver raders. ONGEWENSCHTE DUITSCHERS. In opdracht van den militairen com missaris heeft het bureau van de vreemdelingen-politie een lijst samen gesteld met namen van die Duitschers, die men uit Nederland wil verwijderen. Gisterennacht heeft de P.O.D. 600 ar restaties verricht in Amsterdam en de randgemeenten. VLOOTTENTOONSTELLING TE ROTTERDAM. Over eenige dogen zal de groote Vloottentoonstelling worden geopend in en om het groote gebouw van Ger- zon aan het Steiger. Er zullen o.m. geschut, torpedo's, mijnen en scheeps modellen te zien zijn. Voorts wordt er een bioscoopzaal ingericht, waar de kunstmatige haven bij Arromanches (Normandië) te bewonderen is en waar Amerikaanschie films indrukken zullen geven van den strijd in den Pacific. Buiten het gebouw zullen vliegtui gen worden opgesteld. Ook ligt het in de bedoeling Britsche mariniers de monstraties te laten geven, terwijl een van'hun orkesten zal spelen. Wat de te houden vlootweek betreft, de attracties zullen o.m. bestaan uit zeilwedstrijden, concerten, tochtjes in dukes (amphibievoertuigen) en ver koop van souvenirs. Orkesten van het Canadsesche leger, van de politie en van de Britsche Kon. Marine zullen o.a. voor dansmuziek in de open lucht zorgen. De Britsche marineschepen zullen op bepaalde uren bezichtigd worden. DE PAARDEN UIT CANADA. Naar wij vernemen zullen binnen niet al te langen tijd enkele honder den mannen, die voor het grootste ge deelte uit Zeeland afkomstig zijn, per schip naar Canada vertrekken, om daar een groot aantal paarden men spreekt van 3500 te gaan halen. De paarden zullen komen van Oanadee- sche farms en in Quebec ingescheept worden. Aan het transport van de die ren zijn verschillende moeilijkheden verbonden. De drinkwatervoorziening baart wel de meeste zorgen. De R.K. Staatspartij, kring 's-Gra- venhage, houdt op Donderdag 7 Aug. een groote vergadering in het gebouw voor K. en W. Drie sprekers zullen het woord voeren en plechtig zullen worden herdacht zij, die vielen voor het vaderland. Drie sprekers, n.l. de heeren Max van Poll, Ir. Feder en H. Kuiper. Drie vóór-oorlogsche sprekers. Een geluk, dat één der sprekers voorzitter is van den Kring Den Haag der R.K.S.P., anders waren er vier sprekers. Waar schijnlijk zal een vijfde spreker de dooden herdenken. En als de vergadering dan zoolang heeft geduurd, dat het effect van het goede, dat gezegd is, allang is ver dwenen, dan verlangen de geachte toehoorders, die zich danig zitten te vervelen, naar moeder de vrouw. Zoo tegen half twaalf gaan ze naar huis, vastbesloten geen vergadering meer bij te wonen, waar drie of vier of vijf vooroorlogsche sprekers zich te buiten gingen. Het vergaderingswezen moet een verfrisschings- en verjongingskuur ondergaan, anders maakt men de menschen vergaderingsmoe. WIJZIGING IN DEN TREINENLOOP. De Nederlandsche Spoorwegen dee- len ons mede, dat met ingang van Maandag 6 Aug., op verschillende baanvakken wijzigingen in den treinen loop worden aangebracht. Inlichtin gen zijn aan de stations verkrijgbaar. Het aantal reizigerstreinen Amster damDen HaagRotterdam wordt eenigszdns uitgebreid. Dagelijks zullen 2 sneltreinen rijden van Nijimegen-Geldermalsen-Utrecht- Amsterdam en terug. Twee stoptreinen zullen rijden Nijmegen-Geldermalsen- TJtrecht en terug. De treindienst Utrecht-Gouda-Rot- terdam-Den Haag v.v. wordt hervat, waardoor de busdiensten Gouda-Den Haag en Gouda-Rotterdam komen te vervallen. Het Rotterdamsche gedeelte in bovengenoemde treinen komt vanaf Utrecht vooraan te staan. Op de Zondagen zal het aantal trei nen zeer ingekrompen worden. Op vele baanvakken zal dan geen enkele rei zigerstrein loopen. INTREKKING TREKVERBOD. De intrekking van de verordening trekverbod beteekent, dat men weer mag overnachten in een andere ge meente dan in die, waar men zijn ver blijfplaats heeft en dat men weer vrij mag reizen door het geheele land, be houdens natuurlijk naar de evacuatie- gebieden, waartoe o.m. de geheele pro vincie Zeeland behoort, met uitzonde ring van Tholen en St. Philipsland. Reisvergunningen voor Zeeland die nen te worden aangevraagd bij den burgemeester van de plaats van in woning. Het reizend publiek dient voorts re kening te houden met de mogelijkheid, dat bepaalde wegen en bruggen voor alsnog niet voor alle verkeer zijn vrij gegeven, zoodat het zaak is, voor het begin van de reis inlichtingen in te winnen over de te volgen route. OPROEP. De Marine Voorlichtingsdienst maakt bekend: Dienstplichtig kader beneden den rang van officier, gediend hebbende bij het marinebataljon, en oud-leden van het korps mariniers eervol uit den zee dienst ontslagen en den leeftijd van 54 jaren nog niet bereikt hebbende, ge negen zich vrijwillig als instructeur voor de eerste militaire vorming en voor bewakingsdiensten beschikbaar te stellen, worden verzocht zich schrifte lijk te melden bij den commandant korps Mariniers, Lange Vijverberg 8, 's-Gravenhage. WEDEROPBOUW. Het installeeren van 1000 woningen in de Provincies Zeeland en Noord- Brabant werd opgedragen aan de Fa. Elton, Electro Technisch Bureau, Bree- straat 21, te Ledden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1