De Koning BINNENLAND BUITENLAND DE BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 19 DINSDAG 10 JULI IMS Bureaux Redactie en Administratie OUDE RIJN 1. TEL. 22777 Abonnementsprijzen: 1.0.26 per week j f. 1.10 per maand f. 3.20 per kwartaal De berichtgeving betreffende Koning Leopold van België schijnt vanuit dat land vrij eenzijdig naar hier te wor den doorgegeven. Persstemmen, die het voor den Ko ning opnemen, bereiken ons niet. Een proclamatie van den Gouverneur van Brabant blijft verzwegen. Dat in Vlaanderen overal het portret van Leopold met groen en bloemen is om kranst.... we lezen het nergens. Moet de indruk worden gewekt dat heel het Belgische volk zijn Koning uitspuwt? Past dat in de politiek van sommige partijen in ons nabuurland? Een ding staat blijkbaar vast: de Katholieken staan achter Leopold. Ze zijn blijkbaar meer democratisch dan alle anderen! Ze verzetten zich niet tegen een referendum. Ze maken geen bezwaar dat heel het volk zich uit spreekt over deze intens belangrijke zaak. Ze zijn ook democratisch genoeg om het huwelijk van den Koning al is het dan niet met een prinses van den bloede, te begrijpen. Een opvatting en een respecteeren dat hooger staat dan het niveau eener liberale kaste, die het liever zou verdragen dat ze over een schandaaltje aan het hof zou kunnen roddelen dan te moeten erkennen dat een huwelijk, al is het dan niet haar liberale smaak en stand, toch uitste kend, gelukkig en verantwoordingsvol kan zijn. Maar de Koning is katholiek en hij is opgekomen voor de Vlamingen. En dies gaan Walen en Franskiljons op het oorlogspad. En de communisten? Och, alweer een gelegenheid om on rust te zaaien. Democratisch doen en democratisch praten zijn twee geheel verschillende dingen. Praten gaat. gemakkelijk, maar doen. Het volk een uitspraak laten doen of de Koning moet terugkeeren of niet, waarbij dus ieder vrij en vrank zijn meening kenbaar kan maken, neen, dat past niet in de taktiek en de plannen der communisten endus dreigen ze maar vast met staking en revo lutie Terreur en nog eens terreur Ziedaar het eenige en juiste woord voor dergelijk optreden. Het is goed dat we dit zien gebeuren. En het gebeurt vlakbij. Naast onze deur. Maken we onze gevolgtrekking en geven we oogen en ooren de kost! F. 100.— BANKBILJETTEN VERVALLEN. Het Ministerie van Financiën deelt mede De bank- en muntbiljetten van hon derd gulden verliezen met ingang van 9 Juli 1945 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en worden buiten omloop gesteld. Ieder kan zijn f. 100.biljet ten vóór Zaterdag 14 Juli inleveren bij een Handelsbank of Boerenleenbank. De Bank opent voor het bedrag van de ingeleverde biljetten een rentelooze rekening, die voorloopig geblokkeerd blijft. Het ontvangbewijs en de geblok keerde rekening worden gesteld ten name van dengene die bij den aan vang van 9 Juli eigenaar was. De te goeden zijn niet overdraagbaar. Voor bijzonderheden zie men de be kendmakingen, die op alle postkanto ren en andere plaatsen zijn opge hangen. Het ligt in de bedoeling der regee- ring dat men al dadelijk met het saldo der geblokkeerde rekening belasting zal kunnen betalen en zekerheid zal kunnen stellen voor toekomstige be lastingen. De regeering wijst er met nadruk op, dat bonafide houders van honderd guldenbiljetten geen vrees be hoeven te koesteren voor de uiteinde lijke bestemming van hun bezit. DE MIJNSTAKING GEËINDIGD. De wilde staking op de staatsmijn Maurits, welke Dinsdagmiddag was uit gebroken en reeds Donderdag aan het verloopen was, is geëindigd. Het ge- heele personeel is weer normaal aan het werk gegaan. De oorzaak van de staking is niet geheel duidelijk. PRINSES JULIANA IN AMERIKA. Prinses Juliana zal Mevrouw Roose velt op Hydepark, het landhuis van de Roosevelts, een bezoek brengen. DE STAKING TE ROTTERDAM. De wilde staking in de Rotterdam- sche haven vormt een onverkwikkelijk schouwspel. Er werd gestolen bij het lossen der schepen. De zwarte handel had handelsvoorraad noodig. Er werd niet weinig gestolen, want anders voelt een minister-president zich niet ge roepen de beschuldiging van diefstal voor de radio uit te roepen. Toen heeft men de B.S. ingezet om een oogje in het zeil te houden. De B.S. heeft ge schoten, misschien te vroeg geschoten, wij weten het niet. Maar de arbeiders gingen staken. Toegegeven, aldus minister Scher merhom, dat de wijze van optreden der B.S. anders had kunnen of moeten zijn, is dit dan op zichzelf een vol doend argument om zonder nader overleg een staking te proclameeren? De staking brengt de voedselvoorzie ning in gevaar. Maar de arbeiders blij ven staken. Ook nu de eisch tot loons- verhooging is ingewilligd. De schepen worden gelost door leden van de Prin ses Irene Brigade en de B.S. De „Waarheid" wist te vertellen, dat er door de havenarbeiders belangeloos voor het Roode Kruis werd gewerkt. Maar ,De Waarheid" had er blijkbaar niet op gerekend, dat wij een minister president hebben, die de waarheid on verbloemd uit: van de 4000 Rotterdam- sche havenarbeiders hebben er zich zegge en schrijve 10 voor dit werk ge meld. De Rotterdamsche havenarbeiders moeten niet denken dat zij met deze staking de andere werknemers of an dere deelen van het volk aan hun zijde vinden. Dit beteekent niet dat de eischen of sommige eischen van de havenarbei ders niet billijk zouden zijn. De minis ter-president verklaarde uitdrukkelijk, dat men van werkgeverszijde blijkbaar de houding heeft aangenomen van: af wachten totdat de werknemers met de bezwaren voor den dag komen. Wat hy' laakte, was het gebrek aan discipline. Voor overleg vindt men de Regeering elk oogeniblik bereid, voor machtsvertoon gaat zij niet uit den weg. Het was een kloek woord van den heer Schermerhorn. Hij gebruikte geen diplomatieke termen, alleen maar goed Nederlandsch. Gebrek aan discipline werd in Den Haag vertoond, waar het pubhek de politie, die tegen zwarte handelaren optrad, probeerde te hinderen. Een ding hopen wij, n.l. dat de Regeering ook sterk zal zijn op straat. OM DE DEMOCRATIE. De roep om herstel onzer democra tische instellingen wordt sterker. Wij ontmoetten één dezer dagen een hoofd ambtenaar van een departement, die vóór den oorlog boordevol critiek stak op het parlement en deszelfs leden. Thans riep hij uit: „Geef ons in 's hemelsnaam weer een parlement; het hoeft, bij wijze van spreken, nog niets te doen, als het er maar is". In derdaad, het feit dat er een volksver tegenwoordiging, een gemeenteraad is, doet ieder regeerder op zijn hoede zijn; het beteekent openbare behandeling van de publieke zaken. Nu worden er allerlei bezwaren ingebracht tegen het terugroepen van de volksvertegenwoor digers anno 1940, die volgens de wet nog zitting hebben. Het parlement en de gemeenteraden zouden eerst gezui verd moeten worden; verschillende leden ontbreken reeds door overlijden en uit anderen hoofde. Er zou dus een aanvulling moeten plaats hebben. De volksvertegenwoordiging zou dan voor een gedeelte bestaan uit de oude ge kozen leden en voor een ander gedeelte uit benoemde leden. Fraai is dit niet, doch oi. te verkiezen boven de huidige „besluiten-regeering". Het woord democratie is nog nooit zoo veel gebruikt als in de dagen na 5 Mei 1945. Het is toch ook niet fraai dat onze democratische instellingen door de Regeering worden genegeerd en dat men onder den druk van de publieke opinie nu aan een noodparlement dok tert. In elk geval beter een noodpar lement dan geen parlement. INBRAAK IN „ANNEVILLE". In den nacht van Vrijdag op Zater dag is een inbraak gepleegd in het ho- -tel-landgoed „Anneville" te Ulven- hout, de tydelijke residentie van H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana, en daarvoor van Prins Ber- hard en diens - hoofdstafkwartier. De wacht van het landgoed, dat op dat tijdstip nog niet ter beschikking van den hotel-eigenaar gesteld was, was juist daags tevoren ingetrokken. Voor zoover tot nu toe kon worden nage gaan, zijn van de hotel-inventaris een achttal Perzische tapijten ont vreemd, waarvan één dat twee of drie man vraagt om versleept te worden. HET GEHEIM OPGELOST. „Commentaar" is de uitgave van de sectie Voorlichting van het Militair Gezag. In deze officieele bron van 23 Juni 1.1. wordt een verklaring gegeven van de vele hooge rangen, welke de ambtenaren van M.G. bekleeden. Men geeft die verklaring met de openhar tigheid van den geboren militair: „De hoofdingenieur of de jurist, die bij het M G. werkt, zou dat werk ook als tweede luitenant kunnen doen, maar als zijn „opposite number" zijn vis a vis in de Shaef Mission to the Netherlands een majoor is, dan dient hij, wil de venhouding niet door mili taire formaliteiten bemoeilijkt worden, zelf ook een balk en een ster op zijn kraag te hebben. De sterrenhemel en de balkenladder van het M.G. zijn slechts een weerkaatsing van die aan den overkant van de tafel". Hoeveel de militaire formaliteiten ons kosten, vermeldt de geschiedenis niet. Maar dat stand ophouden duu- is, weten wij. WANNEER KRIJGEN WE WEER ZOUT? De beide fabrieken van de Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo en Hengelp, zijn nog steeds buiten werking, voor namelijk door gebrek aan kolen. De'zer dagen zal de proauctie re Hengelo op beperkte schaal worden hervat. De fa briek te Boekelo is zoo zwaar bescha digd, dat er voorloopig van herstel geen sprake kan zijn. EEN COMITÉ: ZACHTE HEELMEESTERS Het onlangs opgerichte comité „Zachte heelmeestersheeft in een vergadering haar doel uiteengezet. Het comité wil uiting geven aan de groeien de ontevredenheid, die onder het Ne- derlandsohe volk tot uiting komt over de wijze van behandeling van n.s.b.-ers, collaborateurs en profiteurs. Het comité streeft er naar, dat elementen als van Genechten, voorgoed uit de Nederlandsche samenleving worden verwijderd, b.v. door verbanning naar Nieuw-Guinea. De heer van Erp, secretaris van het comité, zeide nog, dat het comité de verbanning van de groote misdadigers onder de landverraders, profiteurs en collaborateurs niet wil als straf, maar als middel tot zelfbescherming. Hoofd zaak is niet bestraffing, maar zuive ring. Het comité voert zijn actie over het geheele land en zal ook het middel van huisbezoek aangrijpen. HET MILITAIR GEZAG KRIMPT IN. Op 15 Juli a.s. zal de sectie econo mische zaken van den staf van het militair gezag (sectie VI) als zoodanig ophouden te bestaan. Zij zal alsdan haar werkzaamheden volledig hebben overgedragen aan de centrale over heidsorganen, waarmede dan haar taak van verbindings- en contactorgaan tus- schen de geallieerde militaire autori teiten en het Nederlandsche economi sche burgeroverheidsapparaat vol bracht is. Een kleine kern van officie ren zal beschikbaar blijven om loo- pende militaire contacten te onder houden. HOUT EN VISCH IN IJMUIDEN AANGEKOMEN. Twee Zweedsche stoomschepen, de „Sisrid" en de „Matthiersen" zijn he den met 450 standaard gezaagd hout, bestemd voor Zaandam uit Zweden te IJmuiden aangekomen. Voorts zijn alhier aangekomen het Nederlandsche motorschip „Ooster- hove" met een lading stukgoed voor de marine te Amsterdam, alsmede de Deensche Visohkotter „Willi" met 20.000 kg. versche visch uit Esbjerg. Deze visch zal op de gewone wijze door de distributiedienst worden verdeeld. ALPHEN AAN DEN RIJN. Deken Z. de Korte overleden. De groote, haast pijnlijke spanning omtrent het lot van den HoogEerw. Heer Deken Z. de Korte, de beminde herder van de St. Bonifaoius parochie is voorbij. V\ ijlen Deken Z. de Korte. Zooals officieele berichten, door be middeling van den Bisschop van Haar lem, van Wien Deken de Korte een intieme vriend was, thans melden, is Deken de Korte in het beruchte con centratiekamp te Bergen-Belsen aan vlektyphus en ondervoeding omstreeks medio Maart 1945, in den leeftijd van 45 jaar, overleden. Wy komen op dit tragisch overlijden a.s. Woensdag uitvoerig terug. AANVAL VAN DUIZEND BOMMENWERPERS OP TOKIO. Zwermen gevechtstoestellen en bom menwerpers bombardeeren Tokio en d„ geweldige Kantovlakte. De Amerikaan- sche vliegtuigen trekken heen en weer tusschen de vliegdekschepen en de doelen, waarby van tijd tot tijd zeven honderd machines tegelijkertijd boven Tokio zijn. Ook Sendai, 190 mijl ten noorden van Tokio werd gebombar deerd. Dit is de grootste stad in noord oost Japan en een administratief cen trum voor geheel Noord Honsjoe. Zes uur na het begin der luchtaanval was het bombardement nog in vollen gang. Geen enkel Japansch vliegtuig ver scheen. Vier vliegtuigmoederschepen namen aan de raid deel: de Lexington, Essex, Independence en San Jacinto. NEDERLANDSCHE TROEPEN LANDEN BIJ BALIK PAPAN. Nederlandsch-Indische troepen heb ben twee amphibielandingen uitge voerd op de noordelijke kust van de baai van Balik Papan. Omvang en aard der Nederlandsche landingen werden niet bekend gemaakt maar verklaard wordt, dat zij de geal lieerde controle over de kuststrook rond de baai hebben vergroot. De Australische zevende en negende di visie zetten hun opmarsch in de ooste lijke en noordelijke deelen van Borneo voort. DE EERSTE CONTINGENTEN VRIJWILLIGERS VERTROKKEN. Nadat op 30 Juni j.l. in de dagbladen een advertentie verscheen, waarin be roeps- en reservepersoneel en dienst plichtigen beneden den rang van ser geant werden opgeroepen, is gisteren zoowel uit Amsterdam als uit Den Haag een contingent vrijwilligers ver trokken. De manschappen gaan eerst naar Mill (N.Br.) alwaar een groot doorgangskamp is ingericht. Nadat zij daar zijn geüniformeerd en ingedeeld volgt zoo spoedig mogelijk het vertrek naar Engeland. In Wolverhampton is een opleidingskamp voor de expedi- tionnaore macht, die onder Shaef com mando staat en naar iedere wensche- lijke plaats buiten Europa gedirigeerd kan worden. Er was natuurlijk zeer veel belangstelling voor deze eerste groepen die gisteren in vrachtauto's naar Mill vertrokken zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1