imiar «De Burobvhb H Hl BH PU JH BB TP «.v^rrsr; ~Ka* BI H^ IpwIÉLI^H H E™" IDs LaTboiarregeermg De Engelsche pers en Attlee's overwinning Onbeperkte reisgelegenheid Nieuws in het kort De slag in Europa nog niet gewonnen Gezagstroepen Attlee naar Postdam In Hitler's Rijkskanselarij Zaterdag 28 Juli 1945 - No. 35 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Uitgave van de Stichting mmm flHB (Uk nju mmm Hoofdredacteuren: Hector Bureaux Redactie HH Hl-J HH HH HH H BH H Redacteur: Prof. Dr. W. Vrijdagavond zijn de voornaamste posten bekend gemaakt van de door Attlee gevormde Labourregeering. Mnister-president wordt Clement Attlee. Bevin wordt minister van buiten- landsche zaken. Chancellor exchequer (minister van Financiën)Hugh Dalton. President board of trade (minister van Handel)Sir Stafford Cripps. Lord president of the Councill: Herbert Morrison. Lord Chancellor: Sir William Jowitt. Lord privy seal: Arthur Greenwood. Evenals Churchill is Attlee tevens first lord of the treasury en minister van defensie. Herbert Morrison zal te vens zijn de „leader" van het lager huis. De verdere aanstellingen waaronder die van het „India Office" zullen later worden medegedeeld. Door de geheele Britsche pers wordt eensgezind verklaard, dat de gehou den verkiezingen beteekenen, dat En geland een „geruischlooze revolutie" heeft ondergaan. Enkele kranten, zoo als de Daily Mali en andere anti-so cialistische bladen gaan verder en noe men het resultaat van de verkiezingen schokkend. Doch de Manchester Guar dian, het liberale blad dat bekend is om zijn onafhankelijken kijk op de din gen, zegt: „Wij treden een nieuwe po litieke wereld binnen, en ofschoon zoowel wij als de Labourleiders hui veren bij de gedachte aan wat voor ons ligt, treden wij deze nieuwe wereld met vertrouwen binnen. Aan vele verkeerde dingen is een einde gemaakt." De Daily Telgraph schrijft: ,jDe uit slag van de verkiezingen doet zeker geen verslapping verwachten van het vastberaden besluit om den oorlog uit te vechten en de geallieerde eenheid te bewaren." Er op wijzend dat het mandaat van de Labour-partij nationaal is, zegt de Times: „Het is verleend voor het uitvoeren van een nationaal program, en niet voor het doorvoeren van eenige leerstellingen of zeer vergaande expe rimenten." De Daily Mirror, die veel gelezen wordt door militairen, verklaart „De nieuwe regeering zal wijsheid behoe ven, maar ook moed." Dat het Britsche volk thans met ver nieuwde hoop en moed een tijdperk van groote dingen tegemoet kan zien, is de meening van de Liberale News- Chronicle. Volgens de Daily Mail is een van de redenen van de overweldigende La- bour-zege het feit, dat in sommige op zichten ten aanzien van de verkiezin gen „Churchill verkeerd was ingelicht" en dat „zijn voornaamste supporters in het geheel niet op de hoogte waren van de publieke opinie in het land." Mill - Wolverhampton - Batavia. Weet U niet waar Mill ligt? Dan be hoort U dat toch spoedig te weten. Het is een dorpje in het goede Brabant- sche land, midden op de heide, waar in enkele weken tijds een doorgangs kamp voor onze oorlogsvrijwilligers in elkaar is getimmerd. Eten hoofdzaak. In het Brabantsche kamp wordt de oorlogsvrijwilliger fit gemaakt voor de zware taak, die hem straks wacht. Krentenmik met dik boter en zooveel caloriën als hij maar wil. Door goede voeding, door zon, kampwerk en lichte exercitie, moeten de jongens fit ge maakt worden voor de zware training. Van huis afgehaald. Speciale wervingsploegen rijden door het geheele land om de vrijwilligers bij de 80 90 bureaux, waar men zich Volgens het Japansche nieuws agentschap zal Nippon de proclamatie van de geallieerden aangaande on voorwaardelijke capitulatie negeeren. „Japan zal den oorlog tot het bittere einde voortzetten." Het Kabinet is om twee uur gisteren bijeengekomen Tokiotijd ten huize van den eersten minister ten einde het rapport aan te hooren van den minister van buiten- landsche zaken aangaande de procla matie en punten, die daarmede sa menhangen." De bijeenkomst naim drie uur in be slag. Het staat vast, dat de Paus dezen zomer niet naar Castel Gandolfo zal gaan. Verwacht wordt, dat het bekende muziekfeest te Salzburg op 12 Aug. a.s. weer zal beginnen met medewerking van Oostenrijksche en Duitsche musici. De Japansche gezant te Ankara heeft met zijn vrouw zelfmoord ge pleegd. Volgens de Daily Mail is Donder dagavond een langdurige bespreking gehouden door Churchill met zijn raadgevers, leiders van de Labourpartij en vertegenwoordigers van den Koning terzake van de Britsche afvaardiging naar Potsdam. Volgens dit blad zal Attlee op zijn laatst aanstaanden Maandag naar Berlijn vertrekken. Volgens inlichtingen van be trouwbare zijde is aan Winston Chur chill een millioen dollar aangeboden voor zijn geschiedenis van den oorlog. Toen ik vanuit Berlijn seinde, dat een bezoek aan Berlijn iedereen, die het zich nog niet heeft gerealiseerd er van zou overtuigen, dat Duitschland als een oude deken uit elkaar is gera feld en de tot voor kor.t almachtig schijnende „partei" volkomen „ausra- diert" is, dacht ik vooral aan de in drukken, die ik opdeed bij mijn bezoek aan Hitiers rijkskanselarij. Ik heb eenige uren rondgewandeld in dit eens zoo prachtige en luxueuse gebouw en ik heb er dingen ervaren, die ik in mijn stoutste droomen niet had durven voorstellen. De chaos, die daar heerscht door vernieling en plundering is on beschrijfelijk, maar het duidelijkste be wijs voor de volkomen vernietiging van wat eens een groote mogendheid was. In de zalen en kamers, waar eens Hit- Ier en zijn partij overmachtig heersch- ten, ligt nu het puin meters hoog, lig gen staatsakten en andere belangrijke documenten over de vloeren verspreid, hangen prachtige plafonds in reepen naar beneden en zoeken de bezetters uit het westen ijverig naar souvenirs. En souvenirs zijn er genoeg. Wat zou u denken van een Russische ikon, ge schonken door de Russische nationaal- socialisten aan Hitier voor de bevrij ding van de Oekraine, gevat in een melden kan, af te halen. Er is groote haast bij want nog dit jaar moet het Opleidingskamp Wolverhampton de eerste divisie van circa 22.000 man afleveren. In Engeland, in Wolver hampton (U weet wel waar dit ligt) worden wapens en militaire kleeding uitgereikt en begint de zware training, welke voor den modernen soldaat noo- dig is. Dan naar Batavia. Dan gaat het via Australië naar Indië om den gehaten Jap te verdrij ven uit dat zwaar beproefde land. Velen zullen daar blijven. Daarom lee- ren zij nu reeds Maleisch. Zij worden grondig voorbereid op het leven in de Indische gemeenschap. De vrijwilliger heeft na het eindigen van den termijn zijner verbintenis voorkeur voor plaat sing in overheidsdienst. Moge onze vrijwilligers spoedig de vredestaak in Indië kunnen oppakken. De oorlog in Europa moge beëindigd zijn, maar honger, koude en werkloos heid zijn nog machtige bondgenooten van anarchie en dictatuur. Europa op zichzelf aangewezen, haalt het niet meer. Dat is het tra gische slot van twee wereldoorlogen. Hulp van Amerika was noodig om ons te redden van den ondergang door het nationaal-socialisme. Hulp van Amerika is noodig om ons te herstellen van de toegebrachte won den. Amerikaansche legers moeten voorloopig op het vasteland blijven. Amerika moet ons tekort aan levens middelen, machines en steenkool aan vullen. Maar Amerika is niet.gek! Wij zelf zullen alleréérst de hand aan den ploeg moeten slaan. Aan den nog voortwoedenden slag in en om Europa moeten wij allen als vrijwilligers deel nemen. Laten wij toonen wat wij waard zijn. In goede zoowel als in kwade dagen. „Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst". Dit aanbod heeft betrekking op de rechten tot het uitgeven van het boek en van artikelen in tijdschriften. Het aanbod is gedaan door een groote Amerikaansche uitgeversmaatschappij, welke tra-cht Churchill over te halen om het contract onmiddellijk te tee kenen. cederhouten doos met zilverbeslag en tezamen een klein vermogen waard? Ik zag er een oorlogscorrespondent mee weg wandelen. Een ander had een oude meester opgerold onder zijn arm, een derde sleepte kostbare boeken en pla ten weg, terwijl een Amerikaan er meer voor voelde om met en stuk ijzer een stuk van Hitiers marmeren werk tafel af te slaan. Of wat zou u denken van een ijzeren kruis eerste klas, een hakenkruis in goud, een medaille voor de Spaansche vrijwilligers aan het Oostfront, of een oorlogsverdiensten- kruis met de zwaarden? Ze liggen er met hoopen. Niet honderden, maar duizenden heb ik er gezien. Ik kon door de ridderorden waden, ze met tientallen tegelijk door mijn vingers laten glijden. Er waren doozen en kis ten vol. Iedere geallieerde soldaat, die in de kanselarij is geweest, loopt met zijn zakken vol ridderorden en zelf heb ik een complete verzameling. Ik heb gezien hoe de geallieerde militairen in een „jeep" door Berlijn reden, telkens stopten om een Duitscher naar den weg te vragen. Als de man zich veel met een „immer gerade aus" had uitge sloofd, grepen zij in hun uitpuilende zakken, zeiden „fuer sie" en stopten den man een of ander ridderorde in Aangekondigd is de oprichting van een Korps Gezagstroepen. Deze troe pen zullen belangrijke diensten moe ten verrichten, vooral in den tijd waarin onze eigen legermacht nog niet is opgebouwd, en de politie als ge volg van d& toegepaste noodzakelijke zuivering niet op volle capaciteit kan werken. De Binnenlandsche Stryd- krachten verdwijnen. Daarbij kor.t dat de B.S. op 8 Aug. als officiëel verband zullen ophouden te bestaan. Vertrek Canadeezen, Engel- schen en Amerikanen. De geallieerde militairen zullen op een goeden dag Nederland vaarwel Naar te Potsdam bekend gemaakt is, zal Attlee Zaterdagmiddag naar Potsdam terugkeeren. De besprekingen met Stalin en Truman zullen nog den zelfden dag hervat worden. Gisteravond werden in Potsdam re gelingen getroffen, zoodat Attlee, wan neer hij Zaterdagavond in Potsdam aankomt „ten Downingstreet" kan be trekken, zooals de woning van Chur chill in Potsdam is gedoopt. Conferentiekringen ontkenden iets te weten van een mogelijkheid, dat Chur chill of Eden zouden kunnen terug keeren in een of andere capaciteit ter beëindiging van de conferentie. Churchill zou definitief besloten zijn, niet naar Potsdam terug te keeren. Hij zal nog eenige dagen in Downing street blijven wonen teneinde de loo- pende zaken af te handelen. Inmiddels heeft Attlee zich gevestigd in het ge bouw van de schatkist, waar hij bijna onafgebroken vooraanstaande perso nen der Labourbeweging ontvangt. Waarschijnlijk zal de kabinetsforma teur de voornaamste namen zijner me dewerkers vanavond of morgen bekend maken. Churchill had gisteren alle leden van zijn „caretaker"-kabinet naar Downingstreet genoodigd. Een menigte van eenige honderden menschen juich te den afgetreden premier luide toe. Het onlangs in de pers verschenen bericht dat mevrouw Bouwmeester, di rectrice van het Scala-Theater te 's-Gravenhage, gearresteerd zou zijn wegens collaboratie met den vijand, is onjuist. zijn hand. De meesten wisten niet beter te doen dan te lachen, als een boer, die kiespijn heeft en de omstanders lach ten mee. Alleen een jongetje van een jaar of twaalf had den moed om te zeggen „jullie moesten je schamen, daar zijn onze mannen voor gestorven" en toen liep hij hard weg. Dat jongetje bevestigde mijn indruk uit de rijks kanselarij, dat alles wat samenhangt met het naziregiem volkomen zijn. waarde verloren heeft, zoo het die ooit gehad heeft. Want ik zag in de rijks kanselarij de oorkonden, waarbij de orde van den Duitschen adelaar werd verleend met Hitler's handteekening er al op, met torenhooge stapels liggen. Ziet men dan nog hoe in Hitler's prachtige werkkamer geen stuk heel of op zijn plaats is gebleven, en ervaart men hoe het in zijn comfortabele on- dergrondsche schuilplaats niet is uit te houden van de stank'en de vuilig heid, hoe iedere bezoeker naar harte lust graait in geheime documenten uit opengebroken laden en geforceerde kluizen, ziet men hoe bronzen beelden, kunstwerken van hooge waarde plomp verloren en beschadigd tusschen de ruïnes staan en ziet men hoe het prachtige meubilair volkomen vernield is en hoe van alle stoelen de trijp en het leer ruw is weggesneden dan eerst realiseert men zich echt, dat alles wat met Hitler-Duitschland te maken had, voor altijd heeft afgedaan. Het derde rijk is uit elkaar geplozen, zooals de stoelen uit elkaar geplozen zijn, waar op het zetelde. zeggen. Wanneer dit zal zijn, is niet bekend. Maar het oogenblik komt waarop voor de Gezagshandhaving in Nederland, alleen Nederlanders ter be schikking staan. Het M. G. verdwijnt. Zooals reeds eerder bekend is ge maakt, zal in September het Militair Gezag als zoodanig ophouden te be staan. Op korten termijnen zullen vrijwil ligers worden opgeroepen om deel uit te maken van het Korps Gezagstroe pen. Dit Korps zal omvangrijke bewa kingsdiensten hebben te verrichten. Bij voorbeeld, de bewaking van muni tie-depóts, gevangenenkampen, vlieg velden, wegen, rivierovergangen, op slagplaatsen, ontruimde stadsgebieden, terwijl ook voor de handhaving van orde en gezag (aanvullende politie diensten) een voorziening dringend noodig is. (Door Jan Goderie, A.NP.-Aneta's oorlogscorrespondent)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1