Na-oorlogsche koers van het katholieke jeugdwerk DE TOESTAND IN BERLIJN Rijdt veilig De voedselvoorraad in Amerika Bede om hulp voor bloedend Limburg! DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 23 ZATERDAG 14 JULI 1945 Bureaus Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3.20 oer kwartaal ONZE J ON GEMANNENBE WEGIN G. Onze Nederlandsche Katholieke jongemannenbeweging zal in een hech ter nationaal eenheidsverband worden herbouwd dan ze vóór den oorlog te zien gaf. Daar was scheiding naar stand en ook in sommige jeugdstandsorganisa- ties zelf was er een historisch ge groeide gescheidenheid. De methode verschilde en de formuleering van vaak gelijkloopende idealen divergeer de heel sterk. Tijdens de nationaal-socialistische onderdrukking zijn er heel wat clan destiene studiedagen, weekends en andere besprekingen gehouden, waarop al maar geboomd is over een juiste in- eenstrengeling van het noodzakelijke ééne en het niet minder noodzakelijke verscheidene. Want niemand wil zich bezondigen aan eenzijdigheid, die óf de schijn zou hebben van gelijkschakeling óf den klassenstrijd in de hand zou werken. Onze jongemannenbeweging wil per soonlijkheidsvorming geven in corpo ratieven geest. Persoonlijkheidsvorming en dus zal haar opbouw geen vervlakking mogen beteekenen en zal haar vorming con creet moeten zijn aangepast aan het levensmilieu. Corporatieve geest en dus de meest innige samenwerking, samenwerking tusschen de verschillende Bisdommen, maar ook hechte samenwerking tus schen de verschillende standen. Daarom verheugt hert; ons zeer, in „Programgids", nationaal leidersorgaan van de Katholieke jongemannenbewe ging in Nederland, te lezen, dat de top leidingen van Gezellenvereeniging, Jonge Werkman, K.J.M.V., Voortrek kers en L.T. hebben besloten een .Katholieke Nederlandsche Jongeren beweging" in het leven te roepen. De bouwsteenen van deze eenheids beweging zullen de jeugdstandsorgani- saties zijn, die dan echter zelf volledig een nationale eenheid zullen vormen. Er komt een gezamenlijk Hoofd kwartier. Er kgmt een gezamenlijke Leiders- vorming. Er komt een gezamenlijk Leiders blad. Er komt een organisch verband met de jongens-jeugdbeweging. Wie de consequenties van dit besluit doordenkt, zoowel de opbouw uit de verschillende standsgroepen alsook de eenheid in de leiding en leidersvor ming, zal met groot vertrouwen deze ontwikkeling begroeten. Er liggen immers sterke waarborgen in, dat zoowel de persoonlijkheidsvor ming, die de concrete levnsómstandig- heden niet straffeloos mag vergeten, als ook de gezonde corporatieve geest, die voor een goede maatschappelijke samenleving onontbeerlijk is, onder onze katholieke jongemannen zal wor den verzorgd en aangekweekt. In het Haarlemsche Bisdom is reeds een begin gemaakt met de organisatie van gezamenlijke leiderscursussen. Voor een volledig welslagen is na tuurlijk ook volledige deelname van alle maatschappelijke groepeeringen noodig. De stroom van inschrijvingen wet tigt een optimistisch vertrouwen! Op grond van de overeenstemming, die gisteren is bereikt op de vergade ring van de „kommandantur" (be staande uit de geallieerde militaire gouverneurs), staan thans 1.650.000 Berlijners onder Britsch-Amerikaansch militair bestuur. Bijna alle sovjettroe pen ontruimen de Engelsche en Ame- rikaansche zones: alleen bij opslag plaatsen van levensmiddelen en op spoorwegemplacementen blijft een Russische bewaking achter. Engelsche krijgsraden zullen dezer dagen aan het werk gaan. In de gelieele Britsch-Amerikaan- sche zone te Berlijn is bij proclamatie bekend gemaakt, dat de reeds uitge vaardigde sovjet-verordeningen van kracht blijven. Op grond hiervan ge looft men in zekere kringen, dat de Engelschen en Amerikanen, voor wat Berlijn betreft, wellicht eenigszins zul len afwijken van de politieke gedrags lijn. welke zij in het westen en zuiden van Duitschland volgen. Aan de definitieve regeling van de levensmiddelen- en brandstofvoorzie ning wordt nog door geallieerde des kundigen gewerkt,, wellicht zal men zijn toevlucht nemen tot een stelsel van ruilverkeer tusschen de verschil lende bezettingszones. Volgens de mededeelingen van den Britschen gou verneur, generaal Lyne, is de .kom mandantur" in beginsel overeengeko men, dat de Engelschen en Amerika nen zorg zullen dragen voor de voor ziening van de bevolking hunner zones. Zoolang nog geen aanzienlijke aanvoer uit de rest van de Britsch-Amerikaan- sche bezettingszones in Duitschland mogelijk is, zullen de Russen er voor zorgen, dat er nergens in Berlijn ge brek aan voedsel is. Er zijn vele andere problemen, die voortvloeien uit de gemeenschappelijke bezetting. Zij worden door zeventien subcommissies van de „kommandan tur" bestudeerd. Vandaag zou er een belangrijke bespreking over de onder werpen kranten en radio worden ge houden. Terwyl de Russen politieke bladen en partijen hebben toegestaan, hadden de westelijke geallieerden een andere meening op het stuk van Duit- sche politieke activiteit. Verschillende door de Russen gecontroleerde Ber- lijnsche bladen hebben herinnerd aan de verklaring van Jalta, volgens welke de groote geallieerden niet streven naar vernietiging van het Duitsche volk, maar slechts naar uitroeiing van hitlerisme en militarisme. Steeds meer teekenen wijzen er op, dat dit volgens de Russen alleen kan worden bereikt door politieke activiteit van Duitsche democraten onder geallieerd toezicht. BOB SCHOLTE. De radio-zanger Bob Scholte, die een tweetal jaren in het concentratiekamp van Auswitz verbleef, is in ons land teruggekeerd. Japanneezen vreezen geallieerde landing op Sumatra. Radio Tokio bevestigt het reeds door de geallieerde verspreide bericht dat ruim twee honderd bommenwerpers een aanval hebben gedaan op Sabang. Het Japansche communiqué voegt er aan toe, dat aanzienlijke zeestrijd- krachten langs de noordkust van Sumatra kruisen en de vrees wekken, dat er tot een landing zal worden overgegaan. Opbouwen.... een ontzaggelijke taak. Inderdaad, het herstel van zooveel, dat verwoest werd is een werk van buitengewone beteekenisbijna even belangrijk als het voorkomen van nieuwe destructie, en het mooie is, dat ieder onzer bij. dit laatste actief kan medewerken. Rijdt veilig, dan voorko men we verkeersslachtoffers en nutte- looze, noodelooze verwoestingen aan ons verkeersapparaat, dat zoo drin gend noodig is voor de voedselvoor ziening. HOE DE SPOORWEGSTAKING BEGON. „Ik kom morgen, Piet". Een man van de Spoorwegen stond in geregeld contact met Londen. Het was de heer Giesberger, die den „Reis gids der Ned, Spoorwegen" verzorgde. Vier en twintig uur voordat de in vasie op het vasteland van Europa zou plaats hebben zou de heer Giesberger daarvan op de hoogte worden gesteld. Daags vóór de landing in Norman- uië kreeg hij ^rompt een-telegram, dat luidde: „Ik kom morgen, Piet". En voor de beroemde Spoorwegstaking van September 1944 seinde men hem: „Alle kinderen van Versteeg moeten onder de wol". Met Versteeg werd bedoeld Ir. Hupkes, directeur der N.S. En 30.000 „kinderen" van de spoorwegen doken onider. De directeur zelf leidde, vanuit een badkamer, zelf maandenlang de stakingsbeweging. De publieke opinie in Amerika houdt zich bezig met het zeer ernstige pro bleem van de geringe voedselvoorraden in Amerika en den verwachten kleinen oogst van sommige producten Dit is van belang in verband met de behoef ten van de Vereenigde Staten zelf en de hulp, die aan Europa verleend zou worden. In een rede, die beschouwd wordt een waarschuwing te behelzen voor de publieke opinie van Amerika en het buitenland, heeft de minister van landbouw, Anderson in New York verklaard, dat Amerika de wereld niet zou kunnen voeden zelfs niet als elke kilo voedsel, die geproduceerd wordt, geëxporteerd zou worden. Wij moeten het duidelijk zeggen, indien wij later géén ontevredenheid willen verwekken. Maar wij moeten doen wat wij kun nen. Waarschijnlijk zal de komende oogst slecht zijn maar dit zal ten laste komen van het vee. Het blad „New York Times" dringt aan op de noodzakelijkheid het herstel van Europa te verhaasten. „Er wordt daar momenteel meer honger geleden dan onder de Duitsche besetting". Het blad denkt, dat de oplossing van het probleem afhankelijk is van de vraag, of de geallieerden de Duitsche indus trie weer op de been zullen brengen om Europa te helpen, met het gevaar daarmede Duitschland in het bezit van het oorlogspotentieel te laten BOUWONDERNEMER DOOR TRIBUNAAL VEROORDEELD. Het Bredasche tribunaal heeft den 49-jarigen bouwondernemer J. Korte- weg veroordeeld tot interneering met het advies, deze te beperken tot twee jaar, verbeurdverklaring van het ver mogen tot een bedrag van f. 30,000. en verlies van het recht om openbare ambten te bekleeden. Hij was ervan beschuldigd, de eerste jaren van den oorlog lid te zijn geweest van eenige nationaal-socialistische mantelorgani saties en in die jaren blijik te hebben gegeven van een pro-Duitsche gezind heid. Voorts had hij vrijwillig een meubelleverantie gedaan aan de Duit sche weermacht. Aan een brief, een noodkreet om hulp van den wnd. burgemeester van Mook-Middelaar, ontleenen wij het volgende „In Maart kwamen de Mooksche menschen terug van Brabant en Bel gië. Zij vonden hun huizen grooten- deels vernield, en wat niet verniel?! was, verdiende de naam van woning niet meer. Plafonds waren uitgebro ken, vloeren uitgezaagd, electriciteits- leidingen en waterpompen afgerukt, ramen en kozijnen meegenomen, deu ren in honderden stellingen verwerkt, bedden meegenomen, glas was er niet meer. Men sliep en slaapt nog (10 Juli 1945) op den grond, op wat stroo; de meest gelukkigen hebben een stroozak van papier, welke de repatriëerings- dienst.... leende. Borden zijn een luxe. Evenzoo lepels, messen en vor ken. Kinderen slapen in het stroo, baby's in kistjes op den grond. Kerken en scholen zijn vernield. Het dorpje Middelaar werd op 5 Oc tober via Ottersum en Goch naar Rees geëvacueerd, om daarna den Rijn over te trekken en in Gendringen Neder land weder binnenkomend, over geheel het Noorden uitgestrooid. Kinderen werden van hun ouders gescheiden, mannen van hun vrouwen. Ze liepen honderden kilometers, van Gendringen naar Wilnis, Mijdrecht, Ede, Zwolle, Leeuwarden, Uythuizen. Ze liepen, leden ten deele honger en smachtten ernaar weer naar hun Limburg terug te keeren. Na de algeheele bevrijding des lands werden ze op vrachtwagens en in auto bussen teruggebracht. En als ze het raadhuis passeerden, honderd meter op Limburgsch gebied, dan zongen ze het'uit: Limburg, mijn vaderland. Ze passeerden' Mook, de poort, waar binnen men de vernielingen ingaat. Naar huis! Hun huis, dat zou het er wel beter afgebracht hebben. Maar het was niet waar: het was ook een puin hoop. Geheel Noord-Limburg, front voor 6 maanden, is één puinhoop. En ondanks die puinhoopen gaan ze zin gend naar binnen: zij gaan aan den arbeid. Moed is er voor noodig, maar zij bezitten dien. Zij gaan morgen naar het distributiekantoor, naar den win kel, naar het raadhuis, naar.... alle instanties, maar ze zullen moeten er varen, dat er voor hen geen hulp is. Sneuvelen er niet per dag 1 of 2 menschen in dit gebied op de mijnen velden? Is dat niet genoeg? Mijnen velden opruimen? Men praai, er over vanaf Maart 1945, maar ze liggen er nog en grijnzen ons aan. Dood en ver derf beteekenen ze, broodeloosheid voor den boer, onmogelijkheid tot han delen voor de overheid. r Ik ben in Amsterdam, Haarlem, Lel den en Utrecht geweest. Zeker, gij allen hebt geleden onder den honger, maar de bevrijdende legers hebben u van voedsel voorzien. Zuid-Nederland heeft met u meegeleefd en het heeft uit het weinige dat ze bezaten, goe deren naar u toegezonden. Onze ciga- retten en onze blikjes, we hebben ze bewaard voor Vader en Moeder thuis, voor broers en zusters, voor goede ken nissen. Het Roode Kruis heeft ze u toegezonden. In de winkels in Amster dam kondt ge lezen, dat daar en daar ook voor u een pakketje was. Waart ge niet blij en dankbaar? En dat deden wy ^,voor u> ondanks de granaten die in Nijmegen, Groesbeek, Mook, Den Bosch enz. ons om de ooren floten. We dachten aan u. Stel u voor,, geachte lezer, 1 stoel in, elk gezin, voor Noord-Limburg, dat is in Leiden een geweldig getal; een tafel uit elke straat. Kan dat niet? 1 lamp uit elke buurt. 1 weegschaal uit elke zakenwijk, 1 rij gewichten, is -dat on mogelijk in de Haarlemmerstraat? Weet u wel, dat in deze gemeente van de 7 bakkerijen er totaal verdwenen zijn? Dat ook de inventarissen ver loren zijn gegaan? Alles wat u nog over hebt gehouden, dat missen wij. Kom, hebt u op zolder nog niet een oud ledikantje staan? Hebt u geen wiegje over? Mogen we het komen ha len. graag! Nog beter als u het ons komt brengen en u zien kunt waar het een plaats vindt. Kunt u geen actie op touw zetten om ons te helpen? Limburg zal tóch al zware lasten te torsen krijgen. Heeren onderwijzers, hebt u geen boeken over? Wie helpt ons aan banken voor de school, aan banken voor de kerk van Middelaar? Denkt u zich in wat het zeggen wil, een dorp te moeten herbouwen uit puinhoopen. En voor den a.s. winter zal er tooh onderdak moeten zijn, het is nu nog niet koud, maar de koude winterwind kan zoo hevig uit do bosschen komen aanzetten. Limburg, dat bloedt uit vele wonden en dat nog steeds geen gehoor vindt, dankt u. God zegene u, in het bijzon der om hetgeen ge gaaft aan hen die in nood verkeeren". Mook, St. Jan 1945. H. van der Top Gemeentesecretaris van Mook tevens wnd. burfemeester.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1