ss?- nil nil IIIH i m** De vloek van het geld BUITENLAND Schijnwerpers op,,. Het Radiovraagstuk Nederlandsche paarden terng I Uitspraken van het Tribunaal BINNENLAND Donderdag 26 Juli 1945 - No. 33 InMmSSOO) Katholiek Dagblad voor Deiden en OmstrekeS Uitgave van de Stichting -i ii mi m hoofdredacteuren: hector Er is teveel geld. Het dreigt ons te gaan als de man die een wensch mocht doen. Geldzuch tig als hij was, verzocht hij dat alles wat hij zou aanraken in goud zou ver anderen. Dat gebeurde en daarna.... stierf hij van honger. De overheid is nu bezig geld uit te pompen, te beginnen met de briefjes van f. 100.Voor die ingeleverde briefjes krijgt men alleen dan ander geld terug, indien men ze kan verant woorden; indien het geen geld is, ver kregen in den zwarten handel, ver diend aan den mof of door belasting ontduiking. Maar Uw eerlijk geld krijgt U helemaal terug. Wij begrijpen de menschen niet die hun geld weggeven aan allerhand pe perdure, onnoodige prullen, aan slechte tabak of slechte drank. Spaar Uw geld liever voor straks wanneer er weer goederen te koop zijn- Verlos ons van het geld. Wat jammer dat de Regeering niet een scheepslading nieuwe bankbiljet ten heeft meegebracht. Dan had aan stonds na de bevrijding de verplichting kunnen worden opgelegd om alle bank papier in te leveren. En dan had hem althans voor een gedeelte van dat inge leverde bankpapier, nieuw geld kunnen uitreiken. Velen zijn reeds den moreelen dood gestorven door het teveel aan geld. Doe niet mee aan den zwarten handel, niet door te koopen en niet door te verkoopen. Tracht niet met niets te doen aan geld te komen. Arbeid is de bron van welvaart. Dit geldt zoowel voor het individu als voor de gemeenschap. Nu meer dan ooit moeten wij het van den arbeid hebben. Verlos ons van het geld, o Heer! En geef ons de arbeid weer! DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND Over eenige uren zal de wereld we ten of de kiezers van het Vereenigd Koninkrijk een rechtsche of een link- sche regeering hebben gekozen. Morgen zal de minister-president Winston Churchill ofwel zijn leiderschap over het Britsche volk voortzetten of plaats maken voor den leider van de labour partij Attlee. Hoe de uitslag ook moge zijn, verwacht wordt, dat Churchill en Attlee samen terug zullen keeren naar Potsdam om de conferentie van de Big Three te beëindigen. Zegevierend of verslagen Churchill blijft minister president totdat hij aan den Koning zijn ontslag heeft aangeboden, en in dien Churchill bij een nederlaag het ontslag zou uitstellen zou niets aan de terugkeer van Churchill en Attlee naar Berlijn in den weg staan. Wanneer Churchill bij een nederlaag zou beslui ten onmiddellijk zijn ontslag aan te bieden, zou hij toch naar Berlijn kun nen gaan, maar volgens parlementaire gewoonten zou Attlee eerst een regee ring moeten vormen voor hij zou kun- nen vertrekken om aan de conferentie deel te nemen. PROFESSOR ROUGIER PLEIT VOOR PETAIN. Professor Rougier heeft bij een in terview, toegestaan aan de „Journal Americain", het te New York verschij nend blad, bekend door zijn anti-libe rale campagnes en deel uitmakend van de Hearst-pers, verklaard: „Als Pe- tain, die zijn persoon en zijn naam opofferde om Frankrijk het lot van Polen te doen ontgaan, wordt veroor deeld als een verrader, zal de demo cratie een zwaren klap krijgen en de heerschappij van het communisme vrij wel verzekerd zijn. NEDERLANDSCHE VLIEGERS IN DEN STRIJD TEGEN JAPAN. Korten tijd geleden werd bekendge maakt, dat door Nederlandsche be mande Mitchells zouden gaan operee- ren van vliegvelden in de omgeving van Balikpapan. Dit beteekent, dat het Ned.-Indische luchteskader, dat streed boven Japan en later van Noord-Australië uit, als een bombarde mentseskader is teruggekeerd op Ne- derlandsch gebied. De geschiedenis van het eskader werd aan een correspondent van A.N.- P.-Aneta verteld door den man. die het eskader na den val van Java weer opbouwde, kolonel B. J. Fiedeldij, thans inspecteur van de Ned-Indische luchtmacht. Elven voor den val van Java had het eskader zulke zware ver liezen geleden, dat vele piloten naar Australië werden gezonden, waar zij aanvullende cursussen kregen voor nieuwe Amerikaansche machines van kolonel Fiedeldij. De gebeurtenissen ontwikkelden zich echter zoo snel, dat de piloten nog niet gereed waren de lucht in te gaan voor den val van Java. Maar zij vochten door. Met de hulp van de Australische luchtmacht vormden zij een nieuw Mitchelleskader en na een intensieve training vertrok ken zij naar noordelijker stations met Nederlandsche bemanningen en Aus tralisch grondpersoneel, om deel te ne men aan de verdediging van Australië. Zij vielen de Japansche voorraad schepen aan en bombardeerden de vliegvelden, die Australië bedreigden. Hun verliezen waren hoog, maar wer den regelmatig aangevuld door Ned.- Indisch luchtvaartpersoneel dat naar Amerika was gezonden om daar ge oefend te worden. In samenwerking met de Australische en Amerikaansche luchtmachten brachten zij een aantal Japansche schepen tot zinken. Intusschen formeerde kolonel Fiedel dij een tweede eskader, bestaande uit jagers, dat tenslotte opereerde van Nederlandsch Nieuw-Guinea uit. De bemanningen van de Mitchell- bommenwerpers zijn momenteel voor 80 procent Nederlanders, doch kolonel Fiedeldij hoopt, dat zij spoedig geheel uit Nederlanders zullen bestaan, ge zien de toevloed van recruten uit be vrijd Nederland. Jongemannen uit de verzetsbeweging worden geoefend voor de toekomstige Ned-Indische lucht macht. Het grondpersoneel bestaat voor een groot deel uit Indonesiërs, mannen die van Java naar Australië kwamen en daar bij de Australische luchtmacht werden geoefend. Kolonel Fiedeldij gaf uitdrukking aan zijn groote erkentelijkheid voor de medewerking van de Australische regeering en in het bijzonder voor die van de Australische luchtmacht. POTSDAM. Als resultaat van de bijeenkomst der „Big Three" te Potsdam zal het waar schijnlijk spoedig mogelijk zijn, dat ge allieerde vliegtuigen Tokio zullen aan vallen vanaf Russische bases, welke 300 mijl diohter bij de Japansche hoofdstad gelegen zijn dan Okinawa. Dit laatste bericht omtrent een te verwachten Rus sische interventie in den oorlog tegen Japan, ls afkomstig van den diplomatie- ken correspondent van de „Daily Tel.", die verklaart, dat het thans mogelijk wordt geaoht, dat Rusland zonder reohtstreeks aan den strijd deel te ne men het aan Engeland en de Ver. Staten zal toestaan gebruik te maken van bases in het gebied van Wladiwo- stock voor de operaties tegen Japan. De correspondent voegt hieraan toe, dat: .particuliere berichten, welke Londen in de afgeloopen 24 uur hebben bereikt" de meening hebben versterkt, dat „de conferentie van Potsdam tot gevolg zal hebben, dat Rusland definitieve stappen onderneemt, wat den oorlog tegen Japan betreft." Hoewel deze berichten nog op geen enkele wijze officieel bevestigd zijn, daar de besprekingen van Potsdam nog steeds streng geheim blijven, „zijn zij wel in overeenstemming met bepaalde aanwijzingen, dat de Russische houding ten aanzien van Japan besproken wordt en dat bepaalde voorbereidingen worden overwogen." Naar gisteravond te Londen bekend gemaakt is, heeft ook lord Louis Mount- batten, die gisteren in Engeland arri veerde de conferentie te Potsdam bijge woond. LEVANT. De Pransohe gedelegeerde in den Levant, generaal Beynet, en generaal Paget, bevelhebber van de Britschie troe pen in het Midden-Oosten, hebben een voorloopige overeenkomst gesloten. Een deel van Syrië zal door de Pransche troepen worden ontruimd. Frankrijk be houdt de controle over eenige Litaanee- sche vliegvelden. ENGELAND. In verband met den uitslag van de Britsche verkiezingen, die heden be- I Naar A.N.P.-Aneta ver neemt is de ministerraad tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het vraag stuk, hoe de radio-omroep georganiseerd moet worden. Er zal worden opgericht een stichting, genaamd „Stichting Radio Nederland in den overgangstijd". Voor zitter dezer stichting wordt mr. L. A. Kesper, griffier van de Tweede Kamer, thans waarnemend secretaris-gene raal van het departement van Binnenlandsehe Zaken. Het Stichtingsbestuur zal breed zijn samengesteld, zoo dat alle stroomingen in de Nederlandsche Radiowereld daarin zullen zijn vertegen woordigd. VJ Een aantal destijds naar Duitsch- land gebrachte Nederlandsche paarden zijn vanmorgen bij Nieuweschans te ruggekeerd. De paarden werden geës corteerd door Duitsche soldaten, wel ke onder Canadeesche bewaking ston den. Zij zijn onmiddellijk ter beschik king van de Nederlandsche autoritei ten gesteld. Laat ons hopen, dat hier mede een begin is gemaakt met den terugkeer der door de Duitschers ge roofde goederen. kend zal worden, hebben de leden der Britsche delegatie ter conferentie van drie zich per vliegtuig naar Londen be geven. De conferentie te Potsdam zal na hun terugkeer worden voortgezet. VERRE OOSTEN. Liberator vliegtuigen hebben Maandag op het vliegveld Miho ten zuiden van Hansjoe bommen van 1000 pond ge worpen, deelt het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur mede. Een Libera tor vliegtuig bombardeerde het vlieg veld op Tanega, een eiland van de Osoemi groep. Op Borneo zijn de Austra lische troepen in de omgeving van Bali- papan zeven mijl opgerukt langs de ri vier de Manggar zonder tegenstand te ontmoeten. Verscheidene gebouwen wer den verwoest in Jesselton op West- Boreno. toen vliegtuigen daar doelen bombardeerden. Vliegtuigen, die van de Zuidkust van Malaya naar Celebes en Halmaheira vlogen, hebben schepen met bommen bestookt. CHINA. De Ohineezen zijn doorgestoten tot aan den zuidelijken toegang van de stad Yangsoe, 50 km. ten zuiden van het groote vliegveld Kwellin in de provincie Kwangsi in Zuid-Ohina. Zij hebben te vens een punt 15 km. ten Noorden van Kwellin genomen. JAPAN. Bijna honderd superforten vielen da-ie olieraffinaderijen in Tokio aan in den nacht van Dinsdag op Woensdag. Het was de tweede aanval in 36 uur. - Minstens tienduizend geallieerde vliegtuigen zullen elke duimbreedte Ja- panneesch en zioh in Japannee6Che han den bevindend grondgebied binnen niet al te langen tijd vernielen, aldus heeft generaal Kenney vandaag op de perscon ferentie alhier verklaard. Hun opdracht zal zijn: den weg bereiden voor een in vasie-zonder-tegenstand op alle punten. AMERIKA. Elf leden van het Amerikaansche con gres maken op het oogenbllk een tournee door Europa. Zij zijn thans in Noord- Ierland en zullen ook Nederland be zoeken. Truman brengt Donderdag een bezoek aan Frankfort waar hij besprekingen zal voeren met generaal Eisenhower. Nu er al verschillende uitspraken: van door het Bredasche Tribunaal be handelde zaken gevallen zijn, krijgt j men zoo langzamerhand een inzicht in de straffen die de verschillende colla borateurs toegediend krijgen. Om met de „zware" jongens te beginnen. Dezer dagen heeft het Tribunaal o.a. uit spraak gedaan in de zaak tegen een lid van 't roemruchte Landwacht-corps, de ridder van het jachtgeweer, een 28-jarige Bredanaar, die natuurlijk ook N.S.B.-er was geweest, had het Neder landsche volk op zijn manier gediend door mee te helpen aan huiszoekingen etc. en had er voor gezorgd dat een van zijn medeburgers in een der be ruchte Duitsche kampen belandde. Het tribunaal vond de hoogste straf voor hem op zijn plaats n.l. interneering voor 10 jaar en verbeurdverklaring van alle goederen van verdachte. Deze straf komt overeen met een reeds eer der genomen beslissing van het tribu naal. Iemand die zich ook „verdienste lijk had gemaakt als landwachter (hij was tevens een N.S.B.-er en N.S.D A.- P.-er geweest) kreeg eveneens 10 jaar plus verbeurdverklaring van alles. Het spreekt nu vanzelf, dat het Tri bunaal de lieden, die star en brutaal blijven doen, harder aanpakt dan de weekhartigen. Ook als zij slechts eenige jaren bij de N.S.B. geweest zijn krijgen zij fiksche straffen. Zoo is bv. een ex- handelsreiziger die als chauffeur bij de Duitsche weermacht ging, tot 5 jaar interneering veroordeeld. Slechts weinige vrouwen heeft het Tribunaal voor het hekje gehad. Een vrouw wier man thans in Vught ver toeft daar hij N.S.B.-er was, heeft n.l. f. 10.000 boete gekregen, zij kon de boete ruimschoots betaler.. Het mensch had zich onledig gehouden met het breien van sokken e.d- voor de Oost front-duitschers en zij was bovendien een tijd lid van de N.S.B. geweest. HET PRAATJE OP DE BRUG. In het weklijksche radiokwartier van de regeering zal a-s. Vrijdagavond 9 uur de minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn een nadere toelich ting geven op het besluit met betrek king tot de organisatie van den Neder- landschen Radio-omroep. N.S.B.-ERS MOETEN ÓELPEN BIJ DEN OOGST. N.S.B.-ers en collaborateurs zullen aan het werk worden gezet om mede de oogst binnen te halen en om in het najaar te helpen bij de bewerking van het land- Daarvoor zijn veel bewakings manschappen noodig. Het in oprich ting zijnde corps Gezagstroepen zal hiervoor worden ingezet. Op die manier hoopt men ca. 30.000 N.S.B.-ers voor de eerste maal in hun leven nuttig werk te laten doen. HET BROOD VAN 19 CENT KOST 27 CENT. Wist U dat U voor de Engelsche bis cuit minder dan de helft van den kost prijs betaalt? Dat het brood, waarvoor O 19 a 20 cent neerlegt in werkelijk heid 27 cent kost? En wist U dat de Regeering op het oogenblik 600 milli- oen gulden per jaar bijpast op hetgeen de Nederlandsche huisvrouw aan le vensmiddelen koopt? Indien men daarnaast bedenkt, dat de prijzen desondanks voor de men schen met de laagste inkomens te hoog zijn, om het levensmiddelenpakket te koopen, dan bidt men de Regeering sterkte toe! 500 NEDERLANDSCHE KINDEREN NAAR DENEMARKEN VERTROKKEN. Met 31 auto's en true's hebben 116 leden van het Deensche Roode Kruis 500 kinderen uit Gouda, Leiden en Arnhem opgehaald om ze in Denemar ken gedurende drie maanden een goede verzorging te bieden, welke zal moeten leiden tot een algeheel herstel van de tijdens de bezetting en hon- gerperiode aangetaste gezondheid der kinderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1