"fisr^fck "HT^I 1 9ëü~ T"'iwi donderdag 12 JULI mm fj ml 5 i HB HP»' HH PM HP^ B SH-BUm H Bureaux Redactie UP JEA II J [eV;| ^^SSï'f;:, ot, Advertenties BINNENLAND Roode terreur in Buchenivald STADSNIEUWS in in mi ,i»iVtiflL.^TMj ^idSgizP' H - ^5&»» ^oW'' «aSSffl^» .#fthb, „.ya/HféL. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 21 f-HSper maand 1.0.20 per kwartaal Advertenties zijn een beduidende steun voor een dagblad. Ze zijn ook de weerspiegeling van het vertrouwen dat de adverteerders hebben in de courant. Advertenties vormen de echo van het daagsohe, bestaan naar leven en sterven, naar handel en wandel. Advertenties vertellen veel, al ver zwijgen ze soms nog meer. Maar dat is de zaak van den re clame-agent, van den handelsman. Sommige advertenties zijn eerlijk en klaar. Je weet direct waar het om gaat. Ze zijn nuchter en zakelijk. Ook op een gebied, waar men ze bij het eerste gezicht niet had gedacht te ontmoeten. Daar hebt U b.v. deze advertentie: „Openlijk dank aan de H. Maagd Maria voor verkregen gunst." Er zijn menschen die zich erover verwonderen, dat zooiets in de krant komt. ^Waarom nemen ze nu zulke dingen op.... dat hoort toch niet in een krant thuis. Je maakt je zoo wel erg makkelijk ervan af. Je bedankt Maria per advertentie, zooals je wel leest dat de buurt of de dokter bedankt wordt. Wij zijn heelemaal niet boos op de genen, die zoo denken. Dat ze zoo denken pleit zelfs voor hen. Immers, het geestelijk aspect wat deze advertentie toont, achten ze te goed voor de nuchtere, zakelijke, tij delijke sfeer van de krant. Toch is die advertentie best te ver dedigen. Wat wordt er bedoeld? Er zich gemakkelijk van afmaken? Neen! Want wie zich bij belofte ver bonden heeft tot het bekend maken van een verkregen gunst volgt hier inderdaad een weg, die tot groote be kendmaking leidt. Zij hebben het geluk dat hun gebed verhoord is al aan vele menschen uit hun omgeving verteld en hen aange spoord om hun voorbeeld te volgen en ook „de novene der drie weesgegroe ten" te bidden, maar als ze het nu in de krant zetten...." dan leest iedereen het, dan geef ik er nóg meer bekend heid aan." Wie kan daar wat tegenin brengen? De moderne techniek vertolkt op eigen wijze de eer en de dank aan God en zijn heiligen. De dokter en de pastoor, de wijk zuster en de buren worden „langs deze weg bedankt voor Niemand neemt daar aanstoot aan, niemand vindt dat vreemd of mal. Welnu, als we de menschen langs deze weg bedanken, dan vindt O. L. Heer en Zijn Moeder het ook best dat we het Hem en Haar doen op dezelfde manier. Want we weten: daarbij bleef het niet, het was alleen maar middel om toch nog eens aan iedereen duidelijk t vertellen hoe goed die menschen hoe goed God en Zijn heilige Moeder hebben gezorgd. PRINSES JULIANA KOMT TERUG. Prinses Juliana heeft heden ver klaard dit week-einde te New York scheep te zullen gaan naar Europa. PRINS BERNHARD BEVELHEBBER DER NEDERL. STRIJDKRACHTEN. Zooals men weet is de Prins bevel hebber der Binnenlandsche Strijd krachten. In „Pen-Gun" het orgaan van ons leger en onze vloot, van 6 Juli jl. tref fen wij het interview aan dat ZK.H. heeft toegestaan aan den oorlogscor respondent van het Amerikaansche Persbureau „International News Ser- yice". De „Pen-Gun" geeft de vertaling van dit interview, dat zegt het blad zoo interessant is, „omdat het een typische Amerikaansche visie op den Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (B. N.S.) weergeeft". Hier worden wij er dus zijdelings van in kennis gesteld, dat de Prins niet slechts bevelhebber der Binnenland sche Strijdkrachten is, maar Bevelheb ber der Strijdkrachten in het alge- Wij ontleenen aan „De Maasbode" het volgende: De Duitsche concentratie-kampen werden vóór 1939 hoofdzakelijk bevolkt door gewone misdadigers en commu nisten (de „groenen" en de „rooden", aldus genoemd naar de kleur van hun herkenningsteeken)In vele concen tratiekampen heerschte de noodige naijver tusschen deze twee groepen om de kampleiding. Toen de Nederlanders in Buchenwald arriveerden, was deze strijd ten gunste van de „rooden", de communisten, beslecht. De S.S.-leiding van het kamp liet het beheer nage noeg geheel aan de communistische kampleiding over. Deze communistische kampleiding regeerde volslagen met Nazi-middelen. De knuppel was het voornaamste in strument. Verscheidene Nederlanders, vooral niet-communisten, zijn daarvan het slachtoffer geworden. Toen de bui tenlanders talrijker werden, ontstond er samenwerking tusschen de Duitsche en de buitenlandsche communisten, ook de Nederlandsche. De niet-commu- nistische buitenlanders, met name de „kapitalisten", „intellectueelen" en de „oranje-aanhangers' werden daarvan het slachtoffer, behoudens een enkele uitzondering, b.v. de gevangenen, die uitmuntten door vakkennis. Protesteeren durfde eigenlijk nie mand uit vrees voor het zg. „Himmel- fahrt"-transporteeren naar een der nieuwe inderhaast en daarom slecht ingerichte kampen. Deze lieten hygië nisch alles te wenschen over; het werk was er zwaarder dan in het oude kamp en het eten daarenboven nog minder en slechter. De meesten overleefden meen. Of is dit slechts de officieuse aankondiging van een op handen zijn de officieele benoeming? De inhoud van het interview zou erop wijzen dat Prins Bernhard reeds Bevelhebber (Opperbevelhebber) is. Maar het Ne derlandsche volk mag toch wel weten wat er van waar is? PRINS BERNHARD ONTVANGT ILLEGALE WERKERS. Prins Bernhard heeft in het hoofd kwartier der B.S. op het Loo in parti culiere audiëntie ontvangen twee ille gale werkers uit Bussum en Hilversum, die onder de bezetting in het zuiden en centrum van ons land de binnen landsche draad oze verbindingen tot stand hadden gebracht en georgani seerd. Zij behooren tot de weinigen van den ondergrondschen radiodienst, die de bevrijding hebben overleefd. Bij dit bezoek is den Prins de geheime zender overhandigd, waarmede de Bussumer op 31 Augustus van het vorige jaar aan hare majesteit de Koningin de geluk- en heilwenschen van de binnenland sche verzetsbeweging draadloos naar Londen heeft overgebracht. VERBINDING NOORD-ZUID. In de eerstkomende weken zal de veerdienst over de Maas te Hedel wor den vervangen door een schipbrug. Daarmede zal de tweede vaste verbin ding tusschen noord en zuid zijn tot stand gekomen. DE ZOMERTIJD. Op de vraag of de Nederlandsche tijd, die op het oogenblik gelijk is aan den Engelschen, ook gelijk zal blijven, wanneer straks de z.g. double british summer time overgaat op de british summer time en in het najaar op de Greenwich mean time, deelde het dep. van binnenlandsche zaken mede, dat hierover nog niets bekend is. Het is ook nog niet zeker wanneer deze tijden ingaan. Wel wordt de vraag of het wenschelijk is, dat de Ned. tijd aan den Engelschen gelijkgesteld wordt, be handeld. INUNDATIES IN ZUID-HOLLAND. De inundaties in Zuid-Holland be sloegen bij de bevrijding ongeveer 1/6 deel van de provincie nl. 53.465 ha. In het gebied boven de rivieren was 24.824 ha door zoetwater overstroomd, terwijl in het zuidelijk deel 28.641 ha onder zoutwater stond. Verder waren bij de inundaties 32.024 ha bouwland en 21.641 ha weiland betrokken; in totaal stonden 43.832 ha langer dan zes maanden onder water en 9633 ha een dergelijk transport niet. De dood volgde binnen 6 maanden. Wanneer de SS b.v. 3000 man vroeg voor dergelijke transporten, sloegen de Duitsche en buitenlandsche commu nisten hun slag. Uitverkoren werden de politieke tegenstanders van vroeger of de opposanten in het kamp zelf. De communisten werden vrijgesteld, be halve 1) diegenen, die een leidende rol in het nieuwe kamp moesten vervul len, dus ook daar de goede posities moesten bezetten, en 2) die communis ten, wien het gedrag van hun collega's tegen de borst stuitte en die daarom in het kamp tot de oppositie behoorden en dus verwijderd moesten worden. Zoo bleef de toestand totde in vasie van Juni 1944. Toen zocht men toenadering en ontstond een „Neder- landsch comité." Sommigen lieten zich bewerken in de richting van een een heidspartij, maar toen midden 1944 iedere nationaliteit vertrouwensman nen moest aanwijzen, wist men voor Nederland uitsluitend communisten te doen benoemen. Erkend moet worden dat de Duit sche communisten ook veel goeds voor de gevangenen hebben gedaan, b.v. een ondergrondsche organisatie en verbe tering in hospitaal, keuken enz. Er zit in dit alles een zeer krachtige waarschuwing, of als men wil een ern stige vraag: wat zou er te wachten zijn van deze menschen met hun volkomen nazi-methoden, met hun knuppel en hun leuze „het doel heiligt de midde len", wanneer zij ooit de macht in handen zouden krijgen? korter dan zes maanden. Bij de inun daties kan men onderscheid maken •tusschen z.g. strategische. en wilde" gevallen. Voorbeelden van „wilde" on derwaterzetting zijn: een strook in de Alblasserwaard (tusschen Lek, Mer- wede en Noord), de overstroomingen tusschen Leiden en den Haag en die ten zuiden van Dordrecht. Het eenige geval, waarin de Duitschers zout water onbeheerscht lieten binnenstroomen, is dat bij Katwijk. Met uitzondering van een klein ge bied bij het Voornsche kanaal en op Overflakkee zijn alle geïnundeerde ge bieden thans zoo goed als drooggelegd, zoodat het z.g. „maaiveld" zichtbaar is, maar het zomerpeil van het water is lang nog niet overal bereikt. Het ver schil met dit peil bedraagt 50 cm tot 1.50 m. Daar het drainage-systeem veelal beschadigd blijkt te zijn. zal vol ledig herstel nog eenigen tijd vorderen. HULP VOOR DE ARNHEMSCHE BEVOLKING VANUIT BRUSSEL. Dezer dagen is te 's Gravenhage drie ton keukengerei uit Brussel gearri veerd. Dit keukengerei werd in de Bel gische hoofdstad door Nederlandsche dames verzameld en is bestemd om door het Nederlandsche Roode Kruis onder de getroffen bevolking van Arn hem te worden verdeeld. Leider van het transport was de heer Knoot van de afdeeling van het Ned. Roode Kruis te Brussel. BESTRAFFING VAN LANDVERRADERS EN COLLABORATEURS. Tienduizenden N.S.B.'ers en anderen, die met den vijand heulden, zijn op gepakt en ondergebracht in scholen, fabrieksgebouwen etc. De grootste kampen worden thans voor hen en dcor hen in gereedheid gebracht. Zoo komt in Den Haag in Duindorp, dat door de Duitschers voorshands onbe woonbaar is gemaakt, een kamp voor 40.000 landverraders. Ieder van de dames en heeren krijgt een apart dos sier, zijn zondenregister. De samenstelling daarvan is de taak van den P.O.D., den Politieken Op sporingsdienst. WIE SPREEKT HET VONNIS UIT? De meeste „gevallen" komen voor de Tribunalen. Dit zijn speciale voor dit doel opgerichte rechtbanken, die in het zuiden reeds aan het werk zijn, terwijl in het Westen van het land de samen stelling binnen de veertien dagen kan worden tegemoet gezien'. NEDERLANDSCH VOLKSHERSTEL'. Kerkconcert. Na vijf bange en lange jaren heeft Leiden het voorrecht gehad in de Rooglandsohe Kerk een keur van ge wijde muziek te hooren door Hendrik Andriessen aan het orgel en Annie Woud als zangeres. De organist gaf een korte uitleg over begrip en aard van het kerkconcert, besprak de eenvoud van Sweelinck's variaties die met eenvoudige middelen zoo doeltreffend zijn geschreven; het praeludium van Bach in stijl van het Concerto grosso en de daaraanvolgende fuga een weefsel van zelfstandige stemmen. Na het Wilhelmus opende Andriessen met de bovengenoemde variaties naar een oud-Duitsch liedje van den 17den eeuwschen organist Sweelinck, in hun beknoptheid even welluidend als be koorlijk. Annie Woud sloot zich hierbij aan met Oud-Nederlandsche liederen, een drietal uit Valerius' Gedenckclanck, liederen, die den Hollander na aan het hart liggc deren van Marius Brandts Buys. Als muziek waren deze liedjes minder boeiend dan het overige van het pro gramma, qua tekst pasten zij goed in het geheel. Temidden hiervan zong zij een voornaam en ontroerend lied, in oude toonsoort, dat Andriessen com- poneerde in het gevangenkamp Haaren op 20 October 1942. De altzangeres heeft haar nobele warme stem en haar uitnemende zeg- en zangkunst gesteld in dienst van deze mooie muziek; met rijke muzikaliteit verklankt, waarbij Andriessen onvolprezen secundeerde. Met macht over het instrument volgde de geweldige Praeludium in c kl. t. van Bach, vol van mousseerende belichtin gen, waarna de fuga, een juweel van registratie werd. Tot slot improvi seerde hij aan het orgel over het oud- Nederlandsche lied „O Heer. die daar", waarmee hij blijk gaf goed thuis te zijn in de moderne compositie en haar op vattingen. Een mooi enwelgeslaagd concert, waarvoor veel belangstelling was. J. Kortmann. Deze tribunalen kunnen de vermo gens van landverraders en collabora teurs verbeurd verklaren en zij kunnen veroordeelen tot het interneerings- kamp met een maximum van 10 jaar. Men zegt dat het Tribunaal niet kan straffen, maar dat het alleen maat regelen neemt. Wanneer men echter iemand veroordeelt tot b.v. acht jaar interneeringskamp en verbeurdverkla ring van zijn vermogen, dan maakt het voor hem weinig verschil of men dit nu een maatregel noemt of een straf. Een maximum van 10 jaar is nogal mild, zal men zeggen. Maar de kous is hiermee niet af! Want de „echte" landverraders en collaborateurs komen voor één van de vijf Bijzondere Ge rechtshoven. En deze Gerechtshoven deelen straffen uit tot de doodstraf toe. Niet alleen Mussent, Blokzijl, van Ge nachten, van Geelkerken en andere trawanten zullen zidh voor deze col leges hebben te verantwoorden, maar de aanbrengers en verraders van on- dergrondsch werk en zij, die vermogens aan den vijand verdienden, de profi teurs. Door vijf raadsheeren worden deze gevonnisd, waarvan twee mili tairen. Intusschen vraagt men zich met eenige zorg af, wanneer Tribunalen en gerechtshoven hun taak zullen kunnen beëindigen. Het kan niet anders of het moet jaren duren voordat iedere on vaderlandslievende schobberd zijn vonnis heeft gehad. Het is onverkwik kelijke brei waar we doorheen moeten. ZWITSERSCHE BARAKKEN VOOR WALCHEREN. De Nederlandsche regeering heeft onlangs een ingenieur naar Zwitser land gezonden om barakken-materiaal aan te koopen ten dienste van de her stelwerkzaamheden aan de Walcher- sche dijken. Gezien de urgentie van dit werk heeft het Zwitsersche departe ment van oorlog onmiddellijke levering toegezegd van een aantal barakken, bestemd voor de huisvesting van de arbeiders. Het transport zal per trein geschieden via Frankrijk en België. De eerste trein zal eind Juli of begin Augustus Zwitserland verlaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1