Eerste dag van het proces Petain BUITENLAND H.M. de Koningin volledig hersteld. V,. J Geheele Britsche slagvloof in den Pacific. Schijnwerpers op v Dinsdag24 Juli 1945-No. 31 Uitgave van de Stichting „De Buroht" Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN I. TEL. 22777 Wmuwwwwwwwvwwiww Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstrekefi BVItCHT Hoofdredacteuren: Reetor H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren; Redacteur: Piot. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sle- belt; Directeur: G. G. van Elburg. De voorlezing van de acte van be schuldiging tegen maarschalk Petain nam een half uur in beslag. Hierin wordt hij beschuldigd van twee mis daden: 1. een complot tegen de binnenland- sche veiligheid van den staat; 2. Verstandhouding met den vijand. De maarschalk kreeg vervolgens ge legenheid tot het voorlezen van de volgende verklaring: „Het Fransche volk heeft mij de macht gegeven. - Ik ben gekomen om daarvan rekenschap af te leggen. Dit Hof vertegenwoordigt niet het Fran sche volk. Ik zal op geen enkele vraag antwoorden. Ik heb de Fransche legers naar de overwinning geleid. In de tragische dagen van zijn geschiedenis heeft Frankrijk zich tegen mij gekeerd. Toen ik om een wapenstilstand ver zocht, verrichtte ik een beslissende en reddende daad, waarmede ik de vrij heid van het Fransche rijk verzekerde. Ik heb van mijn macht gebruik ge maakt om het Fransche volk te be schermen. Voor het Fransche volk heb ik mijn prestige op het spel gezet. De Duitsche bezetting heeft mij gedwon gen besluiten te nemen en daden te verrichten, waaronder ik meer geleden heb dan gij. Terwijl de Gaulle den strijd voortzette, heb ik de bevrijding voorbereid door een wakend oog te houden over een weliswaar geschon den, maar toch nog levend Frankrijk. Frankrijk zal slechts kunnen worden opgebouwd op de grondslagen die ik gelegd heb. Ik heb slechts gedacht aan de eenwording en de verzoening van de Franschen. Tegenover de excessen vertegen woordig ik de Fransche en christelijke beschaving. Indien ge mij veroordeelt, hoop ik dat die veroordeeling de laat ste zal zijn. Maar ge zoudt een on schuldige veroordeelen. Ik verlaat mij op Frankrijk". De Parijsche adcovaten hebben Maandagavond verklaard, dat er mor gen wel een heftig debat zou kun nen ontstaan tusschen maarschalk Petain en Albert Lebrun, den vroege- ren Franschen president. Lebrun heeft HET PROCES TEGEN PETAIN. De openbare aanklager Andre Mornet zal den doodstraf eischen tegen Philippe Petain, den negen-en tachtig jarigen maarschalk van Frankrijk en held van Verdun, als het proces tegen dezen hedenmiddag in het Paleis van Justitie zal zijn aangevangen. Een dubbele aanklacht wordt Petain ten laste gelegd, namelijk samenzwering tegen de binnenlandsche veiligheid van Frankrijk en verstandhouding met den vijand. Het proces zal worden ge voerd in de kleine zaal van het Hof van Beroep, welke slechts ongeveer de helft kan bevatten van het aantal journalisten, dat toelating heeft ver zocht. Zeer weinig publiek zal aanwe zig kunnen zijn. Vijfhonderd politiemannen zorgen voor de bewaking van alle straten, gan gen, deuren on ramen, welke toegang geven tot de rechtszaal en vele ramen zijn met ijzeren staven versperd. De politie neemt geen risico inzake mo gelijke pogingen tot aanslag op Petains leven of tot zijn bevrijding. De dokter van den maarschalk en twee verple gers zullen gedurende het geheele pro ces bij de hand blijven. Men verwacht dat het proces veertien dagen zal du ren. Het kantoortje van den president van het Hof, naast de rechtszaal ge legen, is veranderd in een verblijf van twee kamers voor den beschuldigde en zijn eehtgenoote. In den aanklacht, een document van elf bladzijden, zijn de beschuldigingen onder drie hoofden gerangschikt: ma- terieele, moreele en politieke. Maarschalk Petain zal zijn lezing ge ven over de vraag, waarom Frankrijk capituleerde en daartegenover zal de vijf- en zeventig jarige Mornet, die als aanklager is opgetreden in de groote verraders-processen na den vorigen gedurende den geheelen dag aan zijn verklaring gewerkt. De advocaten van Petain, die na het verhoor een uur bij Petain vertoefd hebben, wilden niets mededeelen toen zij het zwaar be waakte appartement verlieten, maar zij verklaarden wel, dat het zwijgen van Petain morgen misschien verbro ken zal worden, wanneer de getuigen al te „provoceerend" worden. Honder den met machinegeweren gewapende politiemannen patrouilleeren over de daken en gangen in de omgeving van de kamers van Petain. Naar wij vernemen is H.M. de Koningin weer volledig hersteld. Zij heeft hare werk zaamheden hervat. Verschillende persoonlijk heden werden door haar ontvangen. wereld-oorlog, Petain in naam van het recht en de waarheid aanklagen van verraad jegens Frankrijk. Deze twee mannen zullen, voor drie rechters in purper en hermelijn, en een jury van 24 leden, voor de helft gekozen uit voormalige senaat of ka mer en voor de andere helft uit de Fransche verzetsbeweging, de waar heid moeten uitbrengen over Frank- rijks val en wedergeboorte. In Parijs zegt men: er wordt een proces gevoerd tegen Petain, maar evenzeer tegen mil- lioenen Fransche mannen en vrouwen. DE BOMBARDEMENTEN OP JAPAN. Vier en twintig door verkenners ge nomen foto's hebben Maandag ge toond, dat bijna de helft van de ste den Sakai en Wakayama op Honsjoe vernield zijn tijdens de recente aanval len door vliegende reuzenvestingen en dat 12 van de 14 gebouwen der Ja- pansche olieraffinaderij en tankinstal laties te Amagasaki, eveneens op Honsjoe, zijn beschadigd. Vier en twintig vliegdekschepen van de derde vloot van de Vereenigde Sta ten hebben bij het aanbreken van den dag met een groot aantal vliegtuigen militaire doelen in de omgeving van Koere op West-Honsjoe aangevallen. Volgens het communique van admi raal Nimitz duurt de aanval nog voort. Shanghai is Maandag aangevallen door ruim honderd geallieerde bom menwerpers en gevechtsvliegtuigen. De aanval duurde negentig minuten. Volgens een verklaring van generaal Arnold zullen de geallieerde lucht strijdkrachten 2 millioen ton bommen in 1946 boven Japan loslaten cl.w.z. drie maal zooveel als boven Duitsch- land werd uitgeworpen. RAZZIA'S IN DUITSCHLAND. Een half millioen Amerikaansche soldaten hebben in de loop van dit week-einde meer dan 80.000 Duitschers gearresteerd en ieder huis in de Ame rikaansche bezettingszone in Duitsch- land onderzocht- De razzia was reeds drie weken geleden voorbereid, en ving bij het aanbreken van den dag aan. De troepen ontdekten een hoe veelheid vuurwapens, munitie en ge stolen goederen, als Amerikaansche uniformen, voedsel, benzine en voer tuigen. DE OPSTAND IN DE GEVANGENIS TE ROME. De gevangenen in de Regina Coeli gevangenis te Rome houden nog steeds stand tegen de politie in sommige ge deelten van de gevangenis. Officieele persoonlijkheden noemden de situatie nogal verward. Ongeveer honderd ge vangenen zijn vanmiddag in wagens naar elders overgebracht. De Britsche vloten, die thans tegen de Japanneezen opereeren, zijn de machtigste die ooit door Gr. Brittannië in de wateren van den Stillen Oceaan zijn geconcentreerd, aldus werd heden in Londensche marinekringen ver klaard. Het aantal schepen, dat hierbij betrokken is, is aanzienlijk grooter dan de te Washington jl. Vrijdag onthulde lijst zou doen gelooven. Practisch de geheele Britsche slagvloot is in den strijd geworpen tegen Japan. Er be vindt zich een enorm aantal slagsche pen in den Pacific, welker aanwezig heid nooit is bekend gemaakt, wegens de oude gewoonte van de admiraliteit, geen namen van schepen te noemen zoolang zij niet in rechtstreeksch con tact met den vijand zijn geweest. „Elk schip, dat wij beschikbaar heb ben zullen wij naar dat oorlogstooneel zenden, aldus werd verklaard, om de Japs te blijven beuken met alles wat onder ons bereik is". MISLUKTE UITBRAAK-POGINGEN VAN DE JAPANNEEZEN IN BIRMA Het Seac-communique meldt, dat groote groepen Japanneezen hun po gingen voortzetten om naar het Oosten uit te breken, van Pegoe en Yomas over den weg Mandalay-Rangoon heen naar de Sitting-rivier, doch dat deze pogingen weinig succes hebben gehad. Meer dan vijfhonderd Japanneezen werden, volgens de telling tot op he den, gedood door artillerievuur en luchtaanvallen. De Japanneezen blij ven aanvallen langs een 77 mijl lang gedeelte van den weg tusschen Toun- goe en Nyaunglebin. Liberators bombardeerden pakhuizen te Singora en beschoten verkeersmid delen op het water, op spoorlijnen en wegen. DUITSCHE BLUF TEN TIJDE VAN MUENCHEN. De geallieerde commissies, die de archieven van het Duitsche opperbevel naspeuren, hebben opmerkelijke ont dekkingen gedaan, welke aantoonen, dat het nazi-regiem ten tijde van de crisis van Muenchen en in de eerste twee jaren van den oorlog een gewel dige bluf heeft gemaakt. Onder de geheime plannen zijn or ders gevonden voor 1938, toen Hitier met een oorlog dreigde indien hem het Sudetenland niet werd afgestaan. Deze orders toonen aan, dat de Duit schers slechts drie divisies gereed had den om de onvolledige verdediging van het Westelijke front te bezetten, ter wijl hun totale sterkte nauwelijks groo ter was dan die van Tsjecho-Slowakije en hun luchtmacht zwakker dan de Tsjechische. FILM VAN EN VOOR OORLOGSMISDADIGERS. 1 Voor de nazi-leiders, die in het „Palace-hotel" aldaar zijn onderge bracht, in afwachting van de behande ling van hun zaak door de commissie voor oorlogsmisdaden, is eeh film over het kamp van veschrikking, Buehen- wald, vertoond. Onder hen bevonden zich von Ribbentrop, Kesselring, Hans Frank, Goering, admiraal Dönitz en Julius Streicher. Bij het zien van de filmbeelden, aldus wordt in de tele grammen vermeld, bracht Frank zijn. zakdoek naar zijn mond, werd Kessel ring doodsbleek en werd Streicher ze nuwachtig. In de door de gevangenen bewoonde kwartieren zijn alle voorzorgsmaatre gelen genomen, om te beletten dat zij zelfmoord zouden plegen. De kamera bevatten niets anders dan een krib met matras en een kruik, de gevangenen moeten zelf hun verblijven schoon houden. AMERIKA „Het ontslag van den minister van oorlog, Stimson, is op til", aldus heeft de Amerikaansche afgevaardigde John Rankln verklaard. „Als opvolger stel ik voor generaal Patton, die door zijn acti viteit, militair genie en directe manier van optreden de uitgelezen minister van oorlog zou zijn, die een einde zou maken aan de communistische propaganda. Het Amerikaansche ministerie van oorlog heeft verklaard, dat In de ko mende zes weken 2.600 Duitsche krijgs gevangenen naar Duitschland zullen worden gezonden voor arbeid in de mij nen. Zij zullen als krijgsgevangenen be schouwd blijven. Volgens een enquête, gehouden door het Gallup-instituut, zouden, in dien er in Amerika zou worden gestemd over het handvest der vereenigde naties 39.500.000 personen voor de aanvaarding van het oharter stemmen en 2 millioen tegen. 18.000 personen zouden zioh van stemming onthouden. De minister van binnenlandsohe zaken der V.S., Ickes. heefit medegedeeld, dat Amerika tegen eind December zoo mogelijk zes millioen ton kolen naar Europa zou zenden om de economische en politieke situatie in dat werelddeel te redden. Ickes zei: „Het gaat er hier om, wat er het eerste is: de brandstof of de anarchie" DUITSCHLAND De Britten, Amerikanen en Russen in Duitschland zijn overeengekomen dat hun politiepatrouilles de bevoegdheid zullen krijgen, in eikaars bezettings zones militairen en burgers te arrestee ren, die zich schuldig maken aan het bedrijven van een zwarten handel. De afdeellng „Ontwapening" van de Amerikaansche controlecommissie in Duitschland heeft een plan in studie om 10.000 hoogere Duitsche officieren te verbannen naar sommige deelen van de Ver Staten, het Britsche rijk en de sovjet-unie, aldus de New York Times. Volgens een mededeeling van Radio Luxemburg heeft het Britsohe militaire bestuur in Duitschland toestemming ge geven voor het vormen van een vrije Duitsche vakvereenigingsorganisatie mits deze geen dekmantel vormt voor eenige politieke activiteit FRANKRIJK. Maarschalk Pétain Is in gezelschap van zijn vrouw, per auto overgebracht van Montrouge naar het paleis van Justi tie te Parijs. H.K.H. PRINSES JULIANA EN NEDERLAND TERUGGEKEERD. Naar wij vernemen, is H.KH. Prinses Juliana, na Zondag middag in Engeland te zijn aangekomen, hedenmorgen om 9 uur op het vliegveld Teuge bij Apeldoorn geland. Het vliegtuig werd bestuurd door een Nederlandschen of ficiervlieger. Dadelijk na aankomst begaf de Prinses zich naar Het Loo, teneinde de Koningin te bezoeken. De drie Prinsesjes vertoe ven nog in Londen. ENGELAND Volgens een bericht in de „News Chronicle" heeft dr. Graves van de psy chiatrische kliniek te Birmingham vijf van zeven geesteszieken genezen door inspuiting met penicilline. Naar A-NJ?.-Aneta verneemt berust het bericht, volgens hetwelk de Engel- sche regeering geen nieuwe kindertrans porten uit het buitenland zou toestaan, op onjuistheid. Men is Integendeel klaar om wederom 500 kinderen te ontvangen. Transportmoeilijkheden belemmeren mo menteel evenwel het vertrek. ROME De 2400 gevangenen, die ln de Regina Coell-gevangenis te Rome in op stand zijn gekomen, hebben vanavond het dak in brand gestoken. Het af en toe hevig oplaaiende vuur kon echter worden bedwongen. CHINA Volgens de „Washington Times" zou Tsjang-Kai-Sjek in den loop van de volgende maand een bezoek brengen aan president Truman. BELGIi) De Vlaamsche Kamer van den Brus- selschen krijgsraad heeft den beruchten collaborateur Aug. Borms ter dood ver oordeeld. Bovendien werd hij veroordeeld een schadeloosstelling van frs. 20.000.000 te betalen. Borms behoorde ook tot de voornaamste collaborateurs ln den we reldoorlog 19141918.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1