r Aanpakken Je maintiendrai Jonge kerels gevraagd Schijnwerpers op..* Het vaticaan en de busfenlandsche politiek De „Big Three" bijeen BINNENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 25 DINSDAG 17 JULI 1941 Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN i. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: t. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal In de eerste dagen van onze triom fante bevrijding hebben zoovelen zich eraan geërgerd, dat de Canadees of de Irene-man niet over straat kon gaan, zonder lastig gevallen te worden om een sigaret of een handteekening. Men was verontwaardigd, dat niet beter de correctheid in acht werd genomen en dat de indruk gewekt werd als was ons volk een bedelaarsvolk. Hadden we dan werkelijk door de verschrikkelijke oor logsjaren ons gevoel van eigenwaarde verloren? Daar zijn er echter ook velen, en ik met hen, die zich niet zoo diep scha men over dit gebedel en de kinderlijke verzamelwoede, want het is te verkla ren uit de door den nood geboren hunkering en uit de gulheid van de rijk voorziene bevrijders. De afgeloo- pen winter en de versuffende on macht in de concentratiekampen heb ben nu eenmaal onze oogen wat scheef gezet en het valt niet te verwonderen, dat er velen zijn, die met scheele oogen zien naar het onbegrijpelijke be zit van anderen. Maar daar is heel iets anders, waar over we ons schamen, wat ons ergert, waartegen we ons willen verzetten, wat we niet mogen dulden: de open bare schaamteloosheid namelijk, die met den dag toeneemt, de ongeoor loofde verhouding tusschen de ge slachten, die soms alle perken te bui ten gaat en onze oeroude volkszeden en gewoonten op onherstelbare wijze aantast, de onduldbare omgang^ van onze vrouwen en meisjes met geal- leerde soldaten, die wachten op een terugkeer naar eigen gezin of ver loofde. En dieper nog schamen wij ons over het feit, dat een weekblad als ,,Je maintiendrai", dat toch een naam heeft hoog te houden, het orgaan van de N.VJB,, zijn kostbare ruimte be schikbaar stelt voor het geschrijf van een die zich „Hanzi" noemt en die in ongeremde vereering voor de bevrijders van ons vaderland concludeert: Dus: iedere vrouw haar Canadees of Brit. En zich herinnerend, dat het toch dan wel eens verkeerd kan gaan, schrijft Hanzi letterlijk: „Tóch zullen er nog excessen zijn. Lichtzinnige meisjes en vrouwen en losbandige soldaten is een oorlogs verschijnsel door alle eeuwen heen. Héél droevig, die illegale kindertjes, maar beter 100 Canadeesjes, dan één moffenkind Wie zooiets leest, en dat nog wel in „Je Maintiendrai", die krijgt een ge voelige knauw in zijn idealisme om het zwaar getroffen vaderland te helpen. Begrijpt men dan niet, dat men door zulk een geschrijf het bederf der zeden in de hand werkt en de invretende kanker bevordert, die knaagt aan het hart van ons volk en al zijn moreele en physieke kracht zal rooven? Is het dan nog te verwonderen, dat gevallen meisjes de brutaal cyniesche woorden durven te gebruiken: Ik heb pech gehad, of meer gecultiveerd spreken over „les accidents de l'amour?" Mag ik een goeden raad geven La ten de redactieleden van Je Maintien drai, die zulk een publicatie dulden, en laat ook Hanzi zich eens in verbinding stellen met de F.I.O.M., de Nederland- sohe Federatie van Instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind, Anna Paulownastraat 9, Den Haag, en de afgrond van leed, de hun daar geopenbaard zal worden, zal hen on getwijfeld huiverig maken om op zulk een „luchtige" wijze te spreken over de verhouding van onze vrouwen met de bevrijders. Mocht bij de transportmoeilijkheden de reis naar Den Haag voor Hanzi te bezwaarlijk zijn, dan staat hier in Lei den de Margaretha van Cortona- Stichting nog, en ik ben er van over tuigd, dat, indien zij gebogen staat over de talrijke wiegen, de verderfe lijke leer van Ras, Blut und Boden, haar geen parten meer zal spelen, maar zij diep medelijden zal hebben, zelfs met het „moffenkind". P, fr. Th. SANDERS, O.F.M, Naar Ossendrecht! Hebt U ze zien gaan? Niet? Hebt U ze dan niet gehoord ook die 250 zin gende jongens, dol van vreugde, omdat de groote tocht begon de tocht naar Ossendrecht! Ze hebben ervan ge droomd, van speurtochten in de bos- schen. van avontuurspelen in een ge- heimzinnigen sterrennacht, van het zwemmen in de heldere vennen. Het Brabantsche land was voor hen het land van beloften. Vanmorgen zijn ze er heen gegaan, 250 Leidsche jongens, met een heele staf leidsters en leiders; 250 jongens, die in een vacantiekamp van vier we ken al de gevolgen van den oorlog, geestelijk en lichamelijk, te boven moe ten komen; die weer moeten worden tot gezonde, blijde, maar ook gedisci plineerde Hollandsche jeugd. Ze zijn er heen gegaan, onbezorgd met een luidkeelsche lach. Maar de leiding van het S.F.L. heeft inmiddels de eindjes nog niet aan el kaar geknoopt. Daar zijn nog enkele maaltijden, nog heele dagen zelfs, waarvoor de financiën ontbreken. Daarom heffen wij het lied aan: „Wie in Augustus geboren is, sta op". Bent U in Augustus jarig? Geef dan het S.FL.-kamp in Ossendrecht een feestmaaltijd. Voor f. 88.bent II eraf. „Maakt U vrienden door den Mam mon", zei Christus ons gisteren in het Evangelie. U kent nog ons adres? Sint Franciscus Liefdewerk, Nieuw- straat 45, resp. Haarl.straat 106. Dank U. Pater VAN DAM OEM. wnd. aalmoezenier. Prinses vertrekt naar Nederland. Prinses Juliana is Zondag, vergezeld van haar dochtertjes, naar Nederland vertrokken. In een radiotoespraak heeft de Prinses dank gezegd aan het Canadeesche volk voor de groote gast vrijheid en de ontelbare vriendelijkhe den gedurende de vijf oorlogsjaren. De Paus over de Amerikaansche film. De Paus heeft j.l. Zaterdag leden van de .Motion Picture Executive Commit tee" uit Hollywood, in particuliere audiëntie ontvangen. In een toespraak zeide de Paus, dat het publiek de po gingen diende te steunen, die er op gericht zijn om zuivere films te pro- duceeren. Zulks is in het belang van het gezinsleven en van de sociale ver houdingen. Opheffing Militair Gezag. Naar ons wordt medegedeeld, ligt het in het voornemen het Commissa riaat Leiden en Omstreken van Mili tair Gezag met ingang van 1 Augus tus op te heffen. Na dien datum zal het publiek zich voor aangelegenheden Militair Gezag betreffende, dienen te wenden tot het Militair Commissariaat te 's-Graven- hage. Er wordt een opbouw-colortne samengesteld. De Bisschoppelijke Hulpactie en de K.A. voor de mannelijke jeugd hebben daartoe het initia tief genomen. Deze colonne heeft tot doel te helpen bij het herstellen van verwoeste huizen en bedrijven. Prima vakkrachten zijn noo- dig: timmerlui, metselaars, elec- triciens, schilders, smeden, stu- cadoors, stratenmakers, loodgie ters. Jonge kerels tusschen de achttien en vier en twintig jaar. Vele jonge mannen kunnen door allerlei factoren nog niet worden opgenomen in het ar beidsproces. Hier ligt een kans om je vak te beoefenen, om je medemensch te helpen, om je voor het vaderland verdienste lijk te maken. De eerste opbouwcolonne ver trekt al binnen aïzienbaren tijd. Het eerste kamp komt in Den Helder. Straks hopen we ze te kunnen inzetten overal waar ze gevraagd worden. Dit is een proef. Zal ze slagen? Geen twijfel daarover. Den Haag vormt de eerste colonne. Zal Leiden de tweede zijn Aanmeldingen bjj de Bisschop pelijke Hulpactie, Kamer 20, N.V.H.-gebouw, Galgewater 1. Daar krijg je alle inlichtingen. Zoo mogelijk zal worden over gegaan tot het oprichten en samenstellen van meerdere co lonnes voor landbouw en ver voer. Daaromtrent volgen nadere berichten. Een prachtig katholiek initia tief dat slagen moet NEDERLAND. -Op Tliolen doet zioh het merkwaar dige feit voor, dat op de destijds geïnun deerde, dooh verleden jaar na de bevrij ding van het eiland drooggevallen gron den, de gezaaide tarwe manshoog staat met volle zware aren, de aardappelen een rijk gewas geven en de peulvruchten een praebtigen stand vertoonen. Men spreekt van een wonder, doch de ver klaring hiervan is, dat een normale regenrijke winter voldoende ontziltlng waarborgt om, onder overigens gunstige weersomstandigheden bepaalde gewassen in het eerste jaar na het droogvallen der gronden te kunnen inzaaien. Om in het groote tekort aan wo ningen in Limburg, Brabant en Zeeland te voorzien, traoht de dienst voor den wederopbouw het daarheen te lelden, dat voor 1 Januari 1946 6000 noodwonin gen gereed zullen zijn in diè gemeenten, waarvan meer dan 20 van de huizen vernield zijn. Deze woningen bevatten een woon-keukenkamer, drie slaapka mers en een bergruimte. Het Fransche Roode Kruis heeft een belangrijke zending toegezegd aan het Nederlandsche Roode Kruis. De zen ding bestaat uit 50.000 eenheidspakket ten, inhoudend vermicelli, peulvruchten, biscuits, conserven, chocolade, enz. De pakken zijn bestemd voor ouden van dagen, verpleegden, patiënten van de fondspraktijk van Amsterdamsche dok ters, enz. Het Rijksmuseum en verschillende andere musea zijn weer in het bezit van hun kostbare schilderijen, die tijdens den oorlog opgeborgen zijn geweest in de kluizen van de Pietersberg hij Maas tricht. AMERIKA In het gezelschap van Pres. Tru man bevindt zioh ook Gen. Eisenhower, die de besprekingen te Potsdam zal bij wonen. Duitsehe politiemannen worden In Amerika opgeleid voor politiediensten ln Duitsohland. ENGELAND Een tropische storm heeft Zater dagavond boven de hoofdstad gewoed. Het schijnt, dat de reis naar Roma van mgr. Orsenigo, den pauselijken nuntius te Berlijn, en van kardinaal Faulhaber, aartsbisschop v. Münchcn, die in de komende dagen in Vaticaan stad verwacht worden, is uitgesteld. In kerkelijke kringen geeft men te ken nen, dat de H. Stoel er de voorkeur aan geeft, deze hooge prelaten op Duitsch grondgebied te laten zoolang de conferentie van Potsdam duurt, waarvoor het Vaticaan de levendigste belangstelling heeft. Het lot der landen van Midden- Europa en dat der Donaustaten heeft sterk de aandacht van leidende kerke lijke leringen. De diplomatieke betrekkingen tus schen het Vaticaan en Tsjecho-Slowa kije schijnen te zullen worden hersteld. De kwestie der erkenning van de Pool- sche regeering te Warschau schijnt in het Vaticaan aan actualiteit te winnen. Ten slotte wordt vernomen dat Schuschnigg de vroegere bondskanse lier van Oostenrijk, die onlangs nog door den Paus is ontvangen, zich sinds eenige dagen te Rome heeft gevestigd. De conferentie van de Big Three is gisteren begonnen. Pres. Truman is gearriveerd in gezelschap van zijn mi nister van oorlog Sfcimson en van de drie stafchefs. Churchill is vergezeld van Eden en Atlee alsmede enkele stafchefs. Stalin kwam in gezelschap van Molotoff. Om de plaats der confe rentie is een enorm cordon gelegd. De toegangswegen worden streng bewaakt. Terwijl de staatslieden te Potsdam arriveerden moest de Duitsehe bevol king binnen blijven. Er is geen tijdsduur vastgesteld, maar men neemt aan, dat de bespre kingen langer zullen duren dan te Teheran en Jalta. EEN HONDERDJARIGE. Naar wij vernemen was het op 1 Juli jl. 100 jaar geleden, dat de heeren J. en A. v. d. Sohuyt een beurtdienst openden op het traject Rotterdam Den Bosch en daarmede den grondslag legden voor het bedrijf van de tegen woordige N.V. Reederij v. d. Schuyt. Onze beste wenschen vergezellen de honderdjarige. WIE IS JAN DE JONG? In het Ignatius ziekenhuis te Breda wordt verpleegd een jonge man, over gebracht vanuit Weenen. Hij is niet in het bezit van papieren waaruit zijn identiteit kan blijken. Volgens zijn be geleiders zou hij heeten Jan de Jong, afkomstig uit Amsterdam. Ten gevolge van bombardementen is hij niet in staat om te spreken, te lezen of te schrijven. Hun, die inlichtingen omtrent deze persoon kunnen geven, wordt verzocht zioh hiertoe te wenden tot het hoofd bureau van politie te Amsterdam, Elandsgracht no. 117, kamer 217. Donder en bliksem waren zoo hevig, dat het herinneringen opwekte aan de be schieting met de V-wapens. De straatverlichting te Londen is weer normaal. In West-End had zich een groote enthousiaste menigte verzameld. Sommige deelen van Londen waren schitterender verlicht dan ooit. DUITSCHLAND Het verbod tot verbroedering van geallieerde troepen met Duitsohers, is thans opgeheven. De laatste 2 maanden zijn ca. 50.000 nazls opgepakt door formaties van de Amerik. veiligheidsdienst. Zij betreffen oorlogsmisdadigers, leden van de Gestapo etc. etc. BORNEO Langs de kust van Broenei optrek kend, hebben d» Australische troepen de stad Papar ingenomen. Zij bevinden zich thans -op 20 mijl van Jesselton,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1