H H Was samenwerking met den vijand geoorloofd? JL STADSNIEUWS katholieke uilzending door radio Berlijn Vermoedens aangaande coferentie van drie Franco en de Monarchie Wie komen er dan! Herstelwerk op Wakheren vordert goed Vrijdag 20 Juli 1945 - No. 28 Uitgave van de Stichting „De Buroht" Bureaux Redactie ea Administratie OUDE RIJN 1, TEL. 22777 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoofdredacteuren: Rectot H. L. J. M. Sondaal eii Mr. Dr. c. C. A. van Haren; Redacteur: Prof. Dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) en Joop Sie- belt; Directeur: G. G. van Elburg. II (slot). Uiterst moeilijk was de positie van leidende ambtenaren en van ondernemers. Met veel beleid, geduld en verbetenheid moest een uitweg worden gezocht. Zij die willens en wetens de partij van den vijand hebben gekozen en hem medewerking hebben verleend, kunnen geen aanspraak maken.op ons medelijden. Geen verontschuldiging geldt voor den ondernemer, die den Duitscher achterna liep om opdrachten te krijgen en geen verontschuldiging voor den arbeider, die zich door hooge loonen liet verleiden vrijwillig voor de de Duitschers aan militaire objecten te werken; zelfs aan het vernielen van haveninstallaties en fabrieken. STRAFFEN ÈN ZUIVEREN. - Het Wetboek van Strafrecht voor ziet straffen en zware straffen thans zelfs tot de doodstraf toe voor hem, „die opzettelijk in tijd van oor log, den vijand hulp verleent of den staat tegenover den vijand benadeelt". N.S.B.-eirs en niet-N.S.B.-ers zullen rechtvaardig en dus streng moeten worden gestraft. Dit straffen moet ge schieden door de Rechterlijke Macht. Naast het straffen staat het zuive ren. Naast de straf staat de discipli naire maatregel (schorsing, ontslag, overplaatsing, achteruitzetting in rang) De zuivering van het ambtenaren corps dient te geschieden door de over heid. Rectoren en Senaten van de Uni versiteiten schrobben de universiteit schoon, de Broederschap van Notaris sen nemen de zwakke broeders voor haar rekening, de Orde van Advoca ten, die slechte advocaten (die zijn er ook!), enz. Voor het beroeps- en bedrijfsleven stelt Dr. Kortenhorst voor de instel ling van Eereraden, waarvoor de be sturen der beroeps- en bedrijfsorga nisaties moeten worden ingeschakeld. Dit denkbeeld verdient ernstige over weging. Men moet niet vergeten, dat de Tribunaal-rechtbanken voor een onmogelijke taak staan. Zij zijn niet deskundig, noch in staat om de dui zenden gevallen van collaboratie bin nen afzienbaren tijd af te handelen. In kringen van beroeps- en bedrijfs- -genooten echter kent men de zwakke broeders; men heeft contact met el kaar gehad in den oorlog, men heeft een bepaalde lijn getrokken en men weet doorgaans wie daarvan afweek om te kunnen profiteeren. Laat men ernstig het voorstel tot de instelling van Eere-gerichten overwe gen voordat de chaos groeit. „Het zuiveringsproces in het maatschappelijk organisme voor zoover misdragingen van beroeps- en bedrijfsgenoten niet straf baar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht worde overgelaten aan de organisaties van beroeps- en bedrijfsgenooten." De Tribunalen staan immers voor een onmogelijk taak. Couranten mel den laconiek, dat in de komende maanden 100.000 tot 200.000 geval len zullen worden berecht! Voorloopig gaat men beginnen met het naar huis sturen van de lichtere gevallen, want men durft met 200.000 gevangenen, die 40.000 man bewakingstroepen eischen, den winter niet in. Maak maar eens even uit welke van de 200.000 tot de lichtere gevallen be lmoren! Aangenomen, dat men er in 2 jaar in slaagt 200.000 „gevallen" ern stig en rechtvaardig te behandelen, is men er dan zoo zeker van dat men het maatschappelijk leven heeft gezuiverd? Want het gaat niet alleen om de genen, die in de eerste en ijverigste weken zijn gepakt met alle misgre pen van dien maar het gaat ook, dunkt ons, om verschillende „zware jongens", die nog niet aan een onder zoek toe zijn. De Tribunalen krijgen buiten die 200.000 nog heel wat nieuwe gevallen toegevoerd door de P.O.D., en later dooi- de gewone justitioneele instan ties. Het voorstel van Dr, Kortenhorst brengt ons èn de centralisatie, waar door X maal meer krSchten ter be schikking komen, dan waarover P.O.D. en Tribunalen beschikken, èn een veel grootere mate van deskundigheid bij de beoordeeling. Voor onpartijdigheid ware zorg te dragen. In goed geïnformeerde kringen te Berlijn gelooft men, dat op de confe rentie van drie de Russische politiek met betrekking tot Duitschland een punt van bespreking zal vormen. Deze politiek wijkt sterk af van de Anglo- Amerikaansche opvatting, voor zoover de Russen geen versplinterd Duitsch land wenschen. Wel echter verlangen zij vernietiging van het Duitsche nij- verheidspotentieel. Voorts streven de Russen naar samenwerking met die Duitsche groepen, welke het Hitier- regime niet principieel gesteund heb ben. Men neemt aan, dat al deze din gen op de conferentie uitvoerig bespro ken zullen worden. In gezaghebbende kringen alhier verklaart men, dat generaal Franco nog altijd niet aan de Britsche regee ring het verlangen heeft te'kennen ge geven, de monarchie in Spanje te her stellen. Dezelfde kringen weigeren eenigen commentaar te geven op de jongste redevoering van Franco. De sociale gezinshulp, ons gebracht door colonnes uit het Zuiden, moet worden voortgezet en bestendigd. Dit is het belang van het gezin, maar ook het belang van de jonge vrouw, het jonge meisje, dat zich aan dezen arbeid wijdt. Het belang van het meisje vraagt, dat zij zichzelf bezint op haar eigen waardigheid, op haar taak en roeping. Het belang van het meisje vraagt, dat zij alle hoedanigheden en eigenschap pen, haar in het latere leven zoo noo- dig om echtgenoote en moeder te zijn, ten volle ontwikkelt. Het belang van het meisje vraagt, dat zij in haar voorbereidingstijd zich zelf vormt naar dat zuiver en klaar model, dat haar Maria gaf. Het belang van het meisje vraagt, dat zij door hulpvaardigheid, toewij ding en inzet van alle krachten in zich losmaakt die grootsche en stille offer vaardigheid, die de hoogste kroon is der echte vrouwelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat op de aller eerste plaats hier een kans ligt voor echt idealistische naturen. Die besef fen, dat er apostolisch werk te verrich ten is. Die inzien, dat het hier niet gaat om louter stoffelijke hulp in een gezin te brengen, maar tevens moreele hulp, die zelfs uit kan groeien tot een geestelijke steun en herrijzenis. Hier worden op de allereerste plaats gevraagd: toewijding, geestelijk uit houdingsvermogen, werkkracht, goed inzicht en tevens de soepelheid om zich aan te passen en toch leiding te geven. Wie komen er dan? Zij, die in de Katholieke Actie wer ken en daar reeds hebben geleerd waar Reuters bijzondere correspondent te Berlijn meldt, dat in het door de Rus sen bezette deel van Duitschland be langrijke ontwikkelingen gaande zijn wat betreft het herstel der vrijheid van geloofsuiting. Voor het eerst sinds Ja nuari 1939, toen de nazi-autoriteiten scherpe beperkingen oplegden aan de kerkelijke organisaties in het Derde Rijk, zal Radio Berlijn, thans onder controle van de Russen, een katholie ken ochtenddienst en een predicatie uitzenden op a.s. Zondag. De predica tie zal tot onderwerp hebben: „Denkt na over deze dingen". Het koor van de St. Hedwigskathedraal zal zijn mede werking verleenen. Voorts wordt de Evangelische Kerk, die in de latere stadia van het Hitier- bewind geheel door de nazi's werd ge controleerd, op een geheel nieuwe basis gereorganiseerd. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is een der diepe geulen, die ontstaan zijn door de dijkbreuken bij Fort Remmekens definitief afgedamd. De laatste dagen zijn daar verschei dene zinkstokken neergelaten. Dank zij het goede weer heeft men hier met het herstel van den dijk goede vorde ringen gemaakt. In den laatsten tijd werd ook des nachts voortgegaan met het opstrui- ken van zand door twee zandzuigers, waarvan er een binnendijks en de an dere buitendijks gelegen is. Het herstelwerk aan den Nclledijk bij Vlissingen vordert eveneens goed. Het gat is hier reeds tot de helft terug gebracht en bij laag water kan men reeds naar de overzijde van het gat loopen. Algemeen verwacht men, dat bij gunstig weder de nooddijk bij de Nol len, binnen enkele weken voltooid zal zijn. Daarna zal in Zuidwest Walche ren bij vloed geen zeewater meer bin nenstroomen, waardoor het peil van het water in dit deel van het eiland zal dalen. DE LEIDSCHE KUNSTKRING „VOOR ALLEN". 4de lustrum. „De Kustkring" vierde Woensdagavond zijn twintigjarig bestaan met een meesterconcert door Mevrouw Jo Vin cent. Wij wenschen den jubileerenden Kunstkring nog tal varï jaren in bloei en groei. Allengs verschijnen weer aan den muziekhemel de fonkelende ster ren (waarvan de soliste van dit jubi leumconcert een der grootsten is), en zij vond een volle zaal vereerders. De voorzitter, de heer P. v. d. Hceven, sprak een kort welkom uit en dan ving Mevrouw Vincent, begeleid door Mevr. Emmy v. Eeden, aan. De stemcultuur is uitgeklaard tot het immateriëele; de geestelijke verrukking en ondervindin gen passen aan elkandèf aan, lossen zich op, gaan samen met de zangréali- teit. Dit alles is wel volmaakt. Alles is af: adem, égaliteit, accentuatie, het Bel Canto, de lokkende résonnance, inzicht, fijne smaak, karakteristiek. Alles is waar, dichterlijk, réligieus, de voot en forsch. Dat de prestaties van de pianiste, hoe muzikaal zij ongetwij feld ook is» gelijken tred hield met de creatie van de zangeres, kunnen wij niet zeggen. Het is alles wat klein ge bleven. aanslag en inzicht. Hierdoor was de homogeniteit niet volstrekt; vooral waarneembaar in de liederen van Mahler en de modernen na de pauze. Zij vatte haar dienende taak met .groote toewijding, maar al te be scheiden op. Mevrouw Vincent wijdde zich aan het Engelsche lied, daarna drie in de Russische taal, waarna en kele onvolprezen Mahlers. Na de pauze „Cinq chansons polonaises" van Pou- lenc, interessante liederen, in een hco- gere orde van schoon vertolkt. Dan volgde het Hollandoche repertoire met als slot „De Canadeezen", een compo sitie van Henriëtte Bosmans. Het is enerm wat Mevrouw Vincent nog aan het eind van den avond wist te geven. Zij heeft ons het best.e van het beste gegeven en heel begrijpelijk kreeg zij een ovationeel applaus en prachtige bloemen. Ook de pianiste werd gehul digd. Als toegift zong Mevr. Vincent „Wiegeliedje" van Cath. v. Rennes en Mendelsohn's „Auf Flugeln des Ge- sanges" voortreffelijk. J. KORTMANN. BUITENGEW. L. O.-VERGADERING. het opaan komt. Zij, die zich klaar wil len maken voor hun huwelijk, die zich op het ontvangen van dat sacrament en het aangaan van die levenstaak willen voorbereiden door den inzet van hun persoonlijkheid. Zij, die er over denken om in het blooster te gaan, maar die eerst hun roeping willen be proeven en bovendien later niet „welt- fremd" willen staan tegenover -kinde ren, die ze op school onderwijzen, of vaders en moeders, die ze krijgen te verplegen in het ziekenhuis. Wie komen er nu Alle jonge meisjes, die van hun leven iets goeds en moois willen maken. Die hun leven willen vormen tot een schoonheid en glas, die van binnenuit straalt en die het wezen va nhun per soonlijkheid uitmaakt.. Natuurlijk zijn er moeilijkheden. Natuurlijk rij-zen er veel vragen. Die worden opgelost die moeilijkheden, en die worden beantwoord, die vragen. Want niet het geld, niet je baan, niet je afspraken zijn doorslaggevend. Wèl je toekomst. Wèl je plicht aan je land en je Kerk. Waar het opaan komt is dit: katho liek meisje, wil je mee helpen aan het herstel van ons volk? Wil je, katholiek van daad en hart, jezelf geven voor anderen? Ben je edelmoedig? Durf je? Heb je iets voor God over? Stel je die vragen! Is je eerlijk ant woord daarop „ja", dan is de eerste stap gezet, het goede begin gemaakt. Wees God dankbaar om dezen tijd, zoo fel bewogen van zoovele stormen, wees God dankbaar, dat je de kans krijgt om je zelf te vormen voor een glorieuze toekomst. Mobile colonnes gaan heen Nieuwe zullen er komen. Ben jij er bij? Wü je? In de Zuiderkerk aan den Lammen- schansweg is Woensdagavond een bui tengewone vergadering gehouden. De avond werd geopend door den heer Kromhout (Floor), die de sprekers van dien avond welkom heette. Na het zingen van het Wilhelmus en het uitspreken van een gebed was het woord aan Pater Lodewijk (Majoor Pater F. Bleys), die een geschiedkun dig overzicht gaf van de L. O. (Lan delijke Organisatie) als verzetsbewe ging, waarbij hij vooral belichtte den geestelijken achtergrond, in het bij zonder de innerlijke kracht der ver zetsbeweging, gevoed door het stimu- leerend woord der Kerken. Dominee Frits (Dr. F. Slomp) ver haalde den oorsprong van de L. O., als het raderwerk van de landelijke orga nisatie voor hulp aan onderduikers en gaf, aan de hand van verschillende feiten, een beeld van het gepresteerde werk. Hij liet uitkomen de offerkracht der jongens en meisjes, die hun mede werking verleenden. De omlijsting van den avond bestond verder uit declamatie door den heer Zaalberg en enkele gezangen door Mevr. Harder. Tot slot sprak Kapelaan van Drunen, die de stichting ten bate van de nage laten betrekkingen der slachtoffers van het L.O.-werk aanbeval uit het oogpunt van vaderlandsliefde, en sloot met gebed. Het geheel is zeer geslaagd. R.K. BOND CAFÉ-RESTAURANT - GEËMPL. ST. ANTONIUS. Dinsdagavond hield genoemde bond een zeer geanimeerde ledenvergade ring. Als spreker trad op v. Bijsterveld, die een heldere uiteenzetting gaf van de werkzaamheden, tijdens en ha de bezetting door het Hoofdbestuur ver richt. Tevens werd de taak, die in d®

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1