De Belgische Koningscrisis „Ik weiisch gevangene te zijn, evenals mijn leger en zijn lot te cleelen" Dinsdag 31 Juli 1943 - No. 37 mmm Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 ItlRCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M, Sondaal en Mr. Dr. O. Ch. A, van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. De „Metropole" publiceert den vol genden brief, die haar gezonden werd door luitenant-generaal Muyten, vleu gel-adjudant van den Koning: „Ik denk, dat het oogenbli'k gekomen is zonder ander commentaar, een his torisch incident kenbaar te maken, dat slechts werd bijgewoond door den heer Fredericq, Kabinetshoofd van den Ko ning en mijzelf. Op 29 Mei 1940 's morgens, daags na het staken der vijandelijkheden door het Belgische leger, leidde ik den Duit- schen kolonel Schuier naar het pro vinciaal bestuur van Brugge; deze ko lonel had opdracht gekregen den Ko ning te melden, dat de Reichsfuehrer het inzicht had laten kennen, dat Zijne Majesteit intrek zou nemen in het kas teel van Laken. Ik meldde den Koning de aankomst van de missie en het doel van haar bezoek. De Koning protesteerde op staanden voet en zeide my, dat Laken een koninklijk verblijf was, maar niet paste voor een gevangene. Na een gedachtenwisseling met Zijn Kabinetshoofd en na nagedacht te hebben, ontving de Koning kolonel Schuier. Bleek, strak in militaire houding, stond de Koning achter in een zaal; de afgezant werd binnengeleid en bleef aan den ingang van de zaal staan. De kolonel groette en zeide in het Duitsch, waarom hij gekomën was. De Koning antwoordde woordelijk in het Fransch: „Kolonel vooraf zou ik eerst een vraag willen stellen. Welk is het lot, dat mijn officieren en mijn soldaten wacht?" Bij deze vraag antwoordde de afge zant van Hitier niet zonder verlegen heid: „Zij worden beschouwd als ge vangenen". En hij voegde er onmid dellijk aan toe: „tenminste voorloopig" Het antwoord was duidelijk en ge biedend: ,,In dat geval kolonel geef ik mij als gevangene in uw handen". De afgezant van Hitier protesteerde en zeide, dat er geen sprake van was Zijne Majesteit als gevangene te be handelen. Daarop repliceerde de Ko ning: „Versta mij goed, kolonel, ik wensch gevangene te zijn, evenals mijn leger en zijn lot deelen". Schuier wist niets te antwoorden. Het- onderhoud was geëindigd en de kolonel trok zich al groetend terug. Onmiddellijk daarna bracht hij door middel van een radio-uitzendpost waarover hij beschikte, aan zijn supe rieuren verslag uit. 's Anderendaags werd de Koning door de Duitschers naar Laken ge voerd. BUITENLAND LABOUR, EN HAAR VERKIEZINGS PROGRAMMA. Naar Reuters politieke correspon dent verneemt, heeft minister-presi dent Attlee in de gistermorgen gehou den bijeenkomst van Labourleden van het nieuwe Engelsche Lagerhuis met nadruk gewezen op het verstevigen van de Britsch-Amerikaansche en Britsch- Russische vriendschap, dat hij de basis heeft genoemd van de buitenlandsche politiek der labourregeering. Deze bij eenkomst vond plaats vlak voordat Attlee naar Potsdam vertrok, voor het verder bijwonen van de conferentie der „Big Three". Attlee heeft er in deze bijeenkomst naar verluidt tevens op gewezen, dat zijn regeering geen tijd wenscht te ver liezen, wat betreft het volledig ten uitvoer brengen van haar verkiezings programma Voordat Attlee en Bevin naar Pots dam zijn vertrokken, werden beiden met de andere reeds benoemde Labour- ministers door den koning in Bucking ham Palace ontvangen, waar zij werden beëedigd. Even tevoren waren de leden van het thans afgetreden kabinet- Churchill door den koning in af- scheidsaudiëntie ontvangen. Officieel is gisteravond medegedeeld dat de conferentie van de „Big Three" is hervat. JAPAN KIEST DE VERNIELING. De chef van de staf van de eerste Amerikaansche vloot, schout-bij-nacht Ramsey, heeft in een radiotoespraak gezegd, dat de invasie in Japan zou ondernomen worden door de meest overweldigende strijdmacht, die ooit bijeen is gebracht. Nadat hij een over zicht had gegeven van de vernielingen, die reeds aan Japan waren toege bracht, voegde hij er aan toe „onze vijand in de Pacific kan de proclama tie van Potsdam terzijde leggen, wan neer hij dat wil, maar hij kan niet de consequentie, volledige vernietiging van al zijn middelen van bestaan, ne- geeren. Het is een hard lot, dat de vijand gekozen heeft. In de geheele ge schiedenis is er geen duidelijker voor beeld te vinden van een land, dat een rampspoed over zich afroept. Voor deze mensehen is de taal van bom men en kanonnen blijkbaar de eenige overtuigende taal. Sinds den tienden van deze maand hebben onze vliegdek schepen in samenwerking met die van de Britscbe Pacific-vloot de laatste hand gelegd aan het onbruikbaar ma ken van practisch alle groote Japan- sche oorlogsschepen. In de afgeloopen negentien dagen, sedert de derde vloot haar operaties buiten de Japansche kust begon, heeft de vijfde vloot 74 schepen tot zinken gebracht, 157 be schadigd, 411 vliegtuigen vernield en verscheidene belangrijke doelen op de kust beschoten. Zelfs onze torpedo jagers hebben den Ingang van de baai van Tokio afgezocht om de vijande lijke scheepvaart aan te vallen. Het communiqué van generaal Mac- Arthur heeft gisteren bekend gemaakt, dat door bombardements- en gevechts vliegtuigen meer dan zevenhonderd vluchten ondernomen zijn vanaf de bases op Okinawa naar Japan op Vrij dag en Zaterdag. Het spoorwegknoop punt Kagoshima werd hevig gebom bardeerd. Bommenwerpers troffen en beschadigden het reeds aangetaste slagschip Aroena, twee vliegdeksche pen, een kruiser en zeven vrachtsche pen, terwijl twee vrachtschepen, een duikbootjager, een logger en vijf klei nere schepen vernield werden. Verder wordt uit het hoofdkwartier van generaal Macarthur nog gemeld Japan zal binnenkort bestookt worden met een regen van vlugschriften, die de waarschuwing inhouden, dat wo ningen en steden verpulverd zullen worden door grootscheepsche luchtaan vallen binnen 72 uur. De vlugschriften houden de volgende grimmige boodschap in: „Deze stad is het volgende doelwit van de lucht macht der V.S.". Aa-n den achterkant staat de waar schuwing: „Zooals u kunt constatee- ren staat uw militair apparaat mach teloos tegenover deze aanvallen. De vernietiging zal zoo lang voortduren als het volk zijn militaire leiders volgt" JAPANSCHE REACTIE OP DE PROCLAMATIE. Volgens Domei heeft generaal Jiro- minami, president van de Japansche (totalitaire) politieke vereeniging van daag het geallieerde ultimatum inzake de overgave van Japan met kracht van de hand gewezen. Hij verklaarde: „Het Japansche volk is alleen bereid over vrede te spreken, wanneer geheel Azië bevrijd is van de Engelsch-Amerikaan sche koloniale uitbuiting. Het geheele Japansche volk blijft ongeschokt in zijn vastberadenheid om het land te vrijwaren voor de verdelging als natie". LAVAL VERTREKT UIT SPANJE. Het Spaansche persbureau meldt, dat Laval gisteren per vliegtuig uit Spanje is vertrokken. Reuter voegt hieraan toe: de vorige week meldden berichten uit Barcelona dat Laval het voornemen had naar Parijs te gaan om in het.proces-Pétain te getuigen. Hij zou op eigen risico in Frankrijk willen reizen, daar de Fransche autoriteiten geweigerd heb ben hem naar en van Parijs een veilig geleide te geven. HET STATUUT VAN TANGER. De conferentie over het statuut van Tanger, die op 2 Juli werd uitgesteld om het verzoek van Rusland tot deel name te onderzoeken, zal op 3 Augus tus worden hervat. Gedurende dt eer ste drie dagen zullen er voorloopige besprekingen gevoerd worden tusschen de Britsche, Amerikaansche en Fran sche afgevaardigden, zooals overeen gekomen was voordat Rusland te ken nen had gegeven deel te willen nemen. In Fransche kringen verwacht men niet, dat Italië zal worden toegelaten, maar van den anderen kant verwacht men, dat Spanje zal worden uitge- noodigd. DUITSCHERS WILLEN POLITIEKE PARTIJEN. De nieuwe Britsche premier Attlee en de nieuwe minister van buitenland sche zaken Ernest Bevin, die hier he denavond zijn aangekomen, vonden zich geconfronteerd met het Duitsche verzoek dat hun regeering de politiek, tot dusver gevolgd in de door de En gelsehen bezette gebieden te veran deren. In een sensationeel artikel het is een van de eerste gelegenheden waar bij het de Duitsche pers geoorloofd is op andere dan zuiver plaatselijke aan gelegenheden commentaar te leveren is vandaag Rudolf Hernstadt, de hoofdredacteur van de „Berliner Zei- tung", voor den dag gekomen met het voorstel, dat de Engelschen het ver bod van politieke partyen op te heffen voor anti-fascisten en democraten in het gebied van het 21ste Engelsche leger. Men moet onvermijdelijk con- cludeeren, dat het artikel geschreven is met toestemming van de controlee- rende autoriteiten van het Russische Roode Leger en dat het voorstel een voorzichtige voelhoren is om te zien in hoeverre de nieuwe Labour-regee- ring zal toestemmen in een spoedig herstel van het politieke leven in het verslagen rijk. LONGKANKER MET SUCCES BESTREDEN IN DE USSR. Op het medisch congres te Moskou, dat gewijd was aan het probleem der behandeling van kankerpatiënten, heeft de sowjet-geleerde Jacob Dillon een uitgebreid rapport uitgebracht aangaande de door hem behandelde gevallen. Meer dan duizend patiënten werden door hem behandeld of geob serveerd in een speciale kliniek. In 95 der gevallen kon hij, dank zij zijn x-straal-methode, een juiste diagnose stellen. Hij is er voorts in geslaagd te bewijzen, dat de behandeling met x-stralen niet, zooals de meeste medici geloofden, het leven van den patiënt slechts verkort, maar dat ongeveer 50 der patiënten hetzij totaal gene zen wordt, hetzij aan de beterende hand geraakt. Dillon bereikte dit gun stige resultaat, doordat hij de zieke long het betrof hier longkankerlij- ders eerst verdeelde in 35 velden en deze afzonderlijk bestraalde; het ver nietigend effect der stralen op de long als geheel bleef daardoor uit. Eenige honderden der door Dillon genezen pa- tiëten bleven onder toezicht en heb ben sinds hun ontslag uit de kliniek geen symptomen meer vertoond. Tien hunner waren op het medisch congres aanwezig. STADSNIEUWS N.V.H.-NIEUWS. Teneinde een regelmatigen gang van zaken te verkrijgen neemt de dienst van N.V.H. vanaf 2 Augustus a.s. da gelijks een beperkt aantal ingeschre ven gevallen in behandeling. Voor a.s. Donderdag worden de houders van de no.'s 1 tot en met 25 opgeroepen. Aan de deur van het N.V.H.-gebouw zal een lijst worden bevestigd, waarop de van dag tot dag te behandelen no.'s wor den bekend gemaakt. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 18 graden. Camouflage speelt een groote rol in het spel van leven en dood dat oorlog heet. Camouflage is een kunst, en een kunst die kostbaar kan zijn. Camouflage dient ter verdediging en ten aanval. Als ze haar dienst heeft bewezen wordt ze opzij gegooid. Als ze doorzien wordt is ze haar waarde kwyt en kan ze ook worden opgeruimd. Wij hebben dezer dagen het bericht gehad, dat de Communistische party weer zou worden opgericht. Wij kenden de „vrienden van de waarheid" en wisten niet beter of dat waren gecamoufleerde communisten. Is het nu zoo dat de communisten het niet meer met de waarheid kunnen vinden of kan „De Waarheid" niet meer met de communisten overweg? Aanvankelijk heette het, dat de Communistische partij was opgeheven. Ze noemden zich met een anderen naam en gaven te kennen dat zij de „echte" socialisten waren. Maar alle teekenen wezen erop, dat „de Waarheid" en de vrienden van die waarheid practisch toch de oude com munisten waren van vroeger. Nu is er blijkbaar stryd, oneenigheid, en in die strijd moet de camouflage het afleggen. Dat is voor een goed overzicht van het terrein een voordeel, dat wij niet uit het oog zullen verliezen. BINNENLAND EERSTE CONCERT VAN HET CONCERTGEBOUWORKEST. Het Amsterdarv^Vvr^ oa,-1 orkest heeft Zondag zijn eerste concert gegeven na de bevrijding. Voor een uit verkochte zaal werden de ouverture Egmont van Beethoven, „La Mer" van. Debussy en de 5e symphonie van Tsjai- kowski ten gehoore gebracht. In de so listenkamer hebben voor het begin van het concert de heeren P. C. Heuweke Meijer namens het orkest, G. H. de Marez Oyens namens het bestuur en de dirigent Eduard van Beinum de teruggekeerde Joodsche orkestleden verwelkomd, aan wie bloemen werden aangeboden. De dirigentenplaats op het podium in de zaal was versierd met een groote krans, toen het concert begon en de talrijke aanwezigen, o.w. de wnd. burgemeester van Amsterdam, de heer F. de Boer en de wethouder v. kunstzaken, mr. A. de Roos, brach ten Eduard van Beinum een grootsche ovatie bij zijn binnentreden. Blijkbaar als een demonstratie tegen het verbod voor het orkest, om het Wilhelmus te spelen, werd het volkslied door de aan wezigen aangeheven, zonder dat het orkest dit begeleidde. HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS HELPT LIMBURG. Hedenmiddag vertrokken van uit Den Haag veertien vrachtwagens van het Ned. Roode Kruis met zestig ton huis raad, medicamenten enz., bestemd voor de gedupeerden in Limburg. Dinsdag zullen de goederen te Venlo door de hoogste kerkelijke en burgerlijke auto riteiten in ontvangst worden genomen. In Arnhem zal de colonne nog aange vuld worden met vijftig wagens, voor zien van levensmiddelen, beschikbaar gesteld door het Internationale Roode Kruis en 2 auto's van het Fransche Roode Kruis, eveneens beladen met levensmiddelen. Daar de nood in Limburg zeer hoog gestegen is, zal men deze week de goe deren nog in distributie brengen. Het ligti n de bedoeling van het Ned. Roode Kruis binnen afzienbaren tijd derge lijke transporten ook naar andere ge teisterde gebieden te organiseeren. HET NEDERL. ROODE KRUIS. Men verzoekt ons mede te deelen, dat het Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis van de afdeeling Leiden overgeplaatst is naaC Rijnsburgerweg 3, Telef. 211&0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1