SP BfP B^. 9i j BB niiroum: De Reactie op Potsdam IJkflLM Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Schijnwerpers op vw\x\\\«v\ïv\\\\\\\v\u\tt\v\v Hoofdredacteuren: Rector 1BI jjPH wSh ^fl HH Ki f |S|f§| 4 H. L. J. M. Sondaal en Mr. jig aearaw HHb BiB Baa jfiB 1 neg |B K3a Dr- c- ctl- A. van Haren; BËÜr iffn BS ulll Redacteur: Prof. Dr W. jf»^ Blij Mepa pfs»] W? Bill l&gl Asselbergs (Anton van BH iÜS Ril r§Ü&* EK HBI BSj Bral B1h Duinkerken) en Joop Sle- Zaterdag 4 Augustus 1 945 - No. 41 Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22771 Wat het lot van Duitsehland betreft, is een oplossing van ontbinding thans terzijde gesteld, maar toch zal het Duitsehland van Bismarck onherkenbaar zijn na de zware territoriale amputaties, vooral in het Oosten, en de bijna algeheele verandering van het land in een hoofdzakelijk agrarische mogendheid, zooals het gevolg zal zijn van de militaire en economische clausules en de herstelbetalingen. GEEN GEHEIME AFSPRAKEN De berichen, die binnenkomen om trent de reactie over de geheele we reld aangaande de conferentie van Potsdam, geven blijk van algemeene voldoening inzake de beslissing èn over de toekomst van Duitsehland èn over de verdere Europeesehe problemen. Reuter meldt uit New York; „Het communiqué beteekent een groote vooruitgang' op Teheran en Yalta. De New York Times constateert: Het ont worpen plan is indrukwekkend en voor zoover het nieuwe precedenten schept inzake het internationaal toe zicht, moet het zijn waarde in de prac- tijfc zelf bewijzen". Het blad zegt ver der „Er zijn vele vragen onbeantwoord gebleven, maar het is een opmerkelijk feit, dat de drie regeeringen overeen stemming hebben bereikt op politieke punten, waar de belangen zoozeer uit- eenloopen. Niemand, die het commu niqué in zijn geheel beoordeelt, kan er aan twijfelen, dat wij op het terrein van internationale samenwerking een langen weg hebben afgelegd van Tehe ran en Yalta. De New York Herald Tribune schrijft in een hoofdartikel vooral over de be handeling van Duitsehland. Het blad merkt op; „Zal het succes hebben? Men kan slechts het antwoord der ge schiedenis afwachten. Maar voorioopig is het plan zelf zoo ontzaggelijk in zijn afmetingen zoo nieuw en zoo verrei kend in zijn verwikkelingen, dat het al het overige in de verklaring overscha duwt". Het Sovjet-Russische blad Pravda schrijft: „De conferentie van Potsdam getuigt van verdere versterking en ont wikkeling van de samenwerking tus- schen de drie groote mogendheden, welker bondgenootschap in den oorlog de overwinning heeft verzekerd over den gemeenschappelijken vijand". En vervolgens: ,.De volken der URSS zijn ervan overtuigd, dat de toekomstige ontwikkeling der internationale sa menwerking op grondslag van de besluiten ter conferentie genomen in het belang zal zijn van den vrede tusschen de naties". Uit Parijs meldt de correspondent van Reuter, dat het Fransche blad „Franc tireur" in den kop schrijft: „Van Muenchen tot Potsdam of van Lebensraum terug tot de aarde". Het blad „Resistance" komt met de vraag: „Zal Attlee de Churchill van den vrede zijn?" En schrijft dan verder: „Chur chill, die zulk een bewonderenswaardig leider was in den oorlog, scheen er zich al te gemakelijk bij neer te leggen, slechts een der Big Three te zijn. En in de practijk de derde tus schen hen, want hij was de minst sterke. Hij zou de grootste van hen hebben kunnen zijn, indien hij openlijk de rechtvaardigste was geweest. Indien Attlee niet vergeet, dat andere naties, naast de Big Three, op zijn minst het recht hebben te verwachten, dat hun lot niet wordt bepaald, zonder dat zij gehoord worden, indien Attlee zich alle moeite geeft voor Frankrijk en de vrije naties en de wetten van de democra tie hooghoudt, zal hij zich waar-lijk je gens de vrije menschheid verdienste lijk maken. De politieke redacteur van A.F.P. schrijft: „Het naar aanleiding van de conferentie te Potsdam gepubliceerde lange communiqué geeft gqen enkele beslissing van groote draagwijdte. Te Parijs heeft men over het algemeen de indruk, dat de neteligste kwesties: het afbakenen van de oostgrenzen van het- rijk, het politieke statuut van Duitseh land, de Balkankwesties, de Dardenel- lenkwestie zijn uitgesteld tot een on derzoek op de bijeenkomst van de vijf ministers van buiitenlandsche zaken. Men heeft hier den indruk, dat na de aankomst van Attlee en Bevin te Pots dam de conferentie beperkt werd tot het opstellen van den tekst van het communiqué. Wat de Duitsche kwes ties betreft, die Frankrijk meer direct raken, bleek de conferentie meer ge richt te zijn op het vaststellen van een uniforme norm voor het regeeren in de vier bezettingszones, dan op een uit eindelijke regeling van het Duitsche politieke probleem; d.w.z. de eenheid van Duitsehland. De verschillen, die zich op dit punt manifesteerden te Potsdam, blijken niet overbrugd te zjjn. Wat de herstelbetalingen betreft brengen Fransche politieke kringen naar voren, dat de zone, die voorioopig aan Frankrijk is toegekend, behalve het Saargebied niets anders bevat dan land- en wijnbouwgebieden of bos- schen. Men spreekt hier de hoop uit, dat op de regelmatige bijeenkomsten van de vijf ministers van buitenland- sche zaken het niet te onderschatten werk, dat te Potsdam werd uitgestip peld, zal kunnen worden voortgezet. Het feit, dat de deelneming van Frank rijk aan de verdere conferentie is ver zekerd, heeft gerechtvaardigde vol doening gewekt." Radio Praag verklaart: „Het com muniqué geeft den Czechen en Slova- ken algeheele voldoening wat betreft de oplossing van het probleem van onze Duft'SChe.o. "De uitspraak omtrent de evacuatie van Duitschers uit Cze- choslowakije beteekent een klinkende overwinning voor de Ozechoslovaak- sche politiek". De Zweedsche radio zegt: „Op een punt zijn wij nog in het onzekere ge laten. Dat is omtrent Japan. In vele kringen gelooft men, dat Rusland thans den oorlog aan Japan zou ver klaren. Daarover werd echter niets gemeld. Het is mogelijk, dat er ook nog geheime overeenkomsten getroffen zijn". Geen geheime afspraken. President Truman, die uit Plymouth in Engeland aan boord van den Ame- ritoaansche kruiser Augusta naar zijn land teruggekeerd is, heeft aan ver slaggevers medegedeeld, dat hij in de besprekingen met Attlee en Stalin te Potsdam geen geheime afspraken van welken aard ook had gemaakt. POLEN Reuters diplomatieke cor respondent heeft gisteren van een woordvoerder van het Foreign Office vernomen, dat het communiqué van Potsdam, wat de passage over Polen be treft. aldus moet worden geïnterpreteerd, dat de stad Stettin, hoewel gelegen op den westelijken oever van de rivier de Oder, in het gebied zal vallen, dat door Polen zal worden bestuurd, hangende de uiteindelijke regeling op de vredesoonfe- Polen zal op die manier drie goede havens aan de Oostzee krijgen, nl. Stet tin, Gdynia en Dantzig. Twee overwe gingen zouden tot dit besluit geleid heb ben, n.l, de wensoh om een groote Pool- sche koopvaardijvloot te kweeken, en het voornemen om den bouw van Duit sche koopvaardijschepen te verbieden. FRANKRIJK -Naar Radio Parijs he den gemeld heeft, heeft de commissie voor buitenlandsche zaken van de As semblee Consultative eenparig besloten de Fransche regeering te vragen de be trekkingen te verbreken met de regee ring van Franco. De commissie vroeg de Fransche regeering ook stappen te doen bij de Britsche en Sovjetregeering ten einde de regeering van de Spaansche republiek, die nu gevormd wordt, te steunen. DUITSCHLAXD Hitler's halfbroer, Alois Hitler, die een drukbezocht café bezat in Berlijn en eenige weken geleden gearresteerd, was door den Britschen Moeilijke gevallen Neen, dit heeft niets met M.G ce maken! De moeilijkheden liggen op een an der terrein. Het blijkt, dat vele jongemannen iets hebben meegekregen uit Duitsehland, wat nu juist geen aanbeveling is om dat het een typische Duitsche menta liteit verraadt. De Duitschers hebben altijd een voorliefde gehad voor allerlei moge lijke en onmogelijke titels. Er was niemand of hij had een titel en zijn vrouw deelde mee in de glorie, glorie. De titel dekte dikwijls een leege ruimte aan karakter en kennis, maar het „klonk goed", het „deed het wel". Vele van onze jonge mannen zijn naar Duitsehland gegaan. Ze waren nog niet in hun vak bekwaam, ze had den nog geen vakkennis opgedaan. Misschien waren ze alleen maar loop jongens geweest of een baantje gehad, waar niet veel vakkennis voor noodig was. De werkloosheid was daar schuld aan, een schuld, die nu en op korten termijn moet worden ingelost. Maar om die schuld te kunnen inlossen, om jonge menschen aan vakkennis en vakbekwaamheid te kunnen helpen, moeten ze eerst erkennen en zich be wust zijn, dat zij die vakkennis en be kwaamheid missen. Nu stuiten we hier op het Duitsche verschijnsel van titels en pretentie. Wederom ligt er een Nederlandsche oorlogsbodem met den naam „Jan van Galen" in de Merwedehaven te Rotter dam. Deze torpedoboot jager ls Donder dag met zijn betrekkelijke nieuwe be manning aan boord den Nieuwen Water weg binnengevaren, voor enkele weken verlof, Zijn groote voorganger ging in de Meidagen van 1940 in den strijd voor het vaderland ten onder, na tot het uiterste zijn plloht gedaan te hebben. In Berlijn of Hannover, in Neuren berg of Frankfort hebben ze puin ge ruimd en electrische draden en con tacten moeten verzamelen. De moffen gaven hen den titel van „instructor" en daarmee gingen ze denken, dat ze nu wel zoo'n beetje electricien of bouw kundige zijn. Weer ergens anders hebben ze dom weg aan de loopende band alsmaar hetzelfde schroefje moeten induwen en aandraaien. Ze stonden aan een bank. „Bankwerker" zei de mof, en ze komen terug en noemen zich ook bank werker. Zij hebben alle gaten maar met planken dichtgespijkerd als men dacht, dat er nog niets van een huis was te maken na een bombardement. „Tim merman", zei de mof en de jongeman, die nog geen schaaf of waterpas in zijn handen had gehad, noemde zich nu ook timmerman. Als ze zich dan in dergelijke kwali teiten presenteeren bij een baas, dan blijkt al spoedig de leegte van het mooie titeltje. „Een strop voor de baas" zal men zeggen. Ja, dat wel, maar grooter strop voor den jongen kerel, die zich zelf wat wijs maakt en zoo den weg tot een goed vakmanschap voor zich zelf lan ger en moeilijker maakt en misschien zelfs onbegaanbaar. Ligt hier geen terrein voor de vak bonden? Het moet de eer van hun vak zijn te zorgen, dat Ivun goed vak niet in dis- crediet wordt gebracht. GAS. Deze week zijn verschillende ge meenten van gas voorzien. Binnen veertien dagen zullen alle gemeenten, die gas betrekken van de Sted. Licht fabrieken aangesloten zijn. Einde van deze week of begin volgende week ko men Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout en Warmond aan de beurt. STADSNIEUWS S.F.L. JUBILEERT. Het is interessant te leven in een stad. Het leven is daar veelzijdige!' dan op het platteland. Iedere behoefte, die de samenleving van menschen schept, vindt daar de geëigende voorziening. Ook een dorp heeft zijn straatjeugd. Ook op een dorp loopen jongens ver loren voor God en Maatschappij, jon gens, voor wie de gezinsopvoeding on toereikend is, zoo zij al niet geheel ontbreekt. Maar hoe kan daar daad werkelijk voor die jongens gezorgd worden? Het kleine aantal echter altijd te groot, want iedere ziel, ieder mensch is er één, maakt organisato risch optreden onmogelijk. Het is geen eer voor de stad, dat zij binnen haar muren een grooter aantal van die jongens herbergt. Maar waar de feiten onloochenbaar zijn, daar strekt het haar wél tot eer, dat zij een organisatie kent, die zich het lot van deze jeugd speciaal aantrekt. Trotsch mag de Leidsche Katholieke gemeen schap dan ook zijn op haar interparo- chieele instelling, genaamd „Sint Franciscus Liefdewerk", een instelling dienst in Hamburg, is op vrije voeten gesteld. Een verklaring, verstrekt door de mili taire autoriteiten, zegt: „Alois Hitler werd eenige weken geleden door de Brit ten gearresteerd en in hechtenis gehou den voor verhoor. Ons is gebleken, dat hij een leven heeft geleid, waarop niets valt aan te merken, en dat hij niets heeft willen weten van eenig contact met de handelingen van den voormali- gen Fuehrer. Hij werd gisteren vrijgelaten. Op bevel van de Britsche militaire autoriteiten zijn Duitsohe arbeiders ln de groote marinehavens alhier bezig met het laden van millloenen tonnen sterk ontplofbare stoffen, bommen, mijnen, granaten en gifgas ln afgedankte sche pen, die met hun ladingen in de Noord zee tot zinken zullen worden gebracht. Wegens het verschil in kaliber en om andere technische redenen zijn deze wa penen niet bruikbaar in den oorlog te gen Japan. NEDERLAND Gisteren is uit Lon den in IJimuden binnengekomen de Ne derlandsche motorschoener „Patria". Het schip brengt de eerste zending goud - 150 ton naar ons land terug. Voorts brengt hei 150 ton stukgoederen mee. die binnenkort het vijfentwingtigste jaar van haar bestaan voltooit. Ontstaan op initiatief van den ïjve- rigen kapelaan der oude Mon Père, den Weleerw. Heer R. Nieveen v. Djj- kum, sinds 1922 geleid door een der paters Franciscanen van de Hartebrug, haar actieve bestuursleden, jeugdlei ders en -leidsters steeds recruteerend uit alle deelen der stad, zich verheu gend in de warme sympathie van den HoogEerw. Deken, financieel en mate rieel gesteund door alle parochies wij schrijven dit zonder het aandeel der randgemeenten hierbij te verge ten! is het S.F.L. inderdaad 25 jaar lang het bezit geweest van geheel de Leidsche katholieke gemeenschap, een bezit dat de uitdrukking was van haar bekommernis oyer die jongenszielen, die speoiale verzorging noodig hebben. Wij meenen, dat het Zilveren Jubilee van dit Leidsche S.F.L. een gereede aanleiding is om zijn zegenrijken ar beid een weinig te belichten. Spoedig hopen wij hierop in de ko lommen van „De Burcht" terug te komen. Pater Fr. H. v. DAM o.i.m. wnd. aalmoezenier. RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN. Geslaagd: candidaatsexamen Recnt- geleerdheid Mej. W. Kooiker te Leiden. Geslaagd Taalkundig doctoraal examen Indo logie de heer V. L. Vree te Den Haag. Taalkundig candidaatsexamen Indolo gie de heer S. H. Boeke te Ledden. Eco nomisch doctoraal examen Indologie de heer B. C. Peyra te Amsterdam. Gepromoveerd tot Doctor in de God geleerdheid op proefschrift getiteld „De scheppingstradities bij de Profe ten" de heer H. A. Brongers te Weer- selo. Geslaagd doctoraal examen Genees kunde: mej. A. M. Kerkhof, Leiden; J. A. M. de Ruijter, Noordwijk; J, A. Staal, Oegstgeest; J. A, G. van IJzerloo, Leiden; G. L. Ellis, Den Haag; H. F. O. Strieker, Leiden; A. Pols, Den Haag; J. Zitman, Lelden; P. van Dooren, Den Haag; G. A. Gussenhoven, Voorburg; A. Prins, Den Haag; P. Kleinepier, Den Haag; H. L. A. Vlaming®, Leiden; F. Kalsbeek, Voorburg; G. den Otter, Leiden; J. Z. van Hoorn, Den Haag; H. van Swaafj, Den Haag; P. v, d. Laan, Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1