Potsdam ten einde Bezoek van Truman aan Koning George Danktelegram aan Churchill en Eden Buitenland in het korf Vrijdag 3 Augustus 1945 - No. 40 Katholiek Dagblad voor Leiden en ÖmstreïtéB Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 \\\\\\\\\\\\m\\\\\\v BBRCHT tiooldxedacteuren: Rector H. L. J. M. SondaaJ en Mr. Dr. O. Ch. A. van Haren; Redacteur; Proi Dr. W. Asselbergs (An ton van Duinkerken) en Joop Sle- belt: Directeur: G. G. van Elburg. Gisterenavond is tegelijkertijd in Londen, Washington, Moskou en Ber lijn een 7000 woorden omvattend communiqué uitgegeven, waarin de plannen betreffende de volledige en definitieve vernietiging van de Nationaal-Socialistisehe leer, den Duitschen Generalen Staf en het ge- heele compler. van Buitschlands potentieel voor het voeren van oorlog werden bekend gemaakt tezamen met „alle andere maatregelen, welke noodig zijn om te verzekeren, dat Duitschland nooit weer den wereld vrede zal bedreigen". Alle Duitsche strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht van ieder type zullen volledig afgeschaft worden, alle wapenen, munitie en oorlogswerktui gen zullen in handen blijven van de geallieerden of worden vernietigd, alle nationaal-socialistische instellingen en wetten zullen worden afgeschaft en voorloopig zal geen centrale Duitsche regeering worden toegestaan. De productie van alle soorten wape nen evenals vliegtuigen en zeeschepen, wordt verbaden, de machtige Duitsche handelskartels en syndicaten zullen ontbonden worden en het Duitsche be drijfsleven zal worden gedecentrali seerd, terwijl de productie geconcen treerd za-1 worden op den landbouw en op vreedzame industrieën voor binnen- landsch gebruik. Duitschland zal gedwongen worden schadevergoedingen in natura te ver strekken, om in zoo groot mogelijke mate de verliezen en het leed d'at het veroorzaakt heeft goed te maken, of schoon het land voldoende hulpbron nen gelaten zullen worden om zonder bijstand van buiten te bestaan. De oorlogsmisdadigers zullen „snel en vastberaden berecht worden", en een eerste lijst van te berechten personen zal voor het einde van deze maand worden gepubliceerd. De „Big Three" verklaren dat het niet de bedoeling is van de geallieerden om het Duitsche volk te vernietigen of tot slavernij te brengen, maar het de gelegenheid te geven zich weer voor te bereiden op lateren Wederopbouw van zijn leven op democratischen, vreedzamen grondslag, zoodat het ter zijner tijd zijn plaats kan innemen onder de vrije, vredelievende volkeren der wereld. Te dien einde zal de Duit sche opvoeding worden gereorganiseerd langs democratische lijnen en zal een democratisch plaatselijk zelfbestuur worden hersteld. De toekomstige grenzen van Polen zullen wachten op de vredesregeling,, maar intusschen zal Polen het gebied besturen ten oosten van de rivieren Oder en Neisse. Polen, Tsjecho-Slowakije en Honga rije wordt verzocht het overbrengen van bevolkingen op te schorten tot de positie verder is overzien, ofschoon het beginsel van het overbrengen erkend wordt. Het communiqué biedt het lidmaat schap der vereenigde volken aan daar toe in aanmerking komende staten aan, met de eenige uitdrukkelijke uit zondering van de Spaansche regeering, waarvan gezegd wordt, dat zij de noo- dige kwalificaties mist, door haar vroe gere samengaan met de staten-agres- soren. Ontmoeting Koning George en Truman. President Harry Truman van de Ver. Staten en Koning George van Engeland hebben gisteren een historische ont moeting gehad aan boord van het slag schip „Renown" voor de reede van Plymouth, de plek, waar in het jaar 1620 de eerste Britsche kolonisten met de „Mayflower" uitvoeren naar Ame rika. De koning en de president heb ben aan boord van het slagschip sa men het noenmaal gebruikt. Een sympathiek gebaar. Downingstreet no. 10 deelt mede, dat na afloop van de conferentie te Pots dam Truman, Stalin en Attlee een telegram gezonden hebben aan Chur chill, om hem te bedanken voor de ontelbare diensten, die hij aan de ge meenschappelijke zaak heeft bewezen. Eenzelfde telegram werd gezonden aan Eden. Truman naar Amerika vertrokken. Na het onderhoud met Koning George is president Truman op den kruiser Augusta naar Amerika ver trokken. BUITENLAND PIETRO MASCAGNI OVERLEDEN. Op 83-jarige leeftijd is te Rome over leden de vermaarde Italiaansche com ponist Pietro Mascagni. Zijn bekendste werk is de opera „Cavalleria Rusti- cana". REDE VAN MAC ARTHUR. Ter gelegenheid van den verjaardag van de vorming van den Amerika an- schen Luchtmacht heeft generaal Mac Arthur een radiorede gehouden, waar in hij o.m. zeide: „Hier in den Pacific, waar de afstand een van onze voor naamste problemen vormde, is de macht in de lucht gegroeid tot zijn grootste afmetingen. Gebruikt voor bijna ieder denkbaar doel heeft deze macht de tot haar gerichte uitdaging absoluut en definitief beantwoord. De grootste Armada in de geschiedenis der lucht wordt nu samengesteld voor de laatste slag, en met de andere strijd krachten te land en ter zee zal deze aan onze wapenen de overwinning en aan de wereld de vrede brengen". LAVAL ALS GETUIGE IN PROCES PETAIN. Het hooggerechtshof dat de zaak in behandeling heeft tegen maarschalk Petain, heeft gisteren besloten Vrijdag middag den oud-premier van Vichy, Pierre Laval, als getuige te hooren. Daarmede werd de zitting tot Vrijdag verdaagd. Beteilie, de rechter van instructie bij het hooggerechtshof, heeft zich gis teren naar Presnes begeven en daar de bagage van Laval verzegeld. Laval, die zeer bewogen was, huilde. Madame Laval is evenals mad. Petain als ge tuige opgeroepen. Tot nog toe heeft Laval geen verdediger gekozen. HALFBROER VAN HITLER GEARRESTEERD. De halfbroer van Hitler, die in Ber lijn een van de drukst bezochte café's bezat, is gearresteerd en aan de Brit sche autoriteiten uitgeleverd. Hij was in het bezit van valsche identiteits papieren. DUITSCHE MIJNWERKERS IN BELGIË. In arbeiderskringen heeft men met voldoening vernomen, dat er 30.000 Duitsche gevangenen in de Belgische mijnen te werk gesteld zijn. Leiders van vakbonden lieten zich BINNENLAND De Prinsesjes in het Vaderland teruggekeerd. De Prinsesjes Beatrix. Irene en Mar griet zijn gistermiddag per vliegtuig uit Londen op het vliegveld Teuge aan gekomen. H.K.H. Prinses Juliana be geleidde de Prinsesjes op haar thuis reis. Op het vliegveld was ter begroe ting aanwezig Z.K.H. Prins Bernard, die kort tevoren met zijn sportvliegtuig op Teuge was geland. De Prinsesjes maakten de thuis- vlucht in twee twee-motorige toestellen van de R.A.P. In het eerste toestel waren gezeten Prinses Juliana en Prin ses Margriet, in het andere, dat korten tijd later arriveerde, de Prinsessen Beatrix en Irene. Het was een treffend moment toen de kleine Margriet voor het eerst den vaderlandschen bodem betrad, een mo ment .dat door Prins Bernhard op de film werd vastgelegd. Met een pop in de armen stapten de Prinsessen vroo- lijk uit het toestel. Na een hartelijke begroeting door den Prins, werden de Prinsessen door meisjes oranjebloemen aangeboden. Reisverbod opgeheven. Door het Militair Gezag is ingaande 2 Aug. voor het geheele land het reis verbod opgeheven. Dit houdt derhalve in dat voor reizen in het binnenland geen „permits" of vergunningen meer behoeven te worden aangevraagd. MONUMENT VOOR NEER GESCHOTEN GIJZELAARS OP DE GOIRLESCHE HEIDE. Op 15 Augustus zal prof. Schermer- horn op de Goirlesche heide een mo nument onthuller), ter herdenking van de vijf gijzelaars, die daar op 15 Aug. 1942 zijn neergeschoten. Dit waren de heeren Willem Ruys, graaf E. O. G. van Limburg Stirum, mr. Robert Baelde, Chr. Bennekers en baron A. Schimmelpenninck v. d. Oye. DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN. Ondanks alle moeilijkheden ten ge volge van de oorlogshandelingen zal de Landbouwhoogeschool te Wageningen diit jaar voor de studenten opengesteld worden. De tuinen zijn zwaar verwaarloosd. De aula zal na eenige reparaties weer bruikbaar zijn. Veel instrumenten zijn gestolen, doch wat er na de Septem berdagen is overgebleven, werd veilig heidshalve naar andere plaatsen ge bracht, vooral naai' Barleveld. Thans staan in de hal van de aula eenige tientallen kisten van de Barne- veldsche eierveiling en hierin zijn de kostbare instrumenten naar Wagenin gen teruggekeerd. Studenten, die hun studie in Sep tember zullen hervatten, zal de moge lijkheid worden geopend hun studie te bekorten. Voor de eerstejaars geldt dit natuurlijk niet. Het is een maatregel om hen, die reeds met hun studie zijn begonnen, de kans te geven deze zoo spoedig mogelijk te beëindigen. Men verwacht dit jaar in Wageningen een groot"u toeloop van studenten, meer dan '.óór den oorlog. Het huisvestingsprobleem baart na tuurlijk veel zorgen. Dit zal men trach ten rp te lossen door in de aula studie gelegenheid te geven voor studenten, die te klein behuisd zijn om op hun kamers te studeeren. STICHTING 1940—1945. K.M. de Koningin heeft haar sym pathie voor de Stichting betuigd met een gift van f. 500.000.te besteden aan de leniging der nooden in den ruimsten zin. -gunstig uit over deze oplossing voor het gebrek aan arbeidskrachten in de mijnen. HET SLAGSCHIP STRASSBOURG IS GELICHT. Het 26.000 ton metende Fransche slagschip „Strassbourg", dat in Toulon in November 1942 met de Fransche vloot aan den grond is gezet, is gelicht en zal in Toulon worden hersteld. De tien gelboden HET is geen boude bewering te zeggen, dat menig lezer van het artikeltje: „Naar Gods gebod" gedacht heeft aan een preekstoel en niet aan de straat; gedacht heeft aan een pastoor en niet aan een leek, toen hij die waarschuwing las. Men is gauw geneigd om bepaalde materie naar de kerk te verwijzen en heel vriendelijk te zeggendaar hoort u thuis en daar komt u het best tot uw recht. Zoo kan het ook gaan als iemand hier boven leest: de tien geboden. Wat heeft dèf nu met de krant te maken? Och, zeg het even anders en zeg het ruimer: Wat heeft dat met het leven te makenmaar dan schrikt U; zóó durft u de vraag niet te stellen! Maar omdat de krant het leven weergeeft, het leven mee wil vormen, het leven wil voeden en sterken in alles wat tot zijn volle en vruchtbare uit groei kan bijdragen, daarom is het plicht de aandacht te richten op de tien geboden. Kent u ze van buiten? Probeer het eens.langzaam.zóó dat ge weet wat ge zegt. Mag een krant liegen? Neen. Waar om niet? Omdat het zevende van Gods' geboden het verbiedt. Mag een krant schunnige films aan bevelen? Neen. Waarom niet? Omdat het vijfde van Gods' geboden de erger nis verbiedt. Mag een krant alles ondergeschikt maken aan geldverdienen? Neen. Waarom niet. Omdat het eerste van Gods' geboden dat verbiedt. Zegt U nog: wat heeft dat met een krant te maken? Maar het heeft ook met uw leven te maken. En heel veel! U moogt niet liegen. Uw buurman mag u niet afzetten door U het juiste gewicht niet te geven. Uw patroon mag U niet tekort doen. Uw arbeider mag niet lijntrekken. De rechter mag zich niet laten om- koopen. De advocaat mag geen vuile zaak schoon praten. Het meisje mag zich niet vergooien. De vrouw mag geen ontrouw plegen aan het gezin Dat alles mag niet omdat Gods' tien geboden het verbieden. Als de menschen zich daaraan eens hielden Als alle winkeliers eerlijk waren, alle zakenlui gaaf, alle arbeiders ijverig, alle werkgevers rechtvaardig-sociaal, alle vrouwen en meisjes rein en kuisch, als.... alle menschen de tien geboden onderhielden dan werd het goed op de wereld, dan kwam er een nieuwe maat schappij, waarin het voor ieder goed was om te leven Als alle menschen de tien geboden onderhielden. Heusch, mijnheer, het is nog zoo gek niet om een campagne te begin nen voor de tien geboden! STADSNIEUWS WATERPOLO. De bekende wedstrijden om de Lepe- laarprijzen, die jaarlijksch door ,De Zijl" worden georganiseerd, zijn voor dit jaar afgestaan aan N.V.H. en wor den nu onder auspiciën van N.V.H. ge houden op a.s. Zaterdagmiddag half 4 in „De Zijl". Deelnemers zijn: L.Z.C. I en II, De Zijl I en II, Poelmeer I en II en L.W.V. I. Doordat in de tweede af- deeling vier zeventallen spelen, wor den op a.s. Vrijdagavond twee voor wedstrijd gespeeld. Zaterdag worden dan in totaal zeven wedstrijden ge houden, n.l. drie voor de eerste en vier voor de tweede afdeeling. In verband hiermede is de Zwem inrichting Zaterdagmiddag na 12 uur, gesloten. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 18 graden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1