Het Regeerings- program Prins Bern hard voor de micro foon BUITENLAND STADSNIEUWS BINNENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 24 MAANDAG 16 JULI 194S Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal DE SOCIALE SECTOR. Eén zaak behoeft niet af te stuiten op gebrek aan grondstoffen of andere economische belemmeringen, behoeft niet te wachten op de jaren welke noo- dig zullen zijn om de stuk geslagen welvaart te herstellen: aan den werk nemer kan en moet een volledige rechtspositie worden gegeven. „De werkers van hoog rtot laag aldus minister Sohermerliom, zullen zoowel bij openbare bedrijven als in particuliere ondernemingen bij het be drijf moeten worden betrokken op een wijze, die hen doet gevoelen, dat met hun rechten, belangenen gevoelens rekening wordt gehouden, maar dat zij dan ook medeverantwoordelijk zijn, en dat een goede vervulling van hun taak een maatschappelijke plicht is". De werknemer moet een rechtspositie krijgen. Dat wil zeggen, dat er alle waarborgen worden geschapen, dat hij ontvangt waarop hij reoht heeft. De ingezetene van een gemeente wordt in geschreven in de registers van den Burgerlijken Stand. Hij behoort tot de gemeente, hij is burger en de gemeen te heeft te zijnen aanzien bepaalde verplichtingen. Zij kan niet zeggen: ik trek mij van U niets aan, ik schrap U uit het register en doe alsof U niet bestond of verwijder U zelfs uit de gemeente. Welnu, iedere werknemer behoort als zoodanig te worden ingeschreven in het register van den tak van productie waartoe hu' behoort. En in dit register behoort hij ingesohreven te blijven, niet alleen zoolang hij werkt, maar ook ingeval van ziekte, invaliditeit, ouderdom. Het mag niet meer voorkomen dat een werknemer na jaren dienst met een week of maand wordt ontslagen omdat er geen werk meer voor hem is. Hij moet weten dat het bedrijf te zijnen opzichte bepaalde verplichtingen heeft. Iedere tak van productie heeft een zekere arbeidsreserve noodig. Het is een onding, dat werknemers tenge volge van seizoen- of conjunctuur invloeden telkens worden ontslagen om weer te worden aangenomen als er weer werk aan den winkel komt. De werkloozen-uitkeering welke zy in dien tusschentijd ontvangen pleegt uit de open/bare kas te worden betaald. Maar het is een last die op het bedrijf be hoort te rusten omdat het bedrijf (men denke hierbij steeds aan het complex van ondernemingen in een bepaalden tak van nijverheid) de arbeidsreserve noodig heeft. Geen regeering uit welke knappe koppen zij ook bestaat, kan ons plot seling uit den ellendigen toestand waarin ons land verkeert, opheffen. Maar wij kunnen rechtszekerheid ge ven aan iederen werker. De arbeider begrijpt best dat elke categorie der be volking het voorloopig met minder welvaart zal moeten stellen. Indien de arbeider met zijn geldloon en met een hooger geldloon dan vóór den oorlog voorshands minder goederen krijgt dan vóór Mei 1940, dan zal hy daarmede vrede hebben indien hij weet dat hij het hem rechtens toekomende aandeel ontvangt. En dis wetenschap kan en moet hij bezitten indien de arbeidsvoorwaarden onder zijn medezeggenschap tot stand zijn gekomen. Dit wordt bereikt door echte publiekrechtelijke bedryfsraden (waarvoor 25 jaar geleden prof. Veraart reeds op de bres stond). In zyn rede heeft minister Schermerhorn dergelijke bedrijfsraden, corporaties, of hoe men ze noemen wil, aangekondigd. Het mijnbedrüf heeft hem reeds ge kregen. DE DEMOBILISATIE VAN DE B.S. Z.K.H. Prins Bernhard zal hedenavond over den zender „Herrijzend Nederland" een re devoering houden, waarin hy de a.s. demobilisatie der binnen- landsche strydkrachten zal be spreken. AMERIKANEN ZOUDEN POLITIEKE ACTIVITEIT IN BERLIJN TOESTAAN. Radio Luxemburg meldt, dat volgens een bericht uit Berlyn de Amerikaan- sche bezettingsautoriteiten besloten hebben politieke activiteit in haar Ber- lijnsche zone toe te staan. Zij hebben, aldus de zender, toestemming verleend voor het houden van een demonstratie der Beriynsohe communistische partij op Zondag a.s. onder voorwaarde, dat niet meer dan duizend personen aan die betooging deelnemen. DE CONFERENTIE TE SIMLA MISLUKT. In de slotbijeenkomst der conferentie van de Britsoh-Indische leiders heeft lord Wavell verklaard, dat de confe rentie mislukt is. „Niemand zoo zeide hij kan dit meer betreuren dan ik. Ik wensch dui delijk naar voren te brengen, dat de verantwoordelijkheid voor de misluk king op mij rust. Ik stel voor, dat ik wat tijd neem om te overwegen, op welke wijze ik Indië thans het best kan helpen". HET VLOOTBOMBARDEMENT OP JAPAN. Reuters speciale correspondent bij de Amerika ansche Pacific-vloot meldt, dat Japan heden voor het eerst in zijn geschiedenis door scheepsgeschut wordt bestookt. Terwyl van vliegdek schepen opgestegen vliegtuigen mili taire doelen aan weerszyden van straat Tsoeroega beukten, zond admiraal Halsey een machtige vloot van slag schepen, kruisers en torpedojagers door den mist, die het noordelijke deel van centraal-Japan bedekte, en er volgde een der grootste vlootbombar- dementen van dezen oorlog. Het ge- sohut bestookt de haven Kamaisji, een centrum van ijzerproductie. Admiraal Nimitz heeft nog niet medegedeeld, hoe dicht zijn vloot de Japansche eilanden genaderd is. In ongewoon koud en stormachtig weer braken de oorlogsschepen een stroom van vuur uit. De correspondent voegt hieraan toe, dat zelfs gedurende den Russisch- Japanschen oorlog nooit door oorlogs schepen is beschoten. ITALIË IN OORLOG MET JAPAN. De Italiaansche ministerraad heeft eenstemmig besloten Japan den oorlog te verklaren. Van dit besluit zal mor gen officieel mededeeling worden ge daan, het zal waarschijnlijk op den middag van kracht worden. CHURCHILL VERLAAT ZIJN VACANTIE-OORD. Churchill is Zondagochtend uit zijn vacantieverblijf in Zuid-Frankrijk ver trokken naar Bordeaux, om vandaar per vliegtuig naar Potsdam te gaan. JAPAN EN DE SOWJET-UNIE. Het Japansche persbureau citeerde vandaag een bericht uit Stockholm, waarin gezegd wordt, dat een der be langrijkste agendapunten voor de bij eenkomst te Potsdam zal bestaan uit een uitnoodlgdng aan de sowjetunie tot deelneming aan den oorlog tegen Japan. SYRIË. De regeeringen van Syrië en den Libanon willen geen enkele overeen komst sluiten met Frankrijk, voordat haar gebied geheel is verlaten door Fransche troepen en aldus is er in officieele Syrische kringen aan toege voegd door vreemde troepen. AMERIKA. In Amerika zullen in October twee persoons particuliere vliegtuigen aan de markt komen ad 2295 dollar, groo- tere „familie-vliegtuigen' voor 6500 vliegtuigen. PRESIDENT TRUMAN IN ANTWERPEN AANGEKOMEN. De Amerikaansche kruiser „Augusta" aan boord waarvan president Truman zich bevindt, is Zondagochtend, bege leid door een anderen Amerikaan- schen kruiser en drie Britsche torpedo jagers, de haven van Antwerpen bin- nengeloopen. Een uur later verliet een stoet van auto's de haven in de rich ting van het vliegveld Malsbruk bij Brussel. N.V.H.-NIEUW S. „LEIDEN HELPT". Wij moeten uiting geven aan de vreugde, die ons vervult. De feesten volgen elkander op. Wij vieren de be vrijding Maar de vrüheid. die wij thans ge nieten moest bevochten worden. Waar het oorlogsgeweld in volle hevigheid heeft gewoed, zyn de dorpen en steden platgebrand. Wy kunnen niet met een gerust hart doorfeesten, als wij de slachtoffers van dezen stryd niet te hulp komen. Wy hebben nog iets; zy zijn alles kwijt! Volgende week gaat N.V.H. in zamelen. Kijkt- U al vast eens wat U aan goederen te missen heeft. En als iedereen nu eens bovendien tweemaal zooveel geld gaf als voor het eigen buurtfeest! Dat zou reusachtig zijn! NEDERLANDS VOLKSHERSTEL. NIEUWE DIENSTREGELING N.Z.H.T.M. Met ingang van 16 Juli zal de N.Z.H. volgens een nieuwe dienstregeling- gaan ryden. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de nieuwe reisgids, welke aan de bureaux en bij de conducteurs ver krijgbaar is. DE BIOSCOPEN. LIDO THEATER heeft deze week zyn poorten heropend en biedt een cineac-programma dat het bijwonen overwaard is. „De film die verloren was", brengt ons historische beelden. Men waant zich bladerend in een oude jaargang van een geïllustreerd blad. In het wereldnieuws de aanleg van de „noodhaven" welke voor de invasie in de vesting-Europa noodig was, waarby we dit gigantische werk moeten be wonderen, alsmede het organisatie talent, dat dit heeft mogelijk gemaakt. De „Lambeth-walk" ontlokte de zaal een applausje, maarwe verraden niets. Een programma voor iederen leeftijd. FILMAC CASINO geeft in een „een- uurs-voorstelling voor elk wat wils. Het oolrlogsnieuws laat zien hoe een vliegdekschip getroffen wordt en door de dappere houding der beman ning toch behouden blijft. „Volkeren op Timor" is een epos van den strijd op dit eiland gevoerd door de daar aanwezige Australiërs, die tenslotte met gebrekkige middelen weer verbin ding krygen met het moederland en daardoor redding. Hoe Hitier de Lam beth-walk danst is een montage trucje dat in groote mate de lachlust van het publiek opwekt. TRIANON-THEATER. Wat we de vorige week schreven heeft niets aan waarde ingeboet. Deze prolongatie be wijst, dat een genoegelijk blijspel ge waardeerd wordt. Het „Nieuws" is vernieuwd. GIJ WEET HET TOCH WEL 7 Geestelijk opheffen en materieel steunen van oorlogsslachtoffers. Dat doet het volksherstel. Periodieke bijdragen of giften ineens worden gaarne Ingewacht Turfmarkt 4 (gironummer voorl. nog 30216 t/n. van J. J. P. Tesselaar, Lelden). Betalingen kunnen ook geschieden door storting of overboeking op de rekening van N.V.H. bij de Amsterdamsche Bank, Lelden. 164 Nederlandsoh Volksherstel. J. J. P. TESSELAAR, le penningm. J. TER HAAR, 2e penningmeester. Nieuw plan van Truman voor Duitschland? De speciale correspondent van de Daily Mail te Washington seint dat president Truman op de bijeenkomst te Potsdam aan Churohill en Stalin een volkomen nieuw plan voor het be heer over Duitschland zal voorleggen. Hij zou een veel intensiever controle over Duitschland voorstellen. De be staande regeling voor de indeeling in vier zones wordt als zeer onbevredi gend beschouwd. Truman, aldus de correspondent, wil die geheele regeling afschaffen en komen tot een werkelijk gemeenschappelijke besluitneming en gemeenschappelijke actie. De president zou van Rusland alle hulp, met uitzondering van oorlogvoe ring, verlangen. Voorts wil hy van Stalin de belofte vragen, dat de Rus sische „infiltratie" in het bevrijde Europa en in het byzonder in den Balkan beperkt zal worden en dat geen directe of indirecte pogingen zullen worden gedaan om Zuid-Slavië. Noord Italië of Albanië te communiseeren De correspondent voegt hieraan toe, dat Trumans sterkste onderhande- lingswapen bestaat in Stalin's verzoek om een leening van anderhalf mil liard pond sterling. Truman is tegen stander van een Russisch zoowel als van een Engelsch-Fransch bloc in Euro-pa. Hy wenscht een werkelyke Europeesche eenheid, dat een stelsel van bloes geheel Europa ten slotte onder den invloed van het maohtiger oosten zou brengen". SOCIALE JEUGDZORG EN KINDERBESCHERMING. Behoefte aan opvoedkundig personeel. De herwonnen vrijheid stelt de af- deeling Sociale Jeugdzorg van het Departement van Sociale Zaken en de particuliere organisaties en instellin gen der Kinderbescherming voor de opgave, hun door den oorlog deerlyk ontwricht apparaat opnieuw op te bou wen. Daarby moet niet slechts worden gedacht aan herstel van het oude; tegelijkertijd zullen de noodzakelijk ge bleken vernieuwingen en uitbreiding van het geheele werk moeten worden doorgevoerd. Een der moeilijkheden, die zich daarbij voordoen, is het tekort aan onderlegd en toegewijd opvoed kundig personeel. Teneinde deze hin derpaal zoo snel mogelijk Uit den weg te ruimen, organiseert de afdeeling Sociale Jeugdzorg van het Departe ment van Sociale Zaken in samenwer king met het Centraal Comité Kinder bescherming 1945 in Amsterdam, waar in de onderscheidene richtingen zijn vertegenwoordigd, een spoedopleiding voor mannelyke gestichts- en- kamp personeel. Het ligt in de bedoeling deze opleiding te doen plaats vinden in kampverband, gedurende de maanden Augustus en September as., in het centrum des lands. De cursus zal, gezien het spoed karakter, sterk op de praktijk van het opvoedingswerk zijn gericht. Ook de theoretische vakken zullen geheel practisch worden ingesteld. De geeste lijke achtergrond van het werk zal worden belicht door een R.K, en een Prot. geestelijke, die bij de leiding van den cursus zijn ingeschakeld. Zij, die den cursus met goed gevolg hebben doorloopen kunnen als leider in een der kampen of gestichten worden aange steld. Aanmelding tot deelname aan ge noemden cursus dient ten spoedigst, met uitvoerige opgave van persoonlijke gegevens, schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de Opleiding; Prins Hendriklaan 28, Amsterdam-Z. Voorwaarden tot deelname: leeftyd minstens 21 jaar, algemeene ontwikke ling, goede gezondheid, eenige ervaring met jeugdwerk. NU NOG LUCHTALARM? Ja zekerReeds zy'n we opge schrikt door de alarmeerende kreten van de na den wapenstilstand geval len verkeersslachtoffers, die voorko men hadden kunnen worden als ieder een zich beter hield aan de regels voor den weg. Rijdt veilig en loopt veilig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1