°~'or DE LEUZE DER VERNIEUWING Slotzitting fe Potsdam Er gebeurt niets rasJSdSIUfü) Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken' wwnvMmwKvvvnuwwtu» Donderdag 2 Augustus 1945 - No. 39 Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 2277? Als blijkt, dat de stoffelijke omstandigheden na jaren nog slechter zullen zijn dan vóór Mei 1940, wee dan de leuze der vernieuwing. De leuze der vernieuwing deugt als zoodanig niet. Een Katholiek schrij ver, een die wat te zeggen heeft en die dit doet met een voortreffelijke pen, Mr. J. J. M. van der Ven, te Bilthoven, heeft bij Paul Brand, een boekje het licht doen zien, getiteld „Vrijheid en Christendom, grondslagen der samen leving". Daarin zegt hij aardige dingen over de leuze in het algemeen. ,,De leuze is de brug tusschen de persoonlijke gedachten van den en kelen menschelijken geest en de mas sale verlangens en vermoedens van de menigten. Zij is de duidelijkste taal van den leider tot zijn massa, omdat zij niet den eisch stelt zich bij het vernemen eenige geestelijke inspanning te getroosten. Zij vraagt geen critiek en nauwelijks begrip. Zij kristalliseert een groten denkarbeid dat is haar positief goede zijde tot een enkelen slagzin, een enkel slagwoord soms, waarmede zij in staat is dat is haar psychologische handigheid den hoorder alles te doen verwachten, zonder den steller in iets te binden". De leuze is dus niet onschuldig. Zij legt een groote verantwoordelijkheid op de schouders van hem, die ze „uit vindt" en die ze met alle middelen, waarover de moderne techniek be schikt, bij de massa poogt in te ha meren. Speciaal in Nederland stelt het han- teeren van leuzen hooge eischen, veel hoogere dan in Duitschland b.v. In de psychologie der massa moet men altijd zéér sterk rekening houden met de reacties op korten en de reac ties op langeren termijn. De publieke opinie is van dag tot dag onbereken baar en onbetrouwbaar als de bran ding der zee; de curve vertoont vele en sterke krommingen; zij wordt in sterke mate beïnvloed door onbereken bare en onberedeneerde gevoelsargu menten. Maar zie diezelfde opinie be schouwd over langer tijdvak, dan zal men daarin lijn ontdekken. Eenmaal BUITENLAND LAVAL IN PARIJS. Laval is gistermiddag op het vlieg veld Le Bourget aangekomen. Hij werd terstond in hechtenis genomen en overgebracht naar de gevangenis van Fresnes by Parjjs. In een door het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken gepubli ceerd Witboek is een nieuwe en zware beschuldiging ingebracht tegen Pierre Laval, namelijk, dat hij in 1940 van plan was de Vichy-regeering tot agres sieve actie te brengen en den nekslag toe te brengen aan de Gaullistische verzetsbeweging. In een telegram van sir Samuel Hoare, die destijds Britsch ambassadeur was te Madrid, is ont huld, dat het plan van Laval, waarvan Hoare door den Franschen ambassa deur in kennis werd gesteld, inhield het aanwenden van de Fransche vloot en zekere Fransche militaire eenheden bij een coup ter herovering van de Fransche koloniën, die zich achter ge neraal de Gaulle hadden geschaard, voor de regeering van Vichy. Het tele gram onthulde eveneens, dat Laval ook was voorbereid op een botsing tus schen Fransche oorlogsschepen en de Britsche vloot, welke steun zou verlee- nen aan de Gaulle. Laval was van plan om deze actie te brandmerken als een „aanvalsdaad van de Britsche vloot, om de Franschen te verhinderen de orde in hun eigen imperium te herstel len". Hoare waarschuwde, dat een der gelijke uitspraak een bombardement van Vichy door Britsche vliegtuigen ten gevolge zou kunnen hebben, en La-vals plan is nimmer uitgevoerd. door de branding komt de vlakke lijn van het strand. Van der Ven overdrijft, als hij zegt, dat de massa als massa bereid is eens anders geest te volgen. De massa rede neert niet en beredeneert niet. Zü voelt alleen, met eenige tijdruimte, in stinctmatig zeer goed aan uit welken hoek de wind waait, waar recht is en waar onrecht, waar men beloften deed en die beloften niet inwisselde. Men onderschatte de massa niet. Zij is be reid achter de leuze mee te loopen in vertrouwen maar eischt dan ook t.z.t. dat men er concreet inhoud aan geeft. Zij wil baten zien op niet al te langen termijn. De leuze der vernieuwing nu, vol doet niet, omdat ze geen concreet de sideratum stelt en omdat ze de massa zeer spoedig zeer zal teleurstellen. „Medezeggenschap van den arbeider" is een leuze; „Winstdeeling" is er een; „Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisa tie" is een andere. Het zijn allen begrip pen met een concreet doel, die den dui- delijken neerslag vormen van den ar beid, die eraan is voorafgegaan, van bepaalde ideeën, die ermee samenloo- pen en die voor de naaste toekomst de belofte van verzadiging inhouden. Wat moet vernieuwd worden? Hoe moet er worden vernieuwd? Brengt vernieuwing verbetering? De leuze der vernieuwing laat dit alles open. Zij schept een oogenblik - na veel door staan leed - de illusie dat alles anders, alles beter zal worden, omdat vroeger alles anders en slecht was. Maar als na korten tijd zal blijken, dat héél veel niet voor vernieuwing in aanmerking komt, omdat héél veel goed en waar was; als blijkt dat de menschen helaas toch niet zooveel beter zijn geworden en als blijkt, dat de stoffelijke omstan- dieheden na jaren nog slechter zullen blijken te zijn dan vóór Mei 1940, dan, ja dan is de leus der vernieuwing reeds lang versleten. Hetgeen niet wegneemt, dat er in- tusschen heel wat zal zijn vernieuwd. Tenminste dat hopen wij. TE BERLIJN ZAL EEN VOLKS TELLING WORDEN GEHOUDEN. Generaal Gorbatof heeft medege deeld, dat de geallieerde bevelhebbers te Berlijn besloten hebben, dat daar een nieuwe volkstelling zal worden ge houden. Men schat de bevolking van die stad op het oogenblik op drie drie-en-een-half millioen. 2.800.000 personen hebben zich voor de uitrei king van de distributiekaarten aange meld, doch velen willen zich niet op geven en leven van de zwarte markt. Gorbatof zei, dat de voornaamste moeilijkheden wat de voedselvoorzie ning betreft in het aanvoeren van vet, transportvraagstukken en het niet goed functionneeren van bepaalde distribu- tiebureaux bestaan. De levensmidde lenrantsoenen zijn uitsluitend geba seerd op de hoeveelheid en de hoeda nigheid van het werk, dat door elk in dividu gepresteerd wordt en hebben niets met ras, geloof of politiek te ma ken. Alleen zijn er gevallen van be kende nazi's, die lage rantsoenen ont vangen, terwijl zij gedwongen worden zwaar werk te verrichten. Toen het Roode Leger Berlijn bin nentrok, was de stad zonder water, straatverkeer was onmogelijk en er heerschten besmettelijke ziekten, voor al onder de honderduizenden slaven- werkers. De Russen richtten onmiddel lijk Duitsche gemeentelijke bureaux, politiebureaux en rechtbanken op. Het personeel werd samengesteld uit anti fascistische Duitschers, wier werk de juistheid van de Russische keuze be vestigd heeft. Zeven electriciteitscen- trales draaien alweer in Berlijn, die licht voor de huizen en stroom voor de ondergrondsche spoorlijn leveren. Bijna vijftig kilometer van de circa 70 kilometer van de ondergrondsche spoorbaan in 1938 zijn thans weer in gebruik. Generaal Gorbatof verklaarde dat hij er niet aan twijfelde, of de De slotzitting der conferentie der „Big Three" heeft twee uur geduurd en werd gehouden rondom een tafel, die gedekt was met de nationale vlaggen. President Truman, generalissimus Stalin en de Britsche premier, Attlee, hielden elk een toespraak. De staven werkten onder hoogen druk om de laatste bewoordingen vast te stellen. De slottaak der conferentie bestond in het opstellen van het commuiliqué, dat niet zal worden uitgegeven vóór hedenavond. Toen het gereed was, vroeg Truman als voorzitter: „Is er nog iets?" Attlee en Stalin schudden het hoofd. Truman zeide daarop: „De conferentie wordt verdaagd". In korte woorden zeide Attlee Stalin dank voor de voortreffelijke regelingen en Truman voor zijn werk als voor zitter. Stalin zeide daarop president Truman en Attlee dank, evenals den ministers van buitenlandsche zaken, waarbij hij tevens hulde bracht aan het werk van Churchill en Eden. Daar op schudden allen elkander de hand in een sfeer van de grootste hartelijk heid. De conferentie was ten einde. De slotzitting der conferentie is ge houden in het Cecilienhof aan de Wannsee, de vroegere woning van den Duitschen kroonprins. Welingelichte kringen alhier verkla ren, dat de werkzaamheden der confe rentie van Potsdam heden haar einde zullen vinden, en dat een officieel communiqué, waarin de verkregen re sultaten worden uiteengezet, in d»m loop van Vrijdag zal worden verstrekt. samenwerking van de geallieerden zal het wederkeerige respect voor elkan der doen toenemen. „De eerste dagen van het geallieerde bestuur hebben bewezen", zoo zeide hij, „dat wij niet alleen met succes op de slagvelden kunnen samenwerken, doch ook bij het wederopbouwen van het leven en van de orde in een verwoeste stad." HET COMMUNIQUÉ VAN NIMITZ. Een groot Amerikaansch slagschip heeft Woensdag Japanneesche stellin gen op het eiland Wake beschoten, en scheepsvliegtuigen hebben dit eiland, dat voorheen een Amerikaansche basis was, gebombardeerd en onder vuur genomen, aldus meldt het communi qué van admiraal Nimitz. „Er werd slechts zwakken afweer ondervonden van de kustbatterijen en het luchtaf weergeschut; er vielen geen dooden of BINNENLAND AMERIKAANSCH BEZOEK AAN NEDERLAND. Door de „United States Mission to the Netherlands" is Woensdag aange kondigd, dat een comité van elf leden van het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden, hetwelk een snelle in spectietocht maakt door Engeland en West-Europa, volgens plan een bezoek zal brengen aan Amsterdam en Den Haag op Maandag en Dinsdag, 6 en 7 Augustus. Het comité komt zich op de hoogte stellen van de situatie in Europa be treffende voedsel, kleeding, herstellin gen en wederopbouw. De comité-leden zullen te Amsterdam per vliegtuig ar- riveeren op Maandagmorgen. Na een lunch in Amsterdam zullen zij doorrei zen naar Den Haag, aldaar overnach ten en 's Dinsdags per vliegtuig naar Duitschland vertrekken. PLESMAN KOOPT VLIEGTUIGEN IN DE VER. STATEN. Plesman is vergezeld van de heeren Van Balkom en IJsselstein Maandag in Suriname aangekomen. De heer Plesman verklaarde, dat hij naar de V. St. gegaan was, om vliegtuigen aan te koopen voor het transport van Ned. soldaten en burgers naar Indië. Het luchtverkeer is speciaal geschikt voor het doordringen in het Surinaamsche achterland, aldus Plesman. Er gebeurt véél, maar er zyn een massa lammelaars en lanterfanters, die hun luiheid en sloome houding trachten te verbergen. HET is zoo gemakkelijk om te zeggen; „Er gebeurt niets". De man is niet tevreden, me vrouw heeft geen meisje. Er zijn nog geen schoenen, enz. enzen dus: er gebeurt niets. Drie weken voor den vastgestelden tijd komt de Maas klaar. Vijftien brug gen moesten worden verwijderd. On telbare moeilijkheden moesten worden weggewerkt. Thans kunnen de kolen schepen varen tot in het hart van ons Noorden. Maar er gebeurt niets, zegt de niets- doende kankeraar. Honderdduizenden tonnen levens middelen en grondstoffen worden er ingevoerd. Als Tilburg stroom en kolen heeft en de arbeiders maar willen werken, kan in één jaar onze klee- dingpositie op een behoorlijk peil komen. Maar er gebeurt niets, zegt de lan terfantende pruttelaar. In recordtijd lossen havenarbeiders schepen in Rotterdam, ondanks de ge brekkige outillage. Maarer gebeurt niets! Wij hebben weer gas, we hebben electriciteit, de bakker, de melkboer, ze komen weer aan huis. Van de be strating zijn ze bezig overal te ruimen en te maken. Er gebeurt niets, zegt de alles 't beste wetende mijnheer. „Ze zitten gras uit de steenen te krabben, dat is alles!" Neen, dat is niet alles! Er is veel meer! Er worden menschen aan het werk gezet! Er zijn honderden arbeiders, ingenieurs en tallooze anderen, die hard werken en aanpakken. Er gebeurt niets? Er gebeurt véél, maar er zijn een hoop lammelaars en lanterfanters, die hun luiheid en sloome houding trach ten te verbergen achter: „Er -gebeurt niets" gewonden en de aan onze schepen toe gebrachte schade was uiterst gering", voegt het communiqué er aan toe. 800 supervestingen hebben 6.000 ton bommen laten vallen op vier Japan- sche steden, t.w. Hatsjisji, Toyama, Nagaoka-Mito en Kawaski. De aanval len werden uitgevoerd door vliegtuigen van de strategische luchtmacht van generaal Spaatz. NEDERLANDSCHE KINDEREN IN BELGIË. „De Gazet" bericht, dat uit tal van gemeenten in de provincie Antwerpen aanvragen binnenstroomen om ver zwakte Nederlandsche kinderen te herbergen. Het dorpje Bornhem alleen wil reeds 104 kinderen hebben. Het blad be weert, dat als al de Antwerpsche ge meenten aldus hun plicht vervullen, het geen twijfel lijdt of het globaal aantal te plaatsen kinderen zal spoe dig bereikt zijn. STADSNIEUWS BEKENDMAKING. Reisvergunningen, vergaderingen, enz. De Militaire Commissaris voor Lei den en omstreken maakt békend, dat per 1 Augustus reisvergunningen, zoo wel als vergunningen voor bijeenkom sten, vergaderingen en optochten die nen aangevraagd te worden bij den burgemeester van de plaats van in woning. De Militaire Commissaris voor Leiden en Omstreken, De Res. Majoor Mr. F. P. E. Bloemarts. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 18 graden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1