Zij kivamen.... Nieuws in het kort GAS BUITENLAND BINNENLAND STADSNIEUWS DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 27 DONDERDAG 19 JULI 1945 Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen t. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 Der kwartaal Het uur, waarop de vlag weer werd geheven, sloeg het uur van de jeugd. Het uur van nieuw beginnen, van open ramen, van versche lucht. De eerste dagen buitelden de gedachten en wen- schen als dol over elkaar. Zooals overal de vlaggen vlamden zelfs tusschen de puinen zoo lichtten overal de idealen op uit de donkere schatkamers van ons hart. Maar nu de eerste golfslag van ent housiasme is verebd, komen onze ge dachten in stiller stroom en gaan we beter beseffen dat dit nieuw beginnen een ontzaggelijke arbeid, een gewel dige aanpak, en vooral stille, en zwij gende offermoed zal vergen. Alle moeilijkheden vinden in het ge zin hun terugslag en alle nooden van dezen tijd kruipen daar bijeen. Moeder overbelast, doordat ze alles en nog meer, zelf moest doen, doordat ze moest tobben met de alledaagsche dingen, die haar nu telkens voor raad sels stelden. Geen man om haar te steunen, geen zoon om haar te helpen. Gejaagd door de angst, nerveus door de spanning, geprikkeld door het on mogelijke, dat van haar gevergd werd. De kinderen. Los van alle tucht, aangestoken door verveling die aflei ding zocht in straatbezigheid en die er dikwijls innerlijk en uiterlijk meer of minder bij verschooierden. Het huis. De sfeer vertroebeld. De meubels verfomfaaid of verstookt on der het laatste restje armzalig eten. De vroegere blinkende glans verdoft en weggescliilverd, onderkomen, ver vallen. Zoo vinden we, in klein bestek, alle moeilijkheden terug in het gezin. Als we nu willen hernieuwen en een ge zond en rechtvaardig leven vormen in net ruwe klimaat van onzen tijd, is het dan niet vanzelfsprekend dat we aanpakken bij het gezin? Dat kunnen we overzien, Daar valt meteen te helpen. Da&r is met den dag vooruitgang te bekennen van dien aan pak. De vraag is alleen maar: wie pakt er aan? Die vraag is beantwoord. Mobile colonnes kwamen uit het Zuiden en meisjes met en zonder uni form begonnen hun taak. Waar maar hulp gezocht werd, werd een van hen gevonden en het aanschijn van zoo'n gezin veranderde onder hun handen en bezieling. Moeders, die geen moed meer had den, die het hadden opgegeven, niet meer door de berg heen konden komen, HET VERTREK VAN PRINSES JULIANA UIT NEW YORK. H.K.H. Prinses Juliana heeft zich gis teren aan boord begeven van de „Queen Mary", die haar met haar dochtertjes naar Nederland zal brengen. De drie prinsesjes zullen nog eenigen tijd in het huis van HJM. de Koningin in Lon den verblijven, terwijl Prinses Juliana voornemens is direct naar Soestdijk te gaan. Prinses Juliana heeft zich nog langen tijd onderhouden met de pers, waarna zij nog een bezoek bracht aan de Amerikaansche steunverleening?- commissie, alwaar dames bezig waren kleeren voor Nederland in te pakken. HULP VAN NOORD AAN ZUID. Haarlem, Heemstede en Bloemen- daal hebben Venraay geadopteerd en het ziet er naar uit, dat het hun pleeg kind aan niets zal ontbreken. Amster dam zal Arnhem en omstreken gaan helpen. VORDERINGEN OP GEBIED VAN KANKERBESTRIJDING. Het koninklijk hospitaal voor kan kerbestrijding in Londen heeft volgens zijn directeur, groote resultaten be reikt. Een middel om de kwaal te ge nezen is weliswaar nog niet gevonden, maar met de thans groeiende ervaring, zal dit middel zeker gevonden worden. ze zagen hun huis weer schoon en frisch, hun wasch weer kant en klaar, het eten kwam op tijd op tafel, de kinderen zagen er weer netjes uit moeder herademde, ze kon maar niet begrijpen, dat ze het zoover had laten komen. Na een tijdje kon ze weer als vanouds de teugels zelf in handen nemen en één cel van de maatschappij was op weg naar genezing, één bouw steen was weer schoon en gaaf om te worden gelegd voor het. geheele ge bouw. Ziedaar een prachtige taak van jonge meisjes. Wie daaraan mee ging doen, kwam als ze het wilde doen uit romantiek of sentimentaliteit wel spoedig tot de ontdekking dat de werkelijkheid alle romantiek stuksloeg en alle valsche gevoeligheid wegblies. Katholieke meisjes uit het Zuiden, leden van Katholieke Actie en anderen wisten, dat ze echt zouden moeten „sloven" en „ploeteren". Maar hier lag weak, dat op vrouwen en meisjes wachtte, dat alleen door hen kon wor den gedaan, dat beantwoordde aan hun diepste wezen en het beste van hun hart. Zij kwamen en zij werken thans on der ons. Straks gaan ze weer terug. Om in eigen stad en op eigen land het zelfde werk voort te zetten. Want. dit prachtige werk zal blijven. Blijven omdat er altijd gezinnen in nood zijn. Blijven omdat er altijd moeders moeten worden geholpen. Blijven omdat er altijd zorgen zijn, die alleen een vrouw, een meisje kan wegnemen omdat zij ze alleen ten volle begrijpt en aanvoelt. Zij uit het zuiden, kwamen.... zij uit het zuiden, gaan weer heen. Als zij gaanwie komen er dan? We krijgen GAS. Naar de Gasfabrieken ons mededeelen, komt er EIND VOLGENDE WEEK GAS! Wel op zeer bescheiden schaal, n.l. VA a 2 uur per dag. Men mag de kranen nog niet opendraaien, voordat daartoe door de Gas fabrieken verlof is gegeven. Gaat men zelf probeeren, dan loopt men groote kans, dat de meter ontploft. En aangezien er geen meters meer voorra dig zijn Dus nog éven geduld. HET GAS KOMT ROTTERDAM WORDT WEER WERELDHAVEN. Rotterdam is reeds nu weer in staat dagelijks belangrijke hoeveelheden in gevoerde goederen aan de havens te verwerken. Door energiek aanpakken en goede organisatie is men de ergste moeilijkheden te boven gekomen. Er is nog ongeveer 14 K.M. kade volkomen intact. Ondanks de vele laadbruggen, welke vernield zijn, is de drijvend outillage voldoende om 2 a 3 maal zoo veel goed te verwerken als thans wordt aangevoerd. MINISTER SCHERMERHORN IN ZEELAND. De minister-president is gisteren in Middelburg aangekomen en zal een tocht door de geteisterde gebieden van Zeeland maken. ROME. Sommige teekenen wijzen erop dat het Vaticaan zijn houding betreffende het Poolsche vraagstuk zou herzien. Men is er in kerkelijke kringen van over tuigd dat alles zal afhangen van de reis van kardinaal Hlond, primaat van Polen, die naar zijn land is terugge keerd. BROOD VRIJ VAN DISTRIBUTIE? Het is de bedoeling de rantsoenen levensmiddelen thans over het geheele land gelijk te doen zijn. Wij krijgen dan een gemiddeld rantsoen van 2000 caloriën per dag, hetgeen onvoldoende is voor zwaren arbeid. Voor zwaren en zeer zwaren arbeid zal dan ook een sterk verhoogd rantsoen worden ver strekt. Voor Juni, Juli en Augustus ver schaffen de geallieerden ons ongeveer 120.000 ton tarwe per maand. Boven dien voert de Ned. regeering 200.000 ton tarwe in, alsmede gerst, haver, maïs enz. De directeur generaal voor de voed selvoorziening verwacht dat er vrij spoedig voldoende graan Ln Nederland zal zijn om het brood distributievrij te maken. MUSSERT EN TRAWANTEN. Sedert Mussert van zijn aardbeien maaltijd werd weggehaald om in het Huis van Bewaring opgesloten te wor den, hebben wij het moeten beleven, dat het ijdele ventje uit Utrecht be zoek kreeg van een journalist, die hem een aantal vragen stelde, waarop Mus sert ter zijner verdediging natuur lijk netjes in de courant mocht ant woorden. Nu prijken er photo's van Mussert-in-de-cel voor de ruiten! Straks krijgt hij gelegenheid om zich voor het Bijzonder Gerechtshof te ver dedigen. Wij kunnen ons voorbereiden op een propaganda-speech. Wij vragen: waartoe dit alles? Zijn lot staat bij voorbaat vast: indien hij tenminste krijgt wat hij duizendmaal heeft verdiend. Ook ten aanzien van den Jodenvervolger van Genechten, van Geelkerken, Blokzijl en nog ette lijke kopstukken weten wij wat het recht vraagt. Waarom aan deze mis dadigers het aureool van politieke ge vangene verleend? Het gaat niet om politieke gevange nen: het gaat om misdadigers, om perverse landverraders. Hier behoorde snel recht te zijn ge sproken. OP BEPERKTE SCHAAL DISTRIBUTIE VAN TEXTIELARTIKELEN. Met ingang van 1 Augustus a.s. zal er wederom een zeer beperkte, doch regelmatige distributie van textielgoe- deren plaats hebben. Het ligt in de be doeling voor den aankoop van z.g. kleinvak-artikelen, zooals garen, band, stopzijde e.d. zoo spoedig mogelijk een cf reik De beschikbaar komende huishoudgoede- ren en stoffen voor woninginrichting zullen in de eerste plaats bestemd zijn voor de gebieden, die het zwaarst door den oorlog zijn getroffen. De distribu tie van werkkleedingpakketten is stop gezet; met de uitreiking van baby- pakketten zal wederom een aanvang worden gemaakt. Met ingang van 16 Juli j.l. zijn alle tot dusver uitgereikte punten textielkaarten etc. vervallen verklaard. GERAFFINEERDE SCHILDERIJEN- VERVALSCHING. Een door de regeering ingesteld on derzoek heeft uitgewezen dat een aan tal schilderijen, die voor werken van Vermeer werden gehouden, van de hand van een vervalscher zijn. De ver- valscher, de schilder Han van Mee geren, heeft een volledige bekentenis afgelegd. Tot de door hem vervalschte werken behooren o.m. de beroemde „Emmaüsgangers" uit het museum Boymans, te Rotterdam. Zelfs de beste kenners twijfelden niet aan de echt heid van het schilderij. Echter het feit, dat er in een kort tijdsbestek zooveel schilderijen voor den dag kwamen van een meester, wiens bekend oeuvre niet zeer groot is, heeft er toe geleid, dat men de zaak der „teruggevonden" Venmeers weer opnieuw ging bestudee- Tengevolge van de benoeming van Pater Valentin Schaaf, minister-gene raal der Minderbroeders, staan thans drie vreemdelingen aan het hoofd der drie takken van de franciscaner orde. Pater Beda Has, generaal der conven- tueelen is Amerikaan, evenals Pater Schaaf. De generaal der capucijnen, Pater Donat de Welle is Nederlander. Razzia op de Touwfabrielc. Gisteren is op verzoek van het Com missariaat Noodvoorziening door de Politie, in samenwerking met de B.S. een uitgebreide razzia gehouden op het terrein en in de gebouwen van de Touwfabriek. Alle arbeiders werden bij het naar huis gaan gefouilleerd. Het resultaat was, dat 25 personen werden aangehouden, waarop gevonden wer den o.a. blikken biscuit, chocolade, blikken zalm enz. Het onderzoek in de fabriek bracht enorme voorraden biscuit, zalm, melk, spek. melkpoeder, chocolade te voor schijn. Deze diefstallen zijn niet alleen ten nadee.Ie van de burgerbevolking, doch een deel hiervan is bestemd geweest voor het Medical Feeding Team, dus uiteindelijk bestemd voor lichamelijk ondervoede of aan hongeroedeem lij dende bevolkingsgroepen. Het commissariaat noodvoorziening had aanwijzingen dat er op groote schaal gestolen werd. De buit is echter veel grooter dan verwacht werd. Zuinig met licht. Er wordt op gewezen dat er nog op schrikbarende wijze clandestien stroom wordt gebruikt. Tegen een viertal per sonen is reeds procesverbaal opge maakt. (Kookten o.a. electrisch! ZWEMINRICHTING „DE ZIJL". Watertemperatuur 21 graden. Onze stadgenoot, de heer Kui pers, Vliet 38, behoorende tot de equi page van de Stoomvaartmaatschappij Nederland is gedurende de oorlogs jaren gedecoreerd met het Kruis van Verdienste. Onze hartelijke gelukwenschen. ren. De schilderijen werden voor groote bedragen aan het rijk en particulieren verkocht. EXPORT VAN BLOEMBOLLEN? Zooals bekend zijn eenigen tijd ge leden de voorgestelde prijzen voor Bloembollen voor het a.s. seizoen ge publiceerd. Deze prijzen zullen, indien ze door de betreffende instanties worden goed gekeurd als minimum-prijzen gelden. Bij een normaal gewas kan van loo- nende prijzen worden gesproken, zoo als deze nu zijn voorgesteld er blijft echter een groot vraagteeken, daar het nog moet iblijken of er voldoende export zal zijn om deze prijzen te kun nen handhaven. De vooruitzichten voor de export naar de voornaamste groote afnemers van voor den oorlog, met name Enge land en Amerika, zijn helaas nog niet bijster gunstig. In Engeland bestaat zelfs nog een invoerverbod voor bloem bollen en gezien het feit, dat dit in voerverbod door het Lagerhuis moet worden opgeheven, alvorens er een mogelijkheid tot import kan komen, zal het zeker nog eenigen tijd duren, voor aleer er iets bekend wordt om trent een invoer in Engeland. Ook voor Amerika schijnen de om standigheden nog niet gunstig d.w.z. men schijnt daar van plan te zijn wel invoer toe te staan, maar deze invoer door bemiddeling van enkele groot- importeurs te doen plaats vinden. Dit zou zeer te betreuren zijn, daar het persoonlijk initiatief hierdoor zeer geschaad zou worden. Niettemin is dit natuurlijk te prefereeren boven een invoerverbod, daar het algemeen vak belang atls zoodanig ook gebaat is bij export, inwelken vorm ook. B. LOEMBOL. DE R.K. STAATSPARTIJ. Terwijl talloozen in den lande om haar roepen, zwijgt haar bestuur in alie t&lcn De kring Den Haag dier partij heeft nu besloten zelf handelend op te tre den. Zeer spoedig zal een groote ver gadering in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen worden gehouden. N.VJL NIEUWS. „Leiden Helpt". Leiden helpt de landgenooten, 't Meest getroffen door den strijd. Leiden zal ze niet verstooten, Brengt ze door den zwaren tijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1