Deken Z de Korte UIT DE OMGEVING Leeft Hitier nog? Pontificale H. Mis van Requiem STADSNIEUWS Nadat Maandagavond in de Parochiekerk de plechtige Metten waren gezongen, werd Dinsdag 17 Juli U. de Plechtige H. Mis van Requiem door Z.H.E. den Bisschop van Haarlem, Mgr. J. P. Huibers, opgedragen in de St. Bonifacius- kerk te Alphen a. d Rijn. Deze Pontificale plechtigheid werd door talloos vele priesters uit het deke naat en het geheele Bisdom mede opgedragen. Onder de burgerlijke autoriteiten merkten wij o.m. op den wnd. Burgemeester der ge meente, Mr. F. A. Helmstrijd en vele notabelen. Wat er aan schoons in de Ker kelijke Liturgie kon worden geput, werd Deken de Korte in deze da gen als dank voor zijn groote liefde voor parochie en kerk mee gegeven. Helaas konden de klan ken van zijn kerkklokken de droefheid der parochie over dit tragisch verscheiden niet verkon digen. Daarvoor hadden zij ge zorgd die ook hemzelf niet met rust lieten! En immer zal het de katholieken als een groot leed blij ven drukken, dat zij hem niet konden uitdragen, hem niet moch ten vergezellen naar zijn laatste rustplaats. Aan het einde van deze ker kelijke plechtigheden heeft oud kapelaan C. M. Klaver uit Am sterdam een herdenkingsrede ge houden. Tot spreuk had spreker gekozen Ps. 69 10: ,,De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; op mij viel de smaad van hen, die U smaden". Spr. pastte deze woorden ten volle toe op den ijver van den overleden herder voor het Gods huis. Zijn geheele priesterleven stond in dit teeken, toen hij kape laan was en later als Professor, en nog duidelijker kwam dit tot uiting gedurende zijn pastoraat. Hij onderscheidde zich hier als groot bevorderaar van het werk dadig medeleven met de Kerk. Indachtig het spreekwoord: on bekend maakt onbemind, heeft hij veel geschreven in dagbladen en tijdschriften, organiseerde hij Misweken, vierde hij op zoo luis terrijke wijze de hooge Kerkelijke feestdagen, daarom besteedde hij zooveel zorg aan de toediening der H.H. Sacramenten. Hij was er steeds op uit, aldus spr., om U te voeren naar de ge nadebronnen, naar Christus, om zoo Zijn Geest aan U mede te geven: mee te bidden en mee te zingen met de Kerk. Hij was in zijn leiding vooral de Priester, de gezant van God, opdat gij de •ware Geest van Christus zoudt bezitten. Spr. memoreerde hoe de Deken altijd tijd en gelegenheid vond om veel te doen als Jid van liturgi sche commissies, maar vooral als Priester en als Deken, geheel in den geest van de Kerk, veel be langstelling toonde voor de armen der parochies. Doch, met het zooveel enthou siasme aangevangen priesterleven is thans helaas zoo tragisch afge broken. De slagen van het Regime, dat God sloeg, troffen ook hem. Op den avond voor zijn gevangen neming vertelde hij nog aan een vriend, aldus spr-, dat zijn wegen niet altijd over rozen gingen en dat hij nooit zou weten hoe hij het in een concentratiekamp zou moeten uithouden. Maar hij is moedig zijn lijdensweg van hon ger, dorst en ontbering opgegaan, gevoerd van folterplaats naar folterplaats om tenslotte zijn Calvarieberg te bereiken en te sterven. Gaarne hadden wij hem in ons midden gehad en het stoffelijk overschot naar de laatste rust plaats gedragen, doch de hand van den vijand heeft dit belet. „De ijver voor Uw huis heeft mij.verteerd; op mij viel de smaad van hen, die U smaden Hij was een man van boven natuurlijke opvatting in zijn ge heele leven. Daarom heeft de offergeest der genade het gewon nen van het vleesch en de natuur. Requiem aeternam dona ei, Domine, Et lux perpetua luceat ei. Wegens plaatsgebrek kon dit ver slag niet eerder geplaatst worden, terwijl wij het thans sleohts zeer beknopt weer kunnen geven. (Red.) HAZERSWOUDE. Burgerlijke Stand. Geboren: Bernhard, zn. v. G. Weyen- berg en H. Boterman; Weit Klaas Simon, zn. v. K. Hamersma en B. Verburg; Theodorus Donatus, zn. v. J. M. Schoon- derwoerd en H. van Gerven; Adrlanus Cornells, zn. van H. C. Binnendijk en G. Muilwijk. Ondertrouwd: K. P. v. Tol 21 j. en C. B. Llndhout, 17 J. Overleden: J. C. J. Vreeburg, 38 J.; J. Ammerlaan, zn., 1 mnd.; P. Ammerlaan, zn., 1 mnd.; J. Bogaards, 81 j. LEIDSCHENDAM. Noodkaarten en Inlegvellen. De 5e serie noodkaarten en inlegvel ten zullen hier uitgereikt worden op Vrijdag 20, Woensdag 25, Donderdag 26 Juli, Woensdag 1 en Donderdag 2 Augustus a.s. telkens tusschen 912.30 en 13.3016.30 uur. Men lette er op dat de uitreiking alleen plaats heeft by het distributiekantoor aan de Delft- schekade 28. De tweede distributie- stamkaart of noodstamkaart en bon D 07 van de MG-kaart moet worden medegebracht. Burgerlijke Stand. Geboren: Anthonle, z. van A. v. d. Berg en H. A. Verhagen; Henricus An dreas Theodorus Robertus, z. van J. Vijverberg en J. M. Meester; Nicolaas Adrlanus Maria. z. van B. J. Hinkenkem- per en C. H. Olsfehoorn; Anna Maria Hendrlka, d. van C. G. van Schie en W. J. Stljnman; Adrlanus Amtonlus Jacobus z. van J. C. P. van den Akker en M. G. Halverhout; Theresia Maria Johanna Jacoba. d. van A. A. Knijnenburg en G. v. d. Lubbe. Ondertrouwd: T. J. H. Vermeer, 28 jaar en W. G. Romijn, 23 jaar. Getrouwd: C. N. Janson, 31 jaar en C. A. van Haaster, 23 jaar; H. L. W. Mounler, 23 jaar en J. Wiedeman, 18 j. Overleden: D. Wijntjes, wed. van A. Pepplck, 69 jaar. OEGSTGEEST. R.K. Harmonie „Triumph". - Op de gehouden ledenvergadering werd be sloten spoedig wederom een aanvang te maken met de wekelijksche repeti ties. Voor het weer op peil brengen der bezetting is aanmelding van nieuwe leden en leerlingen zeer gewenscht. Daartoe bestaat gelegenheid op iede- ren Maandagavond in St. Willibrord, alsook by den secretaris, den heer J. H. Kuyken, Wijttenbachweg. STOMPWIJK. Nieuwe noodkaarten en inlegvellen. De uitreiking van de 5e serie nood kaarten en inlegvellen zal plaats heb ben op Vrijdag 27 Juli as. in café „Het Blesse Paard" tusschen 9.3012 en 13.3016 uur. VOORSCHOTEN. 5e serie noodkaarten en inlegvellen. De nieuwe noodkaarten en inlegvel len zullen uitgereikt worden in het ge bouw Treubstraat 9 en wel op Maan dag 23, Dinsdag 24, Maandag 30 en Dinsdag 31 Juli telkens tusschen 9.30 12.30 en 13.3016.30 uur. Tweede stamkaart en/of noodstamkaart bene vens bon D 07 van MG-kaart moeten medegebracht worden. Belangrijke draverijen. Zooals de verwachting was, zullen dit jaar toch nog de belangrijkste draver yen van het seizoen worden ge houden. Op Duindigt zijn dit: Zondag 12 Augustus de derby ,,J", Zaterdag 18 Augustus de groote prijs van Neder land en Zondag 9 September het kam pioenschap van Nederland. Op Mere- veld wordt op Zondag 2 September het van Wickevoort Crommelin-memoriaal van 1944 nog verreden en op Zondag 2 September het kampioenschap voor Nederlandsche paarden. EERSTE LEIDSCHE SPAARKAS. Zaterdag j.l. had de heropening plaats van de nieuwe kantoren van de „Eer ste Leidsche Spaar- en Betaalzegel- kas", gevestigd Oude Vest 231. Er wa ren vele genoodigden in de met bloe men versierde kantoren aanwezig. Ver schillende sprekers voerden het woord, terwyl by deze gelegenheid blijk werd gegeven van de betrouwbaarheid van deze instelling- Aan het personeel werd een vacantie toegezegd met behoud van salaris, terwijl tevens een gratificatie werd aangeboden. In 5 weken tijds werden ruim 3000 nieuwe spaarders in geschreven. wy wenschen deze instel ling veel succes. MOEDERCURSUS. Op verzoek van velen, zal, uitgaand van de Kath. Actie en in samenwerking met Laetitia Vera, de 4e Moedercursus geopend worden Dinsdag 24 Juli om 7.30 in de Romanuszaal, achter de Hartebrugkerk. Alle moeders, a.s- moeders en R.K. verloofde dames kun nen hieraan deelnemen, mits zij den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De cursus bestaat uit 6 lessen, te geven op 6 achtereenvolgende Dinsdagavon den. De lessen worden gegeven door Zr. Tolenaar, wijkverpleegster. Entree prijs voor 6 lessen f. 1-50 per persoon. Kaarten verkrijgbaar aan de adres sen: Haarl.weg 51; Noordeinde 37; Breestraat 12; Korte Mare 25. ZWEMWED STRIJDEN. Onder zeer groote belangstelling von den Dinsdagavond in de zweminrich ting „De Zyl" zwemwedstrijden plaats, speciaal georganiseerd voor gerepa- trieerden, onder auspiciën van het N.V.H. Het programma werd geopend met een polowedstrijd. Hierna vonden de veteranenwedstryden plaats en wel van „De Zyl", L.Z.C-, de Kwak-ploeg (N.Z.H.T.M.) en de Leidsche Reddings brigade. Het was een lust om te zien hoe deze mannen er de spanning in brachten. Na dit nummer een demon stratie reddingszwemmen met ver schillende grepen, een polowedstrijd De Zyl II—L.W.V. I. Eindstand 3—0. Tot slot gaf de Kwak-ploeg een ko misch stukje ten beste- WATERPOLO. Woensdagavond speelden in de zwem inrichting „De Zyl" het tweede en het derde zevental van de Zyl en van L. W. V. (Leidsche Watervrienden) een vriendschappelijke wedstrijd. Het eerst werd gespeeld De Zijl IIIL.W.V. II. Eindstand 30. De tweede wedstrijd begon met 'n overwicht voor de Zyl II. Na de rust pakte L.W.V. de zaak wat beter aan, maar door slecht afwerken bleven doelpunten uit. Endstand 10 voor de Zyl II. De scheidsrechter W. v. Weizen, leidde beide wedstrijden tot ieders tevredenheid. Wat doen we met DEZE Nationaal Socialisten? Hitier zou zelfmoord hebben ge pleegd; Hitier zou zich schuilhouden; Hitier zou in gezelschap van zyn „vrouw", Eva(!) Braun, door een Duit- sche onderzeeër aan een stil gedeelte van de kust van Zuid-Amerika aan land zyn gezet en thans verblijf hou den op een uitgestrekte plantage van een Duitscher, die doet, zooals Duit- schers plegen te doen, de gastvrijheid van het land, waarin zij vertoeven, misbruiken. Indien Hit-Ier nog leeft, droomt hy vast van de 100 dagen van Napoleon op Elba! Psychologen verzekeren dat deze hoogmoedige hystericus nooit zelfmoord zal plegen, zooals de andere „helden" uit het duizendjarig Nazi-rijk Het is uitermate onbelangrijk of Hitler dood is of niet. Belangrijker is of zyn geest nog leeft. Neen, wy geloo- ven niet aan zielsverhuizing, maar de vraag is; hoe bezweren wy de geesten, door Hitier en consorten opgeroepen! Neen, Hitier zal niet meer terugkomen en het nationaal-socialisme evenmin. Tenminste onder die benaming zullen wy noch het een noch het ander be leven. Maar ook niet onder andere namen en niet onder andere vormen? Eerst was het Wilhelm II. Toen, na 1918, HOLLAND SCHE NIEUWE. De luisterapparaten, die tot nu t&e gebruikt werden door de Engelsche visschersschepen by het zoeken naar Duitsche duikbooten, zullen nu ge bruikt worden om de haringscholen in de Noordzee op te sporen. De luister apparaten zijn zoo gevoelig, dat daar mee de richting en de afstand van een school haringen kan worden bepaald. ER MOET GEPRIJSD WORDEN. Het Directoriaat-Generaal voor de prijzen deelt mede, dat by alle uitge stalde en ten verkoop aangeboden goederen de prijs nog vermeld moet worden. De controle hierop wordt ver scherpt. COMITÉ „K. v. K.". Men deelt ons mede, dat het Comité Kwaliteitsvoeding voor Kinderen" a.s. Zaterdag 21 Juli zyn werkzaamheden zal beëindigen. Na de bevrijding en de reorganisatie zyn in 9 weken tyds 150.000 porties pap uitgereikt. Hartelijk dank aan De Landbouw, het Medisch- Contact, het C.N.V., de B.Z., de Ver- zorgingsraad, het Rijkszuivelstation, Koster's Meelfabrieken en de Controle dienst voor de volledige medewerking. Hulde aan de spontane werkers, die de kaartuitreiking verzorgden en aan allen die geheel belangeloos veel werk verzet hebben. LEZING. Op Maandag 23 Juli 's avonds om half acht zal Prof. Mr. C. W. de Vries uit Rotterdam, in de groote zaal v. d. Stadsgehoorzaal spreken over Rusland en de buitenlandsche politiek van Stalin. Spreker zal dan in een lezing mededeelen wat hy in vele clandestiene lezingen overal in ons land in de jaren 1942 tot 1945 gehouden in het midden bracht tegen de Duitsche anti-Russi sche propaganda. S.F.L. JUBILEERT. Trotsch mag de Leidsche katholieke gemeenschap zijn op haar inter- parochieele instelling die den naam draagt; „Sint Franciscus Liefdewerk", een instelling, die binnenkort het vijf entwintigste jaar van haar bestaan voltooit. Het strekt Leiden tot eer dat zij een organisatie kent en steunt, die zich het lot van de straatjeugd aan trekt. Ontstaan op initiatief van kape laan R. Nieveen v. Dijkum, sinds 1922 geleid door een der Paters Francis canen van de Hartebrug is het SJF-L. inderdaad 25 jaar lang het bezit ge weest van de Leidsche katholieke ge meenschap. Vpor leden van de Plaatselijke Centrale van de R.K. Arbeidersbewe ging (Volksbond), wordt Donderdag 26 Juli a.s. des avonds 8 uur in het Gebouw „Prediker-" een propaganda- vergadering gehouden. Spreker de heer H. J. Kuyper, lid van het hoofdbestuur RK. Werkliedenverbond, over de Een heidsorganisatie. kreeg het Duitsche volk de democra tische koorts te pakken. Och arme, lut tele jaren nadien haalde het met ge juich Hitier binnen, die als een half god op het schild der edel-germanen werd geheven! Hoevelen zyn er voorgoed nationaal- socialistisch vergiftigd? Vooral onder djeugd! Lezen wij niet, hoe voor een Engelsche rechtbank een aantal S.S.- krijgsgevangenen moet terechtstaan, omdat zij een kameraad, die durfde te zeggen geen nations al-socialist meer te zijn, hadden doodgeranseld? Democratie eischt zelfbeheersching; democratie eischt respect voor den evennaaste en diens eerlijke overtui ging. Het nationaal-socialisme speculeert op machtsinstincten. Het vindt wel een minderheid, die macht over den mede- mensch wil uitoefenen omwille van de macht; een minderheid blind voor de heiligheid van het recht, maar wel lustig op macht. Voor zulk een min derheid, evenver van de liefdeleer van het H. Evangelie verwijderd, als de meest barbaarsche heiden, moeten wy altijd oppassen. Men vindt ze altijd en overal, de voorstanders van het nationaal-socia lisme. Natuurlijk zijn ze niet zoo dom zich als zoodanig aan te dienen. O neen, deze wolf is als een lam- Hij is de democraat par excellence. Net als Goebbels voor de radio en de huiche laar Seyss-Inquart in zijn redevoerin gen voor het Nederlandsche volk Het is een gewéldige taak het Duit sche volk op te voeden en te genezen van den machtswaan waaraan het lijdt. En noemt U de eenheidsvakbeweging in ons land soms democratisch

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 2