Drie koningskwesties GAS! Koninklijk geschenk voor Limburg Conferentie Potsdam Ontbinding le Canadeesche leger BUITENLAND Schijnwerpers op.., Hel recht van den verdachte en de taak van den advocaat ^Woensdag 25 Juli 1945 - No. 32 Uitgave van de Stichting „De Burcht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken BVItCHT Hoofdredacteuren: Reetoi H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. Er waren eens drie koningskinderen.. En zooals het met koningskinderen pleegt te gaan, waren zij wel erg rijk, maar niet erg gelukkig. En omdat zij niet heelemaal geluk kig waren, was het volk het ook niet heelemaal. Wie zal er Koning zijn in het land van België, van Spanje en van Griekenland? Wanneer in een land strijd gestreden moet worden om den Koning, dan is het al mis Zeker onder een parlemen taire democratie met haar noodzake lijke politieke partijen. Wanneer de Koning of de adspirant- Koning de hulp van sommige groepen der bevolking noodig heeft om op den troon te blijven resp om op den troon te klimmen, dan kan hij niet de buiten en boven de partijen staande Koning zijn, de onbewogen, centrale figuur, welker beteekenis men in het leven van eiken dag pleegt te onderschatten. Maar die in bewogen tijden heel wat anders en heel wat meer kan zijn dan het symbool dan het ornament zooals rechtsgeleerde heeren en politici hem hebben gekwalificeerd. Daarvoor wordt absoluut vereischt, dat de Koning en dat de leden van het Koninklijk huis zich strikt aan de grondwet houden en dat zij geen func ties aannemen, die hen in politiek vaarwater brengen. Een Koning, die tevens bevelhebber is van het leger, loopt naar twee zijden gevaar. Als bevelhebber zal men hem aantas ten, b.v. omdat hij de militair-strategi sche talenten en ervaring mist. En te gelijk loopt zijn koningschap ge vaar door de critiek, welke men den bevelhebber niet spaart. Dit houdt geen beoordeeling in van Koning Leopold van België. Men stelle zich ten onzent voor, dat de Minister van Oorlog in de Staten- Generaal wordt geïnterpelleerd over de gesties van den Koning of een ander lid van het Koninklijk Huis in diens kwaliteit als bevelhebber der Strijd- krachten Ons land mag zich gelukkig prijzen, omdat wij een koningshuis hebben dat door een angstvallig constitutioneel beleid inderdaad de geheele natie ach ter zich weet. En omdat in de buitengewone tijden sinds 1940 het Huis van Oranje we derom onsterfelijke diensten aan het vaderland heeft bewezen Gelukkig het land, dat geen konings kwestie kent en toch een Koning heeft. Vrijdag a.s. begint in de ge meente Leiden en Oegstgeest de distributie van gas van 11-13 uur. De buitengemeenten volgen eenige dagen daarna. Naar een A.N.P.-Aneta medewerker verneemt heeft H. M. de Koningin den wensch te kennen gegeven een hoe veelheid grenenhout ter beschikking te stellen van het geteisterde platteland van Noord- en midden-Limburg. Het is niet de bedoeling, dat dit hout wordt verwerkt voor den opbouw van boer derijen en dergelijke, daar zulks als een overheidstaak is te beschouwen. Het is het verlangen van H. M. de Ko ningin, dat het hout voor het herstel van de nood-onderkomens, waarin de bevolking tijdelijk verblijft, wordt ge bruikt. In verband hiermede z,al de kon. houtvester een bezoek brengen aan de geteisterde gebieden van N.- en midden-Limburg ten einde een in druk te krijgen van wat benoodigd is voor de uitvoering van de plannen van H. M. de Koningin, waarvan men in Limburg met groote dankbaarheid en vreugde kennis heeft genomen. De politieke correspondent van Reu ter schrijft, dat de conferentie te Pots dam haar laatste zitting gehouden heeft, voor de Engelsche politieke lei ders naar Engeland zullen terugkeeren om daar het resultaat van de verkie zingen af te wachten. Volgens gezaghebbende kringen al hier verwacht men niet, dat de confe rentie langer dan een dag zal worden onderbroken. Churchill, Attlee en Eden zullen waarschijnlijk Woensdagnamid dag naar Engeland vertrekken en Vrij dag terugkeeren. Truman en Stalin zullen zich Donderdag vermoedelijk onthouden van belangrijke bespre kingen. Men meent te weten, dat de confe rentie te Potsdam niet voor begin Augustus zal eindigen en dat zekere Amerikaansche deskundigen, die de slotfaze der conferentie moeten bijwo nen, op 1 of 2 Aug. uit Washington zullen vertrekken. Het eerste Canadeesche leger zal per 31 Juli als formatie te velde worden ontbonden, zoo heeft de minister voor nationale defensie bekend gemaakt. Generaal H. D. G. Crerar, die per 31 Juli het commando zal neerleggen, zal dien dag met het troepenschip „Ile de France" naar Canada vertrekken. Tegelijk met het vertrek van generaal Crerar zal de naam van het te velde blijvende Canadeesche leger veranderd worden in .Canadeesche strijdkrachten in Nederland". Luit. generaal Charles Foulkes keert terug naar Canada en wordt chef van den generalen staf. De twee overzeesche corpsen hebben opgehouden als zoodanig te bestaan. Zij worden opgenomen in de Canadee sche strijdkrachten in Nederland, dat den status van een legercorps zal hebben. Generaal Crerar, die in Canada offi cieel zal worden ontvangen door den minister-president Mackenzie King, zal na zijn aankomst 30 dagen met verlof gaan en dan voor ongeveer 6 weken naar Ottawa terugkeeren ten einde zijn officieele rapporten te vol tooien. Daarna gaat hij met groot verlof. POTSDAM BLIJFT EEN GESLOTEN BOEK. Londen, 23 Juli. (Reuters bijzondere correspondent te Potsdam meldt, dat de geheimzinnige sfeer die de confe rentie van de „Big Three" omhult, vandaag is versterkt. Maandagavond was er geen enkele inlichting, hoe dan ook, van de Britsch, Russische of Amerikaansche delegatie beschikbaar. Men acht het niet waarschijnlijk, dat Stalin en Truman de besprekingen voortzetten tijdens Churchills afwe zigheid. Een Amerikaansche radio-omroeper heeft Maandagavond in een uitzending uit Berlijn gezegd: „Een deel der Amerikaansche dele gatie is reeds uit Potsdam vertrokken. Wie het zijn en waar zij heen gaan, vormt een van die verboden onder werpen, ditmaal veeleer verboden om veiligheidsredenen dan vop grond van het politiek belang." De omroeper voegde hieraan toe: „nog een afdeeling van de Amerikaan sche groep maakt zich gereed te ver trekken voor een nieuwe etappe van de tocht, die de groep van Washington naar een volkomen nieuw gebied zal brengen, dat voor U evenzeer een ver rassing zal zijn als het voor mij was, toen ik er voor de eerste maal van hoorde." HOE DENKEN DE ENGELSCHE VROUWEN ER OVER Wij laten hier drie ingezonden stuk ken volgen in de .Sunday Express", in zake de opheffing van het anti-ver broederingsverbod in bezet Duitsch- land. Mrs. Crews uit Croydon schrijft: „Nog geen twee minuten nadat Monty het verbod had opgeheven, waren onze Tommies al mei Duitsche vrouwen aan den gang, niet erg plezierig nieuws voor de Britsche vrouwen thuis. Als onze soldaten na nauwelijks twee maanden vrede op een dergelijke wijze reageeren, dan mag ik gerust zeggen, dat wij den vrede voor goed verloren hebben. Niet de Britsche vrouw, maar de Britsche man is weekhartig en een slechte hater en wij warden opnieuw belachelijk gemaakt voor de Duitschers Wij vrouwen vergeten niet licht de af- geloopen zes ellendige jaren en ik ben er dan ook zeker van, dat geen enkele fatsoenlijke vrouw, die zichzelf Britsch mag noemen, zich met Duitschers wenscht te verbroederen. Wel mis- HET VERRE OOSTEN 350 vliegtuigen hebben een hevigen aanval gedaan op het grootste Japansche vliegveld in China in de omgeving van Sjanghai. Een Japansoh konvooi op de rivier de Whangpo werd aangevallen; drie schepen werden tot zinken ge bracht, waaronder een torpedojager; waarschijnlijk zijn nog tien andere sche pen tot zinken gebracht. JAPAN Bij den aanval op de marinebasis Koere werden zes Japansche oorlogsschepen beschadigd, twee slagschepen, een vlieg- dekschip, drie kruisers. De slagschepen behoorden tot de Ise-klasse. Twee krui sers werden hevig beschadigd en de derde licht. Nimibz deelde mede, dat Britsche vliegtuigen aan den aanval te gen Koere deelnamen. Behalve Koere werden ook andere doelen bestookt, vliegvelden, onder andere Kamikazi, ver der Nagoya. Kruisers en torpedojagers van de derde vloot hebben de basis voor marine vliegtuigen, Koesjimoto, het luchtvaart radiostation, Sjionomisaki, en andere militaire installaties in de omgeving van Koesjimoto op het Zuidwestelijk deel van Honsjoe beschoten. LEVANT. Een der neteligste punten, die tot dusver tusschen Frankrijk en de Levant- staten hangende waren, zal morgen zijn beslag krijgen. Dan zullen n.l. 20.000 manschappen van de zg. troupe§ specia- les plaatselijke gerecruteerde troepen door de Franschen worden overgedra gen aan het toezioht van de Libaneezen en Syriërs zelf. De Libaneesohe leden van de militaire missie, die de over dracht behandelt en mededeeling deed van het begin van deze actie, zeide, dat de Fransche controle op deze troepen officieel zal eindigen op 31 Juli midder nacht. ITALIË De Zwitsersohe radio heeft vanavond een bericht doorgegeven, komende van de Zwitsersch-Italiaansche grens, vol gens hetwelk Vittorio Mussolini, de oud ste zoon van den „Duoe", zich aan de geallieerde troepen heeft overgegeven en zioh thans in een interneeringskamp bevindt. POLEN De EK. aartsbisschop van Westmin ster mgr. dr. Griffin, heef.t hedenavond in een betoog te Birmingham een plei dooi gehouden voor het herstel van een vrij Polen. Hij verklaarde, dat het ge heele politieke en sociale leven van Po len in feite, hoewel niet in naam, onder de striktste controle van de sovjet-auto riteiten staat. Niet de minste politieke oppositie wordt toegelaten. Een overwel digende meerderheid van de Polen, die thans in het buitenland zijn, wenscht niet naar het Polen van thans terug te keeren. Er zijn vele teekenen, die er op wijzen, dat Midden-Europa een Weste lijke uitbreiding van de sowjetmacht wordt. Indien een zoodanige politiek door de vereenigde naties wordt toege laten, zal Europa verdeeld worden in twee blocs met noodlottige gevolgen voor de toekomst van de wereld. BIRMA Naar Campbell, Reuter's speciale cor respondent meldt, zijn ongeveer duizend Japanneezen, onder wie ook generaal- majoor Koba, op wden in het bijzonder jacht gemaakt was, gisteren op den der den dag van de Japansche massale po ging den honderd km. breeden geallieer den corridor tusschen Nyaunglehin en Toegon te passeeren, naar de andere zijde v. d. rivier de Sittang overgestoken. Mien neemt aan, dat gen. Koba bij zijn vlucht afwisselend van paarden en olifanten ge bruik heeft gemaakt. Van het oorspron kelijke totaal van 9000 Japanneezen, om singeld in het gebied ten W. v. den weg Rangoen-Mandalay zijn er nog slechts 2500 overgebleven; de anderen, met uit zondering van diegenen, die ontsnapt zijn, zijn gedood of gewond. Er zit op het oogenblik een Nederlander in de gevange nis, die onschuldig is. Dat komt méér voor tegenwoordig. Het gekke van het geval echter is, dat de P.O.D. den onschuldige niet meer kan vinden! Hij dreef zaken te zamen met zijn broer, die N.SH.-er is. Per abuis pakte men den verkeerden broeder en liet den broer die „verkeerd" is, loopen. Er zijn in de eerste enthousiaste da gen na de bevrijding meer vergissingen begaan door al te ijverige lieden. Er lit hier een belangrijke functie voor den advocaat, die tegen een gangbare leekenopvatting in, heele maal niet tot taak heeft om wit te noemen wat zwart is, maar die het recht moet dienen. Aanvankelijk meende de P.OD., dat er geen contact tusschen verdachte en advocaat behoefde te bestaan. Dit al te Duitsche standpunt is gelukkig spoedig verlaten. Bij rondzendbrief van 4 Juli aan alle opsporingsdiensten heeft het M.G. bepaald: 1) dat advocaat en verdachte onbe perkt briefverkeer mogen hebben; 2) dat de advocaat den verdachte éénmaal mag bezoeken met de moge lijkheid dit te herhalen; 3) dat de advocaat het recht heeft tot inzage der stukken. In een vergadering van de Haagsche balie van 7 Juli 1.1. is deze voor het geheele land geldende regeling nog eens van de zijde van het M.G. beves tigd en uiteengezet. Het M.G.-Leiden zegt: NEEN. Wat doet nu echter het militair com missariaat te Leiden? Het negeert een voudig de van hoogerhand gegeven in structies en weigert den advocaat bot weg inzage van de stukken onder ver wijzing naar het niet ter zake dienende artikel 50 van het Wetboek van Straf vordering. Men zegt niet b.v.: „Onze interne organisatie is nog nit voltooid en de dossiers zijn tot onzen spijt nog niet gereed"; neen men wijst den advocaat eenvoudig de deur schien wat werk betreft, maar toch zekerniet voor plezier alleen- Wat zou den onze mannen in Duitschland wel zeggen, als de Duitsche soldaten hier met de Britsche vrouwen zouden om gaan". Miss Wichelow uit Londen, een ge wezen arts, schrijft: „Nu blijft blijk baar voor haar, die in de rij moeten staan en die zich met „utilitykleeren" moeten behelpen, niets anders over dan hier de aantrekkelijk gekleede Duitsche bruidjes van ons bezettings leger te verwelkomen". De heer White, uit Liverpool, schrijft echter, dat Engelsch-Duitsche vriend schap en samenwerking slechts door verbroedering kan worden verkregen en versterkt. Een dergelijke vriend schap is noodzakelijk voor den toe- komstigen vrede en de veiligheid van Europa. Het complot tegen Hitier. Rolf Freiherr von Horadam, die wordt aangeduid als „een der voor naamste samenzweerders" in het mis lukte complot tegen Hitier, heeft een uitvoerig artikel geschreven over het geen toentertijd in Dresden is ge beurd. Begin 1944 werden in Dresden de eerste plannen gesmeed om van Hitier bevrijd te raken. Het was de be doeling garnizoenscommandanten, die tegen Hitier waren, in het geweer te roepen. Een opmarsch naar Berlijn werd ontworpen; munitiedepots en openbare gebouwen zouden bezet wor den. De in Dresden bevelvoerende gene raal, Mehnert, droeg er zorg voor, dat von Horadam 52 officieren en 4900 manschappen tot zijn beschikking kreeg van de oefenschool in Mylowik (Praag). Op 20 Juli ontving districts commandant Lohse in Dresden tegen half elf een telegram, dat Hitiers dood meldde, maar spoedig volgde 'n tweede telegram met de mededeeling, dat de fuehrer nog leefde. Dit leidde tot mis lukking van den opstand..

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1