BUITENLAND Buitenland in het kort BINNENLAND STADSNIEUWS Maandag 30 Juli 1945 - No. 36 Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN I. TEL. 22777 UMaumnumwMvvmviui Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken BIRCHT Hoofdredacteuren: Rector H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sie- belt: Directeur: G. G. van Elburg. Dc Radio-Omroep De Captain van het Regeeringsteam heeft Vrijdagavond de kwestie van den Nederlandschen Radio-omroep rustig en objectief in het publiek besproken. De Regeering wenscht dit belangrijke vraagstuk niet dictatoriaal maar de mocratisch op te lossen door de uit eindelijke beslissing te leggen in de handen van het Parlement. Vervolgens erkent en onderstreept zij de bezwaren die in den loop van den tijd en bijzonder in de oorlogsjaren zijn opgekomen tegen de radio- omroep in „vieren". Maar bovendien heeft zij zeer na drukkelijk bij monde van den minis- terieelen spreker verklaard dat de Ne- derlandsche Omroep dan slechts be schouwd kan worden als werkelijk „nationaal" wanneer daarin „de gees telijke en maatschappelijke stroomin gen op redelijke wijze tot haar recht komen". De uiteenzetting was zeer objectief. Zin voor de werkelijkheid van de toe komst maar ook van het verleden. Wanneer het gelukt deze kwestie op te lossen zóó dat de principieele uit gangspoorten van ons Nederlandsche Huis vrij blijven voor alle verkeer en niet worden geblokkeerd, dan zal de Regeering daarmee krachtig bijdragen tot een eenheid die in verscheidenheid het bewijs levert van uitstekende sa menwerking. Dan wordt daarenboven aan velen, die de gave des onderscheids missen, geleerd dat nivelleerende eenheid de ware „nationaliteit" dood slaat. AANSTAANDE WEEK EINDE VAN CONFERENTIE TE POTSDAM? Volgens gezaghebbende waarnemers zou de conferentie van Potsdam in den loop van de aanstaande week eindigen. Truman zou tegen 10 Augustus terug zijn in Washington. Op het oogenblik zou een bezoek van Truman aan de Britsche hoofdstad niet gelegen ko men, zelfs niet indien hij zou komen als persoonlijke gast van den koning. Volgens dezelfde bronnen zouden de resultaten van de Britsche verkiezin gen te Potsdam dezelfde verrassing hebben gewekt als te Washington. Ge zien echter het feit dat Attlee van het begin af aan bij de besprekingen tegen woordig is geweest, is er geen enkele reden om te veronderstellen dat de conferentie zou worden vertraagd of van karakter zou veranderen. Men wijst er op dat het ultimatum aan Japan, door Truman en Churchill op gesteld, zonder wijziging is gepubli ceerd nadat Attlee aan de macht was gekomen. DE GROOTE AANVALLEN OP JAPAN INGEZET. Superforten hebben vandaag Ogaki, de eerste van de elf gewaarschuwde steden, aangevallen. Ogaki ligt op het Japansche eiland Honsjoe. Ook het munitiecentrum Ichinomya op Honsjoe werd door superforten aangevallen. Zes van de elf gewaarschuwde steden ston den vandaag op het programma. In tegenstelling met eerdere berich ten, was het niet de Japansche am bassadeur te Ankara die eergisteren met zijn vrouw zelfmoord heeft ge pleegd, doch de Japansche gezant te Lissabon, Tsjiba. DE STRIJD IN DEN STILLEN OCEAAN. Sterke gevechts-afdeelingen van de Australische zevende en negende divisie zetten hun aanvallen op vijandelijke groepen op de beboschte heuvels en in het binnenland van Borneo voort, al dus meldt het communiqué van Mac Arthur. Bommenwerpers en jagers vie len vliegvelden en opslagplaatsen aan op geheel Borneo. Zware bommenwer pers bombardeerden olie-voorraden en luchtvaart-installaties op Celebes en maakten den startbaan van Boeledo- wang onbruikbaar. CHURCHILL BLIJFT ACTIEF POLITICUS. De Daily Mail schrijft dat Churchill niet voornemens is bij de pakken neer te zitten. Hij zal den strijd tegen zijn politieke tegenstanders voortzetten. Hij zal niet aftreden doch actief leider worden van de conservatieve oppositie in het Lagerhuis. De Churchills zullen hun ambts-,- woningen Downingstreet tien moeten verlaten en op zoek gaan naar een particulier huis. Daarna gaat Chur chill zich weer met de politiek bezig houden en zijn memoire schrijven. Hij zal geen onderzoek instellen naar den uitslag der verkiezingen. JAPAN WACHT AF Radio Tokio heeft aangekondigd, dat een geweldig Japansch leger de vijan delijke invasie-troepen opwacht. Een commandant van de gepantserde troe pen verklaarde: onze pantser-troepen zijn gereed om de bergachtige land streken van Japan zoo volledig moge lijk te benutten. Juist deze natuurlijke terreingesteldheid zal noodlottig zijn voor de vijandelijke troepen, die de noodzakelijke ervaring voor een pant- serstrijd in moeilijk terrein missen. SENAAT DER VER. STATEN RATIFICEERT HANDVEST. De senaat van de Vereenigde Staten heeft Zaterdag het handvest van den nieuwen volkenbond geratificeerd. LIQUIDATIE VAN DEN VOLKENBOND. Een speciale commissie voor de liquidatie van den Volkenbond zal waarschijnlijk worden benoemd in den loop van een formeele vergadering, die in October aanstaande zal worden ge houden. Deze commissie zal in het bij zonder een aantal kwesties betreffende de bezittingen en het paleis krijgen af te wikkelen, alsmede ter zake van den overdracht van deze bezittingen aan den nieuwen Volkenbond. KARDINAAL ULO ND IN POTSDAM. Radio Moskou meldt, dat kardinaal Hlond, de primaat van Polen, uit Italië per vliegtuig in Potsdam is aan gekomen. Volgens de Amerikaansche radio heeft een Russische onderzoekcommis sie zich naar Mondorf begeven om enkele van de 52 nazi-leiders die in het Palace-hotel geïnterneerd werden te ondervragen. Onder de prettige voorvallen van dit bezoek, moet gewezen worden op de houding van Goering: toen hij, uit zijn venster op de vierde verdieping de Russen zag aankomen, riep hij uit: „zijn er Russen aangekomen? Ik wil hen niet zien. Ik zal hun geen woord zeggen". Goering echter heeft moeten spre ken: gedurende twee dagen werd hij ondervraagd. De twintigste luchtmacht van de Ver. Staten heeft heden, in strooi biljetten, neergeworpen op groote Ja pansche steden uit superforten, het Ja pansche volk gewaarschuwd, dat tien steden in de komende dagen aanvallen en tenminste vier daarvan in brand gezet zouden worden. De inhoud van de 60.000 strooibiljet ten, die heden op Japansche steden werden neergeworpen, is o.m. als volgt: „wij zijn besloten de oorlogs machinerie, waarmede de militaire kliek dezen nutteloozen oorlog verlengt, te vernietigen. Maar bommen hebben ongelukkig genoeg geen oogen. In over eenstemming met Amerika's bekende humanitaire politiek geeft de Ameri kaansche luchtmacht u de waarschu wing, de genoemde steden te evacu- eeren en uw leven te redden". Generaal Lemay zeide: „de voornaamste reden voor dit soort aanval is dat wij denken het stadium bereikt te hebben waarin de Japannees wel weet den oorlog ver loren te hebben". De Prinses en de Prinsesjes Zaterdag in Soestdijk. Op 4 Augustus komen de Prins, de Prinses en de Prinses jes officieel in het paleis. Des namiddags om twee uur zullen zij de daartoe genoodigde officieele persoonlijkheden uit Baarn en Soestdijk ten paleize ontvangen. Van 2.30 tot 4 uur is er op het voorpark van het paleis een kinderfeest, waaraan ook de drie Prinsesjes op ongedwongen wij ze, samen met de kinderen van de eerste en tweede klasse van de lagere school, zullen deelne men. Om vier uur zal het Prin selijk paar met de Prinsesjes een rijtoer maken door Baarn en Soestdijk. De Baarnsche Oranje Vereeni- ging stelt zich voor, op Maan dag de feestelijkheden voort te zetten. Een groot tuinfeest zal het slot vormen van deze bijzon dere dagen. J V AMSTERDAM'S DEKEN GAAT HEEN In verband met zijn hoogen ouderdom heeft Mgr. dr. G. C. van Noort aan den Bisschop van Haarlem ontslag ge vraagd als deken van Amsterdam. Naar alle waarschijnlijkheid zal Mgr. van Noort tot het einde van Augustus zijn herderlijk ambt blijven vervullen, zich straks elders hier ter stede ves tigen, zoodat de hoofdstad zijn emi nente persoonlijkheid, die in alle krin gen groote waardeering geniet, nog niet zal behoeven te missen. POSTCHEQUE- EN GIRODIENST OVERBELAST. Ondanks het tot het publiek gericht verzoek van den postchèque- en giro dienst om zoo min mogelijk betalings opdrachten in te zenden, is de toe vloed hiervan in den laatsten tijd sterk toegenomen. Bij de nog geheel onvol doende personeelsbezetting leidt dit niet slechts tot achterstand maar dreigt het gevaar, dat de inzending van opdrachten tijdelijk moet worden verboden. Alleen een ingrijpende zelf beperking van de zijde van het publiek zal dit kunnen voorkomen. Ook de briefwisseling met het giro kantoor dient tot strikt noodzakelijke gevallen beperkt te blijven. LOGGER OP MIJN GELOOPEN. Vermoedelijk 6 man verdronken. Vrijdagmorgen is de logger KW 168, die van Delfzijl uit de visscherij uit oefende, op een mijn geloopen Twee andere visschersvaartuigen, die zich in de nabijheid bevonden toen het on geluk gebeurde, spoedden zich naar de plaats des onheils, maar konden nog slechts een der opvarenden van den intusschen in de diepte verdwenen KW 168 redden. KENNEMER LYCEISTEN HELPEN BIJ DEN OOGST. Hedenochtend zijn 200 leerlingen van het Kennemer lyceum naar Texel ge gaan, waar zij zullen helpen bij het binnenhalen van den oogst. DE EERSTE MARVAS VLISSINGEN. TE De drie eerste marvas te Vlissingen, leden van het marine vrou#en corps, zjjn hedenmorgen om half twaalf welkom geheeten. De marvas 3e kl. werden toegesproken door den com mandant van het marinedetachement Vlissingen. Zij zullen dienst doen bij de marine aldaar. De verwelkoming had plaats bij het arsenaal en werd bijge woond door den plaatsvervangenden marine-commandant van Vlissingen. Bijzonder aardig is, dat de drie meis jes afkomstig zijn uit - Vlissingen. Zij werden in een Engelsch kamp opgeleid en werkten eenige weken op het hoofd kwartier te Londen voordat zij naar hun geboortestad werden overgeplaatst. ER is een streven om de sportwed strijden zooveel mogelijk naar den vrijen Zaterdagmiddag te ver schuiven, gelijk dat in Engeland het geval pleegt te zijn. Daarvoor is veel te zeggen. In het sportseizoen is de Zondag allerminst een rustdag. Boos aardige lieden fluisteren zelfs, dat velen dan harder werken dan door de week. Maar in elk geval vereischt de sport dat op den Zondag duizenden menschen arbeid moeten verrichten: spoorwegmannen, chauffeurs, café- en restaurantpersoneel enz. Van heinde en verre komen de toe schouwers aangesjouwd. Zij moeten dikwijls reeds vroegtijdig van huis en keeren eerst laat in den avond terug. Dit laatste is intusschen een argument tégen het verplaatsen althans van sommige wedstrijden naar den Zater dagmiddag. De meesten zouden zich dan niet vóór 1 uur op weg naar de wedstrijden kunnen begeven, waardoor ze in de meeste gevallen veel te laat komen. Inmiddels kan niet worden ont kend, dat de Zondag inplaats van een rustdag een lawaaierige, sjouwdag is geworden. Dat dit ook aan de gods dienstige belevenis van den Zondag heel wat afbreuk doet, behoeft nauwe lijks vermelding. Wjj stellen de kwestie hier niet om ze met een vloek en een zucht op te lossen. De technische moei lijkheden zijn groot. Zoolang er nog geen vrijen Zaterdag bestaat (die was mogelijk zonder af en toe een Wereld oorlog), zal er wel het een en ander op den Zondag moeten gebeuren (be halve sommige wedstrijden ook demon straties, congressen enz.), die voor den Zondag als dag des Heeren én als rust dag niet bevorderlijk zijn. Toch is er ook voor onmiddellijken ingang een conclusie te maken. Laat ons den Zondag hoog in i houden èn in godsdienstig opzicht èn als rustdag. Straks als het verkeer weer normaal is, kunnen heel wat wedstrijden, bi. eenkomsten enz. zeer wel op Zaterdag middag worden gehouden. Wij zijn er vast van overtuigd, dat indien men hiermede ernst maakt, het aspect van den Zondag zal veranderen op een wijze die weldadig aandoet. NED. R.K. VOLKSBOND AFD. LEIDEN. Donderdagavond heeft de eerste be langrijke ledenvergadering plaats ge had in gebouw „Prediker". De voorzit ter, de heer J. H. Nijhuis, deelde mede dat het Kan. v. Schaikfonds intact is en op bijdragen van de thermometer actie wacht. Voorts dat het Vincentius- gebouw, Hoogl. Kerkgracht 32 beschik baar is voor bestuursvergaderingen en voor contributieafdracht van de vak bonden. Na het zingen van het Wil helmus trad als spreker op de heer Kuipers uit Utrecht, hoofdbestuurder, die duidelijk uiteenzette, dat de plaats van de kath. arbeider niet is in de Eenheidsvakbeweging, omdat het R.K. Werkliedenverbond voor alle belangen van de kath. arbeiders op de bres staat. Ons katholiek principe laat geen samenvloeiing toe als door de een heidsvakbeweging wordt voorgestaan, wél samenwerking, waarvoor alle plan nen en reglementen reeds gereed zijn. Na het stellen van enkele vragen, die op duidelijke wijze beantwoord werden en het zingen van het Bondslied werd de vergadering gesloten. DISTRIBUTIEKANTOOR LEIDEN. AANVRAGEN RIJWIELBANDEN. Er bestaat gelegenheid tot het af halen van aanvraagformulieren voor rijwielbanden vanaf Dinsdag 31 Juli t/m 4 Augustus 1945 aan het distri butiekantoor Steenschuur 21, kamer 4, loket 31. Nieuwe stamkaart mede brengen. ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 18 graden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1