rz,=: II mi li 11 if I Mm I Engelsche verkiezingen STADSNIEUWS BUITENLAND Buitenland in hef korf Attlee kabinetsformateur De uitslag der Engelsche verkiezingen Vrijdag 27 Juli 1945 - No. 34 - Katholiek Dagblad voor Leiden en OmstreEëS 1111W' Uitgave van de Stichting «s^. ms&l uwa n Hoofdredacteuren: Hector OTOE RIJN 1. TEL. 22777 g|| gjg^ g| |g| g| belt; Directeur: G. G. van De verkiezingen in Engeland bren gen geweldige winst voor de arbeiders partij de „Labourpartij". Niemand die van de gang van zaken ook maar eenigszins op de hoogte is zal zich daarover verbazen. In sociaal opzicht, wat betreft ar beidsvoorwaarden, verzorging van den arbeider, woningtoestanden enz. stond Engeland om het zachtjes te zeggen lang niet vooraan. Er was een verschil als tusschen dag en nacht b-v. met de sociale toestanden in Nederland. Voorts moet men niet uit het oog verliezen dat de „Labourpartij" de ar beiderspartij niet gelijk mag worden gesteld met ten onzent de S.D.A.P. Im mers de „Labourpartij" maakte het door haar fundamenteel uitgangspunt niet onmogelijk zooals bij ons tot voor den oorlog de S.D.A.P. v.'èl dat menschen met hechte godsdienstige overtuiging zich bij die „Labourpartij" aansloten. De stemmen komen dus niet van menschen die wij vooroorlogsch als S.D.A.P.'ers zouden bestempelen maar van tallooze anderen die sociaal voelen en vooruit willen. Zeer merkwaardig en teekenend is de onibeteekenende plaats die de Com munisten blijkbaar innemen. Consequent is dit wel in overeen stemming met de beslissing die nog tijdens den oorlog genomen werd ten aanzien van de Communistische partij. Op een aanvraag van deze partij om opname in de „Labourpartij" van Com munisten werd. onverbloemd afwijzend beschikt. Vooral twee redenen werden daar voor naar voren gebracht. Ten eerste men weet noon, wat men aan deze menschen heeft: vandaag noemen ze zwart wat ze gisteren wit heeten en die ze vandaag met gejuich binnenhalen spuwen ze morgen de achterdeur uit. Ten tweede men wilde van geen com munisten in de „Labourpartij" weten omdat „zij hun directieven van een buitenlandsche mogendheid ontvingen Aldus het besluit van de „Labour partij" tijdens den oorlog. Blijkbaar heeft het arbeidende volk dit aangevoeld en overeenkomstig ge handeld en zoo duidelijk uitgesproken dat het bij alle bewondering en dank voor het Russische leger en zijn gewel dige prestaties toch de zaken in eigen land op eigen wijze en door Engelschen wensebt geregeld te zien. Zoo zien wij deze verkiezingen als een stevige stap op den weg naar goede sociale verhoudingen in Enge land maar als een aanwijzing voor West-Europa om zich zelf te blijven. Engeland bleef even afkeerig van de ideologie van het Communisme als van het Nazisme, die in wezen niets ver schillen. Het nuchtere Nederlandsche verstand zal gemakkelijk tot de zelfde conclusie komen. 25-JARIG ZAKENJUBILEUM. Een dezer dagen is het 25 jaar ge leden dat wijlen de heer J. J- Ber nard zijn loodgietersbedrijf aan den Morschweg opende. Helaas mocht deze actieve zakenman dit feit niet meer gedenken, een ernstige ziekte maakte aan dit werkzame leven een vroegtijdig einde. Het personeel bleef de zaak trouw, terwijl, de weduwe het bedrijf voort zette, geheel in den geest van haar overleden man. Moge het haar ver gund zijn deze taak nog lange jaren te vervullen. Haar uitdrukkelijke wensch is echter, dat deze mijlpaal zonder feestelijkheden of in ontvangstname van huldeblijken zal voorbijgaan. VOEDSELVOORZIENING IN OORLOGSTIJD. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd, onderafdee- ling Massavoeding, kantoor Leiden, is DE GEALLIEERDE PROCLAMATIE AAN JAPAN. De gisteravond te Potsdam in naam van Churchill, Truman en Tsjang Kai Sjek uitgegeven proclamatie roept de Japanneezen op zich onverwaardelijk over te geven, aangezien anders Japan geheel vernietigd zal worden. De proclamatie wijst op de „vreese- lijke duidelijkheid" van het voorbeeld van Duitschland en zegt dan „de ont zaggelijke strijdkrachten te land, op zee en in de lucht van de Vereenigde Staten, het Britsche rijk en China, vele malen versterkt door legers en luchtvloten uit het westen maken zich op Japan de laatste slagen toe te bren gen. Het totale gebruik van onze mili taire macht zal de volledige vernieti ging beteekenen van de Japansche ge wapende macht en de volslagen ver woesting van Japan zelf. De proclamatie roept Japan op den Churchill is afgetreden als minister president; de koning heeft den Labour - leider Attlee belast met de vorming van een nieuwe regeering. Daar de ar beiderspartij de absolute meerderheid in het Lagerhuis heeft, behoeft zij niet den steun van eenige andere partij. Tal van vooraanstaande conserva tieven werden in hun districten ver slagen, zoo de ministers Brandan Bracken, Amery, Hore Belisha en Grigg. Ook de liberale leider Sinclair en zijn bekende partijgenoot Beveridge moesten de nederlaag lijden. Chur chill is in zijn district herkozen. De groote partijen hadden hier geen tegencandidaten gesteld. Ook Anthony Eden is herkozen. AFSCHEIDSBOODSCHAP VAN CHURCHILL. Churchill heeft gisteravond een af- scheidsboodschap aan het Britsche volk doen toekomen. Hij geeft hierin de verzekering, dat „alle plannen ge maakt en alle voorbereidingen getrof- ingaande 9 Juli 1945 in liquidatie ge treden. Allen, die iets te Vorderen hebben van, dan wel verschuldigd zijn aan bovengenoemde instantie, dienen vóór 11 Augustus 1945 ten kantore Bree- straat 125 hiervan opgave te doen. STICHTING 1940—1945. Men meldt ons, dat te Amsterdam de notarieele akte is gepasseerd, waar bij de Statuten 'van De Stichting 1940- 1945 geheel opnieuw zijn vastgesteld. In art. 2 wordt het doel der Stichting als volgt omschreven„het lenigen der zedelijke, maatschappelijke en stoffe lijke nooden van personen, die tijdens de Duitsche bezetting door daad of houding tot het binnenlandsch verzet hebben bijgedragen, alsmede van hun gezinnen of nabestaanden". Alle ge- wenschte inlichtingen wor.den gaarne verstrekt door dén Gedelegeerde voor Leiden en Omstreken, den heer J. J. P. Tesselaar, Turfmarkt 4, Leiden. Met groote dankbaarheid ontving de Gedelegeerde der Stichting van de Chr- Oranjevereeniging de opbrengst van 2 avonden in de Gehoorzaal f. 1439, van het personeel der Ambachtsschool f254, van de fa. Laman, Donkersteeg f. 375.- en van de L.O. een bedrag van f. 1145.-, zijnde opbrengst der collecte bij de bijeenkomst in de Zuiderkerk. weg van de rede te gaan en zegt „de geallieerde voorwaarden zijn de verwij dering van de schuldigen aan den oor log, en het vestigen van een vrede lievende nieuwe orde. Tot dit tot stand is gebracht zal het Japansche gebied bezet worden om te verzekeren dat de Japansche souvereiniteit beperkt blijft tot de drie groote Japansche eilanden, dat Japan volkomen ontwapend wordt en dat de vrijheid van godsdienst, spreken en denken hersteld wordt. In de aan Japan gerichte verklaring van de Ver. Staten, Engeland en China wordt van Japan geëischt, dat het on voorwaardelijk capituleert. De Japan sche legers moeten overal en te goeder trouw de wapens neerleggen, de Japan sche souvereiniteit zal beperkt worden tot de vier groote Japansche eilanden, de voor den oorlog verantwoordelijke leiders zullen verwijderd worden, de oorlogsindustrie van Japan zal vernie tigd worden, terwijl de vredesindustrie ongehinderd mag doorwerken. Wan neer deze voorwaarden niet worden aanvaard, zal Japan volkomen vernie tigd worden. fen" zijn voor den oorlog tegen Japan en dat „de resultaten wellicht veel eerder zullen komen dan wij tot dusver het recht hadden te verwachten". Vervolgens zegt Churchill, dat hij als gevolg van de uitslag der algemeene verkiezingen zijn ambt neerlegt. „Er blijft mij nog slechts over", zoo ver volgt hij dan, „het Britsche volk, waar voor ik in deze gevaarvolle jaren ben opgetreden, uit den grond van mijn hart mijn dank te betuigen voor den onwankelbaren en onophoudelijken steun, dien het mjj tijdens het uitoefe nen van mijn ambacht heeft verleend, alsmede voor de vele uitingen van vriendschap, welke het aan mij, den dienaar van het Britsche volk, heeft bewezen". Een bescheiden menigte was er gis teravond getuige van, dat Churchill in zijn auto voor het Buckingham Palace aankwam om den koning van zijn af treden in kennis te stellen. Churchill groette de menigte met zijn bekende V-teeken. Een half uur later arriveerde Attlee bij het paleis. TRUMAN TE FRANKFORT. President Truman is gisteren in generaal Eisenhower's hoofdkwartier te Frankfort aangekomen. Hij zal de Amerikaansche troepen inspecteeren en aanwezig zijn bij de decoratie van zes Britsche officieren die onder Eisen hower gediend hebben tijdens den Europeeschen veldtocht. JAPAN MELDT EEN GEALLIEERDE LANDING OP EILAND BIJ MALAKKA. Volgens een hier opgevangen Domei- bericht van de Japansche radio zijn ongeveer 500 man geallieerde troepen geland op het eiland Puket, voor de kust van Malakka. De troepen kwamen in een negental vaartuigen, onder dek king van een bombardement van twee kruisers, aan land. Het Japansche garnizoen, dat onmiddellijk tot een tegenaanval over is gegaan heeft de invasietroepen naar Domei meldt te ruggedreven naar de kustlijn. LAVAL WENSCHT VRIJLATING. Naar te Barcelona uit betrouwbare bron gemeld wordt, heeft Laval bij de Spaansche autoriteiten een verzoek tot vrijlating ingediend. Een Nood-parlement, dat geen T parlement is. Een dezer dagen is, als gold het een geweldige historische gebeurtenis, in de historische Ridderzaal te 's Graven- -hage, de N.A.C. geïnstalleerd. Er is wel geen land ter wereld waar zooveel commissies zijn als in Neder land- Ongetwijfeld zijn er daaronder die nuttig werk doen. Een kleine com missie van drie b.v. waarvan één lid ziek is en een tweede lid verhinderd- ter vergadering te komen wegens ver gadering elders, kan snel en doelmatig werken. Maar een adviescommissie van 50 leden gaat de perken te buiten. Men stelle zich voor, dat er 50 Ne derlanders bijeen zijn, en dat die 50 eensgezind advies uitbrengen aan de Regeering. Eerder zal er een derde wereldoorlog uitbreken! Wij zien al die boekdeelen dikke rapporten met de tot dikke folianten uitgegroeide belangrijke minderheidsnota's. Nu zal deze monsteradviescommissie niet veel te adviseeren krijgen, gelijk minister Schermerhorn al opmerkte. De voornaamste taak van de NA.C. is het opmaken van een voordracht voor de benoeming van de leden van het Nood-Parlement, die daarin naast de uit het oude Parlement overgeble ven leden zitting zullen nemen. Het Nood-Parlement zal, wat de Tweede Kamer betreft, dan bestaan uit zeggen we 70 echte volksver tegenwoordigers van vóór 1940, die vol gens een gangbare meening het volk niet meer vertegenwoordigen, en uit 30 door den Raad van State op voordracht van de N.A.C. te benoemen leden. Natuurlijk is er geen waarborg dat die 30 te benoemen leden de verschillende stroomingen, welke in het volk leven naar rato zullen representeeren. Maar dat de N.A.C. een 30-tal representabele mannen zal aanwijzen, kan men wel aannemen. Het Nood-Parlement eenmaal gereed zijnde, is het gelukkig gedaan met de Besluiten-Regeering, waaronder wij leven. Minstens een jaar lang zal de wetgevende macht in Nederland wor den gevormd door Regeering plus Nood-Parlement. Een jaar waarin de meest vitale beslissingen moeten wor den genomen. Bestaat niet het gevaar dat dit Nood- Parlement zich zal voelen en gedragen als een demissionair Kabinet, geneigd om een deel van de vuile wasch te laten liggen? Eenig onbehagen bekruipt ons. De democratie heeft nog nimmer zooveel liefdesbetuigingen te incassee- ren gekregen als op onze dagen. Maar tegelijk schrikt men voor haar consequenties terug. Vóór en vanaf de bevrijding heeft de Regeering duidelijk geaarzeld- Zij scheen alle mogelijk heden te onderzoeken, behalve die van het zoo spoedig mogelijk herstel van een echt Parlement. Die erfenis brach ten zij voor ons uit Londen mee. Zoo hebben wij dus aanstonds een Adviescommissie, die niet adviseert en een Nood-Parlement, dat geen Parle ment is. En dat in een allergewichtigst tijd perk der Vaderlandsche geschiedenis. Attlee heeft de uitnoodiging van den koning tot het vormen van een nieuwe regeering aanvaardt ONDERSCHEIDING VOOR ONTDEKKER VAN HET PENICILINE. De „prijs voor verdienste jegens de menschheid" is door de „Variety Club" te Washington toegewezen aan sir Alexander Flemming, die het penici- line heeft ontdekt- De prijs bestaat uit een zilveren medaille en duizen-d dollars. De Engelsche Lagerhuisverkiezingen, waarvan de resultaten gis teren bekend zijn geworden, hebben een sensationeele overwinning voor Labour gebracht. De arbeiderspartij heeft 390 van de 640 zetels verworven. In het vorige Lagerhuis had zij er slechts 168. Het aantal zetels van de Conservatieven, die in het oude Lagerhuis over 351 mandaten beschikten, is gedaald tot 199.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1