BINNENLAND BUITENLAND Uit de Omstreken DE BURCHT "A. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 22 ■HkMJWULmWÜ» Ml i IliMMBMM—|I III 11BI llliawwil HIIBiailllll IW I III 111 j|)|| ■ll||l| I |l|l Ik breng U geluk Op onze redactietafel zwerf de onderstaande brief IK BRENG U GELUK! Brengt gij het geluk aan an deren. Het is een kettingnovene ter eere van den H. Antonius van Padua en werd geschreven door een Fransche vliegenier. Deze novene moet een reis om de wereld maken. Schrijf deze brief 13 x over, iederen dag een, en stuurt de zelve aan 13 verschillende per sonen. Zij brengt u geluk en voorspoed. De 13de dag zal voor U een groote gebeurtenis plaats hebben. Misschien wel de terug keer van een persoon, die U dierbaar is, die zal dan in ge zondheid wederkeeren. Velen hebben fortuin gehad omdat zij geloof hebben gehecht aan de novene ter eere van den H. Antonius van Padua. Bidt iederen dag een Wees Gegroet ter eere van den H. Antonius. Indien U deze ketting verbreekt, zal verdriet en tegenspoed Uw lot zijn. Veel Geluk! In naam van de H. Antonius van Padua. Dit is wat men noemt een z.g. „ket tingbrief". Een verschijnsel dat bij tijd en wijle als een vuile lucht de hemel der vroomheid verduistert. Ais u ooit gezocht hebt naar een be spottelijk voorbeeld van bijgeloof, dan hebt u het hier gevonden. Ons geloof leert ons, dat het goed en nuttig is de heiligen te vereeren. Dat beteekenthen navolgen in hun deugd; hun voorspraak vragen bij God. Maar niet om hen te gebruiken voor propaganda van allerlei onzin en ten gerieve van een of ander uit het lood geslagen bigotte ziel. Bijgeloof is aan woorden of zaken een bovennatuurlijke kracht toekennen welke deze niet bezitten. DE MINISTER-PRESIDENT HENEDAVOND 9 UUR VOOR DE RADIO. Hednavond 9 uur zal de minister president, prof. ir. W. Schermerhorn, een aanvang maken met het houden van een wekelijksch radio-kwartiertje, waarin hij, of een der andere leden van het kabinet tot het Nederlandsche volk het woord zal voeren over punten van regeeringsbeleid. C.C.D. CONTRA ZWART-HANDEL. Den laatsten tijd is de C.C.D. inten sief bezig om een einde te maken aan den zwarten handel. Na een welover wogen plan is deze dienst er in ge slaagd om 9 centrifuges (waaronder electrische) en 3 karnen in beslag te nemen bij meerdere personen die met deze installaties clandestien boter maakten en deze in den zwarten han del verkochten. Verscheidene honder den ponden boter en enkele bussen zure melk werden eveneens in beslag genomen. RECONTRU CTIE DER BEVOLKINGSREGISTERS. Zooals men begrijpt verkeeren de bevolkingsregisters in het geheele land in de grootste wanorde. Hier is een brand geweest daar zijn kaarten uitge haald, weer ergens anders is het heele register weggehaald en in vrijwel iedere plaats zijn wijzigingen in de ge gevens aangebracht. Het is natuurlijk van het grootste belang, dat men spoe dig over een betrouwbaar register de beschikking heeft en men is met de reconstructie begonnen. Reeds is ge bruik gemaakt van de gegevens, ver kregen bij de onlangs uitgereikte nood- stamkaarten, terwijl ook bij de aan komst der repatrieerenden alle bijzon derheden worden genoteerd. Naar A.N.P.-Aneta verneemt, ligt het in de bedoeling binnenkort een landelijke regeling te treffen, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt een valsch P.B., een veranderd P.B. of een P.B. met een j. er. op om te wisselen voor een goed P.B. daarna zal zeker een strenge controle komen, zoodat eventueele ongewenschte elementen worden geëlimineerd. Bovennatuurlijke kracht is: hulp van God's wege, is genade. Deze bovennatuurlijke kracht, die aparte bijstand Gods wordt hier toe geschreven aan het stomme getal der tien. Dertien maal de brief overschrijven. Dertien menschen moeten die brief ontvangen. Dertien verschillende dagen moeten daarvoor dienst doen. Als ge nu die dertien maar goed vasthoudt en je niet vergist of weet ik wat uithaalt met dertien, dan krijgt ge een groot geluk en ook al weer op de dertiende dag. Wee echter de mensch die zich niet houdt Aan die onereuse ketting van dertien, die zal het zwaar te verant woorden krijgen. En dat alles op naam van Sint Antonius van Padua. Och arm! Wij aarzelen niet om te zeggen dat allen die daaraan geloof hechten, die een dergelijke brief verspreiden of doorgeven, zich in ernstige mate schuldig maken aan bijgeloof, een zonde tegen het eerste gebod. Wie een dergelijk dom ding thuis gestuurd krijgt zal goed doen het te gebruiken voor zijn kachel, dan zit er nog eenig nut in. Maar verspreidt het niet en ga het tégen waar ge deze achterlijke dwaas heid ook ontmoet. Wij klagen wel eens dat niet-Katho- lieken zulke dwaze en onware voor stellingen geven van onze katholieke praktijken. Als ze dergelijke zotheden meema ken en ze zouden ervaren dat deze brief ernstig werd genomen ze zouden groot gelijk hebben. Wie meedoet aan het verspreiden van dit soort brieven nu eens op naam van Antonius, dan weer op naam van Theresia geeft ergernis en brengt ons katholieke geloof en katholieke praktijk in opspraak en dis- crediet. Het is een beleediging voor het fransche intellect bovendien. Weg met het vod! PRINSES JULIANA NEEMT AFSCHEID. Prinses Juliana, die den avond te voren op een diner te harer eere, ge geven door den gouverneur generaal graaf Athlone, uiting had gegeven aan haar groote dankbaarheid ten opzichte van het Canadeesche volk, heeft gis termorgen op een persconferentie Canada een „tot weerziens" toege- wenscht. Zij wilde het geen vaarwel zeggen, daar zij nog eenmaal hoopt terug te kunnen keeren om een bezoek te brengen aan Stornoway. Prinses Juliana vertelde den ter pers conferentie aanwezigen journalisten, dat Nederland „shining with hope and freedom" was. Voorts deelde H.K.H. mede, dat de Duitschers veel van het meubilair van Paleis Soestdijk hadden weggenomen maar dat er toch nog ge noeg was overgebleven om te kunnen zitten en slapen. Het Paleis Soestdijk zou de verblijfplaats der kinderen worden, het oord, waaraan zij, zooals de prinses zeide, de kinderen al die lange oorlogsjaren door herinnerd had. Prinses Juliana deelde aan dit diner mede, hoe Beatrix en Irene een Cana deesche school bezocht hadden en de Engelsche taalkonden spreken, lezen en schrijven, maar dat er thuis Neder- landsch gesproken werd. De prinses had haa/r geleerd haar moedertaal ook te lezen en te schrijven. Prinses Juliana uitte haar dankbaarheid over het feit, dat zij haar kinderen weer naar Nederland kon brengen. Over haar moeder zei de Prin ses, dat deze het goed maakte, maar dat er zooveel werk verzet diende te worden. Prins Bernhard had het bijzonder druk met de reorganisatie van het leger. Het Nederlandsche volk herstelde geleidelijk aan van de on dervoeding en van de slechte behan deling in de oorlogsjaren, zei de Prin ses, die bijzondere hulde bracht aan de leden der Nederlandsche verzetsbe- - Wat de hoofdstad betreft, men ver wacht in het najaar reeds het register met de meest elementaire gegevens gereed te hebben, mits het publiek medewerkt, zoodat spoedig iedereen zijn identiteit kan bewijzen. weging. De Prinses verklaarde, dat zij er naar verlangde de Canadeesche strijdkrachten te zien, die aan de be vrijding van Nederland hadden meege holpen. Bij de Prinses thuis heerschte een opgewekte stemming, terwijl ieder zich beijverde maatregelen tot het vertrek te treffen. Zoowel regeerings- en diplomatieke kringen als de bevolking van Ottawa betreuren het vetrtrek van de Prinses en haar kinderen. i Brieven en telegrammen met de beste wenschen voor een behouden overtocht stroomen binnen. Ottawa is anderzijds verheugd met de Prinses en haar gezin, dat zij naar Nederland te rug kunnen keeren en ook over het feit, dat Ottawa de gelegenheid ge boden werd haar tijdelijk een tehuis aan te bieden. TAAK VOOR HET DUITSCHE VOLK Aan het Duitsche volk is thans van hoogerhand meegedeeld, dat herstel werkzaamheden in Rusland vóór alles zullen dienen plaats te hebben. Via den Moskouschen zender „vrij Duitschland'' heeft de dichter Erich Weinert, voorzitter van het „Nationale comité van vrij Duitschland" een rede gehouden, waarin hij er op wees, dat zij, die zich vrijwillig voor het herstel- werk hadden gemeld, blijkbaar begre pen, dat deze houding slechts kan bijdragen tot het herstel van de Duit sche nationale eer. Tegelijkertijd is over den zender Berlijn een dringend i beroep gedaan op de bevolking om te gaan helften op het land, zelfs al zou hetjzijn ter vervanging van trekdieren. TREEDT FRANCO AF? VRIJDAG IS JULI 1941 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week f-1.10 per maand f.3 20 per kwartaal Sc li ijnwerpers op DUITSCHLAND. Berlijn's „Kommandantur" heeft gis» teren haar eerste bijeenkomst gehad. Zij bestaat uit de vier militaire gouver neurs van de bezette duitsche hoofd: Gen. Majoor Lyne, Gen. Majoor Parks, Kol, generaal Gobatof en generaal de Beauchenes. De vergadering had plaats in de veeartsenijschool in de Luisen- strasse, in de russische zóne van de stad. Deze bijeenkomst heeft de kwestie hoe Berlijn militair bestuurd zal wor den, over het doode punt heen gehol pen. Morgen zullen Engelschen §n Ame rikanen de door hen bezette zónes het bestuur in handen nemen. De Russen zullen voor vcedsel zorgen zoolang de westelijke geallieerden dat voor hun zones nog niet kunnen. De door de Rus sen uitgevaardigde decreten blijven van kracht. De besprekingen waren van zeer vriendschappelijken aard. Helnrich Hoffman, Hitler's persoon lijke fotograaf, is door de Beiersche mi litaire regeering gearresteerd. Ook zijn opgepakt Max Amann. de groote Nazi uitgever. en een aantal vooraanstaande Duitsche zakenlieden. In de steenkoolmijnen van het Saargebied. welke thans onder Amerl- kaansche controle staan, wordt een aan zienlijke productieverbetering ver wacht. De dagelij ksche productie zal vermoedelijk tot 10 S, 20.000 ton stijgen. ENGELAND. Ohurohill's verblijf in Hendaye zal waarschijnlijk met enkele dagen worden verlengd. De Britsche premier vertoeft bijna dagelijksch in de badplaats S. Jean de Luz. waar hij zich bezig houdt met schilderen en teekenen. Ook staatsza ken worden behandeld en vaak blijft Ohurchill 's avonds nog laat aan het werk. Radio Parijs heeft hedenavond ver klaard, dat, ondanks officieele demen ti's, Britsche en Spaansche kringen, die gewoonlijk goed-zijn ingelicht, van meening blijven, dat er in Baskenland belangrijke politieke besprekingen hebben plaats gehad en nog voortdu ren. Volgens mededeelingen, die deze kringen hebben bereikt, zou Franco er in hebben toegestemd de macht over te dragen aan een militair kabinet en zelfs zou hij dan Spaansch grondge bied gaan verlaten. Reuter kon geen bevstiging van deze geruchten van el ders verkrijgen. DE SPANNING IN ZUIDOOST-EUROPA. De spanning tusschen Griekenland en zijn Balkanburen wordt van uur tot uur grooter. De Albaneesche regee ring heeft vier lichtingen gemobili seerd. Bijna 600 Griek- .s gezinnen zij n door de Albaneezen gedeporteerd naar een concentratiekamp in Kroja. Ten Noorden van Tirana, waar de le vensomstandigheden netelig zijn, zijn gevangenen mishandeld en gemarteld. In het gebied van Argyrocastro zijn, naar gemeld wordt, 50.000 Albaneesche partisanen en in het gebied van Re- meti 1200 op marsch naar de Griek- sche grens. Te Pilioeri is een Griek door Alba neezen terechtgesteld. President Vul garis heeft zich naar regent Damas- kinos begeven en heeft hedenmiddag in den ministerraad een uiteenzetting gegeven van het onderzoek dat hij in Macedonië heeft ingesteld. „KATHOLIEK REVEIL" VOOR DE BOLLENSTREEK. De verwarring en onzekerheid is vrij algemeen. En al is het waar, dat overijling schaadt, het landsbelang eischt toch weer een zoo spoedig mogelijke terug keer naar normale verhoudingen. Normale verhoudingen wil echter nog niet zeggen: terugkeer naar het oude. Wij hebben in die 5 oorlogsjaren toch wel iets geleerd! Vernieuwing is dringende eisch, maar dit beteekent ook weer niet persé, dat al het oude nu beslist heeft afgedaan. Hoe de politieke groepeeringen ook zullen worden in de nabije toekomst, het zal toch ongetwijfeld noodzakelijk zijn, dat er voor de katholieken een organisatie is, welke voorlichting en mogelijk ook leiding kan geven op staatkundig terrein. „Katholiek Réveil" wil nu alle prin- cipieele katholieken in deze streek binden en door deskundige en princi- pieele voorlichting het hare er toe bij- NOORWEGEN. De aanklacht tegen Quisling is thans opgesteld. Zij bevat o.m. de volgende hoofdpunten: hoogverraad, moord, dief stal en een aantal overtredingen van. artikelen, zoowel van het militaire als het civiele strafrecht. Het proces zal eind Juli of begin Augustus aanvangen. ITALIË. De Italiaansche regeering heeft aan enkele buitenlan-dsche regeering-en een nota gezonden, waarin de regeering de vervanging vraagt van de wapenstil standsclausule door een nieuw juridisch statuut. Het nieuwe statuut zou Italië in de gelegenheid stellen om deel uit te maken an de vereenig-de volken. FRANKRIJK. De opening van het proces tegen maarschalk Petain is vastgesteld op 23 Juli a.s. PHILIP PIJN EN. Uit welingelichte bron wordt bekend gemaaikt, dat Manilla, de verwoeste hoofdstad van de Phillppijnen, door Duitsche krijgsgevangenen zal worden herbouwd. Deze krijgsgevangenen bevin den zich momenteel in Amerika. Zij zullen husi gewone militaire gage krij gen en hun werk zal waarschijnlijk in aftrek worden gebracht van de herstel betalingen van Duitschland. POLEN. De bevelvoerende generaal van de eerste Poolsche divisie, die deel uit maakt van de Britsche bezetingstroepen in Noord-West Duitschland. heeft in een dagorder het volgende bekend ge maakt „De groote geallieerde landen erken nen niet langer de wettige regeering van de Poolsche republiek. Wij maken daar niemand een verwijt van. onze vriendschap met Britsche en Ameri- kaansohe soldaten blijft bestaan en zal altijd een onzer kostbaarste bezittingen blijven. BALKAN. De Grieksche premier. Vulgaris, heeft aan de geallieerde gevolmachtigden een memorandum overhandigd, waarin wordt verzocht om bezetting van Zuld- Albanië en Noord-Epirus met geallieerde troepen, totdat op de vredesconferentie over het lot van deze gebieden wordt beslist. dragen om te komen tot die oplossing welke voor ons èn als katholiek èn als Nederlander aanvaardbaar is. Als eerste middel hiertoe geven wij 6 avon den, waarop door Katholieken met verschillend politiek inzicht zal worden gesproken. Indien de finantiën dit toelaten ont vangt iedere deelnemer alle redevoe ringen met inbegrip van de discussie in druk om het mogelijk te maken dat er thuis nog eens overeen en ander wordt nagedacht. Hier volgt het programma voor de voorlichtingsavonden, welke gehouden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1