Nachtfeesten Hoe is het mogelijk De deskundigen en het schilderij STADSNIEUWS Uit de Omgeving BINNENLAND Maandag 23 Juli 1945 - No. 30 USJUM vw\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vv\\\v Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstrekeï Uitgave van de Stichting „De Buroht" Bureaux Redaotie en Administratie OUDE RIJN 1, TEL. 22777 Neen, gezond zijn ze niet, die tot in den vroegen morgen gerekte festijnen. „Weet je hoe laat het werd....?" Om vier uur gingen we naar huis". De dag na den nacht.... Half ge schikt voor het werk (onder de ver nieuwing moet hard gewerkt worden) of, indien het Zondag is, even met een slaperig hoofd een Misje in een vroege kerk. Nachtbraken is ongezond en oneco nomisch. ik Werken en ontspanning zijn twee dingen die positief goed zijn- Dus naar beide moeten wij streven. Voor sommi gen eischt de ontspanning meer in spanning dan hun dagelijksch werk en zij brengen het dan ook niet ver in de wereld. Voor sommigen brengt de ontspan ning inplaats van vreugde een moreele kater. Er is hier een goede gelegenheid om ■tegen den stroom op te roeien, om niet met de mode mee te gaan. Er is geen aardigheid aan om altijd slaafs de mode van den dag te volgen. Men moet anders durven te zijn dan anders. Vooral straks als er weer drank ge schonken wordt. Schep vreugde in het leven, maar échte vreugde, die het hart verblijdt. Overigens zouden wij niet gaarne in de schoenen staan van ouders, die goed vinden, dat hun minderjarige kinderen in het midden van den nacht of bij het krieken van den ochtend thuiskomen. En wanneer U nu denkt dat deze regels door een geestelijke zijn geschre ven, dan vergist U zich deerlijk. Ze zouden er niet slechter door zijn, deze regels, al denken sommigen, dat de geestelijken voor zichzelf staan te preeken. Maar geschreven zijn ze in elk geval door een leek, aie genoeg nachtfeesten heeft gezien om te weten, hoe de vreugde er zoek is en de duivel er rondwaart. De Mof is er beter aan toe dan de Limburgsche boer. In „Vrij Nederland" vertelt Herman Pelderhof van zijn tocht door Limburg „Het zijn niet eens de verwoestingen, zelfs niet de landmijnen, die de men sehen uit de geteisterde gebieden zoo veel hartzeer geven. Het is het feit, dat hun bezittingen naar Duitschland zijn gesleept: dat hun vee op enkele kilometers over de grens graast: dat de Duitsche boeren werken met HUN landbouwwerktuigen, HUN paarden, en ze mogen niets terughalen. Wie boven dit gebied vliegt, ziet de grens precies afgebakend. Ten Westen ervan (dus in Limburg)slordige ak kers, geen vee, verwoeste boerderijen, vernielde dorpen en steden; ten Oos ten van die grens, in Duitschland: het normale leven; werkende boeren, gave hofsteden, complete dorpen, een over vloed van koeien en paarden. Dat maakt deze menschen verbitterd. Een aantal B.S.-ers heeft een poging gewaagd onze eigen koeien en paarden uit Duitschland terug te halen; zij zijn gepakt en door de geallieerden in het gevang gezet, onder Duitsche bewa king, wegens „plundering". Hebt U verstand van schilderijen? Waarschijnlijk niet. U vindt een mooi schilderij alleen maar mooi. Uw oog wordt getroffen door een mooi land schap. U neemt iets van het schoone in U op. Als een beter mensch wandelt U verder. Maar de deskundige Die vertelt U heel wat anders van een schilderstuk. Die zegt U dat het uit de zeventiende eeuw is en dat het nu wel een millioen waard is. U ziet het er niet af. U vindt het niet eens zoo geweldig mooi, miaar dat komt om dat U geen deskundige bent. De schilder Han van Meegeren heulde, behalve met den Mammon, óók met Hitier. Hij deed dus aan afgoderij. Ook Bachus telt hij onder de goden aan wie hij offert. Of eigenlijk is Bacchus de eenige godheid aan wie van Meegeren offert, de andere goden offeren aan van Meegeren. Want Go ring b.v. offerde een slordige ander half millioen voor een pracht van een schilderstuk, waarvan de eene deskun dige beweert, dat het echt is, terwijl de andere het voor namaak houdt. s Van Meegeren leverde 2800 briefjes van f. 500.en van f. 1000.in. Alle maal verdiend met valsche schilderijen volgens eigen bekentenis- Hij kocht, een groot huis aan een van de Amster- damsche grachten en gebruikte de marmeren gang van zijn huis als wie lerbaan. Dit laatste is natuurlijk een overdrijving van de couranten, die nooit genoeg aan onwaarschijnlijkhe den bij elkaar kunnen schrijven. De deskundigen zijn nu heftig bezig met te doen datgene, waarvan deskun digen leven, n.l. elkaar te bevitten. ,,Ze zijn echt". ,,'t Is nietes". „Ze zijn valsch". ,,'t Is nietes". En dit is het eenige wat vast staat in de grootste vervalschingsgeschiede- nis (buiten die van Hitler-Goebbels- Göring) aller tijden. Wat gaat er met Duitschland gebeuren De politiek van de geallieerden ten opzichte van Duitschland begint zich af te teekenen, wellicht minder door formeele verklaringen dan door con clusies, die na een paar maanden be zetting te trekken zijn. Door de poli tieke partijen in Duitschland te steu nen schijnt de sowjet-unie de politieke eenheid van Duitschland te willen in stand houden. De Amerikanen daaren tegen begunstigen tot dusver de sepa ratistische tendenties, die zich in Zuid-Duitschland en vooral in Beieren manifesteeren. Frankrijk heeft zijn standpunt nog niet bepaald. Frankrijk meent namelijk, dat een vastomlijnde politiek geen rekening zal kunnen houden met de veranderingen in het politieke, sociale en moreele leven, die ongetwijfeld het resultaat zullen zijn van een bezetting door vier verschil lende mogendheden. Frankrijk wil, al vorens zijn houding te bepalen, op langen termijn de ontwikkeling van het politieke leven der Duitschers ga deslaan, waardoor belangrijke gege vens verkregen zullen worden over de mentaliteit van Duitschland. Niette genstaande vinden de eischen, die de buren van Duitschland stellen, bij Frankrijk een gunstig onthaal: de Denen ten aanzien van Sleeswijk, de Nederlanders ten aanzien van gebieden in het Noord-Oosten van Duitschland, het verlangen van de Polen om hun gTens meer naar het Westen te ver leggen. Omtrent het Ruhr- en Rijn gebied is het Fransche standpunt niet veranderd. Dit gebied moet van Duitschland losgemaakt worden, waar voor dan een bijzonder bestuur moet worden vastgesteld. Het gaat hier niet om een systematische politiek, maar om vanzelfsprekende territoriale wijzi gingen, die tot de veiligheid van Europa kunnen bijdragen. De winkelsluiting. ,,'s Maandags tot 2 uur gesloten". „Wij eten tusschen 12 en 2 uur". ,,'s Dinsdags na 1 uur gesloten", „Geopend van 94 uur; op Woens dag en Donderdag van 10 tot 5 uur!" En daar staat de huisvrouw weer voor niets. Of de man, die in opdracht van zijn vrouw even een boodschap zal doen, maar de winkel gesloten vindt in het middaguur èn 's avonds als hij van zijn werk komt. Er zal wel het een en ander veran deren als het aanbod weer de vraag gaat overtreffen. Maar intusschen zou de middenstand er goed aan doen uit eigen initiatief naar eenige uniformi teit te streven. Neem een voorbeeld aan de H.H. kappers. Wij (mannen) weten tenmin ste, dat zij 's Dinsdags na 1 Uur geslo ten zijn. A propos, hce staat het met de Win kelsluitingswet Zuivering. Wie.> gegronde en bewijsbare bezwa ren van politieken aard meent te kun nen inbrengen tegen benoemde be stuurders of tegen het personeel van de polders, waterschappen enz-, kan dit doen bij Mr. W. G. D. de Meester, flat Willemspark, Zeestr., Den Haag. Anonieme aangiften worden niet be handeld. VEREEN. „KATHOLIEK LEIDEN". Katholiek Appèl. Plet Katholiek Appèl is bevredigend beantwoord niet overdadig. De voorzitter, de heer Zandbergen, opende de bijeenkomst met den Chris- telijken groet, waarna Pater Sanders o.f.m. zijn rede aanving. Spr. zeide o a. „Wanneer wij een nieuwe richting moeten volgen, dan moet het funda ment zijn: „Mensch, ge zijt geschapen naar Gods beeld". Bewaar dit. Zich onttrdkken aan God, voert tot allerlei stroomingen en onrust. Adel verzinkt, geen gebed - maar geweld, geen eeuwig leven -maar eeuwige roem. Vrijheid, welke verlaagt tot gedresseerd vee. Wij moeten terug tot het „Mensch, ge zijt geschapen naar Gods beeld", en straffeloos laat God Zijn plannen niet in de war sturen. Laten wij de jeugd vooral voorbereiden op de Christelijke taak. Standvastig zijn èn blijven, geen compromis, geen Catacomben-chris tendom". Na het „Roomsche Blijdschap" zong Jo Stallinga, bij ontstentenis van den tenor Jan Willems, viermaal twee lie deren. Haar stem klonk uiterst fragiel in Fauré's „Prière", en zij heeft Franck's „La Procession" alle recht doen wedervaren. Ook van de twee oude Italianen heeft men veel genoten. Met de Hollandsche liedjes oogstte Mej. Stallinga eveneens veel bijval. Bram Martijn aan den vleugel, secun- deerde met talent. In samenwerking met den pianist speelde de Leidsche violiste Annie de Haan de sonate d. gr. t. van Handel. Muzikaal en geache veerd van toon viel het samenspel in het 2de deel het minst gelukkig zeer te loven. De boeiende avond werd besloten met het Wilhelmus. J. KORTMANN. R.K. STAATSPARTIJ. Zaterdagmiddag had te Leiden een bijeenkomst plaats van verschillende bestuursleden en afgevaardigden van een dertigtal plaatselijke afdeelingen der R.K. Staatspartij uit de Kamer- kieskring „Leiden". Algemeen was de gedachte dat de R.K. Staatspartij het werk in haar af deelingen hervatte. De vergadering had een zeer aange naam en geanimeerd verloop. ZWEMWEDSTRIJDEN. Vrijdagavond vonden in de zwemin richting „De Zijl" de competitiewed strijden plaats van De Zijl I en II tegen L.Z.C. I en II. Wegens plaatsgebrek kunnen wij geen verslag hierover plaatsen. Vermelden wij slechts, dat De Zijl II met 21 won. De Zijl I ver loor van L.Z.C- I met 13. R.K.S.V. „DOCOS". Afd. Athletiek. Wij verwachten onze leden thans weer op de trainings avonden, n.l. Woensdag- en Vrijdag avond van half 8 tot 9 uur op de Sin- telbanen van de Leidsche Hout. Wed strijden staan voor de deur, o.a. Zon dag 5 Augustus te Rotterdam. Inschrij ving tot en met 25 Juli a.s- bij Th. Var- kevisser, Rijndijkstraat 6. Bioscopen. LUXOR. Leslie Howard, de zeer begaafde Engelsche filmacteur, die ons in het verleden reeds zoo menigmaal door zijn fijne vertolking, o.a. van de „Roode Pimpernel", heeft laten zien, wat ware filmkunst is, speelt in Pim pernel de rol van professor in de Ar cheologie. Het is een genot te zien op welke sublieme wijze Howard, wiens laatste film dit is (hij werd tijdens den oorlog onderweg naar Lissabon neer geschoten) zich vian zijn taak kwijt. Een film, die groote belangstelling zal trekken. Hoofdredacteuren: Reetof H. L. J. M. Sondaal en Mr. Dr. C. Cb. A. van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W, Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sie- belt; Directeur: G. G. van Elburg. LIDO. Het is een Cineac-pro gramma vol verrassingen in Lido. Het Nieuws laat ons de taaie en meedoo- genlooze strijd op Okinawa zien, de grandioze ontvangst van Eisenhower in Londen en last but not least inte ressante opnamen der geallieerde Controle-Commissie te Berlijn. De tee kenfilm, die vertoond wordt, is alleen reeds een bezoek aan het Lido-theater waard. Een programma voor iedereen. Sn. FILMAC CASINO geeft deze week wederom een interessant programma, waarin de oorlogsbeelden wel de groot ste plaats innemen. Evenwel zorgt een „Vroolijke muziekfilm" en „Wanneer de winter wenkt" voor een vredelieven der afwisseling- Een programma voor iedereen. TRIANON-THEATER prolongeert voor de derde week de film „Het be gon met Eva". Voor hen, die van die lichte ontspanning houden een aardig programma. G. V. STOMPWIJK, Bij de Kortebaandraverij op Woens dag 29 Juli a.s. zullen de volgende paarden meeloopen: Bobichon, Fred Mc Clyo K, Dictator Spears, De Prin ses Juliana, Gonny D, Allouez, Douglas H, Anzelor, Gretha Scott, David O, Caid, Lutin sans Suite, Norbert Guy, Absurtus, Welkom, Ipie Gregor, Xi- phias, Nemetor, Ouagre, Frits, Boyke Norton, Doctor Scott, Integrity Scott, Fille de Flandre. KATWIJK a. d. RIJN. In het Parochiehuis kwamen leden van K.R.V. en belangstellenden bijeeen met het doel om K.R.V. na al de door stane moeilijkheden weer nieuw leven in te blazen. Er is tijdens de bezetting heel wat verdwenen en het veld is nog in slechten toestand. Maar „alles sal reg kom". Bestuursleden werden her kozen. Voor de viering van het 12%- jarig bestaan op 5 November werd een speciale commissie benoemd. Training zal plaats hebben op Dinsdagavond, terwijl er bij voldoende deelname ook gymnastiek beoefend zal worden on der leiding van den heer Huiberts. In het dorp Noordwijkerhout wordt door de pas opgerichte Oranjevereeni- ging een bevrijdingsfeest georgani seerd. Dit feest zal gehouden worden op 22 en 23 Augustus a.s. Prinses Juliana en de Prinsesjes in West- Schotland aangekomen. H.K.H. Prinses Juliana is Zon dagavond met de drie prinsesjes aan boord van de „Queen Mary" in Gourock (West-Schotland) aangekomen- Nader wordt uit Londen ge meld, dat de Prinses zich zoo spoedig mogelijk naar Soestdijk zal begeven. De prinsesjes zullen korten tijd in de vroegere ver blijfplaats van H.M. de Konin gin te bonden vertoeven. PRINS BERNHARD NAAR ZAANDAM. Zaandam viert a.s. Donderdag en Vrijdag de bevrijding. De feesten zul len voornamelijk bestaan uit sportwed strijden, buurtfestijnen, een bal-mas- qué, een waterfeest op de Voorzaan, muziek, enz. Prins Bernhard zal Don derdagavond 26 Juli half acht een tocht door de stad maken en om halfnegen den naam van de Troelstrabrug offi cieel veranderen in Prins Bernhard- brug- INSTALLATIE BIJZONDER GERECHTSHOF. Dinsdagmorgen 24 Juli om tien uur zal in de groote zaal van het gerechts gebouw te Amsterdam het bijzondel gerechtshof worden geïnstalleerd,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1