M7 nmfUT .~r"" BINNENLAND STADSNIEUWS OFFKIEELE BGNNENUJST Schijnwerpers op.cé HM m[m UbI 1 Hm BH HHÉ nffri vSsfgli en Administratie bhI Mar Bra 1 Eh fi§» tmt. J B a| J B9 Egg OUDE RIJN I. TEL. 22771 nKSSfiasfiSssi ^sUSs®*1" MStL&mL. «Jfwaffl- Ja&ci-yl, JmH. Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 18 f 3^ lfT StLi ZUIVERING DER RECHTSPLEGING. Er zijn lieden die zich zwaar hebben misdragen. Er zijn anderen, die fouten hebben begaan; zij bedoelden het niet slecht, maar zij hadden niet genoeg rugge- graat. Indien zij niettemin duidelijk aanwijsbare dingen hebben gedaan, die, ook al houdt men rekening met het raffinement van den bezetter, niet door den vaderlandschen beugel kun nen, dan moeten er correcties op hen worden toegepast, b.v. indien het een ambtenaar geldt door hem in rang te rug te zetten of door hem over te plaatsen, indien het recht geen har dere maatregel vraagt. Er zijn ook nog menschen die niets hebben misdreven, die met de hand op het hart kunnen verklaren; op mijn naam kleeft geen smet. Toch wordt hun naam genoemd. Misschien hebben zij den schijn tegen; misschien zijn zij het slachtoffer van al te ijverige zuiveraars. Wie zal het uitmaken? Ja juist, wie beslist of iemands goeden naam te grabbel wordt gegooid? In een ongelukkig moment heeft men het instituut van: „staking der ambts vervulling" ingevoerd. Hangende het onderzoek naar de noodzakelijkheid van schorsing of ontslag, kan den ambtenaar worden bevolen zijn werk zaamheden neer te leggen. Met een summier onderzoek wordt volstaan. De ergste misdadiger krijgt nog een raadsman toegewezen en ontvangt vol op gelegenheid zich te verdedigen. Maar de rechtschapen vaderlander, van wien aanstonds zal blijken, dat hij zijn eer als Nederlander ongerept heeft bewaard, wordt gestaakt, zonder dat hij wordt gehoord, zonder dat hij één woord te zijner verdediging in het midden mag brengen. En daar gaat zijn goeden naam. Een nader onderzoek over hoeveel maan den vindt geen schuld in hem. Hij kan weer aan het werk. Maar hij is „gestaakt". Het staat in zijn dossier en jaren later weet men in en buiten de ambtelijke bureaux nog te fluisteren: „Ja, maar, hij was in 1945 toch gestaakt De redactie van „De Burcht" stelt er prijs op te verklaren dat zoolang deze procedure in Nederland mogelijk blijkt en de rechtspleging zelf niet is gezuiverd, zij geen enkelen naam van personen op wien de maatregel van staking der werkzaamheden is toege past, zal publiceeren. PRINS BERNHARD NAAR INDIË? In een interview met het Amerikaan- sche Persbureau heeft Z.KJH. Prins Bernhard verklaard het voornemen te hebben naar Indië te gaan. RADIO-KWARTIER VAN DEN MINISTER-PRESIDENT. De ministerpresident is voornemens des Vrijdagsavonds van 9 uur tot 9.15 voor de radio het woord te voeren tot het Nederlandsche volk, waarbij vraag stukken van regeeringsbeleid bespro ken zullen worden en toegelicht. „KATHOLIEK REVEIL". Om tot uitwisseling van gedachten te komen en zoo een pracüsche bij drage te leveren aan den politieken opbouw van ons land, is opgericht „Katholiek Reveil". In verschillende plaatsen worden comité's opgericht. Uit iedere plaats zullen principieele katho lieken deelnemen aan een reeks van 6 avonden waarop voorlichting gege ven wordt omtrent de moeilijke pro- blemen van dezen tijd. De bijeenkomsten worden gehouden in de Bisschoppelijke Nijverheidsschool te Voorhout, te beginnen op 13 Juli a.s. Nadere publicatie volgt. Het werkadres van Katholiek Reveil is Heerenstraat 39, Voorhout. Tel. 7595. Voor het Streekcomité, J. DE GROOT, Noordwijkerhout. J. M. KEYSER, Sassenheim. J. W. A. LEPEBER, Lisse. M. P. A. MEISSEN, Voorhout. S. M. NEEFJES, Noordwijk. „HARTEBRUG". K.A. Add. Jongemannen. Vrijdagavond vond in de met vlag gen getooide zaal van het Sint Anto- nius Clubhuis een feestelijke bijeen komst plaats. Deze avond werd door de K.A. Afd. Jongemannen aangeboden als welkom in de parochie, aan alle gerepatrieerden en opgedoken onder duikers. Het programma, bestaande uit mu ziek, declamatie, zang en tooneel, viel bij de aanwezigen zeer in den smaak. De moderator, de ZeerEerw. Pater Dijkstra, voerde een vraaggesprek met enkele gerepatrieerden waardoor de toehoorders een algemeene kijk kregen op het katholieke leven in Duitsch- land, zoowel in het lager als in het concentratiekamp. Na de pauze volgde een tooneelvoor- stelling. Het was een zeer geslaagde avond. De onderlinge band werd ver stevigd. K.A.JM. „Hartebrug", gaat zoo voort. Succes. Bisschoppelijke Hulp-Actie. Het bureau der Bisschoppelijke Hulp- Actie (Kamer 29 in het N.V.H. ge bouw, Galgewater 1) is vanaf heden voor het publiek geopend: uitsluitend 's morgens van 8.30 tot 12 uur. WETHOUDERSBENOEMINGEN. Naar wij vernemen zijn de Heeren Dr. C. Beekenkamp en Th. Wilmer door den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland benoemd tot Wethouder in de gemeente Leiden. Dr. C. Beekenkamp werd „Onder wijs" en den heer Th. Wilmer „Sociale Zaken" toegewezen. Deze benoemingen dragen een tijde lijk karakter totdat nml. de nieuwe gemeenteraad in functie kan treden. Wij hopen echter dat dit itijdelyk ka rakter beide principieele menschen niet zal belemmeren in hun arbei# waarbij vooral „Sociale Zaken" voort varendheid zal vorderen. VERSLAG LEIDSCHE SPAARBANK. By de Leidsche Spaarbank is gedu rende de maand Juni 1945 ingelegd f. 733.028.05 en terugbetaald f. 230.780,43; ingeschreven zijn 279 nieuwe inleggers, terwyl 52 boekjes ge heel werden uitbetaald. Het tegoed der 21358 inleggers, hier onder begrepen 1340 deelnemers aan den Afhaaldienst, bedroeg einde Juni 1945 f. 12.968.048,69. 77 Spaarbusjes werden ter lediging aangeboden met een gezamenlijken in houd van f. 1188,88. N.V.H.-NIEUWS. Door bijzondere omstandigheden is de voorstelling van „Vrij Volk" van Zaterdagmiddag 28 Juli vervallen, doch vervangen door een opvoering op Zondagavond 29 Juli. Uit dankbaarheid aan het Nationaal Steun Fonds (N.SE.) ontving de pen ningmeester van N.V.H. met groote er kentelijkheid van de stakende spoor wegmannen te Leiden een bedrag groot f. 700.—. De aanbieding geschiedde in een map, voorzien van een keurig op schrift en toepasselijke teekening. Wij mogen hier nog tevens vermel den, dat het stakend personeel der N.Z.H.TM. reeds eenigen tyd geleden een aanzienlyk bedrag uit dankbaar heid aanbood aan diegenen die voor het uitbetalen der stakingsgelden ge zorgd hadden. Deze leden van het N. SE. hebben dit bedrag eveneens ter hand gesteld aan het N.V.H. Voorbeelden die tot navolging op wekken. BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Rector van het St. Bernardus Gesticht te Sassenheim den WelEerw. Heer L. M. van de Griendt; tot Rector van Huize St. Agnes te Voorhout den WelEerw. Heer F. F. van Buuren; tot Rector van het St. Jozef-Eaviljoen te Gouda den WelEerw. Heer A. M. Niekel; tot Rector van de St. Jacobus-Stichting te Wassenaar den WelEerw. Heer A. A. M. Sanders voorheen Conrector aldaar. AUDIËNTIE. ZJï. Exc. de Bisschop van Haarlem zal op Dinsdag 10 Juli a.s. geen audiëntie verleenen. voor de le week der 8e periode 1945 (8 t.m. 14 Juli 1945) geldig in de Distri butiekringen Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Zoetermeer, Katwijk, Noordwijk en Hillegom. Nieuw aangewezen bonnen Vrijdag 6 Juli, vanaf 12 uur, mag ge kocht worden 106 125 gram boter Vanaf Zaterdag 7 Juli, mag gekocht worden 101 400 gram brood Vanaf Maandag 9 Juli mag gekocht worden 118 900 gram biscuits 109 2 liter melk R 23 4 liter melk 110 2 kg. nieuwe aardappelen Vanaf Dinsdag 10 Juli mag gekocht worden 102 400 gram brood Vanaf Woensdag 11 Juli, mag ge kocht worden 103 125 gram versch vleesch of 4 o.z. (112 gr.) vleesch in blik of 4 o.z. (112 gr.) visch in blik. 104, 119 4 oz. vleesch of visch in blik, 112 gr. 105 100 gram vet Vanaf Donderdag 12 Juli, mag ge kocht worden 117 400 gram brood R 21 250 gram rijst of kinder meel 107, R 22 125 gram suiker 108 1 tablet chocolade of 55 gr. gebroken chololade Nog geldige bonnen B 08, C 08 (inleg vel) 8 liter melk. De levering van ryst of kindermeel is afhankelijk van den voorraad by de winkeliers: de keuze berust der halve niet bü het publiek. Op de bon nen 103 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd. Is dit niet moge lijk, dan wordt vleesch of visch in blik verstrekt. De aangewezen bonnen, met uitzondering van die voor melk, mogen aan de winkeliers bij aflevering der artikelen worden afgegeven, onge oorloofde voorinlevering kan tot mis bruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Bij deelneming aan de warme maal- tyden uit de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 104 voor 4 o.z. vleesch of visch in blik worden inge leverd. I N.V.H. gaat de zwaar getroffen la-ndgenooten (Arnhem, Limburg enz.) helpen. In de week van 1621 Juli zal hier ter stede een groote inzame lingsactie plaats vinden, waarbij iedere Leidenaar in staat gesteld wordt, geld en goederen te offeren voor dit goede doel. Als iedereen nu eens het dubbele van zyn bijdrage aan het buurtbevry- dingsfeest gafdan zou de actie „Leiden helpt" schitterend slagen! VEREENIGING „KATHOLIEK LEIDEN". In een serie activiteiten, welke nog nader uitgewerkt en bekend gemaakt zullen worden, zal „Katholiek Leiden" haar taak onder Leiden's Katholieken weer aanvangen. Binnen enkele dagen zal een „Ka tholiek appél" worden aangekondigd, waarop door den ZeerEerw. Pater Sanders O.F.M. het woord zal worden gevoerd. Leest de bekendmakingen. BIOSCOPEN. Trianon De film „Het begon met Eva" is geen onbekende in de Leidsche theaters. Evenwel doet het goed weer eens een rolprent te zien die niet aan Duitsche propaganda is onderworpen. Charles Laughton speelt zijn rol uit stekend, terwyi Deanna Durbin een waardig tegenspeelster is in dit bly- spel. Filmac Casino Interressant voor technici zoowel als voor leeken is de reportage over de olieleiding die over het Kanaal werd aangelegd. Ook .Beaufighter" laat veel aantrekkelyke wetenswaardigheden zien, die nu in het brandpunt der belangstelling staan Blykens de film over het défilé in Den Haag heeft Prins Bernhard de harten der Nederlanders voorgoed veroverd. Een belangrijke voorstelling! G.V. PERSBERICHT. De Directeur-Generaal van de Voed selvoorziening maakt bekend, dat het publiek na 14 Juli a.s. geen melk meer zal mogen betrekken op bonnen, welke voor dien datum bij den melkleveran- cier zp'n ingeleverd. Wanneer men na 14 Juli as. dus nog een tegoed heeft op reeds ingeleverde bonnen, mag dit niet meer worden af geleverd. In verband hiermede, dienen zp, die beschikken over rantsoenbon nen voor melk „20-1" uiterlijk op Maandag 9 Juli a.s. zooveel van deze rantsoenbonnen by den melkleveran- cier in te leveren, als overeenkomt met de hoeveelheid melk, welke zij tot en met 14 Juli wenschen te betrekken, aangezien daarna op deze bonnen niet meer zal worden afgeleverd. In het bijzonder wordt de aandacht erop gevestigd dat zy die in het bezit zyn of worden gesteld van rantsoen bonnen melk „20-1", welke bestemd zijn voor verbruik na 14 Juli a.s. deze bon nen zorgvuldig moeten bewaren. Op welke wijze de bezitters van deze bon nen na 14 Juli de him toekomende melk zullen ontvangen zal nader wor den bekend gemaakt. OFFICIEEL EPUBLICATIE. In verband met de bepaling, dat het den melkhandel verboden is na 14 Juli as. aan het publiek melk af te leveren op bonnen, welke voor dien datum ont vangen zijn, mogen ook de standaardi- satiebedrijven aan melkslijters, die een z.g. tegoed bij deze bedryven hebben, dit tegoed na 14 Juli a.s. niet meer af leveren. Melkslijters, die op 9 Juli as. rant soenbonnen melk „20-1" van hun klan ten ontvangen dienen deze bonnen zoo spoedig mogelyk bij de standaardisatie- bedrijven in te leveren. De standaardi- satiebedryven kunnen deze bonnen uiterlijk op Vrijdag 13 Juli a.s. by de plaatselijke distributiediensten inwis selen tegen toewyzingen, voorzien van den datum „4 Augustus 1945". Na 13 Juli as. kunnen deze bonnen niet meer ingeleverd worden. Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren: Zelfverz. voor; In te leveren bonnen: Graan 101 102, 117, 118 Vleesch 103, 104, 119 Melk 109, R 23 Aardappelen 110. Het R.K. Spoor-, Tram- en Ato- personeel van „St. Raphaël", afd. Lei den heeft op 5 Juli j.l. een heroprioh- tingsvergadering gehouden met aan vankelijk 71 leden. Op dit gebied zyn de Spoormannen dus ook voortvarend en willen al hun krachten geven aan den wedropbouw van ons R.K. organisatieleven. Wij willen hen, die by ons thuis behooren, en zich nog niet als lid opgaven, toe roepen: Meldt U nog heden als lid aan het secretariaat: Hugo de Vriesstr. 64. NEDERLAND. De Shaef heeft 16 kranen voor Ne derland gratis ter beschikking gesteld. Hiervan zijn er 8 voor Rotterdam, 5 voor Amsterdam. De overigen voor verschillende havenplaatsen. AMERIKA. In Amerika wordt een film vervaar digd over het leven van generaal Eisenhower. Volgens een ingestelde enquete van het gallap-instituut over het ver bod tot verbroedering met Duitschers zijn 30 der Amerikanen voor dit verbod, 59 tegen en 11 onver schillig. a AUSTRALIË. De Australische premier, John Cur- tin, is op 4 Juli overleden. Er worden voorbereidingen ge troffen om in Australië 30.000 soldaten uit Nederland op te leiden. Enkele honderden zyn reeds aangekomen, allen uitgelezen vrijwilligers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1