Het overlijden van Deken Z. de Korte Het Regeerings- program „De Burcht" BUITENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 20 Cru welplaatjes Wij kregen eenige gruwelfioto's te zien. Van concentratiekampen. Commentaar was overbodig. Maar we vragen ons af: waartoe dient deze publicatie? Om ons te over tuigen hoe beestachtig de duitschers zich hebben gedragen? Dat is volmaakt onnoodig. Overbe kend. Waarom dan wel? Om ons duidelijk te maken dat we dit volk nooit meer de kans moeten geven nog eenmaal hun orgie van hoogmoed uit te vieren? Ook niet noodig. Zijn we allemaal van overtuigd. Waarom dan wel? Enkel en alleen sensatie. Prikkelen van instincten, speculeeren op perverse gevoelens. Daaruit geld slaan en reclame maken voor bladen die dit publiceeren. Wat moet er omgaan in de harten van ouders en echtgenooten, die hun jongen of man gestorven weten, maar niet weten hoe of waar? Welk een afschuwelijke ongevoelig heid om langs den weg van deze gru- welplaatjes het leed nog dieper in te branden. Laat de film, die genomen is, maar draaien in Amerika en in Engeland. Daar zijn geen gezinnen waar men- schen zijn vermoord en ter dood ge folterd, zooals de bezette landen het moesten ondergaan en daarom kan het voorkomen, dat men in Engeland en Amerika nog denkt: „Och, zoo erg zal het wel niet geweest zijnze overdrijven natuurlijk een beetje". Laat daar die film maar draaien en publiceer daar maar deze gruwelpren- ten, maar bespaar ze ons Herstel van de democratie. Ten aanzien van het herstel van de democratische bestuurs-instellingen Eerste en Tweede Kamer, Gemeente raden, Provinciale Staten, heeft men bij de Regeering een duidelijke aarze ling kunnen opmerken. Een duidelijk teeken daarvan heeft men kunnen waarnemen in het feit, dat bij de kabi netsformatie de voorzitters der beide Kamers niet werden geraadpleegd. Men ging blijkbaar van de gedachte uit, dat het Parlement, zooals dit in 1937 door het Nederlandsche volk was gekozen niet meer geacht kon worden de thans in het volk levende stroo- mngen te vertegenwoordigen. Men ver gat daarbij twee zaken: Het is beter een Parlement te hebben, zooals dat tot 10 Mei 1940 fungeerde, dan in het geheel geen Parlement. En vervolgens behoefde men dat Parlement niet on gewijzigd te doen aantreden. Nu met een beroep op de zoo bijzondere om standigheden en op den noodzakelijk heid van staatsnoodrecht bepalingen van de grondwet op zij kunnen worden gezet, is het een klein kunstje de leden van de Kamers, wier zittingsperiode in 1941 eindigde, alsnog als zoodanig voor- loopig te handhaven. Opengevallen plaatsen tengevolge van overlijden, be danken, onvaderlandsch gedrag, vuile men aan door benoemde leden uit de illegaliteit en door andere personen, welke in bepaald opzicht representatief kunnen worden geacht. De Regeering heeft nu aangekondigd dat de Staten Generaal zullen worden bijeengeroepen. Een noodparlement zal in werking treden totdat, naar de Re geering vertrouwt, binnen een jaar verkiezingen zullen worden gehouden voor de samenstelling van een defini tief Parlement. Eigenaardig staat het ten aanzien van de gemeenteraden. Volgens artikel 29, vierde alinea der Gemeentewet, dat met de bevrijding wederom van kracht is verklaard, houden gemeenteraads leden, ook na het verstrijken van de vierjarige periode, zitting indien niet met den eersten Dinsdag van Septem ber (volgend op de vierjaarlijksche verkiezing) de geloofsbrieven van de nieuwe leden van den raad zijn goed- In een Duitsch concentratiekamp leefde hij zijn laatste uren! Het einde van dien langdurigen on- zekeren toestand omtrent het lot van den HoogEerw. Deken Z. de Korte is hedenmorgen gekomenhelaas niet, zooals zijn dierbaren, zijn familie, zijn parochianen, zijn tallooze vrienden en bekenden, zoowel uit het kerkelijk, als uit het maatschappelijk leven, in en buiten onze gemeente en parochie, dat zoo vurig gehoopt hadden en zoo gaarne hadden gezien. Hoewel het wel veel te lang duurde tot we iets positiefs over hem konden vernemen en, ofschoon er den laatsten tijd meerdere geruchten het ergste voorspelden, wilden wij er niet aan ge- looven en hoopten tot het laatste toe nog, dat hij levend en ongebroken te rug zou keeren in zijn Vaderland en in zijn naaste omgeving, waar hij steeds het alles richtend en leidend middel punt was, bezielend de meest uiteen- loopende kringen van de samenleving. Zeer veel hebben zijn parochianen met en onder leiding van de geestelijk heid voor hem gebeden en individueel werd de Parochieherder dagelijks her dacht in de H. Mis, het dierbaar ste dat wij Katholieken bezitten. Tot de H. Mis ging immers zijn groote liefde uit en dit Offer had zijn meeste zorgen. Het zal ongetwijfeld niemand ver wonderd hebben, dat de Deken, die vele jaren voorzitter was van de Litur gische Vereeniging in Nederland, steeds ernaar streefde bij al zijn on dernemingen op kerkelijk gebied, de meerdere eer en glorie van God te ver tolken met veel liturgische plechtighe den en ceremoniëele schittering, en dat hij, wanneer hem tijd en gelegen heid niet ontbraken, zich immer be ijverde om zijn parochianen over dit alles de noodige kennis bij te brengen. Zeer veel ook heeft hij op economisch en maatschappelijk gebied tot stand gebracht en verbeterd. Hij schrok er niet voor terug radicaal uit tè roeien wat niet goed meer was, ondanks res pectabele leeftijd en oudergewoonte, wanneer dit voor een gezond kerkelijk en vereenigingsleven noodzakelijk was. Het is slechts aan ingewijden bekend hoe enorm veel deze Priester Gods op sociaal- en liefdadigheidsterrein heeft gepresteerd. Helaas dit leven van groote be kwaamheid en van diepe wetenschap op schier elk terrein is, op een moment dat hij verlaten was van familie, vrienden en kennissen, van zijn kape laans en van zijn parochianen, door Hem, Die alles bestuurt, plotseling af gesneden en wel op zulk een tragische wijze, dat dit een ieder met deernis en weemoed vervult. God riep Zijn getrouwe tot Zich. Schijiiiverpers op.., ENGELAND: De Engelsche minister van buiten- landsche zaken, Eden, heeft zijn werk ten departemente hervat. Hij zal de bij eenkomsten van den ministerraad deze week presideeren. Daarna zal hij zich bij Dhurchill voegen ter bijwoning van de conferentie met Truman en Stalin te Potsdam. Officieel is te Londen bekend ge worden, dat Koning George op 8 Augus tus des morgens om 11 uur het nieuwe parlement zal openen. De komende ontmoeting van de .big three" heeft geleid tot tal van gis- gekeurd. Er werden in den oorlog geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden en ergo waren er ook geen geloofs brieven goed te keuren. Met het gevolg dat wettelijk de bij het uitbreken van den krijg zitting hebbende raadsleden nog raadslid zijn! Daarover heen is gekomen een Kon. besluit waarbij de mogelijkheid wordt geopend tot de instelling van tijdelijke gemeenteraden, welker leden door een kiescollëge worden gekozen. Ook ten aanzien van deze weinig gelukkige keuze kondigt de Regeering verande ring aan. Deken Z. de Korte werd het vorig jaar Augustus, met een aantal voor aanstaande figuren uit Alphen a.d. Rijn, door de Duitschers gevangen ge nomen en met onbekende bestemming weggevoerd naar de duitsche hel, van waaruit duizenden en nog eens duizen den vaderlanders nooit meer zijn te ruggekeerd En waarom? Omdat deze priester, naar zijn God delijke roeping, een echte Nederlander was in merg en been, met hart en ziel Sindsdien werd geei. woord meer van hem gehoord, geen letter over hem ge lezen. Thans weten wij: Deken Z. de Korte is, zooals de officieele berichten door bemiddeling van den Bisschop van Haarlem, van Wien Deken de Korte een intieme vriend was, thans melden, in het beruchte concentratiekamp te Bergen-Belsen aan vlek-typhus, en ondervoeding gestorven, omstreeks midden Maart 1945, in den leeftijd van 54 jaar. Deken de Korte is op 25 Februari 1891 te Gouda geboren. Hij maakte zijn studies aan het Klein Seminarie te Voorhout en voleindigde zijn studies aan het Groot Seminarie te Warmond. Hij werd op 15 Augustus 1918 priester gewijd en was achtereenvolgens kape laan te Oude-Tonge, Volendam en Haarlem, waarna ZE. door den Bis schop van Haarlem benoemd werd tot Professor in de Liturgie en tevens tot Econoom van het Groot Seminarie te Warmond. Op 7 November 1938 volgde Z.E. Deken J. M. Hellegers z.g. nagedach tenis op als Deken en Pastoor te Alphen aan den Rijn. Hier vond hij een uiterst dankbaar werkterrein waar hij in ijver en toewijding onnoe melijk veel heeft verbeterd en opge richt. In 1939 werd de verfraaiing en verbetering voltooid van pastorie en sacristie. Veranderingen in het interi eur van het kerkgebouw moesten voor de parochianen ook een stimulans zijn voor meerdere bezoeken en grooter de votie. Prachtige tegeltableaux rondom de altaren vertolkten zijn liefde voor Gods Huis. Hij liet nieuwe banken plaatsen, verwarmings- en geluidsin stallaties. Het groote orgel werd geheel vernieuwd en omgebouwd, kerkelijke paramenten werden herzien en ver vangen door geheel nieuwe, volgens moderne kerkelijke kunst vervaardigd. Wij noemen nog de prachtige kerststal, die veler kunstzin streelde. In het kerkelijk- en parochieleven vonden vele vereenigingen door zijn stuwing een bestaan. We noemen het „Wit-Gele-Kruis", de vereeniging „Tot Hulp in de Huishouding", de congre gaties der H. Familie voor mannen en singen over tijd en plaats van de vredes conferentie. Een van deze gissingen luidt, dat de vredesconferentie te Londen In November zal plaats vinden, maar Downingstreet heeft hierover nog niets bekend gemaakt. BORNEO: De eenheden van het Nederlandsoh- indische leger, die op Borneo geland zijn, üijn snel in gevechten gewikkeld geraakt. Sij trekken op in de richting van het schiereiland Kariango. De Nederlandsch- tndlsche eenheden werden onder vuur ;enomen door kleine Japansche rivier vaartuigen. Er was eenig verzet op de kust, maar onze soldaten rukken vast besloten verder en hebben in beide sec toren vasten voet gekregen. JAPAN: Zeven Japansche spionnen, leden van een bende, die gezworen hadden generaal Mac Arthur om te brengen, rijn door de Amerlkaansche militaire lutoriteiten op de Fhilippijnen ge- ïxcuteerd. Tezamen met 6 andere spion- ïen trachtten zij door te dringen in Vfanilla. BASTION en BAKEN Abonneert UI WOENSDAG 11 JULI 1945 Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen f. 0.26 per week f. 1.10 per maand f. 3 20 per kwartaal vrouwen. Ook de jeugd had zijn bij zondere belangstelling en zorg. Voor hen kwamen de S. Jozefsgezellenver- eeniging,, de Kath. Jonge Middenstan ders-, de Land- en Tuinbouwvereeni- gingen. En wij mogen zeker niet na laten te vermelden dat over dit alles heen door hem in het leven werd ge roepen de alles bezielende Katholieke Actie, wier vruchtbare arbeid in de parochie teekenend is. Deken de Korte organiseerde meerdere Misweken, Pa rochieretraites, vormingsweken voor de vrouwelijke en mannelijke jeugd en maakte iedere Hoogmis tot een waar feest voor de parochie. De Sehola Cantorum werd door hem opgericht. Vermelden we nog zijn bijzondere de votie tot de H. Maagd en O. L. Vr. van Altijddurende Bijstand zijn serie preken over O. L. Vr. van Fatima en de Zaterdagavondsohe toespraken met uitleg van de Litanie van de H. Maagd. Meerdere boeken zijn door hem ge schreven over de Kerkelijke Liturgie, terwijl hij nog immer tijd vond voor artikelen in katholieke dag- en week bladen. Ook het parochieblad „De Rijngids" had in hem een trouwe me- dewerker. Onder verdenking van verstrekking van levensmiddelenkaarten aan onder duikers werd Deken de Korte in den nacht van 25 op 26 Augustus 1944 door de S.D. weggehaald, overgebracht naar Rotterdam en op denzelfden dattim reeds doorgezonden naar Vught, waar hij werd opgesloten in de z.g. „bun kers". Op 6 September werd ZE. ver voerd naar Oraniënburg. Op deze reis was de Priester voor zijn medegevan genen tot troost, bemoedigde hen en bad met hen, zooals een jongeman uit Den Haag, teruggekeerd uit dat ver schrikkelijk oord, met groote waardee ring getuigde. Vanuit Oraniënburg werd de Deken overgebracht naar het kamp Saxenhausen en begin Februari naar het beruchte kamp Bergen-Bel sen, waar vlek-typhus heerschte en alwaar hij half Maart 1945, zooals hierboven gemeld aan deze vreeselijke ziekte en aan ondervoeding overleed. In hem verliest de parochie een Her der en Priester, die in liefde en recht vaardigheid, in voorbeeldig Christen leven voorging metterdaad. Dezelfde driekleur welke nog zoo kort geleden vanuit de statige spitse toren van de Bonifaciuskerk onze vreugde verkondigde over de bevrij ding, hangt nu opnieuw uit doch ver tolkt onze deernis over het heengaan van den beminden parochieherder en Deken in de Rijnstreek. Vele parochi anen volgden reeds het voorbeeld en staken eveneens de vlag halfstok uit. Moge het voorbeeld van Deken de Korte ons allen eens brengen naar het Huis van den Hemelvader waar hij zich thans ongetwijfeld zal bevinden en laten wij met hein bidden voor hen, die hem het leven alzoo hebben ver kort: „Heer, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." Moge Gods gerechtigheid over dezen mild zijn! EEN PLAN VAN HITLER OM ZWEDEN AAN TE VALLEN. De Russen hebben in Hitler's Kanse larij documenten gevonden, welke de plannen voor een Duitsche invasie in Zweden in 1942 behelzen. In Februari van dat jaar gaf Hitier opdracht om in Noorwegen en Denemarken alles in orde te maken voor een „Blitzkrieg" tegen Zweden. Op het laatste moment heeft Zweden nog kunnen mobilisee- ren, omdat tien dagen voor de bijeen komst van de Duitsche generale staf, de Zweedsohe minister van buiten- landsche zaken door iemand, die in cognito wenschte te blijven, bezocht werd. Deze bezoeker kon geen gespeci ficeerde opgave verstrekken over da tum en plaatsen van den aanval op Zweden. Op de laatste bijeenkomst bij den Duitschen generalen staf, ver klaarde generaal Bock, dat hij geen opheldering kon geven over het uitlek ken der plannen, die toch enkel be kend waren aan de hoogste stafoffi- eieren. Thans kan worden bekend gemaakt, dat dr. Gordeler, de voormalige bur gemeester van Leipzig, dien bood schapper naar Zweden heeft gezonde A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1