TfeiE1 HImrnT z::ir Wat bezielt ons? STADSNIEUWS Het Regeerings- program BUITENLAND Razzia op de Beestenmarkt Schijnwerpers op... n Hg» HflH 1 R| RgwL HH en Administratie 1 jP*r 1 IflffTl PlPf J l§llf| ^fjfr J |p|| OUDE RIJN 1. TEL. 22777 nASBWarl.^arlB mMBlBL. i Ulll JTOÏH Abonnementsprijzen: f. 0.26 per week Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 16 £320 Se? ™aTtaai MB—MB—MS—BHaHfc*saBm.-waMim 11 Een krant redigeeren lijkt sommige mensehen een koud kunstje. Ze praten erover met een air en een gemak dat je niet begrijpt, dat ze niet op alle redactie-zetels tegelijk met gejuich zijn binnengehaald. Nu is het waar dat men een vel pa pier gauw vari wit tot zwart kan ma ken. Zoo kun je een krant best vol stoppen met allerlei nieuws, je drukt een klein gedeelte af van alles wat er aan mogelijke en onmogelijke berichten binnen komt en klaar is kees. De krant is af. De krant is klaar. Dat is óók een methode, maar dan wordt de krant een nieuwsblaadje. Men kan de sensatielust en gevoeligheid voor allerlei prikkels van het lezend publiek als meetsnoer nemen voor den inhoud. Ook een methode, maar die maakt een krant tot een vergiet, er blijft niets op den bodem over. Men kan ook van oordeel zijn dat een krant voor de lezers een voorlichtende taak heeft te vervullen. Dat zij zelfs ileiding zal moeten geven. Dat zij weer gave moet zijn van wat in bepaalde groepen leeft en wat door bepaalde groepen wordt verlangd. Dan vervult de krant een hooge taak, even moeilijk als verantwoordingsvol. Maar dan ver vult zij haar eigenlijke taak. Een katholieke krant zal van katholieke beginselen uitgaan. Dat wil zeggenhet geheele levensgebeuren zal zij toetsen aan dat katholieke beginsel. Het leven valt niet los te maken van de leer. Ons handelen vindt zijn norm van goed of kwaad in de harmonie of de disharmonie met de natuurwet, waar van de geopenbaarde leer Gods de ver tolkster en voltooister is. Hieruit volgt, dat een katholieke krant niet alles kan opnemen. Zij zal sommige advertenties moeten weige ren. Zij zal sommige opvattingen niet kunnen weergeven. Zij zal moeten wij zen op fouten en roepen als er tekort wordt gekomen. Zij zal op de bres moe ten staan als er onrecht gebeurt en den moed moeten opbrengen om ook den sterkere te weerstaan. Zij zal zich niet van de wijs moeten laten brengen als de menschen aan de kant hoonen en fluiten. Deze tijd vraagt, zooals men het in de perswereld uitdrukt journalisten met karakter. Welnu, een eerste vereischte is, dat men verantwoordelijkheid durft te dragen en de gevolgen daarvan wenscht te accepteeren. Dat is de plicht van een katholieke De groote Fransche katholieke jour nalist, Louis Veuillot, had altijd op zijn redactiebureau boeken liggen over de geschiedenis der Kerk. Daar vond hij zijn richtsnoer, daar werd hem, zooals hij het uitdrukte, den weg gewezen in de doolhof der dagelijksche vragen en raadsels. Dat katholieke beginsel, inzet van alle levensvorm, is de eenige norm van de Burcht, dat katholiek beginsel be zielt ons. f HET VOORBEELD STELLEN. Daar rijdt een vrachtwagen door de stad. Het is een moffenwagen en er staat in groote letters achterop ge- sohilderd: „Das Lied ist aus". Ja ja, voor die vechtjassen wel. Maar voor ons begint het nü pas. Want wij moeten nü volop aan den arbeid: er is zoo ontzettend veel te doen Honderden, ja duizenden inwoners van Leiden keeren terug, uit eigen land en het buitenland duiken ze nu op. Er is veel noodig: brood, arbeid, verkeer. Maar het meest noodige is: huisves ting. Het huisgezin is de kiemcel van de maatschappij. Met het huisgezin staat of valt de maatschappij. Laat dus het huisgezin weer snel intact worden door aan het huisgezin te geven de noodige huisvesting. Geen kamer blijve meer leeg staan. Wie spoedig helpt, helpt dubbel. Stelt nu als christen het goede voorbeeld. Geen egoïsme meer, maareen gaaf voorbeeld. Stuurt uw opgave nu in aan Kamer 20, Galgewater 1, het bureau der Bis schoppelijke Hulp Actie (B.H.A.). ZUIVERING. Op het program staan voorop: lei dende personen van de N.SJ3. en an dere oorlogsmisdadigers. Bij de zuivering van het ambtena ren apparaat en de organen van politie zal „de perfide aard van een zich ge leidelijk ontmaskerend bezeftings- regiem in acht moeten worden geno men". Dit is een belangrijk punt vooral bij de beoordeeling van gedra gingen van lager personeel. Bij dit laats-te zal men trouwens ook terdege rekening moeten houden met de ge dragslijn van de hoofdambtenaren en met de instructies welke deze supe rieuren uitvaardigden. Er moet groote voortvarendheid wor den betracht. De goede verhoudingen op menig overheidsbureau dreigen grondig te worden verstoord door on derlinge verdachtmaking, maar ook doordat menige slappe „leidende" fi guur zijn gezag ten eenen male heeft verspeeld. Er moet snel worden gehandeld en grondig. De Regering staat hier voor een van haar moeilijkste problemen. D e havenstaking te Rotterdam geëindigd Naar men ons mededeelt is de staking in de Kotter - damsche haven geëindigd. De eenheidsvakbeweging heeft echter bij deze beëindi ging als voorwaarde gesteld, dat de eischen der arbeiders vóór 26 Juli dienen te worden ingewilligd, zoo niet, dan zou men zich gedwongen zien, opnieuw een staking en wel van landelijken aard te pro- clameeren. —J PAUSELIJKE NUNTIUS UIT BOEDAPEST VERTROKKEN. De heilige Stoel is niet meer ver tegenwoordigd in Hongarije. Dit blijkt uit de aankomst te Rome van Mgr. Angelo Rotte, den apostolischen nun tius in Hongarije en Mgr. Verolino, auditeur bij deze nuntiatuur. Het ver trek van deze Pauselijke vertegenwoor digers zou zijn te wijten aan de hou ding der Sowjet-autoriteiten, die ver klaard zouden hebben niet langer in Boedapest de aanwezigheid te kunnen tolereeren van diplomatieke vertegen woordiging van neutrale landen, ge accrediteerd bij voormalige regeerin gen. Van de zijde van het Vaticaan stelt men hier tegenover, dat een nuntius eveneens de Kerk vertegen woordigt bij het episcopaat van het betrokken land. DE BELGISCHE KONINGSCRISIS. De oplossing der constitutioneele crisis in België zou gevonden kunnen worden in het houden van algemeene verkiezingen, waarbij de bevolking zich kan uitspreken voor of tegen de mo narchie. De katholieke leden van het parlement en den senaat komen bij een teneinde hun standpunt van on wrikbare loyaliteit aan den koning te bevestigen. De koning wacht, zegt rnen met aftreden totdat hem op onweer legbare wijze wordt aangetoond, dat dit de beste regeling voor het welzijn van het land genoemd kan worden. HET LIJK VAN GOEBBELS GEVONDEN. Het lijk van Goebbels is gevonden op een binnenplaats van de Rijkskan selarij te Berlijn. Filmoperateurs, die thans een documentaire film over Ber lijn opnemen, maken opnamen van het lijk, „opdat iedere Duitscher zelf zal kunnen zien, wat er over is van den man, die de booze geest van het Duit- sche volk is geweest". Op de anders zoo gemoedelijke Vrijdagsche veemarkt werd van morgen door de B.S. razzia ge houden op zwarthandelaren. De geheele veemarkt werd afgezet. Café's werden doorzocht en ver scheidene personen gefouilleerd. Engelsche sigaretten, Belgische shag en vloeitjes werden in be slag genomen. Nadere bijzonder heden volgen nog. MILITAIR GEZAG. Verordening van den Militairen Commissaris voor Leiden e.o. d.d. 23 Juni 1945 no. 2 (verordening colpor- tageverbod gedrukte stukken). De Militaire Commissaris van Leiden e.o., mede uitoefenende de bevoegdhe den, toegekend aan het militair gezag, in het vorengenoemde gedeelte van het in bijzonderen staat van beleg verkee- rende grondgebied van het Rijk in Europa Overwegende, dat de veiligheid van den Staat vordert, dat het colporteeren met gedrukte stukken wordt verboden; Gelet op de desbetreffende bepalin gen van het Besluit op den Bijzonde ren Staat van Beleg; Stelt vast de volgende VERORDENING. Artikel 1. 1. Het is verboden op of aan een openbaren weg of aan de huizen te venten met gedrukte stukken. 2. Het in het eerste lid gestelde ver bod is niet van toepassing op perso nen, aan wie door of vanwege het Mi litair Gezag schriftelijke ontheffing is verleend; aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Artikel 2. Overtreding, niet-nakoming, verhin dering of belemmering van de uitvoe ring van het bepaalde in artikel 1 wordt als overtreding aangemerkt en wordt ingevolge artikel 26, eerste lid, van het Besluit op den bijzonderen staat van beleg gestraft met hechte nis van ten hoogste een jaar of geld boete van ten hoogste twee duizend gulden. Artikel 3. 1. Deze verordening geldt voor het geheele gebied van den Militairen Commissaris te Leiden e.o., omvatten de de gemeenten: Benthuizen, Hazers- woude. Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, Lisse, Moerkapelle, Noordwijk, Noordwijker- hout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassen- heim, Valkenburg, Voorhout, Voor schoten, Warmond, Zoetermeer en Zoeterwoude. 2. Zij zal worden bekend gemaakt door aanplakking aan de pui van de gemeentehuizen der in het eerste lid van dit artikel genoemde gemeenten, alsmede door publicatie in de dagbla den De Burcht, De Kroninek en de Nieuwe Leidsche Courant te Leiden en treedt in werking onmiddellijk na haar afkondiging. 3. Zij kan worden aangehaald als „Verordening Colportageverbod ge drukte stukken." Gegeven te Leiden, 23 Juni 1945. De Militaire Commissaris voor Leiden e.o. De Reserve-Majoor der Infanterie Mr. F. P. E. BLOEMARTS. TOESPRAAK VAN Z.H. DEN PAUS. Z.H. de Paus heeft tot een Ameri- kaansche delegatie een toespraak ge richt, waarin hij o.m. zeide na ge wezen te hebben op de moeilijkheden, die te wachten staan bij het werk van wederopbouw en op de noodzaak van huipverleening den volken moet een hecht en gefundeerd gevoel van veiligheid voor het heden en de toe komst worden gegeven in een sociaal, cultureel, politiek en godsdienstig leven. Zonder dat zal de wederopbouw niet uitgaan boven het bouwen van nieuwe huizen en gevangenissen, aldus de Paus. Het volk moet gered worden en niet.worden verleid tot oplossingen van ernstige problemen, die zouden kunnen worden aangeboden door on scrupuleuze en zelfzuchtige leiders. NEDERLAND. In Groningen en Friesland bestaat een nijpend gebrek aan melkknechten, dat van dien aard is, dat de veeartsen door middel van inspuiting de koeien kunstmatig droog moeten leggen. Ver wacht mag worden, dat het M.G. zal ingrijpen, daar niet gedoogd kan wor den, dat de melkproductie op deze wijze wordt verminderd. Op Urk zijn talrijke gevallen van typhus voorgekomen. De reeds uit Urk aangevoerde visoh voor andere plaat sen is in beslag genomen omdat d°ze een bron van besmetting kan zijn. Alleen in Ommen zijn reeds 140 geval len van typhus geconstateerd. In Drenthe zijn 1350 boerderijen van N.S.B.-ers tot staatsbezit ver klaard en onder toezicht van bedrijfs leiders gesteld. Door 70 kustvaarders werden 30.000 kg. zeevisch te Scheveningen aangevoerd. Amsterdamsche diamanthande laren trachten een voorschot van de Nederlandsche regeering te krijgen, alsmede edelsteen van de geallieerden om den diamanthandel te kunnen her vatten. Een bedrag van circa 20.000 millioen dollar aan diamanten is tijdens de be zetting door de Duitschers gestolen. Amerika vergeet ons niet. In den loop van deze maand worden groote hoeveelheden voedsel en Meeding in Nederland verwacht gecondenseerde melk, melkpoeder, blikjes babyvoedsel, soep, groenten en fruit alsmede 400 000 stukken zeep. Ook winterkleeding- hoofdzakeltjk bestemd voor kinderen. Over de gevangenis te Scheve ningen, het beruchte ..Oranje Hotel" zal een boek verschijnen. Voor dit doel worden allen die in het „Oranje Hotel" verbleven uitgenoodigd schriftelijk hun "itvoerige inLiclxtingen in te zenden aan het hoofdkwartier G.C. B.S. 13a, Sophialaan la, Den Haag. In den lin ker benedenhoek van de adreszijde ge lieve men op de enveloppe te vermel den „Oranje Hotel". Inzending vóór Augustus wordt op prijs gesteld. AMERIKA. Te New-York en Washington heerscht sedert eenige dagen een hitte golf. ENGELAND. Churchill zal met zijn vrouw en dochter naar Hendaye vertrekken al waar hij zijn vacantie zal doorbrengen op het kasteel Bordaberry. Er gaan geruchten dat president Truman daar een ontmoeting zal hebben met Chur chill. De bevolking organiseert een Baskisch feest ter eere van de gasten. In Londen verklaart men, dat Eden voldoende hersteld is om Churchill naar Potsdam te vergezellen. De con ferentie zal niet eerder beginnen dan aan het eind van de volgende week. Een millioen Londenaren vormden op 2 Juli een rij van vijfentwintig mijl om Churchill te zien, die in een open auto een verkiezingsiut door Londen maakte. FRANKRIJK. In Parijs voert de politie een feilen strijd tegen den zwarten handel. He den werden circa 100 personen gear resteerd na het vinden van een groo- ten voorraad goederen. Fransche troepen rukken Berlijn binnen en bezetten de oostelijke zóne van de Duitsche hoofdstad. DUITSCHLAND. De eerste passagierstrein Moskou- Berlijn is te Berlijn aangekomen. De geallieerde autoriteiten hebben besloten elke uitbetaling van salarissen of schadeloosstellingen aan ambtena ren der nazi-regeering die hun func tie niet meer uitoefenen stop te zetten. Tijdens het vegen van mijnen voor de Noorsche kust is een Duitsche Mijnenveger in de lucht gevlogen, waarbij 23 Duitschers om het leven kwamen. Veertien millioen noodwoningen moeten, volgens de Amerikaansche be zettingsautoriteiten, in Duitschland worden gebouwd, waarvoor arbeiders, kapitaal en materiaal door de Duit schers zelf moeten worden geaeverd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1945 | | pagina 1